T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
3/3/2014
Toplantı No
2014/3
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 3/3/2014 Pazartesi günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.
KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Doç.Dr. Nalan
ÖZKAN GÜRAY’ın
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
1-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik
Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet
Profesörlük kadrosuna atanmak üzere;
Doç. Dr. Nalan ÖZKAN GÜRAY’ın başvurduğuna,
16/1/2014 tarihli ve 2014/1 nolu Üniversitemiz Yönetim
Kurulu toplantısında alınan 41 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu
maddelerindeki şartları taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci
maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit
ederek kişisel rapor hazırlamak üzere 5 profesörün seçilmiş
olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna, bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Nalan ÖZKAN
GÜRAY’ın, toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (13/13)
olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan
edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının yapılabileceği görüşünün
Rektörlük Makamı’na önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Sayım
YORGUN’un
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
2-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü Endüstri İlişkileri Anabilim dalında boş
bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Sayım YORGUN’un başvurduğuna,
16/1/2014 tarihli ve 2014/1 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 41 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna, bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
-2-
3/3/2014
2014/3
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Sayım YORGUN’un,
toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (13/13) olumlu oy
aldığı görülerek ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının
yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na önerilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Betül
URHAN ÇELİK’in
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
3-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölümü Sosyal Politika Anabilim dalında boş
bulunan ve Rektörlükçe ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna
atanmak üzere;
Doç.Dr. Betül URHAN ÇELİK’in başvurduğuna,
16/1/2014 tarihli ve 2014/1 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 41 sıra sayılı kararla, 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna, bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Betül URHAN
ÇELİK’in, toplantıda hazır bulunan üyelerden 4 olumsuz, 9 olumlu
oy aldığı görülerek ilan edilen Doçentlik kadrosuna atanmasının
yapılabileceği görüşünün Rektörlük Makamı’na önerilmesine
oyçokluğu ile karar verildi.
Prof.Dr. İbrahim
KILIÇASLAN’ın
görevl.hk.
4-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 27/2/2014 tarihli ve
11830 sayılı yazısında belirtilen 27/2/2014 tarihli ve 2014/5 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji
Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İbrahim
KILIÇASLAN’ın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda münhal
bulunan bir kadroya 657 sayılı Kanun’un 86 ncı maddesi uyarınca
vekaleten görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Prof.Dr. İsmail
ERTÜRK’ün
görev. hk.
5-
Üniversitemiz Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 21/2/2014
tarihli ve 10638 sayılı yazısında belirtilen 20/2/2014 tarihli ve 2014/3
nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 7 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 11/3/2013
tarihli ve 2013/3 nolu toplantısında alınan 7 sıra sayılı karar ile Turgut
-3-
3/3/2014
2014/3
Özal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde, 2547 sayılı
Kanun’un 40/b maddesi uyarınca 30/3/2013 tarihinden itibaren 1 (bir)
yıl süre ile görevlendirilen Teknik Eğitim Fakültemiz Elektronik ve
Bilgisayar Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmail
ERTÜRK’ün görevlendirme süresinin, 30/3/2014 tarihinden itibaren
yeniden son kez 1 (bir) yıl daha uzatılmasının uygun olduğuna
oyçokluğu ile karar verildi.
Prof.Dr. Yaşar
BECERİKLİ’nin
görevl. hk.
6-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 20/2/2014 tarihli
ve 10251 sayılı yazısında belirtilen 19/2/2014 tarihli ve 2014/8 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 12 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 14/2/2013
tarihli ve 2013/2 nolu toplantısında alınan 15 sıra sayılı karar ile 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40/b maddesi uyarınca, Yalova
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümünde 2012-2013 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren 1 (bir)
yıl süre ile görevlendirilen
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü
Öğretim
Üyesi
Prof.Dr.
Yaşar
BECERİKLİ’nin, görevlendirme süresinin, 22 Mart 2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasının uygun olduğuna oyçokluğu
ile karar verildi.
Doç.Dr. Ahmet
7Necati ÖZSEZEN’in
görevl. hk.
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 21/2/2014 tarihli ve
10408 sayılı yazısında belirtilen 20/2/2014 tarihli ve 2014/4 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 4 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Otomotiv
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ahmet Necati
ÖZSEZEN’in, “TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma
Burs Programı” kapsamında 1059B19130116 numaralı “Endüstriyel
Bir Gaz Türbininde Alternatif Yakıt Kullanımının ve Tasarım
Parametrelerinin İncelenmesi” başlıklı proje ile doktora sonrası
çalışmalarını yapmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi
uyarınca 15 Ağustos 2014 – 15 Ağustos 2015 tarihleri arasında
Almanya Düsseldorf Üniversitesi Makine ve Proses Mühendisliği
CFDLAB laboratuvarında 1 (bir) yıl süre ile maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Ertan
8DURMUŞOĞLU’nun
görevl. hk.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 14/2/2014 tarihli
ve 8672 sayılı yazısında belirtilen 12/2/2014 tarihli ve 2014/7 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 20 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 28/3/2013
-4-
3/3/2014
2014/3
tarihli ve 2013/4 nolu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar ile 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38 inci maddesi uyarınca,
TÜBİTAK’ta 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilen Mühendislik
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ertan
DURMUŞOĞLU’nun, görevlendirme süresinin, 23/4/2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasının uygun olduğuna oyçokluğu
ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Taner
AKAN’ın
görevl. hk.
9-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın
25/2/2014 tarihli ve 11209 sayılı yazısında belirtilen 20/2/2014 tarihli
ve 2014/5 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd.Doç.Dr. Taner AKAN’ın, Marmara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde (Türkçe) “Sistemik
Yönetişim ve Stratejik Kurumsal Tamamlayıcılık: Türkiye Ekonomi
Politik Modeline Doğru” adlı araştırmayı yürütmek üzere, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi kapsamında Yurtiçinde ve Dışında
Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin a bendi uyarınca 15 Mart 2014 – 14 Mart 2015 tarihleri
arasında 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz-gündeliksiz maaşlı-izinli olarak
görevlendirilmesinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. T. Gül 10KÖKSAL KARGIN’ın
görevl. hk.
Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’nın
25/2/2014 tarihli ve 11160 sayılı yazısında belirtilen 11/2/2014 tarihli
ve 2014/3 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası
Araştırma Burs Programı 2013/2 dönemi kapsamında Amerika
Birleşik Devleti’nde bulunan University of California Berkeley’de
burs almaya hak kazanan Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. T. Gül
KÖKSAL KARGIN’ın, 1 Eylül 2014 – 31 Ağustos 2015 tarihleri
arasında 12 ay boyunca (Uçak bedeli hariç sağlık sigortası dahil)
yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Nejat
İRA’nın görevl.hk.
11-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 21/2/2014 tarihli ve
10573 sayılı yazısında belirtilen 20/2/2014 tarihli ve 2014/3 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 6 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nejat İRA’nın, Amerika Birleşik
-5-
3/3/2014
2014/3
Devletleri’nin California State Üniversitesinde okul öncesi
eğitimcilerinin ve eğitim yöneticilerinin de yer alacağı
“Disiplinlerarası 3-7 Yaş Otistik Çocukların Eğitimi Programı” na
katılarak araştırma, inceleme ve gözlem yapmak üzere, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca “Yurtdışına Gönderilecek
Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak
Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde görevlendirme
ödenek desteğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanarak
10/6/2014 – 3/9/2014 tarihleri arasında üç (3) ay süre ile maaşlı-izinli
olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Münevver 12TEKCAN, Yrd.Doç.Dr.
Ayla ERGİN ile
Yrd.Doç.Dr. Elif
KARAGÜN’ün
görevl. hk.
Üniversitemiz Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin
27/2/2014 tarihli ve 11912 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Yapılan görüşmelerde; “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel
ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı”
kapsamında sunulan “VAW 56/ Güvenli Bir Hayat Var!” projesinde
1/2/2014 – 31/7/2015 tarihleri arasında aşağıda adları ve projeye
vakfedeceği mesai süreleri yazılı olan öğretim üyelerinin, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Adı Soyadı
Çalıştığı Birim ve Görevi
Projedeki Çalışma Süresi
Prof.Dr. Münevver
TEKCAN
Yrd.Doç.Dr. Ayla
ERGİN
Yrd.Doç.Dr. Elif
KARAGÜN
Kadın Sorunlarını Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü
Kadın Sorunlarını Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdür Yrd.
Beden Eğitimi ve Spor YO
Rekreasyon, Spor Psikolojisi
Haftada 5 saat, toplam 360
saat
Haftada 10 saat, toplam 720
saat
Haftada 10 saat, toplam 720
saat
İletişim Fak.
2014 Mali
Yılı Analitik
Bütçesi hk.
Kadro Aktarımı hk.
13-
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün 14/2/2014
tarihli ve 8737 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İletişim Fakültesi 2014 Mali
Yılı Analitik Bütçesinin, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden
geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
14-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 3/3/2014 tarihli ve 550
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
-6Öğrenci Nazan
15HÜSEYİNOĞLU hk.
3/3/2014
2014/3
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 19/2/2014 tarihli ve
2425 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi
12/10/2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 39620
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Nazan
HÜSEYİNOĞLU’nun diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Gülşah
ADIGÜZEL hk.
16-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 21/2/2014 tarihli ve
2601 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İletişim Fakültesi 4/8/2003
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 24258 nolu diplomayı
almaya hak kazanan ve diplomasını alan Gülşah ADIGÜZEL’in
diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli Üniversitesi Diploma,
Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine
İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre Diploma yerine geçen
belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Sevgi
17BABACANGİL hk.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 19/2/2014 tarihli ve
2424 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Derbent Meslek Yüksekokulu
8/7/2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 84257 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Sevgi
BABACANGİL’in diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Ufuk
BAYRAM hk.
18-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 21/2/2014 tarihli ve
2600 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
17/9/2001 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 15718 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Ufuk
BAYRAM’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Orhan
YILMAZ hk.
19-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 27/2/2014 tarihli ve
3016 sayılı yazısı okundu.
-7-
3/3/2014
2014/3
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu
22/2/2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 100114
nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Orhan
YILMAZ’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Kadro Aktarımı hk.
20-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 26/2/2014 tarihli ve 530
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Kadro Aktarımı hk.
21-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 27/2/2014 tarihli ve 540
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar
verildi.
Kadro Aktarımı hk.
22-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 3/3/2014 tarihli ve 586
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
-8-
3/3/2014
2014/3
Prof. Dr. Halis AYGÜN
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
İKT.İD.BİL.FAK.DEKANI
Katılamadı
Prof. Dr. Şükrü HATUN
TIP FAK.DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEK.EĞT.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Cevat CELEP
EĞİTİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
MÜH. FAK.DEKANI
Prof.Dr. Füsun ALVER
İLETİŞİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Sevtap YOKUŞ
HUKUK FAK.DEKANI
Prof.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Özer KANBUEOĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEKNOLOJİ FAK. DEK.
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Prof.Dr. Ufuk YILDIZ
ÜYE
Kemal MUTLU (Genel Sek.)
RAPORTÖR
Download

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI