Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
26-1, 2014
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
1. Çalgan Deresi (Elazığ) Zooplanktonu
Zooplankton of Çalgan Stream (Elazig)
Nesrin BAYSAL, Serap SALER…………………………………...……………..…..………………............
1-7
2. Tetrakis-(2-fenil-4-penten-2-oksi) Sübstitüe Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Synthesis and Characterization of Tetrakis-(2-phenyl-4-pentene-2-oxy) Substituted Metallo
phthalocyanines
Ayşegül YAZICI, Merve EVLİYAOĞLU………………………...………………………………….............. 9-14
3. Ayvalık (Ege Denizi) Kıyı Balıkçılığı Üzerine Bir Ön Çalışma
Preliminary Study on Ayvalık (Aegean Sea) Coastal Fishery
Cemil SAĞLAM, Okan AKYOL, Yeşim DEMİR SAĞLAM.…...................................................................... 15-20
4. Morus alba’nın Meyve ve Yaprak Ekstrelerinin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
Determination of the Antioxidant Capacities of Extracts Fruit and Leave of Morus alba
Semra TÜRKOĞLU, Sait ÇELİK, Serhat KESER, İsmail TÜRKOĞLU, Ökkeş YILMAZ……....................
21-32
5. Gyrodactylus scardiniensis ve Gyrodactylus prostae (Platyhelminthes) Türlerinin Anatomik ve
Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
An Investigation on Anatomic and Morphological Features of Gyrodactylus scardiniensis and
Gyrodactylus prostae (Platyhelminthes)
Hüseyin YAZMEN, M. Oğuz ÖZTÜRK……...…………………………………............................................ 33-37
6. Kahramanmaraş İli Torrenticola Piersig, 1896 ve Monatractides K. Viets, 1926 (Acari:
Hydrachnidia: Torrenticolidae) Türleri ve Türkiye Faunası İçin İki Yeni Kayıt
Water Mites of the Genera Torrenticola Piersig, 1896 and Monatractides K. Viets, 1926 (Acari:
Hydrachnidia: Torrenticolidae) from Kahramanmaraş Province and Two New Records for the Turkish
Fauna
Yunus ESEN, Orhan ERMAN…………………...………………………….................................................... 39-44
7. Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası
Hazar Gölü (Suluçayır Düzü) Epifitik Diyatome Florası
Güneş PALA…………………………………………………...……...............................................................
45-51
8. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)'nda Curcuminin Bazı Antioksidan
Parametreler Üzerine Etkisi
The Effect of Curcimin on Some Antioxidant Parameters in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss
Walbaum, 1792)
Serpil MİŞE YONAR, M. Enis YONAR, Yassir YÖNTÜRK.......................................................................... 53-57
9. Karakaya Baraj Gölü Kömürhan Bölgesinden Yakalanan Bazı Balıklarda Endohelmintlerin
Araştırılması
Study of Endohelminhes of Some Fishes Caught in Kömürhan Region of Karakaya Dam Lake
Sibel BARATA, Mustafa DÖRÜCÜ……………..………………...……………………………..…………..
59-68
10. Vicia koeieana’ nın Karyolojik ve Palinolojik Yönden Araştırılması
Karyological and Palynological Investigate of Vicia koeieana
Yaşar KIRAN, Osman GEDİK, Ahmet ŞAHİN, Nazmi GÜR…...……………………………………….….. 69-71
11. Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi
Relationship of Between Earthquake Parameters of Seismic Activities Assess in Elazig and Around
Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK…...………………………………………………...………………….…..
73-77
Download

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 26-1, 2014