T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
■
T
EXP02016
ANTALYA
.6/11/2014
Sayı : 90852262-301.03- 2 K j \ - Cj *SSSL
Konu: Döşemealtı
Yeşilbayır Mahallesi
1071 ada 1 parsel NİP.
BAŞKANLIK MAKAMINA
Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 025-a-03-b nolu imar plan paftasında yer
alan Yeşilbayır Mahallesi 1071 ada 1 parselin toptan ticaret alanından “Toplu İşyeri” alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara
bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesi hususunu arz ederim.
Hüsam
İmar ve Şehirj
aşkanıV.
Uygun görüşle arz ederim.
R İ J İ 1/2014
ivfejımet AVCI
Genel Sekreter Yardımcısı V.
Uygun görü ile arz ederim
BiröjZEKlCI
Genel Sekreter
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı V.
Ekler: -1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği fotokopisi,
-Plan açıklama raporu.
A d res: A ntalya B üyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 A N T A LY A
A yrıntılı bilgi için irtibat: A. Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
F ax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w .antalva.bel.tr
E -posta: info@.antalva-bld.gov.tr
planlam a@ antalva.bel.tr
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
(DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ)
GÖSTERİM
ADA/PARSEL NO:YEŞİLBAYIR 1071 ADA 1 PARSEL
D
PAFTA NO: 025A-03B
MEVCUT PLAN
O
O
K
ÖLÇEK: 1/5000
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIR!
TOPLU İŞYERİ MERKEZİ
ÖNERİ PLAN
T.C.
ANTALYA DÖŞEME ALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
"v
(Ğ^y!
%^ *
EXP0?Q16
PLAN AÇIKLAMA RAPORU :
DÖŞEMEALTI , YEŞİLBAYIR 025A-03B PAFTA 1071 ADA 1 PARSEL 1/5.000 ÖLÇEKLİ PLAN
DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ:
Belediyemizce hazırlanmış olan Yeşilbayır 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği; mülkiyeti
belediyemize ait olan ve planda Toptancı hali kullanımındaki ve yaklaşık 10 hektar büyüklüğündeki 1071 ada 1
parseli kapsamaktadır.
Söz konusu alan, Antalya- Burdur karayolunun doğusunda,
Kuzey kent bölgesinde yer almaktadır. Onaylı İmar Planlarında
Toptancı Hali kullanımındaki alana ilişkin bugüne değil herhangi
bir çalışma; yapılmamıştır. Söz konusu parselin konumu
;Döşemealtı ilçesindeki yoğun tarımsal faaliyetin
ilçenin
batısında yer alan Çığlık ve Kömürcüler ve Aşağıoba bölgesinde
yapılıyor olmasından dolayı tarımsal ürününün bu alana
aktarılması açısından da rasyonel olmayan bir noktadadır.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli Antalya Nazım İmar Planı
Revizyonunda Yeşilbayır 1071 ada 1 parseli kapsayan alan; "(K) Plan Kararları korunacak Konut Alanları"
kullanımında kalmaktadır.
T.C.
ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
EXP0201o
Bilindiği üzere Antalya Kent merkezinde yer alan ve Antalya merkezin nitelikli gelişiminde problem
oluşturan, dağınık bir yerşeçimi gösteren pek çok iş kolunun nitelikli düzenlenmiş alanlarda ve kentin yoğun
yerleşim bölgesi dışında oluşturulması gerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin gerekse Antalya Ticaret ve
Sanayi Odasının temel hedeflerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Kent merkezinde dağınık biçimde yerseçen
iş kollarından bir tanesi de 2. El Oto Galerileri dir. İçişleri Bakanlığının bu konuda 6 yılı aşkın süredir talimat
niteliği taşıyan genelgeleri bulunmaktadır. Söz konusu iş kolu için yerşeçimi yapmak üzere yapılan çalışmalar
sonucunda Kömürcüler bölgesinde bir alan tespit edilmiş ancak çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleşememiştir.
Bu bağlamda Yeşilbayır 1071 ada 1 parsel gerek parseli çevreleyen ulaşım bağlantıların oldukça kuvvetli
olması, gerekse konumunun kent merkezinden kolay erişilebilir olması ile birlikte mülkiyetinin de Döşemealtı
belediyesine ait olması gerekçeleriyle çok önemli bir Tematik Ticaret Alanı olarak düzenlenebilecek bir alan
olarak ortaya çıkmaktadır.
Buna göre söz konusu alanın "Toplu İşyeri Alanı"na dönüştürülmesi bu alanda yer seçen tematik iş
kolları haricinde bu işyerlerine hizmet verecek Banka ,Noter vb. kullanımlar ve sosyo kültürel hizmet
kullanımları ile beraber Kuzeykent bölgesinde nitelikli bir iş alanının oluşması ile bölgenin gelişimine de çok
önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Alana ilişkin yapılaşma yoğunluğu olarak Emsal : 1.00 olarak önerilmekte olup; yukarıda konu edilen
toplu işyeri faaliyetleri ile gereksinim duyulan diğer faaliyetlerin bu yapılaşma yoğunluğu içerisinde çözülmesi
öngörülmektedir.
Bilgilerinize arz olunur.
Download

TC ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi