10.2 Bilanço
Aktif (Varlıklar)
I- Dönen Varlıklar
A. Hazır Değerler
B. Menkul Değerler
1- Menkul Kıymetler Değer Düş.Karş.(-)
C. Ticari Alacaklar
1- Alacak Senetleri Reeskontu(-)
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)
D. Diğer Alacaklar
1- Alacak Senetleri Reeskontu(-)
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)
E. Stoklar
1- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
2- Verilen Sipariş Avansları
F. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Maliyetleri
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak.
H. Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar Toplamı
II-Duran Varlıklar
A. Ticari Alacaklar
1- Alacak Senetler Reeskontu(-)
2- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B. Diğer Alacaklar
1- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
2- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
C. Mali Duran Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değ. Düş. Karş.(-)
3- İştirakler
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
5- İştiraklere Serm. Pay. Değ. Düş. Karş.(-)
6- Bağlı Ortaklıklar
7- Bağ.Ort.Sermaye Taahhütleri(-)
8- Bağ.Ort.Sermaye Pay Değ. Düş.Karş.(-)
9- Diğer Mali Duran Varlıklar
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karş.(-)
D. Maddi Duran Varlıklar
1- Maddi Duran Varlıklar(Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar(-)
3- Yapılmakta Olan Yatırımlar
4- Verilen Sipariş Avansları
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1- Maddi Olmayan Duran Varlıklar(Brüt)
2- Birikmiş Amortismanlar(-)
3- Verilen Avanslar
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar(Brüt)
2- Birikmiş Tükenme Payları(-)
3- Verilen Avanslar
G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak.
H. Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar Toplamı
Aktif Varlıklar Toplamı
HAZİRAN 2014 FİİLİ
TL
253.253.260,79
7.679.641,88
78.033.327,92
77.555.629,96
(477.697,96)
7.948.201,11
5.616.682,92
(2.331.518,19)
416.643.400,49
437.582.954,73
20.939.554,24
11.005.640,65
40.536.690,12
833.230.501,05
236.908,45
37.095.624,28
37.095.624,28
501.368.438,68
4.640.820.557,35
(4.224.182.116,08)
79.693.049,41
5.036.948,00
85.642.156,61
(28.310.979,97)
10.219.458,36
67.550.635,00
1.131.343,68
0,00
607.382.950,09
1.440.613.451,14
Pasif (Kaynaklar)
HAZİRAN 2014 FİİLİ
TL
I. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
A. Mali Borçlar:
B. Ticari Borçlar:
1- Borç Senetleri Reeskontu (-)
C. Diğer Borçlar:
1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
D. Alınan Avanslar
E. Yıllara Yaygın İnş.ve Onr.Hakedişleri
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
G. Borç ve Gider Karşılıkları
38.237.887,50
64.514.645,86
45.345.558,62
193.483.496,81
21.239.010,46
9.758.696,06
1- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yük.
Karşılığı
2- Dönem Kârının Peş. Öde. Vergi ve Diğ.
Yasal Yük. (-)
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı
4- Maliyet Giderleri Karşılığı
H. Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid.Tah.
I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
II. Uzun Vdeli Yabancı Kaynaklar
A. Mali Borçlar
B. Ticari Borçlar:
1- Borç Senetleri Reeskontu (-)
C. Diğer Borçlar:
1- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
D. Alınan Avanslar
E. Borç ve Gider Karşılıkları
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
F. Gelecek Yıllara Ait Gel.ve Gid.Tahak.
G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları Toplamı
III. Özkaynaklar
A. Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3- Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları
B. Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senetleri İhraç Primleri
2- Hisse Senetleri İptal Kârları
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışı
4- İştirakler Yen.Değerleme Artışları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C. Kâr Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Diğer Kâr Yedekleri
5- Özel Fonlar
D. Geçmiş Yıllar Kârları
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)
F. Dönem Net Kârı (Zararı)
Özkaynaklar Toplamı
Pasif (Kaynaklar) Toplamı
9.758.696,06
10.718.034,33
824.135
384.121.464,20
119.450.845,09
74.391,34
97.505.789,82
14.671.147,93
14.671.147,93
3.604.062,90
235.306.237,08
420.276.217,16
600.000.000,00
(179.723.782,84)
15.398.886,74
15.398.886,74
363.816.766,86
230.300.450,59
133.516.316,27
21.693.879,10
821.185.749,86
1.440.613.451,14
10.1.Kar Zarar Tabloları
Gelir ve giderler
A- Brüt satışlar
1- Yurtiçi satışlar
2- Yurtdışı satışlar
3- Diğer gelirler
B- Satış indirimleri (-)
1- Satıştan iadeler (-)
2- Satış iskontoları (-)
3- Diğer indirimler (-)
C- Net satışlar
D- Satışların maliyeti (-)
1- Satılan mamuller maliyeti (-)
2- Satılan ticari mallar maliyeti (-)
3- Satılan hizmet maliyeti (-)
4- Diğer satışların maliyeti
Brüt satış karı
E- Faaliyet giderleri (-)
1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
3- Genel yönetim giderleri (-)
Faaliyet karı veya zararı
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar
1- İştiraklerden temettü gelirleri
2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri
3- Faiz gelirleri
4- Komisyon gelirleri
5- Kambiyo Karları
6- Menkul kıymet satış kârları
7- Konusu kalmayan karşılıklar
8- Reeskont faiz gelirleri
9- Diğer olağan gelir ve kârlar
10- Enflasyon Düzeltmesi Karları
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar
1- Komisyon giderleri (-)
2- Karşılık giderleri (-)
3- Menkul kıymet satış zararları (-)
4- Kambiyo zararları (-)
5- Reeskont faiz giderleri (-)
6- Diğer olağan gider ve zararlar (-)
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
H- Finansman giderleri
1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)
2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)
Olağan kar
I- Olağan dışı gelir ve karlar
1- Önceki dönem gelir ve kârları
2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar
j- Olağan dışı gider ve zararlar
1- Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)
2- Önceki dönem gider ve zararlar (-)
3- Diğer olağan dışı gider ve zararlar
Dönem karı veya zararı (-)
K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük
karşılıkları (-)
Dönem net karı veya zararı (-)
HAZİRAN 2014 FİİLİ
TL
360.426.085,10
284.231.720,01
76.194.365,09
2.669.972,30
285.700,80
2.102.109,77
282.161,73
357.756.112,80
184.608.990,11
119.029.763,66
65.118.192,95
461.033,50
0,00
173.147.122,69
102.299.050,08
7.103.974,79
12.622.149,69
82.572.925,60
70.848.072,61
27.649.256,60
10.887.619,01
6.540.444,94
149.951,83
9.964.887,36
2.400,35
103.953,11
10.583.964,62
166.532,14
112.918,14
10.167.341,71
137.172,63
105.750,00
105.750,00
87.807.614,59
15.378.052,52
1.025.884,08
14.352.168,44
81.491.788,01
56.919.150,79
21.492.912,82
3.079.724,40
21.693.879,10
21.693.879,10
Download

10.2 Bilanço I- Dönen Varlıklar A. Hazır Değerler 253.253.260,79 B