ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
Güncel Makale Özeti
Valproik asit kavernozal sinir hasarı oluşturulmuş
ratlarda erektil disfonksiyon ve
penil fibrozisi önlemektedir
Hannan JL, Kutlu O, Stopak BL, et al.
J Sex Med 2014 Mar 18. (Epub ahead of print)
Lokalize prostat kanserine bağlı olarak radikal prosta-
ta anlamlı olarak azalma saptanmıştır. Penil HDAC3 ve
tektomi operasyonu geçiren hastalarda erektil disfonksi-
HDAC4 ile fibronektin iki taraflı sinir hasarı oluşturulan 14
yon (ED) görülebilmektedir. Sinir koruyucu radikal prosta-
günlük ratlarda artmıştır. İki taraflı sinir hasarı sonrası TGF-
tektomi sırasında traksiyona bağlı oluşan hasar ve penisi
beta seviyelerinde hafif bir artış saptanmıştır. Histolojik
innerve eden otonomik fiberlerin çevresindeki lokal inf-
analizlerde de kavernozal sinir hasarı sonrası fibrozisin
lamatuar değişikliklerin etkisine bağlı olarak ED oluşabi-
arttığı gösterilmiştir. VPA tedavisi sonrası korporal fibro-
lir. Radikal prostatektomi sonrası peniste meydana gelen
zis, penil HDAC3 ve HDAC4 ile fibronektin protein eks-
patolojik değişiklikler düz kas oranı ve endoteliyal hücre
presyonları azalmıştır (p<0.05). Penil alfa-SMA (düz kas)
içeriğinin azalması ile kavernozal dokularda artan fibrozis
seviyeleri ise gruplarda değişiklik göstermemiştir. VPA ile
olarak bilinmektedir. Transforming Growth Faktör (TGF9
tedavi edilen ratlarda erektil cevabın arttığı gösterilmiştir.
ve diğer sitokinler fibrozis patolojisinde rol oynamakta-
HDAC’nin üreteral hastalık ve myokard iskemisi gibi çeşitli
dır. Artmış histon deasetilaz enzim aktivitesinin (HDAC)
hastalıklardaki fibrotik süreçte yer aldığı, HDAC inhibitörü
kronik hastalıklardaki fibrozis gelişiminde önemli oldu-
trikostatin verilmesiyle fibroblast aktivasyonunun inhibe
ğu gösterilmiştir. HDAC aktivasyonu inflamasyon, hücre
edildiği ve fibronektin ile alfa-SMA’nın ekspresyonunun
proliferasyonu ve fibrozisi kontrol eder ve bunu böbrek,
azaldığı gösterilmiştir.
kalp ve akciğer dahil olmak üzere değişik organlarda lizin
Çalışmada VPA, HDAC3 ve HDAC4 seviyelerini ka-
rezidülerinden asetil grupların alımını kataliz ederek ya-
vernozal sinir hasarı oluşturulan ratlarda sham grubu se-
par. Valproik asit (VPA) nonspesifik HDAC inhibitörü olup
viyelerine yaklaştırmıştır. HDAC inhibisyonunun santral
sıklıkla antikonvülzan amaçlı ya da kişinin ruhsal stabili-
sinir sisteminin nörodejeneratif hastalıklarında koruyucu
zasyonunu sağlamak için kullanılmaktadır. Son zamanlar-
etkisi olduğu da gösterilmiştir. VPA’nın rat Schwann hüc-
da hipertansif ya da myokard iskemisi oluşturulan hayvan
relerinin myelinizasyonu ve proliferasyonu ile siyatik sinir
modellerinde VPA-ilişkili HDAC inhibisyonunun inflamas-
rejenerasyonunu sağladığı gösterilmiştir. Bu çalışmada da
yon, düz kas hipertrofisi ve TGF-beta tarafından indük-
araştırmacılar VPA’nın kavernozal sinirlerde benzer etkiyi
lenen fibrozisi önlediği gösterilmiştir. Bu çalışmada, VPA
yapmış olabileceklerini belirtmektedirler. Sonuçta, bu ça-
kullanılarak HDAC inhibisyonunun kavernozal sinir hasarı
lışmanın bulguları erken dönemde VPA kullanımının penil
oluşturularak ED yapılan ratlardaki farmakolojik etkileri
morfoloji ve erektil fonksiyonu ratlarda potansiyel olarak
araştırılmıştır. Buna göre, VPA ilişkili HDAC inhibisyonu-
koruduğunu gösterdiği için pratikte kullanılabilir. HDAC
nun penil fibrozisi önleyeceği ve nörojenik stimulusa karşı
inhibisyonunun aynı zamanda prostat kanseri de dahil
penil hemodinamiyi koruyacağı ileri sürülmüştür.
olmak üzere kanser tedavisinde de umut verici olduğu
Deneysel çalışmada 8-10 haftalık Erkek Sprague-Daw-
belirtilmektedir. Bu nedenle VPA prostat kanseri nede-
ley ratlar sham grubu (Grup 1), 14 gün (Grup 2) ve 30
niyle yapılan radikal prostatektomi operasyonları sonrası
gün (Grup 3) iki taraflı kavernozal sinir hasarı oluşturulan
ED’dan korumak için önerilebilir.
grup ile iki taraflı sinir hasarı oluşturulup 14 gün boyunca
VPA verilenler (Grup 4) ve iki taraflı sinir hasarı oluşturu-
Çeviri
lup 30 gün boyunca VPA verilenler (Grup 5) olmak üze-
Prof. Dr. Fikret Erdemir
re 5 gruba ayrılmıştır. Kavernozal sinir hasarı oluşturulan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
tedavisiz gruplarda voltaj bağımlı intrakavernozal basınç-
Üroloji Anabilim Dalı
175
Download

Valproik asit kavernozal sinir hasarı oluşturulmuş