İPEK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AKADEMİK KADRO İLANI
Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı
statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.
FAKÜLTE
BÖLÜM
ÜNVAN
KADRO
ADEDİ
AÇIKLAMA
Doktorasını Endüstriyel Tasarım veya Endüstri
Sanat ve
Tasarım
Fakültesi
Endüstri
Ürünleri
Tasarımı
Bölümü
Öğretim
Üyesi
(Yrd.
Doç.)
Ürünleri Tasarımı alanlarından Etkileşimli Ürün
Tasarımı (Interactive Product Design) üzerine
yapmış olmak,
1
Doktora eğitimini yurtdışında İngilizce eğitim
veren bir üniversitede tamamlamış olmak,
Web of Knowledge tarafından taranan bilimsel
dergilerde yayınlanan veya kabul durumunda olan
en az bir makaleye veya diğer hakemli bilimsel
dergilerde tam metni basılmış en az iki ulusal
makaleye sahip olmak,
YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca
onaylanan yabancı dil sınavlarından en az 75 veya
dengi puana sahip olmak.
Başvurularda İstenilen Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar
için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini
gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Başvuru Süresi ve Adresi:
Başvuru süresi, ilan tarihinden (29/12/2014) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular,
Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Oran,
Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru
tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Download

Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri