T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
17/7/2014
Toplantı No
2014/12
Üniversitemiz Yönetim Kurulu 17/7/2014 Perşembe günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Sezer
Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu
görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak
üzere;
Doç.Dr. Gencay ZAVOTÇU’nun başvurduğuna,
5/6/2014 tarihli ve 2014/9 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 38 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan
gizli
oylama
sonucunda;
Doç.Dr.
Gencay
ZAVOTÇU’nun toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(11/11) olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve
ilan edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının uygun olduğuna
oybirliği ile karar verildi.
Doç.Dr. Sebiha
2ÖZDEMİR ÖZKAN’ın
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında boş bulunan ve
Rektörlükçe ilan edilen bir adet Profesörlük kadrosuna atanmak
üzere;
Doç.Dr. Sebiha ÖZDEMİR ÖZKAN’ın başvurduğuna,
5/6/2014 tarihli ve 2014/9 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 38 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 26 ncı maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 18 inci ve 19 uncu maddelerindeki şartları
taşıdığı görülerek aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca; adayın
durumu ve bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak
üzere 5 profesörün usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 5 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Doç.Dr. Gencay
ZAVOTÇU’nun
Prof.’luk kadr.
atanması hk.
-2-
17/7/2014
2014/12
Yapılan gizli oylama sonucunda; Doç.Dr. Sebiha ÖZDEMİR
ÖZKAN’ın toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından (11/11)
olumlu oy aldığı görülerek, Profesörlüğe yükseltilmesinin ve ilan
edilen Profesörlük kadrosuna atanmasının uygun olduğuna oybirliği
ile karar verildi.
Doç.Dr. Zuhal
GÜNDOĞDU’nun
Doç.’lik kadr.
atanması hk.
3-
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk
Sağlığı ve Hastalıları Anabilim Dalında boş bulunan ve Rektörlükçe
ilan edilen bir adet Doçentlik kadrosuna atanmak üzere;
Doç.Dr. Zuhal GÜNDOĞDU’nun başvurduğuna,
26/6/2014 tarihli ve 2014/10 no’lu Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısında alınan 7 sıra sayılı kararla, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca; adayın durumu ve
bilimsel niteliklerini tespit ederek kişisel rapor hazırlamak üzere
Rektörlükçe jüri üyesi olarak seçilip görevlendirilen 3 profesörün
usulüne uygun olarak seçilmiş olduğuna,
Seçilen 3 profesör tarafından hazırlanan raporların Rektörlüğe
gelmiş ve usulüne uygun olarak tanzim edilmiş olduğuna bilgi
edinildikten sonra, raporlar incelenerek; üyelerin kişisel görüş ve
kanaatlerini belirtmelerinden sonra oylamaya geçildi.
Yapılan
gizli
oylama
sonucunda;
Doç.Dr.
Zuhal
GÜNDOĞDU’nun toplantıda hazır bulunan üyelerin tamamından
(11/11) olumlu oy aldığı görülerek, ilan edilen Doçentlik kadrosuna
atanmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Şerif
BARIŞ’ın
görevl. hk.
4-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 3/7/2014 tarihli ve
38715 sayılı yazı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığınca yürütülmekte olan Etkin Afet Risk Yönetimi İçin
Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında 25 Haziran 2014 tarihinde
saat 10.00-17:00 saatleri arasında Ankara’da düzenlenen Proje
Semineri ve Ortak Koordinasyon Komitesi toplantısına katılmak
üzere, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şerif BARIŞ’ın, 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilmesinin yolluk
masraflarının, Üniversitemiz bütçesinin 38.39.00.01/09.9.9.00/
2/03.03.03.01 nolu harcama kaleminden karşılanmasının uygun
olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Durmuş
KAYA’nın
görevl. hk.
5-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 15/7/2014 tarihli ve
41885 sayılı yazısında belirtilen 15/7/2014 tarihli ve 2014/15 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 5 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim
-3-
17/7/2014
2014/12
Üyesi Prof.Dr. Durmuş KAYA’nın, 1/9/2013 tarihinde başlamış olan
TÜBİTAK 1505 programı kapsamında yürütücüsü olduğu 5130019
nolu “Hayvansal Atıkların Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretimi ve
Biyogazın Gaz Motoru-Orç Entegre Enerji Üretim Sisteminde
Kullanımı” isimli projeyi tamamlamak üzere, Kandıra’nın Araman
Köyü’nde 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca 15/7/2014
– 31/8/2015 tarihleri arasında haftada bir (1) gün görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Prof.Dr. Engin
ÖZDEMİR ile
Prof.Dr. Durmuş
KAYA’nın
görevl. hk.
6-
Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı’nın 15/7/2014 tarihli ve
41886 sayılı yazısında belirtilen 15/7/2014 tarihli ve 2014/15 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 4 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim
Üyeleri Prof.Dr. Engin ÖZDEMİR ile Prof.Dr. Durmuş KAYA’nın,
Kocaeli Üniversitesi, Halk Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası arasında
imzalanan KOBİ’lere Enerji Verimliliği Check-Up Protokolü
kapsamında çalışma ve danışmanlık hizmeti vermek üzere 13/5/2014
– 13/5/2015 tarihleri arasında mesai saatleri dışında haftada bir gün
2547 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin, danışmanlık ücretlerinin KOÜ Döner Sermaye İşletmeleri
Müdürlüğü’nün Teknoloji Fakültesi Ziraat Bankası Derince Şubesi,
(Şube Kodu-554, Banka Kodu-010, IBAN-TR320001 0005 5413
2216 1952 52) nolu hesabına yatırılması koşulu ile kabulüne oybirliği
ile karar verildi.
Doç.Dr.Cenk
ÇELİK’in
görevl. hk.
7-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 11/7/2014 tarihli
ve 40879 sayılı yazısında belirtilen 9/7/2014 tarihli ve 2014/27 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 29 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan
görüşmelerde;
Mühendislik
Fakültemiz
Makine
Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç.Dr. Cenk ÇELİK’in, Bir
Fulya Ortak Sağlık Güvenlik Birimi San. Tic. Limited Şirketi’nde
danışmanlık yapmak üzere, 7/7/2014 – 7/7/2015 tarihleri arasında
1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında haftada 1 gün (Cumartesi
günleri) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 nci maddesi
uyarınca görevlendirilmesinin, danışmanlık ücretinin KOÜ Döner
Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Derince Şubesi,
13221632/5001
(Şube
Kodu-554,
Banka
Kodu-010,
TR610001000554132216325001) nolu hesabına yatırılması koşulu
ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
-4Doç.Dr.Aydın
KAVAK’ın
görevl. hk.
8-
17/7/2014
2014/12
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 14/7/2014 tarihli
ve 41458 sayılı yazısında belirtilen 9/7/2014 tarihli ve 2014/27 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 31 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültemiz İnşaat Mühendisliği
öğretim üyelerinden Doç.Dr. Aydın KAVAK’ın, İstanbul İli
Hadımköy İlçesindeki DESB Delikkaya Sanayi Bölgesi
Kooperatifleri adına teknik danışmanlık yapmak üzere, 1/7/2014 –
30/11/2014 tarihleri arasında 5 (beş) ay süre ile haftada 1 gün
(Perşembe günleri öğleden sonra) 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin,
danışmanlık ücretinin KOÜ Döner Sermaye İşletmeleri
Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Derince Şubesi, 13221632/5001
(Şube Kodu-554,Banka Kodu-010, TR610001000554132216325001)
nolu hesabına yatırılması koşulu ile kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Doç.Dr.Esma
TORUN ÇELİK’in
görevl. hk.
9-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 8/7/2014 tarihli
ve 39890 sayılı yazısında belirtilen 2/7/2014 tarihli ve 2014/14 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 10 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 5/6/2014
tarihli ve 2014/9 nolu toplantısında alınan 15 sıra sayılı karar ile
Bulgaristan Sofia Üniversitesi Tarih Bölümünde araştırma yapmak
üzere, 1 Temmuz 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında 2547 sayılı
Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen Fen-Edebiyat
Fakültemiz Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Esma
TORUN ÇELİK’in, kendi isteği üzerine görevlendirilmesinin iptal
edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Alp
ERTÜRK’ün
görevl. hk.
10-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 4/7/2014 tarihli
ve 38808 sayılı yazısında belirtilen 2/7/2014 tarihli ve 2014/26 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 22 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Alp ERTÜRK’ün, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma
Desteği kapsamında İspanya’da bulunan “Extremadura Üniversitesi”
nde doktora sonrası araştırma yapmak üzere, 1 Eylül 2014 – 28 Şubat
2015 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi
kapsamında Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2/b maddesi uyarınca
yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesinin
-5-
17/7/2014
2014/12
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
11-
Yrd.Doç.Dr.
Aysun TAŞYAPI
ÇELEBİ’nin
görevl. hk.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 4/7/2014 tarihli
ve 38936 sayılı yazısında belirtilen 2/7/2014 tarihli ve 2014/26 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 23 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden
Yrd.Doç.Dr. Aysun TAŞYAPI ÇELEBİ’nin, KOÜ Teknopark’ında
faaliyet gösteren Kuantek Elektronik Bilişim San. Limited Şti.’nde
TEYDEB “Gerçek Zamanlı Görüntü İyileştirme Cihazı” başlıklı
projesinde çalışmak üzere, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi
uyarınca 1/7/2014 tarihinden başlayarak 12 (oniki) ay süre ile mesai
saatleri
dışında
(Cuma,
Cumartesi
ve
Pazar
günleri)
görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Ruhi
DEMİRAY’ın
görevl. hk.
12-
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın
10/7/2013 tarihli ve 40570 sayılı yazısında belirtilen 7/7/2014 tarihli
ve 2014/16 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 16 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 30/5/2013
tarihli ve 2013/7 nolu toplantısında alınan 16 sıra sayılı kararı ile
Keele Üniversitesi’ne çalışmalar yapmak üzere 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu maddesinde öngörülen
“Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik”in 5 inci maddesinin (a) bendi” uyarınca, 23 Eylül 2013 –
22 Eylül 2014 tarihleri arasında bir (1) yıl süre ile yolluksuzgündeliksiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilen İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ruhi
DEMİRAY’ın,
proje
çalışmasını
tamamlayabilmesi
için
görevlendirme süresinin, 23 Eylül 2014 – 22 Eylül 2015 tarihleri
arasında yolluksuz-gündeliksiz, maaşsız-izinli olarak uzatılmasına
oybirliği ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr. Erkan
AKPINAR’ın
görevl. hk.
13-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 14/7/2014 tarihli
ve 41461 sayılı yazısında belirtilen 9/7/2014 tarihli ve 2014/27 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 30 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültemiz İnşaat Mühendisliği
öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Erkan AKPINAR’ın UGM
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde danışmanlık
yapmak üzere, 9/7/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında iki haftada 1
gün mesai saatleri dışında (Pazar günleri) 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin,
-6-
17/7/2014
2014/12
danışmanlık ücretinin KOÜ Döner Sermaye İşletmeleri
Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Derince Şubesi, 13221632/5001
(Şube Kodu-554,Banka Kodu-010, TR610001000554132216325001)
nolu hesabına yatırılması koşulu ile kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Yrd.Doç.Dr.
Nesrin ALTUN’un
görevl. hk.
14-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 11/7/2014 tarihli
ve 41086 sayılı yazısında belirtilen 2/7/2014 tarihli ve 2014/14 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 5/6/2014
tarihli ve 2014/9 nolu toplantısında alınan 21 sıra sayılı karar ile
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkoloji Projesi
kapsamında Suudi Arabistan-Cidde’de bulunan İffet Üniversitesi’nde
2547 sayılı Kanun’un 39 uncu maddesi uyarınca 6 Mart – 31 Temmuz
2014 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz maaşlı-izinli olarak
görevlendirilen Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nesrin ALTUN’un
görev süresinin, 1 Eylül 2014 – 20 Ağustos 2015 tarihleri arasında
uzatılmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Öğr.Gör. Pelin
KÜMBET’in
görevl. hk.
15-
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 11/7/2014 tarihli
ve 41080 sayılı yazısında belirtilen 9/7/2014 tarihli ve 2014/15 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 9 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 8/5/2014
tarihli ve 2014/7 nolu toplantısında alınan 15 sıra sayılı karar ile
TUBİTAK “2214-A Yurtdışı Araştırma Bursu Programı” ile Amerika
Birleşik Devletleri’nde University of California’da doktora tez
çalışmasını yürütmek üzere 15/5/2014 tarihinden itibaren 3 ay süre ile
görevlendirilen Fen-Edebiyat Fakültemiz Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü Öğr.Gör. Pelin KÜMBET’in, 2547 sayılı Kanun’un 39 uncu
maddesi uyarınca görevlendirme süresinin, aynı koşullarda 15/8/2014
– 15/11/2014 tarihleri arasında 3 ay süre ile uzatılmasına oybirliği ile
karar verildi.
Arş.Gör. Özlem
YILDIZ’ın
görevl. hk.
16-
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 10/7/2014 tarihli
ve 40668 sayılı yazısında belirtilen 9/7/2014 tarihli ve 2014/27 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 24 sıra sayılı karar
okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 26/6/2014
tarihli ve 2014/10 nolu toplantısında alınan 18 sıra sayılı karar ile
Hollanda’da bulunan Utrecht Üniversitesinde bilimsel çalışmalar
-7-
17/7/2014
2014/12
yapmak üzere, 1 Ağustos – 1 Kasım 2014 tarihleri arasında 2547
sayılı Kanunu’nun 39 uncu maddesi kapsamındaki Yurtiçinde ve
Dışında
Görevlendirilmelerde
Uyulacak
Esaslara
İlişkin
Yönetmelik’in 2/a maddesi uyarınca yolluksuz-gündeliksiz, maaşlıizinli olarak görevlendirilen Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Arş.Gör. Özlem YILDIZ’ın, çalışma
yapacağı Üniversitenin laboratuvarında sorun çıkması nedeniyle
görevlendirme tarihlerinin, aynı koşullarda 1/10/2014 – 24/12/2014
olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Arş.Gör. Yasemin 17ESEN’in görevl. hk.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 11/7/2014 tarihli ve
40976 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun
21/11/2013 tarihli ve 2013/14 nolu toplantısında alınan 19 sıra sayılı
karar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde 2547 sayılı Kanun’un 38 inci
maddesi uyarınca 25 Kasım 2013 – 21 Mayıs 2014 tarihleri arasında 6
ay süre ile görevlendirilen Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü Öğretim Elemanı Arş.Gör. Yasemin ESEN’in, görevlendirme
süresinin 6 ay süre ile son defa uzatılmasının uygun olduğuna
oyçokluğu ile karar verildi.
Arş.Gör.Dr.
18Makbule ŞİRİNER
ÖNVER’in görevl. hk.
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın
10/7/2014 tarihli ve 40575 sayılı yazısında belirtilen 7/7/2014 tarihli
ve 2014/16 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 12 sıra
sayılı karar okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı
Arş.Gör.Dr. Makbule ŞİRİNER ÖNVER’in, TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destekleme Daire Başkanlığı’nca yürütülmekte olan “2219/Yurtdışı
Doktora Sonrası Araştırma Bursu Programı” kapsamında İngiltere
Westminster Üniversitesi’nde gerçekleştirmek üzere “Yerel
Yönetimlerin Konut Politikalarının Sosyal-Ekonomik Açıdan
İncelenmesi: Londra Hackney Belediyesi (An Analysis of Socio
Economic Aspects of Housing Policies of Local Government: London
Borough of Hackney” adlı araştırma projesi ile burs almaya hak
kazandığından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39 uncu
maddesi uyarınca, 25 Ağustos 2014 – 25 Ağustos 2015 tarihleri
arasında yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı-izinli olarak görevlendirilme
isteğinin, uygun olmadığına oyçokluğu ile karar verildi.
Yrd.Doç.Dr.
Derya KALTAKÇI
GÜREL’in
görevl. hk.
19-
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 17/7/2014 tarihli ve
42323 sayılı yazısında belirtilen 14/7/2014 tarihli ve 2014/16 nolu
Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 10 sıra sayılı karar
okundu.
-8-
17/7/2014
2014/12
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim
Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Derya KALTAKÇI
GÜREL’in, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde
2547 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca 1 Ağustos 2014
tarihinden itibaren 1 yıl süre ile haftada 2 gün görevlendirilmesinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Kıymet
20Şirvan SAMSA hk.
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 15/7/2014 tarihli ve
12860 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Derbent Meslek Yüksekokulu
21/5/2001 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak 11799 nolu
diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Kıymet Şirvan
SAMSA’nın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğrenci Tuğba
KARAKAŞ hk.
21-
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 15/7/2014 tarihli ve
12859 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Üniversitemiz Gazanfer Bilge Meslek
Yüksekokulu 27/9/2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile mezun olarak
94962 nolu diplomayı almaya hak kazanan ve diplomasını alan Tuğba
KARAKAŞ’ın diplomasını kaybettiği anlaşıldığından, Kocaeli
Üniversitesi Diploma, Diploma Defteri, Diploma Eki ve Diğer
Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesine göre
Diploma yerine geçen belgenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Sezen
AKSU hk.
22-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 15/7/2014 tarihli ve 41617 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 090407073
nolu öğrencisi Sezen AKSU’nun, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş
olduğu itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte
bulunmadığından, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği
için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Felid
ÖKMEN hk.
23-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 15/7/2014 tarihli ve 41622 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Sivil Havacılık Yüksekokulu 102501025 nolu
öğrencisi Felid ÖKMEN’in, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu
-9-
17/7/2014
2014/12
itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı
maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Yüksekokula gönderilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Binali
ALANKUŞ hk.
24-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 15/7/2014 tarihli ve 41618 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Fen-Edebiyat Fakültesi 100101007 nolu
öğrencisi Binali ALANKUŞ’un, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş
olduğu itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte
bulunmadığından, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği
için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Serdar
ARSLAN hk.
25-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 15/7/2014 tarihli ve 41616 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültesi 100219030 nolu
öğrencisi Serdar ARSLAN’ın, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu
itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı
maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye gönderilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Öğr. Mutalip
ERTUŞ hk.
26-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 16/7/2014 tarihli ve 42208 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Tıp Fakültesi 130601121 nolu öğrencisi Mutalip
ERTUŞ’un, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu itiraz gerekçeleri
haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından, Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca
itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bilgi için ilgili Fakülteye gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Fikret
ASLAN hk.
27-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 16/7/2014 tarihli ve 42202 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; İletişim Fakültesi 090803061 nolu öğrencisi
Fikret ASLAN’ın, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu itiraz
gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı
maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri
-10-
17/7/2014
2014/12
Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye gönderilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Öğr. Ümit
GÜLER hk.
28-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 7/7/2014 tarihli ve 39442 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 120402108
nolu öğrencisi Ümit GÜLER’in, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş
olduğu itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte
bulunmadığından, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği
için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Dilara
29GÜNDOĞAN hk.
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 15/7/2014 tarihli ve 41620 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Fen-Edebiyat Fakültesi 120109003 nolu
öğrencisi Dilara GÜNDOĞAN’ın, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş
olduğu itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte
bulunmadığından, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği
için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Rıdvan
AYHAN hk.
30-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 15/7/2014 tarihli ve 41625 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 110408007
nolu öğrencisi Rıdvan AYHAN’ın, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş
olduğu itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte
bulunmadığından, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği
için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Asya
ODACI hk.
31-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 8/7/2014 tarihli ve 39825 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Adalet Meslek Yüksekokulu 124901042 nolu
öğrencisi Asya ODACI’nın, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu
itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı
maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Yüksekokula gönderilmesine
oybirliği ile karar verildi.
-11-
Öğr. Mehmet
32Emre EŞMELİ hk.
17/7/2014
2014/12
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 3/7/2014 tarihli ve 38678 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültesi 130219054 nolu
öğrencisi Mehmet Emre EŞMELİ’nin, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş
olduğu itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte
bulunmadığından, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği
için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Öğr. Samed
BÖLÜK hk.
33-
Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin 3/7/2014 tarihli ve 38680 sayılı
yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Mühendislik Fakültesi 090207035 nolu
öğrencisi Samed BÖLÜK’ün, itiraz dilekçesinde ileriye sürmüş olduğu
itiraz gerekçeleri haklı ve cezayı kaldıracak nitelikte bulunmadığından,
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 26 ncı
maddesi uyarınca itirazın reddine, kararın gereği için Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bilgi için ilgili Fakülteye gönderilmesine oybirliği
ile karar verildi.
Kadro aktar. hk.
34-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 15/7/2014 tarihli ve 1680
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Kadro aktar. hk.
35-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 14/7/2014 tarihli ve 1670
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımlarının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Kadro aktar. hk.
36-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 14/7/2014 tarihli ve 1660
sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmelerde; Personel Daire Başkanlığı’nın yazısında
belirtilen şekilde kadro aktarımının yapılarak kullanma izninin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan istenmesine oybirliği ile karar
verildi.
-12-
Okt. Meriç
HARMANCI hk.
37-
17/7/2014
2014/12
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu’nun ilgili kararı ile
yurtdışındaki Türk Kültür Merkezlerinde görevlendirilecek okutmanlar
için Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ilgili hükümler kapsamında
2014-2015 eğitim öğretim yılında yurtdışında görevlendirme talebinde
bulunan Üniversitemiz Türk Dili Bölümü öğretim elemanlarından
Okutman Meriç HARMANCI’nın, 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri
kapsamında görevlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar
verildi.
Gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verildi.
Prof. Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU
REKTÖR
Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
REKTÖR YARDIMCISI (ÜYE)
Prof. Dr. Halis AYGÜN
FEN-EDB.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
İKT.İD.BİL.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Şükrü HATUN
TIP FAK.DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEK.EĞT.FAK.DEKANI
Prof. Dr. Cevat CELEP
EĞİTİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Tamer SINMAZÇELİK
MÜH. FAK.DEKAN V.
Prof.Dr. Füsun ALVER
İLETİŞİM FAK.DEKANI
Prof.Dr. Pelin GÜVEN
HUKUK FAK.DEKANI
-13-
17/7/2014
2014/12
Katılamadı
Prof.Dr. Nevnihal ERDOĞAN
MİMARLIK VE TAS. FAK. DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Özer KANBUROĞLU
GÜZEL SANATLAR FAK. DEKANI
Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI
TEKNOLOJİ FAK. DEK.
Katılamadı
Prof.Dr. Ali İhya KARAMAN
DİŞ HEK. FAK. DEKANI
Katılamadı
Prof.Dr. Ufuk YILDIZ
ÜYE
Kemal MUTLU (Genel Sek.)
RAPORTÖR
Download

2014-12 ÜYK - Kocaeli Üniversitesi