ĠSTANBUL’DA GEMĠ EMĠSYONLARI
ÖLÇÜMÜNDE HĠZMET VERECEK AKREDĠTE
BĠR LABORATUVARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ VE
BĠT DESTEKLĠ EĞĠTĠM PROJESĠ
TR10/12/BTK/0004
Prof.Dr. Selma ERGĠN
Proje Koordinatörü
Bu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2012 Yılı 2. Dönem Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma" Mali
Destek Programı kapsamında yürütülmektedir. Bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili
tek sorumluluk İstanbul Teknik Üniversitesi’ne aittir.
ĠÇĠNDEKĠLER
GiriĢ
Gemi Kaynaklı Emisyonlar
Projenin Amaçları
Projenin Kapsamı
Yapılan ÇalıĢmalar
Beklenen Sonuçlar ve
Fayda
www.gemisyon.org
2
GĠRĠġ
 Gemisyon Projesi, Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) 2012 yılı 2. dönem kar amacı
gütmeyen kuruluşlara yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı
Ekonomik Kalkınma Mâli Destek Programı kapsamında
desteklenmektedir.
 Proje, İTÜ, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde 6 kişilik bir
proje ekibi tarafından yürütülmektedir.
 Proje Bütçesi: 875,272.39 TL (% 85 İSTKA + %15 İTÜ)
 Proje süresi: 1 Eylül 2013 - 30 Mayıs 2014, 9 ay
www.gemisyon.org
3
GĠRĠġ
 Genelde dizel motorlar tarafından tahrik edilen
gemilerden yayılan egzoz gazlarında, NOx, SOx, CO,
CO2, HC ve PM gibi kirleticiler (emisyonlar)
bulunmaktadır.
 Bu kirleticiler asit yağmurları, ozon tabakasında incelme
ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açması sebebiyle çevre
üzerinde olumsuz etki yaratmaktadırlar.
www.gemisyon.org
4
GĠRĠġ
Gemi Emisyon Oranları:
 Gemilerden yayılan NOx, dünya toplamının %14-31’i
arasında ve SOx ise % 4-9’u arasındadır.
 Gemilerden yayılan sera gazı emisyonları dünya
toplamının %3.5-4’ü arasındadır.
 Gemiler 1,100 ton/yıl PM yaymakta ve bu dünyada tüm
otomobillerden yayılan PM değerinin yarısı kadardır.
www.gemisyon.org
5
GĠRĠġ
 Taşınan yük ve mesafe başına gemilerin yaydığı
emisyon değerleri göz önüne alındığında, deniz
taşımacılığı, kara ve hava taşımacılığına göre en temiz
taşımacılık şekli olmaktadır.
 Fakat, gemi başına düşen emisyon değerleri oldukça
yüksektir. Bir büyük konteyner gemisi yılda 50 milyon
otomobile eşdeğer emisyon yayabilmektedir.
 İstanbul boğazından yılda yaklaşık 50000 geminin,
yerleşim
yerlerine
50
m
mesafeden
geçtiği
düşünüldüğünde, İstanbul'da hem çevre hem de insan
sağlığı gemi emisyonlarının olumsuz etkileri nedeni ile
risk altındadır.
www.gemisyon.org
6
GĠRĠġ
 Marmara Denizi ve Türk Boğazlarındaki gemi aktiviteleri
son elli yıl içerisinde önemli seviyede artmıştır.
 Artan deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar
önemli ve sürekli büyüyen bir hava kirliliği kaynağı olarak
kabul edilmektedir.
www.gemisyon.org
7
GĠRĠġ
 Marmara Denizi ve Türk Boğazlarından, gemi kaynaklı toplam
emisyon değerleri (S. Ergin, 2011):
NOx
(kton/yıl)
SOx
(kton/yıl)
CO
(kton/yıl)
NMVOC
(kton/yıl)
PM
(kton/yıl)
CO2
(kton/yıl)
56.5
18.6
5.9
2.2
8.2
2518.2
www.gemisyon.org
8
GĠRĠġ
 Farklı denizler için birim kıyı uzunluğu başına düşen emisyon değerlerinin
karşılaştırılması (S.Ergin, 2011)
Emisyon/Kıyı
Uzunluğu
(ton/(yıl km))
NOx
SOx
PMtotal
Marmara Denizi
ve Türk Boğazları
47.08
15.47
6.8
Ġstanbul Boğazı
77.33
28.28
12.6
Çanakkale Boğazı
71.07
25.99
11.61
Karadeniz
10.29
7.43
0.84
Akdeniz
38.72
27.19
3.28
Baltık Denizi
37.38
26.5
3.0
www.gemisyon.org
9
GĠRĠġ
 Emisyonların Marmara Denizi ve Türk Boğazları için mevcut
seviyesinden ECA sınırlarına düşürülmesinin getirdiği çevresel fayda
(milyon Avro).
Emisyonlar
CO
NOx
Zahiri Maliyet 0.000178 17.72
PM
SO2
CO2
145.9
45.6
2.5
(milyon Avro)
 2020 yılı için toplam yıllık fayda 211.7 milyon Avro’dur.
 2020 yılı için maliyet yaklaşık 241.7 milyon Avro’dur.
www.gemisyon.org
10
GĠRĠġ-IMO MARPOL EK VI
• Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gemi kaynaklı hava kirliliğini
azaltarak, denizcilikte sürdürülebilir bir gelişme sağlayabilmek
amacıyla MARPOL 73/78/97 Ek VI sözleşmesini uyarlamıştır.
• Bu sözleşmeye göre, gemi dizel motorlarının NOx ve SOx emisyon
standartına uymaları ve sertifikalanmaları gerekmektedir.
• Ayrıca, gemilerin enerji verimliliğini arttırarak, gemi kaynaklı sera
gazı salınımını azaltmak amacıyla gemiler için enerji verimliliği
dizayn indeks (EEDI) değerlerinin belirlenmesi ve gemilerin enerji
verimliliği yönetim planlarının (SEEMP) bulunması gerekmektedir.
www.gemisyon.org
11
GEMĠ EMĠSYON DÜZENLEMELERĠ IMO MARPOL EK VI
NOx Sınır Değerleri
.
www.gemisyon.org
12
GEMĠ EMĠSYON DÜZENLEMELERĠ IMO MARPOL EK VI
SOx Sınır Değerleri
www.gemisyon.org
13
GEMĠ EMĠSYON DÜZENLEMELERĠ
Emisyon Kontrol Alanları (ECA)
SECA Bölgesi: Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve İngiliz Kanalı (21 Kasım 2007)
ECA Bölgesi: Amerika ve Kanada’nın Pasifik ve Atalantik/Gulf kıyıları ile 8 ana
Hawai adası (Kıyıdan 200 deniz mili mesafeyi kapsamaktadır) (26 Mart
2010’da IMO’da kabul edildi ve 2012’de yürürlüğe girdi.)
www.gemisyon.org
14
GĠRĠġ
Egzoz emisyonlarının deneysel olarak tayini;
 Gemilerden yayılan egzoz emisyonlarının IMO MARPOL
Ek 6’da istenen limit değerleri sağlayıp sağlamadığının
kontrol ve denetimi,
 Emisyon azaltım sistemlerinin etkinliklerinin belirlenmesi
ve yeni sistemlerin geliştirilmesi,
 Motor performansının belirlenmesi ve
 Yeni hesaplama metodlarının geliştirilmesi ve mevcut
metodların
doğruluğunun
gösterilmesi
açısından
önemlidir.
www.gemisyon.org
15
GĠRĠġ
ECS - NOx Emisyon
Kontrol Sistemi (S.Ergin, 2007)
www.gemisyon.org
16
PROJENĠN AMAÇLARI
Gemisyon-İstanbul’da Gemi Emisyonları Ölçümünde
Hizmet Verecek Akredite Bir Laboratuvarın Geliştirilmesi
ve BİT Destekli Eğitim Projesinin amaçları;
 İstanbul'da gemi kaynaklı hava kirliliğini azaltmak için
akredite bir gemi emisyonları laboratuvarı geliştirmek
 Gemi kaynaklı hava kirliliğinin denetim ve kontrolü
kapsamında ilgili taraflara Bilgi ve İletişim Teknolojileri
(BİT) destekli eğitim vermek
 Gemilerin egzoz emisyonlarının (NOx, SOx, CO, CO2,
HC ve PM) ölçümünü Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün
belirlediği standartlarda yapabilme yeteneği kazanmak
www.gemisyon.org
17
PROJENĠN AMAÇLARI (Devam)
 İstanbul'da gemilerin emisyon denetim ve kontrollerinin
etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlamak
 Gemi kaynaklı hava kirliliği ile ilgili çevre bilinci
oluşturmak
 AR-GE ve inovasyon çalışmaları ile endüstriyel
çalışmalara öncülük ve hizmet etmek
www.gemisyon.org
18
PROJENĠN KAPSAMI
 Hazırlık Çalışmaları
 Laboratuvar için Teknik Çalışmalar
 Akreditasyon Çalışmaları
 BİT Destekli Egitim Programının Hazırlanması
 Değerlendirme ve Ziyaret
 Değerlendirme Toplantısı
 Teknik Ziyaret
 Proje Kapanış Çalışmaları
 Kapanış Konferansı
www.gemisyon.org
19
YAPILAN ÇALIġMALAR - I
 Hazırlık Çalışmaları




Proje ekibi kuruldu
Proje ekibinin görev ve sorumlulukları belirlendi
Faaliyet-zaman çizelgesi güncellendi
Çeşitli görünürlük faaliyetleri gerçekleştirildi
 Laboratuvar için Teknik Çalışmalar
 Laboratuvara alınacak sistemlerin ve cihazların fiyat teklifleri
güncellendi
 Teknik Şartnameler hazırlandı
 İhale yapılarak ve sonuçlandırıldı
 Sözleşme yapıldı ve spariş verildi.
www.gemisyon.org
20
YAPILAN ÇALIġMALAR - II
 Akreditasyon Çalışmaları









ISO17025 incelendi
Akredite laboratuvar ziyaretleri gerçekleştirildi
Cihazların ölçüm belirsizlikleri belirlendi
Kalite el kitabı hazırlandı
Karşılaştırma testleri için değişik laboratuvarlarla temasa geçildi.
Talimat ve Prosedürler hazırlandı
ISO 17025 Eğitimi ve iç tetkikçi eğitimleri alındı
TÜRKAK’a ISO17025 akreditasyonu için başvuru yapıldı.
19-20 Mayıs 2014 tarihinde TÜRKAK tarafından denetim
yapılacaktır.
www.gemisyon.org
21
YAPILAN ÇALIġMALAR - III
 BİT Destekli Egitim Programının Hazırlanması
 Gemilerde emisyon kontrol ve denetimi için eğitim materyalleri
hazırlanmıştır.
 Dört adet iki gün süreli eğitim programı hazırlanmış olup,
eğitimler 21 Nisan 2014 tarihinde başlayacaktır.
 Uzaktan eğitim için web sayfası (www.gemisyon.org) ve eğiitim
portalı çalışmaları devam etmektedir.
www.gemisyon.org
22
YAPILAN ÇALIġMALAR – IV
 Değerlendirme ve Ziyaret
 Değerlendirme Toplantısı:
İlgili tarafların biraraya geldiği değerlendirme
toplantısı 26 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştır.
 Teknik Ziyaret:
9-14 Aralık 2013 tarihleri arasında ECA ülkesi olan
Danimarka’da Copenhag Malmö limanı ve Danimarka
Teknik Üniversitesi ziyaret edilmiştir.
www.gemisyon.org
23
Danimarka Kopenhag-Malmö Limanı
www.gemisyon.org
24
Danimarka Teknik Üniversitesi
www.gemisyon.org
25
BEKLENEN SONUÇLAR VE FAYDA
 İstanbul’da akredite ve uzmanlaşmış bir gemi
emisyonları ölçüm laboratuvarının geliştirilmesi
 Gemi emisyonları ölçümünde kullanılacak son teknoloji
cihazların edinilmesi ve Uluslararası Denizcilik
Örgütü'nün (IMO) belirlediği kurallarla, gemide ve
laboratuvarda ölçüm alabilme yeteneğinin kazanılması
 Emisyon envanter çalışmaları için doğrulama imkanının
sağlanması
 Gemi emisyonlarının İstanbul'a olan çevresel etkilerinin
azaltılması ve bu konuda kamuoyu bilincinin
oluşturulması
www.gemisyon.org
26
BEKLENEN SONUÇLAR VE FAYDA
 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) destekli eğitim
kapsamında bir eğitim portalının hazırlanması ve ilgili
kurumlara gemi emisyonlarının denetimi, kontrolü ve
uluslararası standartlar ile ilgili uzaktan eğitim verilmesi
 Gemi kaynaklı hava kirliliğinin ciddi bir tehdit olduğu
İstanbul için verilecek eğitimlerle gemi emisyonlarının
kontrol ve denetiminin etkin olarak sağlanması
 Marmara ve boğazların gelecekte emisyon kontrol alanı
(ECA) ilan edilmesi sürecine katkıda bulunulması
www.gemisyon.org
27
BEKLENEN SONUÇLAR VE FAYDA
İSTKA Gemi Emisyonları Laboratuvarının proje sonrası hizmet
kapsamı;












Azot oksit (NOx) emisyonlarının ölçümü
Kükürt oksit (SOx) emisyonları ölçümü
Partikül madde (PM) emisyonları ölçümü
Yanmamış hidrokarbon (HC) emisyonları ölçümü
Karbondioksit (CO2) emisyonlarının ölçümü
Karbonmonoksit (CO) emisyonlarının ölçümü
Oksijen (O2) konsantrasyonu ölçümü
Egzoz gazı debi ölçümü
Egzoz gazı sıcaklık ölçümü
Egzoz gazı hız ölçümü
Duman ölçümü
Tek ve çift şafttan güç ölçümü
şeklinde olacaktır.
www.gemisyon.org
28
Sürdürülebilir Denizcilik ve Çevre için
TEġEKKÜRLER
www.gemisyon.org
29
Download

GĠRĠġ