BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÇAP/YANDAL
PROGRAMLARINA İLİŞKİN BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
“Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümlerine uygun olarak 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Çift Anadal ve Yandal
yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak nitelikler, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri aşağıda
belirtilmiştir.
Çift Ana Dal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları
1- Çift ana dal programına başvurular, başvuru formu ve not durum belgesi ile birlikte ilgili Fakülte
Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü’ne yapılır.
2- Başvuruların belirlenen kontenjandan fazla olması halinde not ortalamasına göre sıralama yapılır.
Sıralamada eşitlik halinde üniversite giriş puanı dikkate alınır.
3- Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın
başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda
yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
4- Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan
ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde
bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal
diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan
öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere
puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.”
5- Kabul işlemi ilgili Fakülte /Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır. Kabul edilen
öğrenciler kayıt dönemi içerisinde her iki ana dala birlikte kayıt yaptırırlar.
6- Aynı anda birden fazla çift ana dal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift
ana dal diploma ile yan dal programına kayıt yapılabilir.
7- Çift ana dal diploma programındaki öğrenci, ana dal diploma programında kurum içi geçiş
hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift ana dal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
Yan Dal Programına Başvuru Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Öğrencinin başvuru sırasında ana dal programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış
ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.
ÇAP/YANDAL TAKVİMİ
22.08.2014 Kontenjanların İlanı
03.09.2014 Başvuru Başlangıç
04.09.2014 Başvuru Bitiş
10.09.2014 Sonuçların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Bildirilmesi
12.09.2014 Sonuçların İlanı
15-16.09.2014 Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kaydı ve Danışmanların Atanması
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÇİFT ANADAL PROGRAMI KONTENJANLARI
AÇILACAK BÖLÜM
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü (İÖ)
KONTENJAN
3. Yarıyıl
5. Yarıyıl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sosyoloji Bölümü
11
11
Sosyoloji Bölümü (İ.Ö.)
11
11
Sosyal Hizmet
6
6
Sosyal Hizmet (İÖ)
6
6
İş Sağlığı ve Güvenliği
Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği
Bölümü (İÖ)
10
10
İşletme Bölümü
3
İktisat Bölümü
3
Tarla Bitkileri Bölümü
1
Bahçe Bitkileri Bölümü
1
BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Doğu Dilleri ve Edebiyatı
Tarih
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
İlahiyat
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Doğu Dilleri ve Edebiyatı
Tarih
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
İlahiyat
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Hizmet
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Tarih
İşletme
İktisat
Tarla Bitkileri
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Hizmet
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Tarih
İşletme
İktisat
Tarla Bitkileri
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sosyoloji
Felsefe
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sosyoloji
Felsefe
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
İktisat
Tarih
Sosyoloji
Matematik
İlahiyat
İşletme
Tarih
Sosyoloji
Matematik
İlahiyat
Biyoloji
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Fizik
Sosyoloji
İktisat
İşletme
Bahçe Bitkileri
Top. Bil. Bit. Bes.
İlahiyat
Biyoloji
İktisat
İşletme
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YANDAL PROGRAMI KONTENJANLARI
AÇILACAK BÖLÜM
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü (İÖ)
KONTENJAN
3. Yarıyıl
5. Yarıyıl
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Sosyoloji Bölümü
11
11
Sosyoloji Bölümü (İ.Ö.)
11
11
İşletme Bölümü
3
İktisat Bölümü
3
Tarla Bitkileri Bölümü
1
Bahçe Bitkileri Bölümü
1
BAŞVURABİLECEK BÖLÜMLER
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Doğu Dilleri ve Edebiyatı
Tarih
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
İlahiyat
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Doğu Dilleri ve Edebiyatı
Tarih
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
İlahiyat
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Hizmet
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Tarih
İşletme
İktisat
Tarla Bitkileri
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Hizmet
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Tarih
İşletme
İktisat
Tarla Bitkileri
İlahiyat
İş Sağlığı ve Güvenliği
İktisat
Tarih
Sosyoloji
Matematik
İlahiyat
İşletme
Tarih
Sosyoloji
Matematik
İlahiyat
Biyoloji
Felsefe
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Fizik
Sosyoloji
İktisat
İşletme
Bahçe Bitkileri
Top. Bil. Bit. Bes.
İlahiyat
Biyoloji
İktisat
İşletme
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
…………………..FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Üniversiteniz ……………
numaralı……………………………………….Fakültesi
………………………………………….….Bölümü/Programı…………….Sınıf
……… Yarıyıl öğrencisiyim. Çift Anadal / Yan Dal başvurusunda bulunmak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
…../ …../ 201
İmza
Ad Soyad
ADRES :……………………………….
…………………………………………
…………………………………………
Telefon :…………………………….....
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
20… -20…. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …….YARIYILI
ÇİFT ANADAL / YAN DAL BAŞVURU FORMU
I.KİŞİSEL BİLGİLER :
Adı Soyadı :………………………………………………………………………….
T.C.Kimlik Numarası :…………………………………..Uyruğu:.…………………
Doğum Tarihi :…./…./…….
Doğum Yeri:……………
Telefon (Ev/Cep) :…………………………../………………………………………
E-Posta Adresi :……………………………………………………………..............
Tebligat Adresi :……………………………………………………………………..
II.ADAYIN ÖĞRENCİLİK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER :
Öğrenci Numarası :…………………………………………………………………..
Fakülte / Bölüm :…………………………………………………………………….
Sınıf / Yarıyıl :………………………………………………………………………
Genel Not Ortalaması (GNO):………………………………
Yerleştirildiği Yıldaki ÖSYS Puanı ve Puan Türü :…………………………………
III.ÇİFT ANADAL / YAN DAL PROGRAM TERCİHLERİ :
BAŞVURULAN FAKÜLTE / BÖLÜM
Çift Anadal
1.TERCİH ………………………………………….1
(
) …………….
(
) ……….
2.TERCİH…………………………………………...2 (
) …………….
(
) ……….
3.TERCİH…………………………………………...3 (
) …………….
(
) ……….
Yandal
Not :Birden fazla bölüme başvuracak olan adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir.Çift
Anadal ve Yan Dal başvuruları ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Başvuru Tarihi:…./…./……….Öğrencinin İmzası :……………………………………
BU BÖLÜM ÜNİVERSİTE YETKİLİ BİRİMLERİNCE DOLDURULACAKTIR.
Bingöl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Görüşü :……………………………..
………………………………………………………………………………………………
Başvurusu Uygundur
Başvuruyu İnceleyenin Adı Soyadı,Unvanı,İmzası,Tarih
Başvurusu Uygun Değildir
Varsa Açıklamalar ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Download

bingöl üniversitesi rektörlüğü 2014-2015 eğitim