TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21/05/2014/SENATO
T.C.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde anadal lisans programlarını üstün
başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarına imkan
vermek üzere yürütülen çift anadal programlarında uyulacak usul ve esaslarını belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2-(1) Bu Yönerge; 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Çift
Anadal Programına ilişkin usul ve esaslarını belirleyen 16 ncı ve 17 nci madde hükümleri
çerçevesinde hazırlanmıştır.
(2) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda, Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasları uygulanır.
Tanım
MADDE 3-(1) Bu Yönergede, Çift Anadal Programı; başarı şartını ve diğer koşulları yerine
getiren öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alarak iki ayrı
diplomaya sahip olmalarını sağlayan programı ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programı Açılması
MADDE 4-(1) Çift anadal programı Turgut Özal Üniversitesinde yürütülen lisans diploma
programları arasında, ilgili Bölümlerin ve Fakülte Kurullarının önerisi üzerine Turgut Özal
Üniversitesi Senatosunun onayı ile açılabilir.
(2) Çift anadal programı ilgili bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite
Senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Çift anadal programı lisans
programının tüm derslerini kapsar. Derslerin eşdeğerliliği ilgili bölümlerce kararlaştırılır. Çift anadal
programı 30 krediden az olamaz.
Çift Anadal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları
MADDE 5-(1) Çift Anadal eğitim-öğretimine başvurabilmek için Turgut Özal Üniversitesinin
bir lisans programına kayıtlı olmak gerekir. İkinci anadal eğitim-öğretimi uygulayacak ilgili bölüm her
yıl belirlenen akademik takvimde ilan edilen tarihte kontenjanları belirterek Çift anadal programını
duyurur. Çift anadal yapılacak programların kontenjanları, hukuk, tıp ve sağlık programları ile
mühendislik programları hariç olmak üzere, programların kontenjanının %20’sinden az olmamak
üzere üniversite senatosunca belirlenir.
a) Çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu
ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılır.
b) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü
yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda
yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
Öğrencinin bu başvuruyu yapabilmesi için başvurusu sırasındaki anadal programı GNO’sunun en az
1
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21/05/2014/SENATO
3,00 olması gerekir. Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için anadal lisans programının ilgili
sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’lik diliminde yer almak ve başvuruda bulunduğu
döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarmış olmak zorundadır. Anadal
diploma programındaki GNO şartını sağlayan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı
sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili
yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına
başvurabilirler. Başvuran adayların belirlenmesinde genel not ortalaması yüksek olan adaydan
başlayarak ilan edilen kontenjan kadar aday programa kabul edilir. Anadal programı GNO’su eşit olan
adaylar arasında, başvurulan bölümün kodunu taşıyan adayın daha önce almış olduğu derslerden
başarısı yüksek olan aday tercih edilir. Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla adayların çift anadal
programına kabul işlemi tamamlanır.
c) Çift anadal programı kapsamında alınacak dersler için kredi başına ücretlendirme yapılır, bu
ücretlere ilişkin hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Danışmanlık
MADDE 6-(1) Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde
öğrencilerin alacağı dersleri saptamada, derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı
olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm
başkanınca Çift Anadal Program Koordinatörü atanır. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin
anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
Çift Anadal Programı
MADDE 7-(1) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve
mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı transkript düzenlenir. Birinci
anadaldan mezuniyet hakkını elde etmek koşulu ile çift anadal programını süresi
içerisinde tamamlayan öğrenciye ayrıca ikinci anadalı yaptığı fakülte/bölümün lisans diploması verilir.
a) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir çift anadal programına kaydolabilir. Ancak
aynı anda hem ikinci anadal hem de bir yandal programına kayıt yapabilir.
b) Birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal programını
bitirmeyen öğrencilerin öğrenim suresi ikinci anadal programının bulunduğu fakültenin yönetim
kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ücretli veya burslu öğrenci olup çift anadal ikinci
lisans programlarına devam eden öğrencilerden; kendi anadal programlarından mezun olan ancak, çift
anadal programını tamamlayamayan ve kendilerine verilen bu ek süreleri kullanabilmeleri için çift
anadal programında; burslu öğrencilerin Burs Yönergesinde öngörülen bursluluk şartlarını sağlamaları
ücretli öğrencilerin de öğretim ücretlerini ödemeleri gerekir. Bursluluk şartlarını sağlayamayanlar,
verilen ek sürelerde öğrenime devam etmeleri halinde, bu sürelere ait öğrenim ücretini öderler. Dönem
ücretleri ile diğer ücretlere ilişkin hususlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
c) Çift anadal programı öğrenimi sırasında birinci anadaldan mezun olan öğrencinin öğrencilik
işlemleri ikinci anadala ait fakültece yürütülür.
ç) İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve çift anadal
programına başlamadan önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında ilgili Fakültelerin
Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Daha sonra alınacak ortak dersler ise dönem kayıtları sırasında
her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki
programındaki not belgelerinde alınan harf notu ile gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü
hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.
Başarı ve Mezuniyet
MADDE 8-(1) a) Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması (GNO) itibarı ile başarı
durumu tanımları anadal programlarının aynısıdır.
b) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve ikinci anadal programını en az 2,00
GNO ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir.
2
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
21/05/2014/SENATO
c) Anadal ve çift anadal programları stajları, bölümler arası karşılıklı anlaşma çerçevesinde
yürütülür.
ç) Çift anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen bir öğrenci, programdan ayrıldığı veya
ilişiğinin kesildiği döneme kadar almış olduğu dersler ile eğer çift anadal verilen bölümce yandal
programı/programları da veriliyorsa ve öğrenci tercih ettiği ilgili bir yandal programının tüm
gereklerini yerine getirmişse o yandal programına ait sertifikayı almaya hak kazanır. Adı geçen
öğrenci eğer tercih ettiği ilgili yandal programının tüm gereklerini yerine getirememişse, eksik
derslerini tamamlayabilmesi amacıyla, kendisine dönem kısıtı uygulanmaksızın o yandal programına
başvuru hakkı tanınır.
Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik Kesilme
MADDE 9-(1) a) Öğrenci Çift Anadal Programını kendi isteği ile bırakabilir.
b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak Çift Anadal Programında da izinli
sayılır. Çift Anadal Programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilere Çift Anadal Programı veren bölümün ve çift anadal programının bağlı
olduğu Dekanlık onayı ile dönem izni verilebilir.
c) Çift anadal lisans programındaki öğrenci, anadal lisans programında 27561 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift anadal lisans programına yatay geçiş
yapabilir.
ç) İkinci anadal programı GNO’su 1,80’in altına düşen veya anadal programında GNO’su
2,50’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal programından ilişiği kesilir.
d) Tüm çift anadal öğrenimi süresince ikinci anadal programı GNO’su bir defaya mahsus olmak
üzere 2,00’nin altına düşebilir. İkinci anadal programı GNO’su ikinci kez 2,00’nin altına düşen
öğrencinin ikinci anadal diploma programından ilişiği kesilir.
e) Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal
programından kaydı silinir.
f) Çift anadal programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler tekrar bu
programlara başvuramazlar.
g) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı
derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
h) Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından
mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Geçici Maddeler
GEÇİCİ MADDE 1-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bir çift anadal
programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili programa başladıkları tarihteki koşullara tabidirler. Her
halükarda bu Yönergenin lehe düzenlemeleri onlara da uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10-(1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11-(1) Bu Yönerge hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.
3
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
1
1
2
2
3
3
4
21/05/2014/SENATO
Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
23.06.2010
4/4
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
22.06.2011
8/2
Değişiklik Yapılan Madde
Metin değişikliği
4
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
20 Mart 2013
9/5
Değişiklik Yapılan Madde
Metin ve fıkra içinde bent
1-(1), 2, 3, 5-(1/b, c, ç), 8-(1/a, b, c), 9-(1/c,
değişikliği
ç, d, e, f, g, h)
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
24.07.2013
19/1
Metin değişikliği
5-(1)
Madde ilavesi
Geçici Madde 2
Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
21.05.2014
7/4
Metin Değişikliği
5-(1), 5-(1-b), 8-(1-b), 9-(1-ç, d)
Madde çıkarılması
Geçici Madde 2-(1)
4
Download

İndir - Turgut Özal Üniversitesi