T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.04.2014
: 010
KARAR 2014/010-01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler
neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1) fıkrası
ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:1) “Tez Öneri Formları
Tablosu”nda belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/010-02: Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 110728002 numaralı Doktora öğrencisi
Oktay TOMAR’ın Doktora Yeterlilik sınavı 28.03.2014 tarihinde yapılarak Enstitümüze sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
110728002 numaralı Doktora öğrencisi Oktay TOMAR’ın başarılı bularak Doktora Yeterlilik Tez
Sınav Tutanağının onaylanmasına, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 49.
maddesinin 1. fıkrasına göre bir ay içerisinde Tez İzleme Komitesi oluşturulmasına, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/010–03: Metal Eğitimi Anabilim Dalı 080720001 numaralı Doktora öğrencisi Çetin
ÖZTÜRK’ün Tez İzleme Komitesince hazırlanan rapor, ilgili Anabilim Dalınca Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Metal Eğitimi Anabilim Dalı 080720001
numaralı Doktora öğrencisi Çetin ÖZTÜRK’ün, 26.03.2014 tarihli Doktora Tezi IV. Rapor Dönemi
Gelişme Raporunun kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/010–04: Matematik Anabilim Dalı 100719002 numaralı Doktora öğrencisi Ömer
KİŞİ’nin Tez İzleme Komitesince hazırlanan rapor, ilgili Anabilim Dalınca Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 100719002
numaralı Doktora öğrencisi Ömer KİŞİ’nin, 11.04.2014 tarihli Doktora Tezi III. Rapor Dönemi
Gelişme Raporunun kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/010–05: Matematik Anabilim Dalı 100719003 numaralı Doktora öğrencisi Nimet
PANCAROĞLU’nun Tez İzleme Komitesince hazırlanan rapor, ilgili Anabilim Dalınca Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 100719003
numaralı Doktora öğrencisi Nimet PANCAROĞLU’nun, 11.04.2014 tarihli Doktora Tezi III. Rapor
Dönemi Gelişme Raporunun kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.04.2014
: 010
KARAR 2014/010-06: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 120730003 numaralı Doktora öğrencisi
Hacer ARIOL’un Tez İzleme Komitesi oluşturulması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüze
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
120730003 numaralı Doktora öğrencisi Hacer ARIOL’un, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 49. maddesinin 1) fıkrası gereğince Tez İzleme Komitesinin (TİK) aşağıda
belirtilen öğretim üyelerinden yeniden oluşturulmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
1. Prof. Dr. Ömer SOYKASAP (D)
AKÜ, Mühendislik Fakültesi
2. Doç. Dr. Şükrü KARAKAYA
AKÜ, Teknik Eğitim Fakültesi
3. Doç. Dr. Ahmet GAYRETLİ
AKÜ, Teknoloji Fakültesi
KARAR 2014/010-07: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 120730001 numaralı Doktora öğrencisi
Güray SONUGÜR’ün Tez İzleme Komitesi oluşturulması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı
Enstitümüze sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
120730001 numaralı Doktora öğrencisi Güray SONUGÜR’ün, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 49. maddesinin 1) fıkrası gereğince Tez İzleme Komitesinin (TİK) aşağıda
belirtilen öğretim üyelerinden yeniden oluşturulmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
1. Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE (D)
AKÜ, Teknoloji Fakültesi
2. Doç. Dr. Abdurrahman KARABULUT
AKÜ, Teknoloji Fakültesi
3. Prof. Dr. Süleyman TAŞGETİREN
AKÜ, Mühendislik Fakültesi
KARAR 2014/010-08: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 120712002 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Tuncay YILMAZ’ın Tez Jürisi Atama Formu Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
120712002 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Tuncay YILMAZ’ın “Lama Testere ile AISI 1020
Malzemesinin Kesilmesi İşleminde Takım Performansının İncelenmesi” başlıklı tezini
değerlendirmek üzere, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesinin
1) fıkrası gereğince aşağıdaki gibi asıl ve yedek üyelerden Doktora Jürisi oluşturulmasına, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1. Yrd. Doç. Dr. İsmail UCUN (D)
2. Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ
3. Doç. Dr. Bekir YALÇIN
AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi
AKÜ Teknik Eğitim Fakültesi
SDÜ Teknik Eğitim Fakültesi
Yedek Üyeler:
1. Doç. Dr. Abdurrahman KARABULUT
2. Doç. Dr. Ahmet GAYRETLİ
AKÜ Teknoloji Fakültesi
AKÜ Teknoloji Fakültesi
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.04.2014
: 010
KARAR 2014/010–09: İstatistik Anabilim Dalı 110724003 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Gizem
GÜLSEVİN’nin 19.02.2014 tarih ve 2014/006 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan jürinin
11.03.2014 toplantı tarihine istinaden hazırlamış ve başarılı olduğu “Veri Zarflama Analizi ve Bir
Uygulama ” konulu Tez Sınav Tutanağı Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İstatistik Anabilim Dalı 110724003
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Gizem GÜLSEVİN’nin hazırlamış olduğu ve Yüksek Lisans Jürisi
tarafından başarılı bulunan Tez Sınav Tutanağının onaylanarak A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince Yüksek Lisans diploması verilmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/010–10: Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün 21.03.2014 tarih ve
60850919/300-602 sayılı yazısı ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi
Hande BÜYÜKKEBAPÇI’nın Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Anabilim Dalına yatay geçiş talebinin kabul edildiğine dair yazı Enstitümüze
bildirilmiştir.
Yönetim Kurulu’nda yapılan görüşmeler neticesinde; Enstitümüz Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Hande BÜYÜKKEBAPÇI’nın Anadolu Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsüne yatay geçişinin kabulüne, öğrenci dosyasının ilgili karşı Enstitüye
gönderilmesine, öğrencinin Enstitümüz ile ilişiğinin kesilmesine ve Enstitümüz’ün ilgili Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’na bildirilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir
KARAR 2014/010–11: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Vize sınavlarına giremeyen
öğrencilerin dilekçe ve raporları Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Vize sınavlarına giremeyen öğrencilerin dilekçe ve raporlarının incelenmesi neticesinde
A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesinin 1) fıkrası b) bendi
gereğince 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak olan mazeret sınavına aşağıda tabloda
belirtilen öğrencilerin girmelerine ve ilgili öğretim üyelerine bilgi verilmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Öğrenci No
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Dersin
Kodu
130738503
Süleyman GÜCEK
İnşaat Müh.
INS-5001
130735514
Mücahit
DEVLETHAN
İnşaat Müh.
INS-5001
FBE-5001
130739504
Ahmet CAN
İş Güvenliği
Dersin Adı
Mühendislik
Matematiği
Mühendislik
Matematiği
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Dersi Veren Öğretim
Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Eyüp KİRİŞ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Eyüp KİRİŞ
Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
IGV-5008
End. Hijyen ve İşçi Sağ.
Doç. Dr. Reha DEMİREL
IGV-5009
Risk Yönetimi
Doç. Dr. Ali SARIIŞIK
IGV-5034
Kimyasal Risk
Etmenleri
Doç. Dr. Levent ÖZCAN
3
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.04.2014
: 010
KARAR 2014/010–12: Anakara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi
Barış ŞİMŞEK’in Üniversitemiz Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU’nun gözetiminde
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Labaratuvarında çalışma
yapmak istemesi ile ilgili yazı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Anakara Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Barış ŞİMŞEK’in Üniversitemiz Öğretim Üyesi olan
Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU’nun gözetiminde Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Malzemesi Labaratuvarında çalışma yapmasına ve ilgili karşı Anabilim Dalına bilgi verilmesine
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/010–13: Uşak Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat
Mühendisliği Anabilim Dalında Ortak Lisansüstü Programlar açılmasına ilişkin protokol imzalanması
konusu Enstitümüz Yönetim Kurulunda görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Uşak Üniversitesi ile Afyon Kocetepe
Üniversitesi Rektörlükleri’nin “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde yapılan protokol gereği, Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği
Anabilim Dalı Ortak Doktora programı açılması teklifinin kabulüne ve konunun Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere Enstitümüz adına Üniversitemiz Senatosuna sunulmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/010–14: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında ders veren Doç. Dr. Osman ÜNAL’ın
haftalık Ders Programında yapılan değişiklikleri ile ilgili tablo Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında
ders veren Doç. Dr. Osman ÜNAL’ın haftalık Ders Programında yapılan değişiklikleri ile ilgili tablo
Ekte belirtilerek ilgili değişikliklerin kabul edilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/010–15: Fizik Anabilim Dalı 130740501 numaralı Doktora öğrencisi Murat YAVUZ’un
17-18 Nisan 2014 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenecek olan ADIM
Fizik Günleri III isimli kongreye katılacağından ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığından yolluk/yevmiye talebinde bulunması ile ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Fizik Anabilim Dalı 130740501
numaralı Doktora öğrencisi Murat YAVUZ’un 17-18 Nisan 2014 tarihlerinde Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesinde düzenlenecek olan ADIM Fizik Günleri III isimli kongreye katılacağından ve
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından yolluk/yevmiye talebinde bulunmasından
dolayı ilgili talebin Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesine Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
4
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.04.2014
: 010
KARAR 2014/010-16: İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Anabilim Dalı Kurul Üyelerinin
atanması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı yazısı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 61. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince: İnternet ve Bilişim Teknolojileri
Yönetimi Anabilim Dalı Kurul Üyelerinin aşağıdaki tabloda adı-soyadı belirtilen öğretim
elemanlarının atanmasına, ilgili üyelere tebliği edilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
UNVANI
ADI-SOYADI
ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr.
Sinan YÖRÜK
Eğitim Fakültesi
Prof. Dr.
Mevlüt DOĞAN
Fizik
Yrd. Doç. Dr.
Uçman ERGÜN
Yrd. Doç. Dr.
Barış GÖKÇE
GÖREVİ
Başkan
Üye
Mühendislik
Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Üye
Üye
KARAR 2014/010-17: Enformatik Bölüm Başkanlığının Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
kapsamında görevlendirilecek olan kişilerin belirlenmesi ile ilgili yazı Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Enformatik Bölüm Başkanlığının
14.04.2014 tarih ve 13831 sayılı yazısı ve Yükseköğretim Kurumunun 20.02.204 tarihli kararına
göre aşağıda belirtilen kişiler 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahara Yarıyılı için Uzaktan Öğretime
İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında ilgili görev ve hizmet tanımlarının yapılmasına ve ilgili kişilerin
atanmasına Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
UNVANI
Prof. Dr.
Prof. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
ADI-SOYADI
Yılmaz YALÇIN
(Enstitü Müdürü)
Mevlüt DOĞAN
(Enstitü Müdürü)
Sinan YÖRÜK
(ABD Başkanı)
Sinan YÖRÜK
(ABD Başkanı)
Öğr. Gör.
Mahmut KANTAR
Öğr. Gör.
Mefule GÖKÇE
GÖREVLENDİRİLDİĞİ BİRİM
Fen Bilm. Ens. İnternet ve Bilişim. Tekn. Yönt.
Fen Bilm. Ens. İnternet ve Bilişim. Tekn. Yönt.
Fen Bilm. Ens. İnternet ve Bilişim. Tekn. Yönt.
Fen Bilm. Ens. İnternet ve Bilişim. Tekn. Yönt.
Fen Bilm. Ens. İnternet ve Bilişim. Tekn. Yönt.
Fen Bilm. Ens. İnternet ve Bilişim. Tekn. Yönt.
HİZMET TANIMI VE
AÇIKLAMASI
Birim Koordinatörü
Birim Koordinatörü
Program Koordinatörü
Ders
Koordinasyonu/Denetimi
Ders Yönetimi
Yazılı Ve Görsel Öğretim
Materyalinin Geliştirilmesi
5
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.04.2014
: 010
KARAR 2014/010-18: İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığının
15.04.2014 tarih ve 13969 sayılı yazısı ve 20.02.2014 tarihli Yükseköğretim Kurumu Genel Kurulu
Yülseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak
ödemeler ile ilgili İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Anabilim Dalının 11.04.2014 tarih ve
2014/08 sayılı Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı başlangıç tarihinden itibaren,
a) Ders veren öğretim üyelerine 2914 sayılı Kanunun 11. maddesindeki unvanlar itibarıyla
belirlenen ek ders ücretinin en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) katına kadar ödenmesine,
b) Tez Hazırlık Çalışması, Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersi için ek ders ücreti
ödenmemesine,
c) Yarıyıl Sonunda yapılacak olan final sınavları için ücretlendirme yapılmamasına,
d) Uzaktan Öğretim Usul ve Esaslar Kapsamında  − 1∗ tablosunda Birim Koordinatörü ve
Program Koordinatörüne yapılacak ödemeler “Ödeme Oranının Üniversitemizi Yönetim
Kurulu Kararıyla belirlenerek hizmet kalite değerlendirme esaslarına göre Uzaktan Öğretim
Birim Teklifi Yönetim Kurulunda Belirlenir” ibaresi gereğince ödeme oranının %50’ye kadar
azaltabilmesine ve bu teklif için Üniversitemiz Yönetim Kuruluna sunulmasına,
*(20.02.2014 tarihli Yükseköğretim Kurumu Genel Kurulu Yükseköğretim Kurumlarında
Uzaktan Öğretime ilişkin Usul ve Esaslar)
e) Yukarıda belirtilen Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar kapsamında Ek-1’de ödeme
cetveline bağlı olarak iş yükü karşılığında ödeme yapılacak olan ve aşağıdaki tabloda
belirtilen öğretim elemanlarına ödeme yapılmasına
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
ADI-SOYADI
Ek-1 HİZMETİN ADI
Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Ahmet GAYRETLİ
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Erkan AKAR
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Fehmi AKIN
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Mustafa HOTAMIŞLI
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Veysel AĞÇA
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Ünal YILDIRIM
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Uğur FİDAN
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ERGÜN
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
6
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.04.2014
: 010
Yrd. Doç. Dr. Melek ÇETİNKAYA
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Uçman ERGÜN
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇENGELCİ
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Levent ÇELİK
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
Öğr. Gör. Mefule GÖKÇE
Yazılı Ve Görsel Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi
KARAR 2014/010-19: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Bahri ERSOY’un 28-30 Nisan 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahri ERSOY’un görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
03.05.2014
08:30-10:20
Uzmanlık Alan Dersi
03.05.2014
10:30-14:50
Uzmanlık Alan Dersi
03.05.2014
15:00-16:50
KARAR 2014/010-20: Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hasan ÇİMEN’nin 09-12 Nisan 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Elektrik Elektronik Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan ÇİMEN’nin görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Tez Hazırlık Çalışması
13.04.2014
08:30
Seminer
13.04.2014
09:30
KARAR 2014/010-21: Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sevda AVCI’nın 28-30 Nisan 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevda AVCI’nın görevli olmasından dolayı ders
telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa
7
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 15.04.2014
: 010
gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Telafi Tarihi
Telafi Saati
03.05.2014
08:30-16:50
KARAR 2014/010-22: Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt
DOĞAN’nın 15 Nisan 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN’nın görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Telafi Tarihi
Telafi Saati
19.04.2014
08:30-16:50
KARAR 2014/010-23: Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Ali
YALIM’ın 18 Nisan 2014 tarihlerinde izinli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği derslerin
aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Fizik Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Ali YALIM’ın izinli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Uzmanlık Alan Dersi
Telafi Tarihi
Telafi Saati
20.04.2014
13:00-16:50
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
8
TEZ PROJESİ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:1
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
Doktora
2011 -2012
Güz
1
110725001 Sedat OKTAY
Biyoloji
2
120732504 Serhat DÜZAĞAÇ
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2012 -2013
3
130731503 Salih KANAT
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
ADI
I. DANIŞMANI
Afyonkarahisarda Yetişen Bazı Akuatik Drog Bitkilerin Sekonder Metabolit
İçeriklerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Ahmet Serteser
Bahar
Afyonkarahisar İli Jeotermal Konut Isıtma Sisteminin İncelenmesi
Doç. Dr. Ahmet Yıldız
Bahar
Borlanmış AISI D6 Çeliğinin Aşınma Davranışının İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güneş
Sayfa 1 / 1
II. DANIŞMANI
15.04.2014
2014/010-01
Download

karar 2014/010 - Afyon Kocatepe Üniversitesi