T.C.
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU
Birim Adı
ORGANĠZASYON
BĠLGĠLERĠ
: Personel ĠĢleri ġefliği
Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan
Personel
: Mustafa ASLAN/ġef
Cem YILDIRIM/Bilgisayar ĠĢletmeni
Levent KARAAĞAÇ/Bilgisayar ĠĢletmeni
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1.Akademik Kadro Ġlanı ve Atama ĠĢlemleri
Kadro Atamaları
Araştırma Görevlisi,
Öğretim Görevlisi,
Uzman,
Yardımcı Doçent,
İlk Atama
Doçent,
Profesör,
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Görev Atamaları
Dekan,
Dekan Yardımcıları,
Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcılığı
Anabilim Dalı Başkanı
Fakülte Kurulu Üyelikleri
Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri
Üniversite Senato Temsilciliği
2. Görev Süresi Uzatma ĠĢlemleri
Yardımcı Doçent,
Öğretim Görevlisi,
Araştırma Görevlisi
Uzman
3. Akademik ve Ġdari Kadrolara ĠliĢkin Ġptal-Ġhdas ĠĢlemleri
4. Akademik ve Ġdari Personel Terfi ĠĢlemleri
5. Akademik ve Ġdari Personel Nakil ĠĢlemleri
6. Yurtiçi ve YurtdıĢı Görevlendirmeler
(2547 sayılı Kanunun 37, 38, 39. maddeleri)
7. Ders Görevlendirmeleri
(2547 sayılı Kanunun 31, 40/a,40/b, 40/c ve 40/d.maddeleri)
8. Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği ĠĢlemleri
9. Adaylık Kaldırılması ĠĢlemleri
10. Disiplin SoruĢturması ĠĢlemleri
11. Akademik ve Ġdari Personelin Göreve BaĢlama ĠĢlemleri
12. Akademik ve Ġdari Personelin Görevden Ayrılma ĠĢlemleri
13. Akademik ve Ġdari Personelin Ġstifa ĠĢlemleri
14. Akademik ve Ġdari Personelin Askerlik ĠĢlemleri
15. Akademik ve Ġdari Personelin Emeklilik ĠĢlemleri
16. Tahsil Değerlendirme ĠĢlemleri
17. Mal Bildirim Beyannamesi ĠĢlemleri
18. Pasaport ĠĢlemleri
19. Ġzin ve Rapor ĠĢlemleri
20. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Jüri Görevlendirme ĠĢlemleri
21. Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği (BEYÖD) ĠĢlemleri
22. Servis Derslerine Gözetmen Görevlendirme ĠĢlemleri
23. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Toplantı Öncesi ve Sonrası ĠĢlemleri
24. SGK ĠĢe GiriĢ ve ÇıkıĢ Bildirgelerini Düzenleme ve Aktivasyon ĠĢlemleri
25. Hizmet Takip Programı Güncellemeleri
27. Evrak Dosyalama ĠĢlemleri ve Personel Özlük Dosyalarının Muhafazası
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu
getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
hizmetlerin
yerine
BĠLGĠ KAYNAKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Anayasa
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği,
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik,
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim
Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri,
Ankara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma ve Görev Süreleri ile İlgili
İlkeler,
Ankara Üniversitesinde Sözleşme ile Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının
Atanma ve Görev Sürelerinin Uzatılma İlkeleri.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
HİTAP Hizmet Takip Programı
BEYAS Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi
T.C.
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU
Birim Adı
ORGANĠZASYON
BĠLGĠLERĠ
: Personel ĠĢleri ġefliği
Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan
Personel
: Mustafa ASLAN/ġef
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1- Yönetim ile birim arasındaki iletişimi sağlar, birim tarafından yürütülmesi gereken işleri, kanun,
tüzük, yönetmelik ile diğer mevzuat kapsamında zamanında, eksiksiz olarak yapar ve yapılmasını
sağlar.
2- Yapılan işler/işlemler konusunda üst yöneticilere bilgi verir, yapılamayan işleri gerekçeleri ile
birlikte açıklar.
3- Üst yöneticiler tarafından verilen kanuna uygun diğer işleri yerine getirir
1.Akademik Kadro Ġlanı ve Atama ĠĢlemleri
Kadro Atamaları
Araştırma Görevlisi,
Öğretim Görevlisi,
Uzman,
Yardımcı Doçent,
İlk Atama
Doçent,
Profesör,
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Görev Atamaları
Dekan,
Dekan Yardımcıları,
Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcılığı
Anabilim Dalı Başkanı
Fakülte Kurulu Üyelikleri
Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri
Üniversite Senato Temsilciliği
2. Görev Süresi Uzatma ĠĢlemleri
Yardımcı Doçent,
Öğretim Görevlisi,
Araştırma Görevlisi
Uzman
3. Akademik ve Ġdari Kadrolara ĠliĢkin Ġptal-Ġhdas ĠĢlemleri
4. Akademik ve Ġdari Personel Terfi ĠĢlemleri
5. Akademik ve Ġdari Personel Nakil ĠĢlemleri
6. Yurtiçi ve YurtdıĢı Görevlendirmeler
(2547 sayılı Kanunun 37, 38, 39. maddeleri)
7. Ders Görevlendirmeleri
(2547 sayılı Kanunun 31, 40/a,40/b, 40/c ve 40/d maddeleri)
8. Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği ĠĢlemleri
9. Adaylık Kaldırılması ĠĢlemleri
10. Disiplin SoruĢturması ĠĢlemleri
11. Akademik ve Ġdari Personelin Göreve BaĢlama ĠĢlemleri
12. Akademik ve Ġdari Personelin Görevden Ayrılma ĠĢlemleri
13. Akademik ve Ġdari Personelin Ġstifa ĠĢlemleri
14. Akademik ve Ġdari Personelin Askerlik ĠĢlemleri
15. Akademik ve Ġdari Personelin Emeklilik ĠĢlemleri
16. Tahsil Değerlendirme ĠĢlemleri
17. Mal Bildirim Beyannamesi ĠĢlemleri
18. Pasaport ĠĢlemleri
19. Ġzin ve Rapor ĠĢlemleri
20. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Jüri Görevlendirme ĠĢlemleri
21. Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği (BEYÖD) ĠĢlemleri
22. Servis Derslerine Gözetmen Görevlendirme ĠĢlemleri
23. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Toplantı Öncesi ve Sonrası ĠĢlemleri
24. SGK ĠĢe GiriĢ ve ÇıkıĢ Bildirgelerini Düzenleme ve Aktivasyon ĠĢlemleri
25. Hizmet Takip Programı Güncellemeleri
26. Evrak Dosyalama ĠĢlemleri ve Personel Özlük Dosyalarının Muhafazası
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu
getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
hizmetlerin
yerine
T.C.
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU
ORGANĠZASYON
BĠLGĠLERĠ
Birim Adı
: Personel ĠĢleri ġefliği
Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan
Personel
: Mustafa ASLAN/ġef
BĠLGĠ KAYNAKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Anayasa
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği,
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik,
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim
Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri,
Ankara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma ve Görev Süreleri ile İlgili
İlkeler,
Ankara Üniversitesinde Sözleşme ile Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının
Atanma ve Görev Sürelerinin Uzatılma İlkeleri.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
HİTAP Hizmet Takip Programı
BEYAS Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi
T.C.
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU
ORGANĠZASYON
BĠLGĠLERĠ
Birim Adı
: Personel ĠĢleri ġefliği
Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan
: Levent KARAAĞAÇ/Bilgisayar ĠĢletmeni
Personel
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Akademik ve Ġdari Personel Terfi ĠĢlemleri
2. Akademik ve Ġdari Personel Nakil ĠĢlemleri
3. Yurtiçi ve YurtdıĢı Görevlendirmeler
(2547 sayılı Kanunun 37, 38, 39. maddeleri)
4. Ders Görevlendirmeleri
(2547 sayılı Kanunun 31, 40/a,40/b, 40/c ve 40/d maddeleri)
5. Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği ĠĢlemleri
6. Adaylık Kaldırılması ĠĢlemleri
7. Disiplin SoruĢturması ĠĢlemleri
8. Akademik ve Ġdari Personelin Göreve BaĢlama ĠĢlemleri
9. Akademik ve Ġdari Personelin Görevden Ayrılma ĠĢlemleri
10. Akademik ve Ġdari Personelin Ġstifa ĠĢlemleri
11. Akademik ve Ġdari Personelin Askerlik ĠĢlemleri
12. Akademik ve Ġdari Personelin Emeklilik ĠĢlemleri
13. Tahsil Değerlendirme ĠĢlemleri
14. Mal Bildirim Beyannamesi ĠĢlemleri
15. Pasaport ĠĢlemleri
16. Ġzin ve Rapor ĠĢlemleri
17. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Jüri Görevlendirme ĠĢlemleri
18. Bilimsel Etkinlikleri ve Yayınları Özendirme Desteği (BEYÖD) ĠĢlemleri
19. Servis Derslerine Gözetmen Görevlendirme ĠĢlemleri
20. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Toplantı Öncesi ve Sonrası ĠĢlemleri
21. SGK ĠĢe GiriĢ ve ÇıkıĢ Bildirgelerini Düzenleme ve Aktivasyon ĠĢlemleri
22. Hizmet Takip Programı Güncellemeleri
23. Evrak Dosyalama ĠĢlemleri ve Personel Özlük Dosyalarının Muhafazası
Görev
alanı
itibariyle
yürütmekle
yükümlü
bulunduğu
getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
hizmetlerin
yerine
T.C.
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU
ORGANĠZASYON
BĠLGĠLERĠ
Birim Adı
: Personel ĠĢleri ġefliği
Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan
Personel
: Levent KARAAĞAÇ/Bilgisayar ĠĢletmeni
BĠLGĠ KAYNAKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Anayasa
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği,
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik,
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim
Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri,
Ankara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma ve Görev Süreleri ile İlgili
İlkeler,
Ankara Üniversitesinde Sözleşme ile Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının
Atanma ve Görev Sürelerinin Uzatılma İlkeleri.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
HİTAP Hizmet Takip Programı
BEYAS Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi
T.C.
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU
ORGANĠZASYON
BĠLGĠLERĠ
Birim Adı
: Personel ĠĢleri ġefliği
Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan
Personel
: Cem YILDIRIM/Bilgisayar ĠĢletmeni
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1.Akademik Kadro Ġlanı ve Atama ĠĢlemleri
Kadro Atamaları
Araştırma Görevlisi,
Öğretim Görevlisi,
Uzman,
Yardımcı Doçent,
İlk Atama
Doçent,
Profesör,
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Görev Atamaları
Dekan,
Dekan Yardımcıları,
Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcılığı
Anabilim Dalı Başkanı
Fakülte Kurulu Üyelikleri
Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri
Üniversite Senato Temsilciliği
2. Görev Süresi Uzatma ĠĢlemleri
Yardımcı Doçent,
Öğretim Görevlisi,
Araştırma Görevlisi
Uzman
3. Akademik ve Ġdari Kadrolara ĠliĢkin Ġptal-Ġhdas ĠĢlemleri
4. Evrak Dosyalama ĠĢlemleri ve Personel Özlük Dosyalarının Muhafazası
Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu
getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
hizmetlerin
yerine
T.C.
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI
GÖREV TANIMI FORMU
ORGANĠZASYON
BĠLGĠLERĠ
Birim Adı
: Personel ĠĢleri ġefliği
Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan
Personel
: Cem YILDIRIM/Bilgisayar ĠĢletmeni
BĠLGĠ KAYNAKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Anayasa
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği,
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik,
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim
Yönetmeliği
Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri,
Ankara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanma ve Görev Süreleri ile İlgili
İlkeler,
Ankara Üniversitesinde Sözleşme ile Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının
Atanma ve Görev Sürelerinin Uzatılma İlkeleri.
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
HİTAP Hizmet Takip Programı
BEYAS Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi
Download

Personel İşleri - Ankara Üniversitesi