T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 31.01.2014
: 005
KARAR 2014/005–01: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına
giren öğrencilerin Anabilim Dalı Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna
sunulan tutanaklar için Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; karar ekinde sunulan
(Ek:1) “Tez Savunma Sınavı Sonuçları Tablosu”na göre işlem yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/005-02: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan
incelemeler neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18.
maddesinin 1) fıkrası ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:2) “Tez
Projesi Öneri Formları Tablosu”nda belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/005–03: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen
danışman değişiklikleri önerileri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen danışman değişiklikleri önerilerinin (Ek:3) kabulüne, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/005-04: Biyoloji Anabilim Dalı 080725003 numaralı Doktora öğrencisi Nefize
AYMELEK’in 01.10.2013 tarih ve 2013-024-20 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararına istinaden
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Öğretim İlke ve Yöntemleri” ve “ Eğitim
Psikolojisi” derslerini alma talebi Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafınca kabul
edilmemesinden dolayı ilgili öğrencinin Eskişehir Anadolu Üniversitesinden ders almak istemesi ile
ilgili dilekçesi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Biyoloji Anabilim Dalı 080725003
numaralı Doktora öğrencisi Nefize AYMELEK’in Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünden “Öğretim İlke ve Yöntemleri” ve “ Eğitim Psikolojisi” derslerini alma talebi Adıyaman
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından derslerin 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında açık olmaması nedeniyle bu talebi uygun görülmemiştir.
Yukarıda belirtilen husus üzerine Biyoloji Anabilim Dalı 080725003 numaralı Doktora
öğrencisi Nefize AYMELEK’in Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi ile “Öğretimde
Planlama ve Değerlendirme” ve “Gelişim ve Öğrenme” derslerini almasına ve ilgili Enstitüyle
gerekli yazışmaların yapılmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/005–05: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarılı Sonu Tek Ders Sınav Tarihlerinin
Akademik Çalışma Takviminde belirtildiği şekilde 06 Şubat 2014 tarihinde yapılmasına ve tek ders
sınavına girmek isteyen öğrencilerin 03 Şubat 2014 tarihine kadar dilekçeyle Enstitümüze müracaat
etmelerine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 31.01.2014
: 005
KARAR 2014/005–06: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı 120732502 numaralı Yüksek
Lisans öğrencisi Fatih SERTTAŞ’ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden almış olduğu dersin başarı
durumları Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim
Dalı 120732502 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Fatih SERTTAŞ’ın Eskişehir Osmangazi
Üniversitesinden almış olduğu aşağıda tabloda belirtilen derslerin kabulüne ve transkriptine
işlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Kodu
Dersin Adı
AKTS
Kredisi
Başarı Notu
(Harf Notu)
503101502
Enerji Sistem Güvenirlilik Model I
5
3
DZ
KARAR 2014/005–07: 6353 sayılı Af Kanunu kapsamında öğrencilik hakkının geri verilmesini talep
eden Matematik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Canan ÖLÇEK’in dilekçesi Enstitümüz Yönetim
Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler ve öğrencinin dosyasının incelenmesi neticesinde,
ilgili kanunun ve ilgili maddesine göre;
a) Yukarıda adı geçen kişinin Enstitüyle ilişiğinin kesildiği dönemde ders aşamasında olduğu için
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren kaydını yaptırmasına,
b) 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi tutulmasına,
c) 1. Yarıyılından öğrenimine başlatılmasına ve 040719003 Öğrenci numarası verilmesine,
d) Doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için YDS veya eşdeğer bir sınavdan 55 (ellibeş) ve üzeri
puan almasına,
e) İlgili Anabilim Dalı Başkanlığınca öğrenci danışmanı belirlenerek 10.02.2014 tarihine kadar
Enstitüye bildirilmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/005-08: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Osman ÜNAL’ın 29 Ocak 2014-05 Şubat 2014 tarihlerinde izinli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman ÜNAL’ın izinli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
08.02.2014
08:30
Tez Çalışması
07.02.2014
13:30
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 31.01.2014
: 005
KARAR 2014/005-09: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYALI’nın 02 Şubat 2014-16 Şubat 2014 tarihlerinde görevli olduğu ve
söz konusu tarihte vereceği derslerin ders telafisini iptal etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYALI’nın görevli olduğu ve ders
telafisinin ve 23.01.2014 tarih ve 2014/003 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararının iptal edilmesine,
Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/005-10: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Erkan ÖZKAN’nın 02 Şubat 2014-16 Şubat 2014 tarihlerinde görevli olduğu ve söz konusu
tarihte vereceği derslerin ders telafisini iptal etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkan ÖZKAN’nın görevli olduğu ve ders telafisinin ve
23.01.2014 tarih ve 2014/003 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararının iptal edilmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/005-11: Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet ŞENTÜRK’ün 02 Şubat 2014-16 Şubat 2014 tarihlerinde görevli olduğu ve söz konusu tarihte
vereceği derslerin ders telafisini iptal etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Maden Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet ŞENTÜRK’ün görevli olduğu ve ders telafisinin ve
23.01.2014 tarih ve 2014/003 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararının iptal edilmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
3
TEZ SAVUNMA JÜRİSİNİN YAPTIĞI SINAVLARIN SONUÇ TABLOSU
EK: 1
SIRA
NO
ÖĞRENCİNİN
NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZ SINAVIN
PROG.
DANIŞMANI
TOPLANTI
TARİHİ
1
100721503 Gülşah ATEŞ
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
Prof. Dr. Ramazan ŞEVİK
17.01.2014
2
100707503 Ersen TANİN
Kimya
Yüksek Lisans
Doç. Dr. Gülderen UYSAL AKKUŞ
22.01.2014
3
050717001 Aygün TÜRE
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yavuz ÇELİK
4
100724501 Hesna KİP
İstatistik
Yüksek Lisans
5
100714502 Kemal KARA
Fizik
6
100712503 Mefule GÖKÇE
Makine Mühendisliği
7
100721502 Hacer KARABIYIK
Gıda Mühendisliği
SAATİ
NETİCESİ
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU'NUN KARARI
TEZ ADI
KARAR ŞEKLİ
DEĞİŞTİ
38. Maddenin (6) Fıkrası
Gereğince
3 AY
DÜZELTME
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
38. Maddenin (6) Fıkrası
Gereğince
3 AY
DÜZELTME
Hayır
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
Hayır
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
MEZUN
Evet
38. Maddenin (6) Fıkrası
Gereğince
3 AY
DÜZELTME
Hayır
14:00
3 AY
DÜZELTME
OY ÇOKLUĞU
Evet
22.01.2014
10:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
Hayır
Doç. Dr. Süleyman DÜNDAR
27.01.2014
13:00
3 AY
DÜZELTME
OY BİRLİĞİ
Evet
Yüksek Lisans
Yrd. Doç. Dr. Rasim DERMEZ
27.01.2014
11:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
Yüksek Lisans
Prof. Dr. Süleyman TAŞGETİREN
30.01.2013
10:00
KABUL
OY BİRLİĞİ
14:00
3 AY
DÜZELTME
30.01.2014
Sayfa 1 / 1
OY BİRLİĞİ
SONUÇ
MEZUN
OY BİRLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Dilek DEMİRBÜKER KAVAK
YÖNETMELİK MAD.
39. Maddenin (1) Fıkrası
Gereğince
KABUL
Yüksek Lisans
DEĞİŞTİYSE ADI
Flor Grubu Taşıyan Suda Çözünebilir Kaliks (4)aren Polimerlerinin Sentesi
Burdur'da Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Risk Alma Becerilerini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi
Kaşar Peynir Üretiminde Bitkisel Yağların (Palm Yağı) Kullanılabilirliğinin Araştırılması
31.01.2014
2014/005-01
TEZ PROJESİ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:2
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
1
120703501 Sevim YEGÜL
Matematik
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
2-Normlu Uzaylarda İstatistiksel Yakınsaklık Üzerine
Yrd. Doç. Dr. Erdinç Dündar
2
120735509 Gülden Şirin SOLMAZ
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Bor Atıklarının Asfalt Kaplamalarda Mineral Filler Olarak Kullanılabilirliği
Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
3
120735508 Ahmet DUMANOĞLU
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Uçucu Kül ve Kalsine Kil İçerikli Gepolimer Harç Üretiminin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Görhan
Sayfa 1 / 1
II. DANIŞMANI
31.01.2014
2014/005-02
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU
EK: 3
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
ESKİ DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
YENİ DANIŞMANIN
DURUM
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
Yrd. Doç. Dr. Yaşar BOYACI
1
100719005 Murat ATİK
Matematik
Doktora
2010 -2011
Güz
KA1754 Doç. Dr. Enver Önder USLU
FBE030
2
130721002 Ayşe Sena YAZICI
Gıda Mühendisliği
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1592 Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR
KA2541 Yrd. Doç. Dr. Erman DUMAN
Sayfa 1 / 1
DURUM
31.01.2014
2014/005-03
Download

karar 2014/005 - Afyon Kocatepe Üniversitesi