TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜLEYMANPAŞA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
6183 Sayılı A. A.T.U.H. Kanununa istinaden Kurumumuza olan borçlarından dolayı hacizli
olan aşağıda cinsi, miktarı ve muhammen değeri yazılı gayrimenkul mal satışa çıkartılmıştır
DOSYA NO : 2014/52 SATIŞ
GAYRİMENKÜL TAPÜ KAYIT BİLGİLERİ :Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi.,GMK Paşa Mah..
Adalar Mevkii, 1212 ada, 11 parselde kayıtlı 344/2400) hisseli arsa
GAYRİMENKULÜN İMAR DURUMÜ ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
Taşınmaz Çiçekli sokak üzerinde yer almaktadır Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma
yoğunluğu düşük düzeydedir. Bölge orta-üst gelir grubuna ait kişilerce konul amaçlı olarak tercih edilmektedir.BöIgede su. kanalizasyon ve elektrik altyapısı mevcuttur. Taşınmaz konumu
şehir merkezine kuşbaşı yaklaşık 3 km uzaklıktadır. Yakın çevresinde Çağdaş sitesi, villa tip
dubleks meskenler ve boş arsalar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktır Topografik olarak düz eğimsi bir zemine sahiptir Arsa yüz ölçümü 2145 m2 olup
satışa esas 344/2400 hisseye tekabül eden alan 307,45 m2dir
MUHAMMEN BEDELİ : Taşınmazın satışa esas rayiç değeri 45.000,00 TLdir.
SATIŞ ŞARTLARI
1- Taşınmazın satışı 15.12.2014 günü 14:00-14:10 saatleri arasında Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonu - Gündogdu Mah. Murat Sok. No: 14 Tekirdağ adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır,
2- Birinci artırımda tayin edilen zamanda, üç defa bağırdıktan sonra teklif edilen en yüksek
bedel, rayiç bedelin %75'i ve varsa rüçhanlı alacakları mecmuunu geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir.Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü
baki kalmak kaydıyla 22.12.2014 günü aynı yer ve saatle ikinci arttırma yapılacaktır İkinci arttırmada rayiç bedelin %40'ı + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların toplamından fazla
olmak şartıyla en çok arttırana ihale olur .Şu kadar ki birinci arıtırımda istekli çıkmaz veya pey
sürülmez ise ikinci arıtırımda 6183 Sayılı Yasanın 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki
şartlar aranacaktır.
3- Arttırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkul malın arttırmaya esas rayiç değerinin %7.5'u
olan 3.375.00 TL teminat alınır.Teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10 md.1,2,3 ve 4. sırada sayılanlar kabul edilecektir.Satış peşin para ile yapılacak olup. istenildigi takdirde
alıcıya10(on) güne kadarsüre verilebilir .Satışı yapıp yapmamakla satış komisyonu serbesttir
4- Satış nedeniyle doğacak olan resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve diğer masrafları.tellaliye resmi. KDV ve gayrimenkulün teslim ve tahliye masrafları,ayrıca tahliye
işlemleri alıcıya aittir
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.
6- Pey ipotekli borç göz. önüne alınmadan sürülür.Ancak gayrimenkul malın rehin suretiyle
sağlanmış muaccel borçları alıcıya devredilmez.Satış bedelinden tercihen ödenir Müeccel
alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır.
Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7- Rüçhanlı alacaklılar ile diğer ilgililerin ve hak sahiplerinin bu taşınmaz mal üzerinde haklan
hususu ite faiz ve masrafa dair iddiaların dayandığı belgeleri 15 gün içinde Müdürlüğümüz
İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tescil ile sabit olmadıkça paylaşmadan haliç bırakılacaktır
8- Taşınmaz mal kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde Ödemekle yükümlüdür Aksı taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul mal
satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırıma çıkılır Bu artırmada ilgililere herhangi bir
tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul mal en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez
ihale vapılan kimse ıkı ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve
geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra
bakiyesi 6183 sayılı Amme AlacaklarıTahsil Usulü Hakkında kanun Hükmüne göre Tekirdağ
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği İcra Satış Servisinde açık olup.masrafı verildiğinde bir ömeği gönderilebilir
10- Satışa iştirak edecekler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır
Bilgi almak isteyenler 2014/52 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış ServiBasın TDĞ- 2670
Resmiilanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
Download

20 Kasım 2014 TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ