T.C.
MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI
2013-2014
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
YILI YAZ OKULU
2013-2014 Yaz Okulu Takvimi
YAZ OKULU TAKVĠMĠ
18.06.2014-19.06.2014
Yaz Okulu Ön kayıt
Yaz Okulu Kesin Kayıt
20.06.2014
Yaz Okulunda Açılan Derslerin Açıklanması
23.06.2014-13.08.2014
Yaz Okulu
13.08.2014
Yaz Okulu Ara Sınav Sonuçlarının Son İlan
Tarihi
13.08.2014-17.08.2014
Ara Tatil
18.08.2014-24.08.2014
Yaz Okulu Yarıyıl Sonu Sınavları
Yaz Okulu Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçları Son
İlan Tarihi
16.06.2014-17.06.2014
31.08.2014
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
2013-2014 Yaz Okulu
Açılan Birimler
Eğitim Fakültesi
Fen–Edebiyat Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor YO
Deniz Bilimleri ve Tek. Fakültesi
Hatay Sağlık Yüksekokulu
Mühendislik Fakültesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Ziraat Fakültesi
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Veteriner Fakültesi
Yaz Okulu Açılmayan Fakülte ve Yüksekokullarımız
• Güzel Sanatlar Fak.
• İktisadi ve idari Bilimler Fak.
• Tıp Fak.
• Diş Hekimliği Fak.
• Konservatuar
• Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
2013-2014 Yaz Okulu
Açılan Birimler
Antakya M.Y.O.
Denizcilik M.Y.O.
Dörtyol M.Y.O.
Turizm ve Otelcilik M.Y.O.
İskenderun M.Y.O.
Belen M.Y.O.
Kırıkhan M.Y.O.
Altınözü M.Y.O.
Reyhanlı M.Y.O.
Sanat ve Tasarım M.Y.O.
Yayladağı M.Y.O.
Erzin M.Y.O.
Hassa M.Y.O.
Yaz Okulu açılmayan MYO
• Hatay Sağlık Hizmetleri MYO
• Samandağ MYO
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Yaz Okulunda öğrenim süresi 7 (yedi) haftadır.
Yaz okulu süresi içinde; her ders için normal
dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders
yapılır.
 Yaz dönemi eğitiminde geçen süre eğitimöğretim süresinden sayılmaz.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Yaz Okulunda açılacak dersler her yıl;
fakülteler, konservatuvar ve yüksekokullarda
ilgili
bölüm
kurulunun,
meslek
yüksekokullarında
bölüm
başkanlıklarının
teklifi, birim kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu
sınav döneminden 15 gün öncesine kadar
belirlenir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Öğrenciler Yaz Okulunda alt yarıyıllara ait hiç
almadığı, başarısız olduğu ve not yükseltmek
istediği dersleri de alabilirler ve ayrıca
danışmanın onayı ile yaz okulunda bir üst
sınıftan da ders alabilirler.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli
en az öğrenci sayısı 15’dir. Gerekli görülmesi
halinde, Üniversite Yönetim Kurulu bu sayıları
arttırabilir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Yaz Okulunda bir ders, kaydolan öğrenci
sayısının yetersiz olması halinde açılmaz. Yaz
Okulunda açılan bir derse kesin kayıt yaptıran
bir öğrencinin o dersi bırakması mümkün
değildir. Bırakılan dersin öğretim ücreti
öğrenciye iade edilmez.
 Yaz Okulunun başladığı ilk hafta, açılmış olan
derslere yeni kayıt kabul edilir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Yıllık derslerden Yaz Okulu açılamaz.
 Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokullarında açılan Yaz Okulunda; bir
öğrenci toplam 20 saati aşmayacak ve devam
zorunluluğunu sağlayacak şekilde ders alabilir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Staj yapan öğrencinin Yaz Okulundan ders
alabilmesi için kayıtlı olduğu birimin birim
yönetim kurulu kararı gerekir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 İkinci öğretim yapılanbölümlerde/programlarda
açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim
öğrencileri birlikte kayıt yaptırırlar. Öğrenciler,
farklı kodlu fakat aynı içerikli ve aynı veya
daha fazla ders saatli derslere, ilgili birimin
yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz
Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı
takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde
başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer
birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil,
kredi ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı
olduğu bölümün görüşü alınarak ilgili birim
yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve
diğer birimin birim yönetim kurulunun onayı
gerekir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014

Öğrencinin kaydolmak istediği dersler, Mustafa Kemal
Üniversitesi Yaz Okulunda açılmaması durumunda, farklı
bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir.
Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik,
dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini
içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili
bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü
alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun
görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir. Aynı
şekilde diğer üniversitelerin öğrencileri de şartlar
uygunsa, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile
Üniversitede açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014

Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını
sağlamış olsalar bile, yaz okulunda aldıkları derslere
devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan
öğrenci, final sınavına giremez. Yaz okulunda elde edilen
derslere devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri
için geçerli değildir.

İlk defa yaz okulunda alıp da başarısız olduğu dersten
tek ders sınav hakkı elde edebilecek olan öğrenciler, yaz
okulunda devam şartını yerine getirmiş olmak koşuluyla
tek ders sınav hakkından yararlanabilir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Yaz Okulunda açılan dersler için bir ara sınav
ve bir final sınavı yapılır; ara sınava ve final
sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler
girer. Başarının değerlendirilmesinde ve not
verme işlemlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi
Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği uygulanır.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul
edilen, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz
okullarında alıp başarmış olduğu derslerin
notları, Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav yönetmeliği’nin ilgili
maddesi kapsamında, kayıtlı olduğu bölüm
tarafından not dönüşüm teklifi ilgili birimin
yönetim kuruluna sunulur ve birim yönetim
kurulu tarafından karara bağlanır.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Tekrar edilen derslerde, yaz döneminde alınan
not ile dersin son alındığı dönem notu
arasından yüksek olanı geçerlidir. Geçerli olan
not, o akademik yılın ilgili dönemine işlenir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Yaz döneminde ilk defa alınan derslerde alınan
not bir sonraki akademik yılın ilgili dönemine
işlenir. Ancak Yaz okulunda aldığı derslerden
başarılı olduğu takdirde mezuniyet şartlarını
tamamlayabilecek durumda olan öğrenciler için
yaz döneminde alınan notlar o akademik yılın
ilgili dönemine işlenir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
 Öğrencilerimiz Yaz Okulu dersleri başka
birimden alıyor ise bu derslerin sınav
takvimlerini ve dersi veren hocanın sistemde
tanımlanmasını takip edilmesi,
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu Yönergesinde Yapılan
Değişikler
Üniversitemiz senatosunun 28.05.2014 tarihli 0110 kararıyla;
 Yaz Okuluna başka üniversiteden ders alacak
öğrenciler daha önceki yönetmeliğe göre en
fazla 10 saat alabiliyorlardı. Üniversitemiz
Senatosunun aldığı kararla saat sınırlaması
kaldırılmıştır.
 Öğrenci sayısının 50 den fazla olması
durumunda birim yönetim kurulu kararı ile
birden fazla şube halinde alabilir.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu Yönergesinde Yapılan
Değişikler
Üniversitemiz senatosunun 28.05.2014 tarihli 0110 kararıyla;
 Yaz Okulunda açılan dersler için bir ara sınav
ve bir final sınavı yapılır, bütünleme sınavı
yapılmaz; sınavlara sadece Yaz Okuluna kayıtlı
öğrenciler girer. Başarı değerlendirmesinde ve
not verme işlemlerinde MKÜ Ön lisans, Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
2013-2014 Yaz Okulu
Azami Ücretleri Fakülte/Y.O.
Eğitim Fakültesi
1,46
Fen–Edebiyat Fakültesi
1,46
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
1,59
Mühendisli Fakültesi
2,06
Ziraat Fakültesi
2,06
Veteriner Fakültesi
1,76
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
1,03
Hatay Sağlık Yüksekokulu
1,03
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
1,14
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2,56
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
2013-2014 Yaz Okulu
Azami Ücretleri M.Y.O.
Antakya M.Y.O.
Denizcilik M.Y.O.
Dörtyol M.Y.O.
Turizm ve Otelcilik M.Y.O.
İskenderun M.Y.O.
Belen M.Y.O.
Kırıkhan M.Y.O.
1,14
1,14
Altınözü M.Y.O.
Reyhanlı M.Y.O.
Sanat ve Tasarım M.Y.O.
Yayladağı M.Y.O.
Erzin M.Y.O.
Hassa M.Y.O.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
2013-2014 Yaz Okulu
Ücreti
Azami Ders Ücreti*Ders Saati=Ödenecek Ücret
Örnek:
Fen Edebiyat Fakültesi
1,46*3=4,38*14=61,32
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
S.S.S.



S- Yaz okulu nedir?
C- Yaz okulu; Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinde
düzenlenen güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz
tatili ayları içinde uygulanan bir eğitim-öğretim
programıdır.
S- Yaz okulları her zaman açılır mı?
C- Yaz okulu her yıl Senato'nun teklifi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı'nın izni ve Bütçe Kanunları uyarınca
açılmaktadır. Bu kapsamda her yıl yaz okulu açılabilir.
S- Yaz öğretiminin süresi ne kadardır?
C- Yaz öğretimin süresi en az 7 haftadır.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
S.S.S.
 S- Yaz öğretimine nasıl baĢvurulur?
C- Yaz öğretimine, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde yaz öğretimi dersleri
başlamadan önce ön kayıt ve kesin kayıt
işlemleri yapılır.
 S- Yaz öğretiminde derse devam
mecburiyeti var mı?
C- Bir öğrenci yaz öğretiminde daha önce alıp
başarısız olduğu derslerin devamını sağlamış
olsa bile, derslere devamı zorunludur.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
S.S.S.
 S- Yaz öğretiminde almak istenilen ders, yaz
öğretiminde açılmıyorsa baĢka üniversitelerden
alınabilir mi?
C- Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 8
maddesi 7 paragrafı gereğince Öğrenciler, yaz
öğretiminde almak istedikleri ders başka
üniversitelerde açılmışsa, ilgili birimlerin yönetim
kurulu kararıyla ders alabilirler. Başka üniversitelerde
ders alacaklar alacakları dersin içeriğini dersi alacağı
üniversiteden getirip kendi birimine müracaat ederler.
Birimin yönetim kurulunca uygun görülürse kararla
birlikte ders almak istedikleri üniversitenin ilgili
birimine müracaat ederler.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
S.S.S.

S-Yaz öğretiminde bir ders kaç kiĢiyle
açılmaktadır?
C- Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi 7
maddesi Bir derse en az 15 öğrencinin müracaat
etmesiyle açılır. Bir derse bu sayıdan az müracaat olursa
o ders açılmaz.

S- Yaz öğretiminde üstten ders alınabilir mi?
ġartları nelerdir?
C- Yaz öğretiminde, GNO 2,00'dan büyük olması halinde
bir üst sınıftan ders alabilir. Mustafa Kemal Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 15
maddenin 5ve 6 paragrafında belirtilen esaslar uygulanır.
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Yaz Okulu 2013-2014
TEġEKKÜRLER
http://oidb.mku.edu.tr
[email protected]
Download

yaz okulu takvġmġ - Mustafa Kemal Üniversitesi