SIRA
NO
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TURİZM FAKÜLTESİ
HİZMETİN ADI
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
İLGİLİ BİRİM
1 Gün
MALİ İŞLER-AYNİYAT
SAYMANLIĞI
TAHAKKUK BÜROSU
Bütçe Uygunsa (15 Gün)
MALİ İŞLER-AYNİYAT
SAYMANLIĞI
TAHAKKUK BÜROSU
Bütçe Uygunsa (3 Gün)
MALİ İŞLER-AYNİYAT
SAYMANLIĞI
TAHAKKUK BÜROSU
Bütçe Uygunsa (3 Gün)
MALİ İŞLER-AYNİYAT
SAYMANLIĞI
TAHAKKUK BÜROSU
1 Gün
MALİ İŞLER-AYNİYAT
SAYMANLIĞI
TAHAKKUK BÜROSU
Piyasa Araştırma Tutanağı, Yaklaşık Maliyet Cetveli, Onay
Belgesi, Harcama Talimatı, Muayene Komisyon Raporu, Fatura,
Ödeme Emri Belgesi, Malzeme Listesi
Bütçe Uygunsa (15 Gün)
MALİ İŞLER-AYNİYAT
SAYMANLIĞI
TAHAKKUK BÜROSU
Puantaj ve Bordro Dökümleri
Aylık dönemler itibariyle bir sonraki
dönemin başında
MALİ İŞLER-AYNİYAT
SAYMANLIĞI
TAHAKKUK BÜROSU
1 gün
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1
Doğum Yardımı için;
-Nufüs Cüzdanı Örneği
Sosyal Hak ve Yardımlar - Doğum Raporu
-Beyanname
-Dilekçe
2
Tüketim Malzemesi
Alımları
3
Yurt içi ve Yurt Dışı
Geçici Görev Yollukları
4
Hizmet Alımları
5
Taşınır Mal İşlemleri
6
Bakım-Onarım Hizmetleri
7
Ek Ders Ücretleri
Öğrenci Kayıt
8
9
Kayıt Yenileme
Ders Muafiyeti
10
11
12
13
Ders Ekleme-Bırakma
Öğrenci Belgesi
Not Durum Belgesi
(Transkript)
Kayıt Sildirme
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kayıt Dondurma
Sınav Notuna İtiraz
Mazeret Sınavı
Piyasa Araştırma Tutanağı, Yaklaşık Maliyet Cetveli, Onay
Belgesi, Harcama Talimatı, Muayene Komisyon Raporu, Fatura,
Ödeme Emri Belgesi, Malzeme Listesi
657sayılıDMK.' nun 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve 108.
mad.Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, Hastalık
izinlerinde raporun Dekanlığımıza ulaştırılması,ücretsiz izinlerde
ise dilekçe ile başvurulması yeterlidir.
Rektörlük Oluru
-Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
-Bölüm Başkanlığı Yazısı
-Kursa Katılım Belgesi ve Dekontu
Devir Giriş-Çıkış TİF'i, Tüketim Çıkış TİF'i, Zimmet Formları,
Malzeme İstek Formları
-LYS Sonuç Belgesi
-Kayıt Formu
-Lise Diploması
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Vesikalık Fotoğraf
-Askerlik Belgesi
-Öğrenci Katkı Payı
Dekontu
-Elektronik ortamda
-Öğrencinin danışmanı tarafından Danışman Onayı
-Muafiyet talebi ile ilgili dilekçe
-Not dökümü (Transkript)
-Onaylı ders içeriği
-Elektronik ortamda öğrencilerin başvurusu ile
-Öğrencinin Danışmanı tarafından Danışman onayı
-Fakülte Öğrenci İşlerine sözlü beyan ile
Akademik takvimde belirtilen tarihler.
Akademik yılın başlamasından itibaren
iki hafta içinde öğrenci müracaatları ve
takip eden Fakülte Yönetim Kurulu
kararına göre 1 ay.
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
Aynı Gün
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
Fakülte Öğrenci İşlerine sözlü beyan ile
Aynı Gün
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
-Kayıt Sildirme için dilekçe
-Kütüphane Sorgusu
-Öğrenci Kimlik Kartı
-Talep Dilekçesi
-Kayıt dondurma gerekçesi ile ilgili belge
-Öğrenci Dilekçesi
İlgili kurul kararı ile yaklaşık 15 gün
-Öğrenci Dilekçesi
-Mazeret gerekçesini kanıtlayan belge
Disiplin Cezası İşlemleri -İlgilinin Fakülte Dekanlığına verdiği dilekçe
-Tutanak
-Diğer belgeler
Öğrenci Temsilcisi Seçimi -Seçim Takvimi
-Öğrenci Temsilciliği Aday Başvurusu
-Temsilci Seçimi
-Seçim Tutanağı
-Seçim Sonuç İlanı
-Dilekçe
Burslar
-Form
-Not Durum Belgesi (Transkript)
-Burs’a göre istenilen diğer belgeler
-Dilekçe,
Kayıp Diploma
-Resim
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Gazete kayıp ilanı
-Dilekçe
Tek Ders Sınavı
-Not Durum Belgesi
İlişik kesme formu
Mezuniyet İşlemleriMezuniyet belgesi
verilmesi
Fakültenin Bölüm Başkanlıklarınca uygun görülen, Yönetim
Yaz Okulu
Kurulu Kararıyla açılan dersler elektronik ortamda öğrencinin
başvurusu ile .
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
15 Gün
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
Gerekli incelemelerin yapılması ve
ilgili kurul kararı süresince 1 gün
Akademik Takvim
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
Soruşturma süresi sonrası, Dekanlık
makamı /Yönetim Kurulu Kararı
süresince
Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığınca belirlenen süreler
Bursu veren kurum tarafından
belirlenen sürede
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca
düzenlenir
Akademik Takvimde ,Fakülte Yönetim
Kurulunca Belirlenen tarihte 1(bir) gün
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca
düzenlenir (Yaklaşık 1 ay)
Akademik Takvimde belirtilen tarihler.
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
25
Öğrenciler ile ilgili
yazışmalar
Kurumlardan gelen yazılar, öğrenci dilekçeleri
1.Dilekçe
2. Bölüm başkanlığının görüş yazısı
3.Faaliyet Dosyası (Prof, Doç ve Yrd.Doç İçin)
4.Akademik Personel Yükselme Kriterleri
1.Dilekçe ve ilgili faaliyetin türü ve süresini belirten belge
27 Görevlendirmeler
2.Davet Mektubu
3. Bildiri Özeti
1Bölüm Başkanlığının Program Açma Teklifi
Program Açılması, Teklifi, 2.Program İçeriği
28
3.Program İçeriğinin CD’si
Kontenjan Yazışmaları
4.Diğer Belgeler (Fotoğraflar, dokümanlar…)
Konunu içeriğine göre 1 gün ile 1 hafta
arasında
Görev Sürelerinin
26
Uzatılması
29 Ders Programları
Bölüm Başkanlarının Hazırladıkları Programlar
30
Sınav Sonuçlarına İtiraz
(Maddi Hata)
31 Mazeret Sınav İşlemleri
1- İtiraz Dilekçesi
1-Dilekçe
2-Mazeretini Belirten Belge ( Ara Sınavlar İçin Talep Edilir,
Kırklareli Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Belirtilen Haklı ve Geçerli Nedenler Kapsamında Olmalıdır.)
32 Ders Yükü Yazışmaları
33 Stajlar
Web sitemizde yayınlanan staj yönergemizde belirtilen belgeler
1-Başvuru Dilekçesi
2-Not Durum Belgesi
1-İgili Personelimiz ya da Öğrencinin Dekanlığımıza Verdiği
Diğer Yazışmalar
Dilekçeye İstinaden Yapılır
Personel Özlük İşlemleri Gerekli Üst Yazı , Dilekçesi , Olur ve Onay Belgesi
657sayılıDMK.' nun 99,100,101,102,103,104,105,106,107 ve 108.
mad.Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, Hastalık
İzin İsteği
izinlerinde raporun Dekanlığımıza ulaştırılması,ücretsiz izinlerde
ise dilekçe ile başvurulması yeterlidir.
Dilekçe
Görevlendirme İsteği
Katılacağını gösterir Belgeler
Kişi Beyanı
Belge
Şartlı veya şartsız talep Dilekçesi
Bağış Talepleri
Dilekçe
Sevk
Askerlik Tecil İsteği
Tehiri Teklif Formu
Dilekçe, 6 Adet Fotoğraf
Emeklilik Talepleri
Personel Atama Onayı,Nakil Bildirimi
Personel Nakil İşlemleri Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı
İşe Başlama ve Ayrılma
İlişik Kesme Belgesi
Dilekçe,Bölüm Başkanlığı Yazısı,Özgeçmiş
Görev Süresi Uzatma
Yayın Listesi
Personel Başvuru Formu,Özgeçmiş,İlgili Sınav Puanlarını Gösterir
Öğretim Elemanı Alımları
Belge,Nufüs Cüzdanı Örneği,Fotoğraf
Dilekçe
Bilgi Edinme İsteği
34 Tek Ders Sınav İşlemleri
39
40
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
3 Ay
20 Gün (Bütçemizin İlgili Kaleminde
Ödenek Olması Durumunda Gerekli
Ödemeler Yapılacaktır)
1 Ay (Üniversite Senatosunun Toplantı
Tarihine Göre)
Kırklareli Üniversitesi Önlisans Lisans
Eğitim ÖğretimYönetmeliği ile
Akademik Takvim
İlgili hocanın incelemesinden sonra
öğrenciye tebliğ
Kırklareli Üniversitesi Eğitim Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği ile Akademik
Takvim
Öğretim Elemanlarının
Görevlendirildiği Yönetim Kurulu
Kararından Sonra
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
Turizm Fakültesi staj yönergesinde
belirtilen süre
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
Akademik Takvimde Belirtilen
Sınavların Bitiminde sonra Yönetim
Kurulu Tarafından Belirlenen Tarih
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
DEKANLIK
SEKRETERLİĞİ
Süresiz
2 Saat
PERSONEL BÜROSU
1 Gün
PERSONEL BÜROSU
Yönetim Kurulu Kararını takiben 1 saat PERSONEL BÜROSU
30 Dk
1 Saat
PERSONEL BÜROSU
PERSONEL BÜROSU
1 Saat
PERSONEL BÜROSU
5 Gün
PERSONEL BÜROSU
2 Gün
PERSONEL BÜROSU
1 Ay
PERSONEL BÜROSU
1 Ay
PERSONEL BÜROSU
1 Hafta
PERSONEL BÜROSU
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU
İlk Müracaat Yeri
İsim
:
Unvan :
Adres
:
Tel
:
Faks
:
E-Posta :
Bengi ŞENOYMAK
Fakülte Sekreteri
Kayalı Kampüsü
0(288)2461532
0(288)2461531
[email protected]
İkinci İkinci Müracat Yeri
İsim
:
Unvan :
Adres :
Tel
:
Faks
:
E-Posta :
Prof.Dr. M.Fazıl GÜLER
Dekan Vekili
Kayalı Kampüsü
0(288)2461532
0(288)2461531
[email protected]
Download

Hizmet Envanteri - Turizm Fakültesi