BAZI MASERE YAĞLARIN AGAR-WELL TEKNİĞİ İLE Yersinia ruckeri’YE
KARŞI ANTİ-BAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SOME MACERATED OILS AGAINST
Yersinia ruckeri BY AGAR WELL METHOD
Başar ALTINTERİM 1, Mücahit YÜNGÜL 2, Mustafa DÖRÜCÜ 2
Başar ALTINTERİM 1, Mücahit YÜNGÜL 2, Mustafa DÖRÜCÜ 2
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
-Bildiri Özeti-
-Abstract-
Masere yağların (MO) hepsi ekstraktlara göre daha düşük miktarda aktif maddeler içer-
All of macerated oils (MO) was included less active substance than extracts but the number
mektedir fakat masere yağlardaki aktif madde sayısı daha fazla olduğu gibi doğaldır ve eks-
of their active substance was further than extracts in addition they were natural and they
traktların aksine izomer oluşumu yoktur. Bu çalışmamızda, kekik (Thymus vulgaris), nane
did not have isomer molecules. In the present study, The antimicrobial effect of thyme
(Mentha piperita), nergis (Calendula officinalis), melisa (Melissa officinalis) bitkilerinin ma-
(Thymus vulgaris), peppermint (Mentha piperita), marigold (Calendula officinalis), lemon
sere yağlarının (MO), Yersinia ruckeri (ATCC29473)’ye karşı triptik soy agar (TSA) içeren
balm (Melissa officinalis) macerated oils (MO) against Yersinia ruckeri (ATCC29473) was
agar-well metodu ile antibakteriyel etkileri tespit edilmiştir. Deneyde kullanılan masere yağ-
examined with agar-well method which was include tryptic soy agar (TSA). All of macerated
ların hepsinde de TSA’da bulunan patojene karşı çok zayıf bir antibakteriyel etki izlenmiş-
oils (MO) possessed a weak antibacterial activity against the pathogen in TSA. Treatment of
tir. 1.5*108 sayısındaki Yersinia r.’nin masere yağlar ile tedavisinde baskılamanın olmaması
Yersinia r. with MO showed non-inhibitory activity against number of Yersinia r. (1.5*108)
bakterinin oldukça yüksek konsantrasyonuna bağlı olabileceğini şüphesini doğurmaktadır.
which was suspected to depend on the highest concentration level of bacteria. Because, The
Çünkü, benzer mikrobiyal çalışmalarda bitki ekstraktlarının antibakteriyel etkilerinin, di-
antimicrobial effects of herb oil extracts were determined to associate with dilutions of oils
lüsyon oranlarına ya da bakteri sayısına bağlı olduğunu tespit etmişlerdir.
or number of bacteria in same microbial researchs.
Anahtar Kelimeler: Kekik (Thymus vulgaris), Nane (Mentha piperita), Nergis (Calendula
Keywords: Thyme (Thymus vulgaris), Peppermint (Mentha piperita), Marigold (Calendula
officinalis), Melisa (Melissa officinalis)
officinalis), Lemon balm (Melissa officinalis)
112
113
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net