T.C.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
GÜNLÜ/ İVEDİ
29/09/2014
Sayı: 67570227-308.01/30515
Konu: Öğrenci Konseyi Seçimleri
İlgi : 24.09.2014 tarihli ve 67570227-308.01/30138 sayılı yazımız.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal
Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine göre yapılacak olan Öğrenci Konseyi Temsilci seçimlerine
ilişkin seçim takvimi ilgi yazımız ekinde gönderilmişti.
Ancak, seçimin öğrencilere duyurulma süresi ve resmi tatiller de gözönüne alındığından
ilgi yazı ekinde gönderilen listeler yeniden düzenlenmiş olup ekte gönderilmektedir.
Belirlenen öğrenci temsilci isimlerinin tutanaklarla birlikte 30 Ekim 2014 tarihine kadar
Rektörlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve 12 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 13.30'da Kırmızı Salonda Öğrenci
Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerini yapmak üzere
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/ Meslek Yüksekokulu temsilcilerinin katılımının
sağlanması konusunda gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Müfit PARLAK
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi
DAĞITIM :
Enstitü Müdürlüklerine
Fakülte Dekanlıklarına
Yüksekokul Müdürlüklerine
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
U.Ü. Rektörlüğü Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA
Ayrıntılı Bilgi
Tel : 0224 294 01 67– 294 01 80/ Faks: 0224 294 01 87
Faruk G./Kültür Müd. V.
e-posta : [email protected]
Elektronik Ağ: www.uludag.edu.tr
Bu belge UDOS ile hazırlanmıştır. Teyit için: https://udos.uludag.edu.tr/teyit/?S1XHt07eikey3MXZhjK-xQ
Download

Duyuru 1 - Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği