2014 YILI
VİDALAMA VE MATKAP MAKİNASI
(DİK EKSENLİ DELİK DELME VE TİRFONÖZ MAKİNASI)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ:
TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak yer üstü geniş hat demiryolu
hatlarında travers alanındaki tüm delik delme (ahşapta), vidalama ve dübel ıslahı
çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet dik eksenli delik delme ve tirfonöz makinesi satın
alınacaktır.
2- TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- 2-zamanlı, işletme düzeni ~ 71/186 d/dak olacaktır.
2.2-Motor devir sayısının azaltılmasıyla 1. viteste düşük devir sayısı (50 d/dak) elde
edilecektir.
2.3-Ters devir düzeni olacaktır.
2.4-Metal-mahrut kavrama (aşınmaya dayanıklı, kendi kendine sonradan ayarlamalı)
olacaktır.
2.5-Kavrama ve yatağın zorunlu yağlaması olacaktır.
2.6-Hidrolik dönme momenti hareketi. Vidalama momenti bir hidrolik servo işletme
üzerinden son derece kesin olarak ayarlanabilir ve bir sayaçtan okunabilir olacaktır.(~180 Nm
den 450 Nm ye kadar)
2.7-Yüksekliği, el kolunun aşağı bastırılması sayesinde ayarlanabilir olacaktır. Ergonomik ve
yormayan çalışma imkanı sağlayacaktır.
2.8-Ana ayarın değiştirilmesine gerek kalmadan, kesme kolu üzerinden kısa süreli vidalama
momenti yükseltme imkanı olacaktır.
2.9-Servo hidrolik, mekanik olarak acil işletilebilir olacaktır.
2.10-Çabuk değiştirme aynası olacaktır.
2.11-İdare demiryoluna hattına uygun tek ray sürücü düzeni, yuvarlanma yataklı, izolasyon
malzemesinden tekerleklerle, saptırılabilir bir tutma makarasıyla birlikte olacaktır.
2.12-Çıkma kiriş, izole, iki taraftan da sokulabilir olacaktır. (1435 mm ekartman için)
2.13-Vida kafası aydınlatması olacaktır.
2.14-2 Vida kafası için tutucu olacaktır.
2.15-Tirfonözü veya matkap milini daima dikey tutan düzenek olacaktır.
2.16-Dübel ıslahı işlem sayısı saat başına yaklaşık 6 – 10 arasında olacaktır.
2.17-Avadanlık dahil olacaktır.
2.18- CE-İşaretleri veya uyumluluk açıklaması olacaktır.
2.19-Tahrik şekli; hava soğutmalı, 4 zamanlı, benzin motorlu, gücü ~3600 d/dak’ da 6,6 kW
olacaktır.
2.20-Cihazla birlikte verilecek aksesuarlar:
•Vida kafası, mafsallı, altıgen AA(SW) 40
•Vida kafası, mafsallı, dik kenarlı ~21x28
•Mahrut kovan (matkap aynası)
Matkap girişi için, MK 4 ile (çabuk değiştirme aynası içine yerleştirmek için)
•Mahrut kovan (matkap aynası)
matkap girişi için, MK 3 ile (çabuk değiştirme aynası içine yerleştirmek için)
•Avadanlık tutucu mahfaza
Dörtköşe tahrikli avadanlık için
•Matkap ucu Ø 38 mm / MK 4
•Matkap ucu Ø 29 mm / MK 3
•Yuva açma frezesi Ahşap travers
•Yuva açma frezesi SDÜ9
•Freze-sola döndürmek için Ahşap travers
•Freze-sola döndürmek için Beton travers
•Dübel dışa döndürme zımbası
(Beton travers SDÜ9 ve 13)
•Dübel içe döndürme zımbası
(Beton travers SDÜ9 ve 13)
•Dönme momenti-Ölçüm tertibatı
(portatif Tork Kontrol cihazı)
Cihazın dönme momentinin kesin ayarı ve muayenesi için
Dönme momenti 200 Nm için ölçüm işareti.
Cihazın çabuk değiştirme aynasına çabucak geçirmek için
Açma 4-köşe ¾”
Vida kafası, altıgen AA (SW) 40
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL:
Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm
İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili iş yeri elemanlarınca müştereken yapılacaktır. Kabul işlemleri
kullanıcı eğitimi verildikten sonra gerçekleştirilecektir.
4- GENEL HÜKÜMLER:
4.1- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha
iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu
veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı
karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.
4.2- Teklifçi firma; teklif ettiği komple standart makinanın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak
fiyatları ile birlikte belirtecek varsa standart makina dışında kalan kısımlar ve aksesuarların
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
4.3- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilebilmesi için bu bilgiler prospektüs ve katalog gibi
standart dokümanlarla teyit edilecektir.
4.4- Makinanın bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır
durumda firmaca teslim edilecektir.
4.5- Makinanın bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları yeni ve yapımcının standart ve en son
seri imalatından olacaktır.
4.6- Firmalar, teklifleri ile birlikte CE uyumluluk Belgelerini vereceklerdir.
4.7- İmalatçı firma, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı makinayı kabul
tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içerisinde eksiklik veya
hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza bütün masrafları firmaya ait
olmak üzere firmaca düzeltilecektir.
4.8- Makinanın teslim yeri TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü iş sahasıdır.
4.9- Firmalar 10 yıl süre ile makineye tamir, bakım ve yedek parça temin garantisi verecektir.
Bu hususu belirtmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.10- Makinanın 2 yıl boyunca düzgün olarak çalışabilmesi için gerekli olan yedek parça
listesi teklifle birlikte verilecektir. Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek,
malzeme adı, miktar, katalog no, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.
4.11-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4.12- Fatura, aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.
VERGİ
VERGİ
FATURA ADRESİ
DAİRESİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, KARAELMAS 879 003 3931
No: 2
67090 ZONGULDAK
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzeme 45 takvim günü içinde teslim
edilmiş olacaktır.
5.2- Sipariş miktarı ve fatura bilgileri aşağıdaki gibidir.
Etinorm
Malzemenin Cinsi
VİDALAMA ve MATKAP MAKİNASI
(Dik eksenli delik delme ve tifonöz makinası)
Sipariş Miktarı
1 adet
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE
TAŞKÖMÜRÜ
KURUMU
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
GENEL
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

dik eksenli delik delme ve tirfonöz makinası