ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ
MAKĐNA FAKÜLTESĐ
ĐMALAT MÜHENDĐSLĐĞĐ PROGRAMI
IML-322 ĐMALATTA OTOMASYON
2013-2014 Bahar Yarıyılı
Öğretim Üyesi
Ofis
Telefon & E-mail
Ders Saatleri
Ofis Saatleri
Ders Araş. Görevlisi
Telefon & E-mail
CRN
Ders Web Sitesi
: Doç. Dr. Erdinç Altuğ
: Makina Fakültesi, Oda No: 442
: (0212) 293 13 00 / 2838 & [email protected]
: Salı 09:30-12:20 (359)
: Pazartesi ve Salı 13:30-15:30
::: 21594
: http://www2.itu.edu.tr/~altuger/Dersler/IML322/index.htm
Dersin Đçeriği
Otomasyon teknolojilerine giriş. Endüstriyel kontrol sistemleri. Algılayıcılar, motorlar ve diğer kontrol
sistem elemanları. Sayısal kontrol. Endüstriyel robotik. Pnömatik sistemler ve kontrolü. Hidrolik sistemler
ve kontrolü. Servo mekanizmalar. Programlanabilir mantıksal kontrolör (PLC) ve bilgisayarla ile kontrol.
Transport sistemlerinin otomasyonu. Depolama sistemleri. Otomatik veri okuma, iletim ve değerlendirme.
Ders Kitabı
Groover, M.P., Automation Production Systems and Computer Integrated Manufacturing, 2nd Ed.,
Prentice-Hall 2001 (Makina Kütüphanesi ders kitapları bölümünde mevcuttur)
Diğer Kaynaklar
1. Esposito, A. Fluid Power with Applications, 3rd Ed., Prentice Hall, 1994
2. Chang, T.-C, Wysk, R.A. ve Wang, H.-P. Computer-Aided Manufacturing, 3nd Ed., Pearson Prentice
Hall, 2006
3. Singh, N. Systems Approach to Computer-Integrated Design and Manufacturing, John Wiley and Sons,
1996
4. Morris A. Cohen, Uday M. Apte, Manufacturing Automation, McGraw-Hill, 1997
5. Yusuf Altıntaş, Manufacturing automation: metal cutting mechanics, machine tool vibrations, and CNC
design, Cambridge : Cambridge University, 2000.
6. Richard L. Shell, Ernest L. Hall, Handbook of industrial automation, New York: Marcel Dekker, 2000
Dersin Amaçları:
Đmalatta otomasyonun rolünü ve faydalarını öğrenciye anlatmak. Modern otomasyon sistemlerinin
kullanımı ve konuşlandırılması ile ilgili olarak temel ve uzmanlık gerektiren bilgileri öğrenciye sunmak.
Algılayıcılar, motorlar, robotlar v.s. gibi otomasyon ekipmanları hakkında temel bilgi kazandırmak.
Otomasyon sistemlerinde hidrolik, pnömatik ve servo mekanizmalarla güç kontrolünü ve uygulamalarını
tanıtmak.
Dersin Kazandıracağı bilgi ve beceriler:
1. Çeşitli otomasyon sistemleri arasındaki farkı anlamak
2. Đmalat işleminde bilgi işleme fonksiyonlarını açıklayabilme
3. Otomasyon ekipmanlarını ve montaj sistemlerini sınıflayabilme
4. Hidrolik, pnömatik ve servo sistemleri tanıma ve tasarımlarda kullanabilme
5. Değişik tipteki algılayıcılar ve motorları PLC uygulamalarında kullanabilmek
6. Farklı endüstriyel robotlar hakkında bilgi sahibi olma
Hafta
1
2
3
4
5
6
Tarih
11
Şubat
18
Şubat
25
Şubat
4 Mart
11
Mart
18
Mart
8
25
Mart
1 Nisan
9
8 Nisan
7
10
11
12
13
14
HAFTALIK DERS PLANI
Ders
Konular
Kitabı
(Groover)
15
Nisan
22
Nisan
29
Nisan
6
Mayıs
13
Mayıs
Otomasyon teknolojilerine giriş
Endüstriyel kontrol sistemleri
Algılayıcılar, eyleyiciler ve diğer kontrol
sistemi elemanları
Sayısal kontrol ve Servo Sistemleri
Pnömatik sistemler ve kontrolü
Hidrolik sistemler ve kontrolü
Ara Sınav (10:00 – 12:00)
Programlanabilir mantıksal kontrolörler
Programlanabilir mantıksal kontrolörler ve
Bilgisayarla kontrol
08:309:20
Haftalık Plan
09:3011:3011:30
12:20
Bölüm 1 ve
3
-
Ders
Bölüm 4
-
Ders
Bölüm 5
-
Ders
Lab1_G1
Bölüm 6
Diğer
Kaynaklar
Lab1_G2
Ders
Lab1_G3
Lab1_G4
Ders
Lab1_G5
Diğer
Kaynaklar
Lab1_G6
Ders
Lab 2
(öğrenci
labında)
-
-
-
-
Ders
Lab3_G1
Bölüm 8
Bölüm 8
Lab3_G2
Ders
Lab3_G3
Endüstriyel Robotik
Bölüm 7
Lab3_G4
Ders
Lab3_G5
Endüstriyel Robotik
Bölüm 7
Lab3_G6
Ders
Lab4_G1
Bölüm 9 ve
10
Lab4_G2
Ders
Lab4_G3
Depolama sistemleri
Bölüm 11
Lab4_G4
Ders
Lab4_G4
Otomatik veri okuma, iletim ve
değerlendirme
Bölüm 12
Lab4_G6
Ders
Lab 5
(derslikte)
Transport sistemlerinin otomasyonu
Laboratuvar Uygulamaları:
1- Temassız algılayıcılar deneyi *
2- Hidrolik elemanlar
3- Pnömatik devre tasarımı *
4- PLC deneyi *
5- Otomatik veri okuma (RFID ve Görüş Sensörü)
Uygulamalar, öğrenci laboratuvarındaki Đmalatta Otomasyon laboratuvarında gerçekleştirilecektir.
Uygulamalara katılım zorunludur. Grupça hazırlanacak deney raporu 1 hafta sonra ilgili araştırma
görevlisine teslim edilecektir.
Başarı Değerlendirme:
Adedi
Toplam Etki Oranı %
Ara Sınav
Ödev/Kısa Sınav
Lab (*)
Final Sınavı
1
3-5
3
1
30
15
15
40
Ders Uygulamaları:
1. Dersle ilgili duyurular ninova eğitim portalında ilan edilecektir.
2. Laboratuvar olmayan günlerde derse devam edilecektir.
3. Öğrencinin yılsonu sınavına girebilmesi için derslere devam oranı en az % 70 olmalı, ara sınav notu en
az 50 ve öğrenci tüm laboratuvar uygulamalarına girmiş ve raporunu teslim etmiş olmalıdır.
4. Fakültece kabul edilebilir mazereti olan öğrenci telafi için başka bir grupla deneye (öğretim üyesinin
onayı şartıyla) girebilir. Aksi takdirde öğrenci sadece kendi grubu ile deneye girmek zorundadır.
Gruptaki tüm öğrencilerin deney ve rapor yazımını beraber yapmaları beklenmektedir. Laboratuvar
notu deneydeki bireysel performans ve rapordan oluşmaktadır.
5. Sınıf ortalamasından bağımsız olarak, notu 50’den düşük olanlar FF dışında not alamaz; notu 80 den
düşük olanlar AA alamaz.
6. Laboratuvar raporlarından veya Ödevlerden kopya çekildiği tespit edilirse, ilgili raporlar veya ödevler
teslim edilmemiş sayılacak ve ilgili öğrenci/öğrenciler fakülte disiplin komisyonuna bildirilecektir.
Download

Ders uygulama Belgesi