T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
İVEDİ
24/06/2014
Sayı : 23447294-121.99-57444
Konu : Fazla Çalışma
İlgi : a) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 20.06.2014 tarihli ve 19638395­110.06­7342 sayılı yazı
b) 20.06.2014 tarihli ve 23447294­121.01­56575 sayılı yazı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan ilgi (a) yazıda; muhtarlık bölgesi askı
listelerinin askıda kaldığı süre boyunca güncelleştirmenin tam anlamıyla amacına
ulaşabilmesinin temini için;
“Nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunacak seçmenlere Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığının 2928 sayılı karar ve eki 140/I sayılı genelgede belirtilen işlemlerin yapılması,
“Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi”nin verilmesi, güncelleştirme genelgesinde belirtilen
işlemlerin zamanında yapılabilmesi için 29 Haziran­20 Temmuz 2014 tarihleri arasında ilçe
seçim kurulu başkanlıklarının re’sen talepleri halinde bu konuda talep edecekleri bilgi ve
belgelerin karşılanması amacıyla nüfus müdürlüklerine ilave teknik donanım ve bu işlemlere
yardımcı olabilecek yeterli personelin sağlanması, yine belirtilen tarihler arasında tüm nüfus
müdürlüklerinin mesai saatleri ile birlikte hafta sonu (Cumartesi­Pazar) ve resmi tatil
günlerinde çalışmaları için gerekli önlemlerin alınması istenmiştir.”
14/08/2013 tarihli “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali
ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin
Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı Üçüncü Kısmının fazla çalışma
ücretini düzenleyen 2 nci maddesi “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli
personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri
dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim
döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında
fazla çalışma ücreti ödenir.” hükmündedir.
Söz konusu madde hükmü ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının ilgi (a) talimatının
birlikte değerlendirilerek yapılacak fazla çalışmalara ilişkin valilik ve kaymakamlıklardan
gerekli onayın alınması ve personele fazla çalışma ücretinin ödenmesi hususunda gereğini
önemle rica ederim. Dr.Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM :
Gereği:
81 İl Valiliğine
Bilgi:
Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (Vk1oSS-Zh8PnQ-Cn+GIk-oy7TBq-ACj011uR) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:F.ALUÇDİBİ
Telefon: (312)591 22 38 Faks: (312)397 3149
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (Vk1oSS-Zh8PnQ-Cn+GIk-oy7TBq-ACj011uR) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:F.ALUÇDİBİ
Telefon: (312)591 22 38 Faks: (312)397 3149
e-posta: Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

Fazla Çalışma - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü