İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam
zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
FAKÜLTE
BÖLÜM
ÜNVAN
KADRO
ADEDİ
AÇIKLAMA
Sinema
Sanatları
Fakültesi
Sahne
Sanatları
Bölümü
Öğretim
Üyesi
(Yrd.
Doç. Dr.)
1
Konservatuvar veya Sahne Sanatları
Alanlarında Doktora derecesine Sahip
olmak.
• Tercihen eğitim dili İngilizce olan bir
üniversitede Sinema alanlarında
lisans, yüksek lisans veya doktora
eğitimi almış olmak.
İpek
Üniversitesi
yardımcı
doçentlik
kadrosuna atanma asgari yayın veya etkinlik
şartını, yayın veya etkinlik puanı şartını ve
toplam puan şartını sağlıyor olmak
• YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim
Kurulu'nca onaylanan yabancı dil
sınavlarından en az 75 veya dengi
puana sahip olmak.
•
•
Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek
adaylar için askerlik durumunu gösteren belge ömeği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil
seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve
yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı
ülkelerden
alman
diplomaların
Üniversitelerarası
Kurulca
denkliğinin
onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (17/02/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular.
Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550
Oran, Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan
veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak
başvuruların son başvuru tarihinde saat 17:00"e kadar Üniversitemize ul aşmış olması
gerekmektedir.
Download

Sinema Sanatları Fakültesi Sahne Sanatları