T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SIRA NO
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ(EN GEÇ)
1
Evrak Kaydı
Resmi yazı, belge ve bilgi ve elektronik belge
5 Dakika
2
Duyurular
Birim içi veya birim dışı duyurular
1 Gün (Duyurulma
şekline göre değişir)
3
Faaliyet Raporu
-
1 Hafta
Resmi yazışmalar
1- Fakülteden istenilen bilgi
2- Fakültece takip edilen konularla ilgili yazışmalar
2 Gün
Bilgi Edinme
1-
Satınalma
1- Onay Belgesi
2- Piyasa Araştırma Tutanağı
3- Teklif Formu
4- Taşınır işlem fişi
5- Fatura
1 Hafta
Bütçe Hazırlama İşlemleri
1- Bütçe gerekçeleri ve hedefleri
2- Bütçe gelir fişleri
3- Bütçe gider fişleri
4- Form 10
5- Bütçe teklifi
5 Gün
4
5
6
7
Dilekçe
15 Gün
T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SIRA NO
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Bildirim
2- Görevlendirme onayı
3- Ödeme emri belgesi
4- FYK
5- Nakil Bildirim Formu
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ(EN GEÇ)
8
Yurt içi ve Yurt Dışı Geçici
ve Sürekli Görev Yollukları
9
Taşınır Mal İşlemleri ve
Malzeme İstek Yazıları
1-Malzeme Talep Formu
3 Gün
10
Personel İşleri
-
3 Gün
11
Disiplin Cezası Yazışmaları
(Personel)
-
15 Gün
12
İdari Görev Atamaları
-
3 Gün
13
Görev Süresi Uzatma
Görev Süresi Uzatılma Teklifi Formu,Yardımcı Doçent
Akademik Bilgi Formu,Özgeçmiş,Araş. Gör.
Değerlendirme Formu
3 Gün
14
Sicil Raporları
-
15 Gün
15
İzin İşlemleri (Akademik ve
İdari Personel)
1-Yıllık izinlerde İzin Formunun Doldurulması
2-Hastalık izinlerinde raporun Dekanlığımıza Ulaştırılması
Aynı Gün
3-Ücretsiz izinlerde dilekçe ile başvurulması
2 Gün
T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
SIRA NO
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ(EN GEÇ)
16
Öğretim Üyeliği
Başvuru İşlemleri
(Yrd. Doç.)
Başvuruda bulunmak istedikleri Bölüm ve Anabilim Dalını
belirttikleri dilekçe, Özgeçmiş,Nüfus Cüzdanı
örneği,Yabancı dil belgesi (varsa),Doktora belgesi,1 Adet 45 Gün
fotoğraf,Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım
dosya
17
Sigorta İşlemleri ile ilgili
yapılan yazışmalar
-
3 Gün
18
Mal ve Hizmet Alımı
Harcamaları
1.Teklif 2.Yaklaşık Maliyet 3. Onay 4.Piyasa Araştırma 5.
TİF 6.Muayene Kabul Belgesi
10 Gün
Anabilim Dalı Başkanlığından kişinin yurt dışı ve yurt
içinde görevlendirilmesi ile ilgili yazının gönderilmesi ve
15 Gün
19
Üst Makama Onaya Sunulması, Onay Süreci
Anabilim Dalı Başkanlığı yazısı ve ekinde ilişik kesme ve
Göreve Başlama-İlişik
1 Hafta
20
istifa ile ilgili dilekçeleri
Kesme-İstifa etme
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracat yerine ya da ikinci müracat yerine başvurunuz.
Yurt içi ve Yurt Dışı
Görevlendirmeleri
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Musa KURTCU
Ünvan
:Fakülte Sekreter V.
Adres
:Tıp Fakültesi Dekanlığı
Tel
:0364 222 11 00
Faks
:0364 222 11 02
E-Posta
:[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Ünvan
Adres
Tel
Faks
E-posta
:Prof.Dr.Reha Metin ALKAN
:Dekan V.
:Tıp Fakültesi Dekanlığı
:0364 222 11 00
:0364 222 11 02
:[email protected]
Download

1 Evrak Kaydı 5 Dakika 2 Duyurular 1 Gün