T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 22.04.2014
: 011
KARAR 2014/011-01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler
neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1) fıkrası
ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:1) “Tez Öneri Formları Tablosu”nda
belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/011–02: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 110712502 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Gökhan TUNÇ’un 19.02.2014 tarih ve 2014/006 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan
jürinin 12.03.2014 toplantı tarihine istinaden hazırlamış ve başarılı olduğu “Bir CFD Programı ile
Vanalardaki Akışın İncelenmesi” konulu Tez Sınav Tutanağı Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
110712502 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Gökhan TUNÇ’un hazırlamış olduğu ve Yüksek Lisans
Jürisi tarafından başarılı bulunan Tez Sınav Tutanağının onaylanarak A.K.Ü. Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/011–03: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Vize sınavlarına giremeyen
öğrencilerin dilekçe ve raporları Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Vize sınavlarına giremeyen öğrencilerin dilekçe ve raporlarının incelenmesi neticesinde
A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesinin 1) fıkrası b) bendi
gereğince 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak olan mazeret sınavına aşağıda tabloda
belirtilen öğrencilerin girmelerine ve ilgili öğretim üyelerine bilgi verilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
Öğrenci No
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Dersin
Kodu
IGV-5009
130739533
Sefa AK
İş Güvenliği
IGV-5026
IGV-5001
IGV-5036
130739548
Sami DEMİR
İş Güvenliği
IGV-5028
IGV-5011
130707504
Derya Nimet
DEVRİM
Kimya
KIM-5003
Dersin Adı
Risk Yönetimi
İş Aletlerinde İşçi
Sağlığı ve Güvenliği
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Yangın
İş Güvenliğinde Eğitim
Metodları
İş Güvenliği ve
Mühendislik
Spektroskopik
Yöntemler II
Dersi Veren Öğretim
Üyesi
Doç. Dr. Ali SARIIŞIK
Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
Prof. Dr. İbrahim EROL
Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
Prof. Dr. İsmail DEMİR
Doç. Dr. Gülderen
UYSAL AKKUŞ
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 22.04.2014
: 011
KARAR 2014/011–04: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı 130731501 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Mesut GÖKÇE’nin kayıt dondurma ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı 130731501 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Mesut GÖKÇE’nin A.K.Ü. Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33. Maddesinin 1-a) fıkrası “Öğrenimine ara vermek
zorunda kalan öğrenci, Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini
kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesiyle kayıt dondurabilir” bu karar
çerçevesinde öğrencinin bildirdiği mazeret Senatoca Haklı ve Geçerli Nedenlere dayandığından
dolayı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve 2014-2015 Eğitimi Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
olmak üzere 2 (iki) yarıyıl kayıt dondurma talebinin kabulüne ve öğrenciye bilgi verilmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/011–05: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı 120733501 numaralı Doktora
öğrencisi Mert GÜL’ün Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden ders alma talebi ile ilgili yazı
Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü’nün 15.04.2014 tarih ve 60850919/300-75 sayılı yazısına istinaden ilgili öğrencinin ders
alma talebinin kabul edilmemesinden dolayı Enstitümüzün 28.03.2014 tarih ve 2014/009-08 sayılı
kararının iptal edilmesine, İlgili Anabilim Dalı Başkanlığına ve öğrenciye bilgi verilmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/011–06: Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın Biyoloji Anabilim Dalının adının
değiştirilmesi ile ilgili yazı Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın
02.04.2014 tarih ve 75850160-301.01.02-20182 sayılı kararına istinaden Biyoloji Anabilim Dalının
adının Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı olarak değiştirilmesi ve Üniversitemiz Senatosuna
sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/011–07: Süleyman Demirel Üniversitesinin ev sahipliğinde 05-07 Mayıs 2014
tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirilecek olan, FENBİLKON-6 Fen Bilimleri Enstitü Müdürleri Konsey
toplantısı için Enstitümüze gönderilen davet yazılarına istinaden Yönetim Kurulunda yapılan
görüşmeler neticesinde; Enstitümüz Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Tamer BAYBURA’nın 6 Mayıs 2014
tarihinde, Doç. Dr. Levent ÖZCAN’nın 05 Mayıs 2014 tarihinde yolluklu-yevmiyeli ve katılım ücretinin
ödenecek şekilde görevlendirilmelerinin kabulüne ve Rektörlük Makamının onayına sunulmasına,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 22.04.2014
: 011
KARAR 2014/011-08: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr.
İsmail DEMİR’in 08-09 Mayıs 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail DEMİR’in görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
10.05.2014
13:00-16:00
Yapı Hammaddeleri
11.05.2014
13:00-16:00
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
3
TEZ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:1
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
1
100712510 Yavuz ŞAVK
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2010 -2011
Bahar
Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı ile Sürtünme Malzemelerinin Performans
Tahmini
Doç. Dr. İbrahim Mutlu
2
130712010 Ali ERÇETİN
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
Direnç Kaynağında Kullanılan W+Cu+(X) Elektodunun Toz Metalurjisi
Yöntemi ile Üretimi Karekterizasyonu ve Mikro İşlenilebilirliği
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Erdoğan
3
120709502 Şaban KABAK
Biyoloji
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
DNA Barkotlama Metodunun Su Keneleri (Acari, Hydrachnidia) Türlerinde
Uygulanması
Doç. Dr. Ferruh Aşçı
Sayfa 1 / 1
II. DANIŞMANI
22.04.2014
2014/011-01
Download

karar 2014/011 - Afyon Kocatepe Üniversitesi