TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
23 Temmuz 2014/SENATO
T. C.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Turgut Özal Üniversitesi'nde uygulanan Yaz Okulu'na ilişkin
esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge; Turgut Özal Üniversitesi'nin İngilizce Hazırlık, Ön Lisans, Lisans
ve Lisansüstü Programlarında yer alan derslerin yaz aylarında açılabilmesi ve öğrencilerin bu derslere
kayıt olmalarıyla ilgili ilke ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Turgut
Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Turgut Özal Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Ders Ücreti: Bir ders için kredi başına belirlenen miktar üzerinden hesaplanan toplam ücreti,
b) Enstitü: Turgut Özal Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim yapılan enstitüleri,
c) Fakülte: Turgut Özal Üniversitesi'nde lisans eğitimi yapılan fakülteleri,
ç) İngilizce Hazırlık Programı: Turgut Özal Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık eğitimi yapılan
programını,
ç) Modül: Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun İngilizce Hazırlık
eğitiminde bulunan dört seviyeden her birini,
d) Mütevelli Heyet: Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Senato: Turgut Özal Üniversitesi Senatosu'nu,
f) Üniversite: Turgut Özal Üniversitesi'ni,
ğ) Yaz Okulu: Turgut Özal Üniversitesi'nin Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 7/1
maddesinde tanımlanan, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatili
ayları içinde uygulanan bir eğitim programıdır
g) Yönetim Kurulu: Turgut Özal Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yaz Okulunun Amaçları
Madde 5- (1) Yaz Okulunun amaçları:
a) Öğrencilerin normal dönemde aldıkları veya alamadıkları dersleri yaz aylarında da açmak
suretiyle, başarısız öğrencilere imkân sağlamak ve programlarda meydana gelebilecek öğrenci
yoğunluğunu önleyerek verimin artırılmasını sağlamak,
b) Yurt içi ve dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan; ancak yaz aylarında
uygun zamanları olan öğretim elemanlarının Üniversiteye katkılarını sağlamak,
c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencileri de Üniversitenin eğitim-öğretim
olanaklarından yararlandırmak,
ç) Yan Dal ve Çift Ana Dal Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede rahatlık
sağlamaktır.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
23 Temmuz 2014/SENATO
Yaz Okulunun Zamanı ve Süresi
Madde 6- (1) Yaz Okulunun başlangıç tarihi, bahar dönemi sonunda yapılan yarıyıl sonu
sınavlarının tamamlanmasından en erken bir hafta sonra Senato tarafından belirlenir. Yaz Okulunda
öğretim süresi 7 haftadır. Yaz Okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati
kadar ders yapılır. Final sınavları derslerin tamamlanmasını takip eden hafta içinde yapılır.
Yaz Okulu Eğitimi ile İlgili Esaslar
Madde 7- (1) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek
biçimde açılmaz. Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin
müfredatta yer alan dönemlerinde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir. Yaz Okulunda
alınan derslerin kredileri ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında belirtildiği gibidir.
(2) Yaz Okulunda öğrenciler; alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı
elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya Genel Not Ortalamalarını yükseltmek istedikleri
dersleri alabilirler. Yan Dal veya Çift Ana Dal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir.
Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak program
öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler, yaz okulundan ders
alamazlar.
(3) Yaz öğretimi programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için asgari öğrenci sayıları,
yabancı dil hazırlık ve lisans programlarında 15, lisansüstü programlarında 10'dur. Ancak ilgili
Yönetim Kurulunun gerekçeli önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararı ile açılacağı ilan edilmiş
olan dersler gerekli görüldüğünde yabancı dil hazırlık ve lisans programlarında en az 10, lisansüstü
programlarında ise 5 öğrenci ile açılabilir. Öğrenci sayısı, yabancı dil hazırlık programı ve diğer
programlardaki İngilizce derslerinde 20, diğer programlardaki derslerde 45 kişiyi aşmadıkça yeni grup
açılmaz.
(4) Yabancı Dil Hazırlık sınıfında yaz öğretimi, yoğunlaştırılmış bir modül programı şeklinde
uygulanır. Yabancı Dil Hazırlık sınıfı yaz öğretimi modülü, modül içi ve modül sonu sınavlarıyla
birlikte 120 ders saatinden ve 4 haftadan az olamaz. Yabancı dil hazırlık programı yaz öğretiminde
birbirini takip eden iki modül açılabilir.
(5) Yaz öğretiminde açılması öngörülen lisans dersleri ilgili bölümlerce, lisansüstü dersler ise
ilgili enstitü anabilim dallarının görüşü ve ilgili yönetim kurullarının onayı ile en geç bahar dönemi
sınav sonuçlarının elektronik ortamda ilanını izleyen iki gün içerisinde belirlenir. Belirlenen dersler,
Fakülte ve Yönetim Kurulu onayından sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.
(6) Üniversitenin tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu
derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılmayıp Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün değildir
Diğer Üniversitelerden Alınan Dersler
Madde 8- (1) Öğrenciler, Üniversite'de yaz okulunda açılmayan en fazla iki dersi, Tıp
Fakültesi için bir komite veya stajı, İngilizce dilinde yürütülen programlarda verilen dersleri İngilizce
eğitim veren bir üniversiteden almak şartıyla, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve
ilgili Yönetim Kurulu'nun onayı ile diğer bir üniversiteden yaz öğretimi döneminde alabilirler. Diğer
üniversitelerden alınacak derslerin eşdeğerliğinin derse kayıt yaptırmadan önce ilgili yönetim
kurullarınca onaylanmış olması gerekir.
(2) Yaz Okulunda diğer üniversitelerden alınan geçer notlar, Üniversitemizdeki harf notuna
karşılık gelen başarı notu olarak, ilgili yönetim kurulunun onayı ile Öğrenci işleri Daire Başkanlığı
tarafından öğrencinin transkriptine işlenir. Ancak, diğer üniversitelerin Yaz Okulundaki derslerden
başarısız notu alınan bir ders transfer edilemez.
Öğrenci Kayıtları
Madde 9- (1) Yaz Okulunda ders alacak olan öğrenciler, Yaz Okulu kayıt işlemlerini Yaz
Okulu dersleri başlamadan önce Akademik Takvim’de belirlenen süreler içinde tamamlar. Öğrenci
belirlenen lisans dersleri için bölüm, lisansüstü dersler için anabilim dalı başkanlığına başvurarak, ücret
yatırma işlemlerinden sonra ve danışman onayı ile ders kayıt işlemini tamamlar.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
23 Temmuz 2014/SENATO
(2) Yaz Okulunda bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en fazla 3 ders alabilir. Yaz
Okulunda, dersler başladıktan sonra kayıt dondurma, ders ekleme, değiştirme ve bırakma işlemleri
yapılamaz
(3) Yaz Okulundan önceki yarıyıl sonu itibarıyla ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler
Yaz Okuluna kayıt yaptıramaz.
(4) Yaz Okulunda açılan bir derse kayıt yaptıran öğrencinin herhangi bir nedenle ders
bırakması durumunda yatırmış olduğu ders ücreti kendisine iade edilmez.
Başarı Değerlendirmesi
Madde 10- (1) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları; devam, ara sınavlar,
ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmalar ve dönem sonu sınavı sonuçları dikkate alınarak
dersi veren öğretim elemanı tarafından Turgut Özal Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği, Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Yabancı Dil
Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönergesinde yer alan esaslara göre belirlenir.
(2) Yaz Okulunda mazeret sınavları açılmaz. Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı
oldukları halde genel not ortalaması mezuniyet için gerekli not ortalamasının altında olan öğrencilere,
bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC
notu aldıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir. Başvurular yaz
öğretimi sınavlarının bitimini izleyen on beş gün içinde yapılır.
(3) Yaz öğretimi sonunda öğrencilerin Genel Not Ortalamaları hesaplanır ve yaz
öğretimindeki derslerden alınan notlar transkriptlerde yaz öğretimi olarak açılacak bölümde gösterilir.
(4) Yaz Okulunda alınan derslerin başarı notları, takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan
Genel Not Ortalamasında dikkate alınır.
Mali Hükümler
Madde 11- (1) Yaz Okulunda öğrencilerden alınacak ders ücretleri, Üniversite Yönetim
Kurulu'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir ve her yılın en geç Nisan ayı sonuna
kadar ilgili birimlere duyurulur. Ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ücretler, Yönetim
Kurulu'nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.
(2) Tam burslu öğrenciler ücretsiz, kısmi burslu öğrenciler bursluluk oranı kadar indirimli
olarak, ücretli öğrenciler ise kredi başına belirlenen ders ücretleri esas alınarak kayıtlarını yaptırırlar.
(3) Bir öğretim elemanı en fazla iki ders üstlenebilir. Uygulamalı dersler, en fazla iki öğretim
elemanı tarafından yürütülebilir.
Devam Zorunluluğu
Madde 12- (1) Yaz Okulu öğretiminde, derslere devam zorunludur.
Yürürlük
Madde 13- (1) Bu Yönerge 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanır.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu Yönergeyi Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici Madde 1-(1) Bu Yönergenin 8-(1) maddesi, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı sonu itibarıyla mezuniyet durumunda olan öğrenciler için kabul edildiği tarihten itibaren
uygulanır.
1
1
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
12.04.2012
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
23.07.2014
Değişiklik Yapılan Madde
Metin değişikliği
3-(1), 5-(1-a), 7-(2), 8-(1), 8-(2)
Download

İndir - Turgut Özal Üniversitesi