ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
Güncel Makale Özeti
Rat modelinde kalsiyum kanal blokörü ve
anjiyotensin 2 reseptör blokörünün hipertansiyon
ilişkili erektil disfonksiyon üzerine etkisi
Shimizu S, Tsounapi P, Honda M, et al.
Biomed Res 2014; 35: 215-21
Vasküler erektil disfonksiyon (ED) gelişiminde de en
kg oral olmesartan ile tedavi edilmişlerdir. Yine SHR’lar
önemli risk faktörlerinden biri olan hipertansiyon vasküler
nifedipin 30 mg/kg ile oral olarak tedavi edilmişlerdir. Ça-
yapıları etkileyip patolojik değişiklikler yaparak kan akımı-
lışmada 6 haftalık tedavinin sonunda kan basıncı ve kalp
nı azaltabilir. ED, hipertansif olgularda normotansif olgu-
hızları anestezi uygulanmadan saptanmıştır. Çalışmanın
lara göre daha fazla görülmektedir. ED’nin derecesi hiper-
sonunda ratlar sakrifiye edilmişlerdir. İzole penis dokuları
tansiyonun süresine bağlıdır. Klinik çalışmalarda, normal
organ banyoları için kullanılmıştır. Doku cGMP, malondial-
populasyonda %9.6 olan ED’nin hipertansif olgularda %30
dehit (MDA) konsantrasyonları ile endoteliyal nitrik oksit
olduğu anlaşılmaktadır. Hipertansiyon ilişkili ED’de anti-
sentaz (eNOS) ve nöronal NOS mRNA’ların ekspresyon-
hipertansif tedaviler kan akımını düşürmek ve kavernozal
ları değerlendirilmiştir. SHR’da çalışma süresinin sonunda
dokuyu korumak için gereklidir.
vücut kitle indeksi, penis ağırlığı ve kalp hızı kontrol gru-
Klinik çalışmalarda eski antihipertansiflerden olan di-
buna göre anlamlı olarak azalmıştır. Olmesartan ile tedavi
üerikler ve betaadrenoreseptör blokörlerin ED üzerine
edilen SHR’da bu parametreler değişmemiştir. Ancak ni-
olumsuz etkileri olduğu görülmüştür. Öte yandan, yeni je-
fedipin ile tedavi edilenlerde vücut kitlesi ile penis ağır-
nerasyon ilaçlar nötral ya da olumlu etki oluşturmaktadır-
lığı değişmemesine rağmen kontrol grubuna göre kalp
lar. Daha önceki çalışmalar anjiyotensin reseptör blokör-
hızı parsiyel olarak artmıştır. Kontrol grubuna göre SHR
lerinin (ARB) kan basıncı düşürülmesinin ötesinde yararlı
grubunda sistolik, ortalama ve diastolik basınçlar yüksek
olduğunu göstermiştir. Buna göre, renin anjiyotensin al-
saptanmıştır. Nifedipin ve olmesartan tedavileri basınçları
dosteron sistemi (RAS) ED’de önemli role sahiptir. Anjiyo-
anlamlı olarak düşürmüştür. Penil dokularda nörepinef-
tensin 2, RAA sisteminin aktif ürünü olup vazokonstrüksi-
rin ile indüklenen kontraksiyon cevabı kontrollere göre
yon ve endoteliyal disfonksiyonu reaktif oksijen radikalleri
SHR’da artmıştır. Olmesartan tedavisi SHR’lara göre hi-
ile eikosonoidleri arttırarak yapmaktadır. Anjiyotensin 2,
perkontraktiliteyi azaltmıştır. Benzer etki nifedipinde de
peniste vasküler değişiklik ve hipertansiyon ilişkili olum-
tespit edilmiştir. Nörepinefrin ile kontrakte hale getirilmiş
suz değişikliklere neden olmaktadır. İlginç olarak, kaver-
yapılarda relaksasyon doza bağlı olarak saptanmıştır. Yük-
nozal plazma anjiyotensin 2 seviyelerinin ED’li olgularda
sek doz olmesartan ve nifedipin relaksasyonu arttırmış-
kontrollere göre yüksek olduğu belirtilmektedir. Spontan
tır. Penil cGMP seviyeleri kontrol grubuna kıyasla SHR’da
hipertansif ratlar (SHR) hipertansiyon kaynaklı ED mode-
azalmıştır. Nifedipin ve olmesartan tedavisi sonrası cGMP
linde kullanılmışlardır. Olmesartan medoksomil, yeni ARB
konsantrasyonları SHR’lara kıyasla anlamlı olarak artmış-
olup anjiyotensin reseptörleri için daha efektiftir. Sunulan
tır. SHR grubunda MDA seviyesi penil dokuda kontrol-
bu çalışmada, ARB olmesartanın SHR’da hipertansiyon
lere göre artmıştır. Yüksek doz olmesartan tedavisi SHR
ilişkili ED’deki penil disfonksiyonun değerlendirilmesi
grubuna kıyasla MDA konsantrasyonlarını düzeltmiştir.
araştırılmıştır. Ayrıca antihipertansif ilaçlardaki farklılığı
Ancak, aynı etki nifedipinde görülmemiştir. Benzer şekil-
saptamak için olmesartan ile kalsiyum kanal blokörü nife-
de eNOS ve nNOS SHR grubunda kontroller göre azalmış
dipin SHR’da karşılaştırılmıştır.
olup olmesartan eNOS ve nNOS mRNA seviyelerini art-
Altı haftalık ratlar çalışmaya alınmışlardır. Kontrol
tırmıştır. Aynı etki nifedipinde görülmemiştir. Sunulan bu
grubu olarak %0.5 metilsellüloz ile beslenen ratlar alın-
çalışmada, ilk kez olmesartanın penil dokular üzerine olan
mışlardır. Spontan hipertansif ratlar ise günde 1-3 mg /
etkileri incelenmiş olup lokal olarak penis endoteliyal hüc-
178
ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
Güncel Makale Özeti
releri ile düz kaslarında üretilip sekrete edilen anjiyotensin
Çeviri
2’nin kavernozal düz kaslarda hipertansiyon ilişkili ED’ye
Prof. Dr. Fikret Erdemir
neden olması dolayısı ile ED’li hipertansif olgularda ilk sı-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
rada düşünülmesi gereken tedavi seçeneği olduğu belirtil-
Üroloji Anabilim Dalı
mektedir.
179
Download

Rat modelinde kalsiyum kanal blokörü ve