Slayt 1
YRD.DOC.DR M. VEYSİ BAHADIR
Slayt 2
Abdominal kavitede pürülan eksüda
birikimiyle sonuçlanan, peritonun
mikroorganizmalara ve bunların
toksinlerine verdiği inflamatuar yanıttır.
Slayt 3
PERİTON
Karın iç yüzünü ile abdominal organları
örten ve tek katlı mezotel hücrelerinden oluşan
bir zardır.
Pariyetal periton
Visseral periton
Somatik +, Otonom +
Otonom +
Slayt 4
Slayt 5
PERİTON
 Kalınlığı 1 mm,
 Genişliği 1.7-2 m2,
 50-100 ml transuda sıvı,
 Dansite 1016,
 Protein 3 gr/dl
 Steril,
 300< hücre
Slayt 6
Peritoneal boşluklar
 Küçük ve büyük omentum boşlukları
 Birleştikleri nokta – foramen epiploikum
 Omentum karın içi enfeksiyonların sınırlanmasında
önemlidir.
 Boşlukların içindeki sıvılar vasküler ve lenfatik ağlar
aracılığı ile emilir.
 Kayganlığı sağlayan sıvı miktarı  50 ml steril ve
makrofaj içerikli (enfeksiyonda nötrofil içerikli)
Slayt 7
Periton
 Pariyetal – visseral periton !
 KC, dalak, mide, safra kesesi, overler, uterus ve ince
barsakları tamamen.
 Pankreas, mesane, kolonu kısmen sarar
 Peritonla kuşatılmamış bölgeler farklı hastalık
tablolarına neden olabilir
Slayt 8
Peritonit
Peritonun tüm/bir kısmının
inflamasyonudur. İntraabdominal
enfeksiyon sonucunda meydana
gelir.
Slayt 9
Slayt 10
Peritoneal savunma
mekanizmaları
 Lenfatik yolla mekanik temizleme
 İmmün hücrelerin aktivasyonu ile
fagositoz
 Fibrin depozitleri ile hapsetme
Slayt 11
Lenfatik yolla mekanik temizleme
 Nondiyafragmatik peritoneal yüzey pasif yarı
geçirgen bir membrandır.
 Diyafragma, partikülleri absorbe etme
yeteneğine sahiptir.
 Absorbsiyon özelliğini yaygın lenfatik ağı ve
vaskülarizasyonu arttırır.
 Lenfatik ağları ile 1-3 L/gün absorbsiyon
yapabilir.
Slayt 12
Lenfatik yolla mekanik temizleme
 Karın içi basıncını arttıran faktörlerden
etkilenir.
 İntra Peritoneal enjekte edilen bakteri 6 dk
içinde duktus torasikus içinde, 30 dk içinde
dolaşımda tesbit edilir.
 Abdomenin total drenajının %30’u
diyafragmadan %70’i parietal peritondan
olur.
 Peritonun bu fizyolojik özelliği,
intraperitoneal bir enfeksiyonda olay hızla
sistemik bir hale gelir.
Slayt 13
İmmün hücrelerin aktivasyonu ile
fagositoz
Peritonite karşı oluşan inflamatuvar yanıt
sonucu makrofajlardan kemotaktik
faktörlerin salınmasına ve dolaşımdaki
nötrofil ve monositlerin bu bölgeye
göçmesine yol açar.
Slayt 14
İmmün hücrelerin aktivasyonu ile
fagositoz
Peritonite karşı oluşan inflamatuvar yanıt
sonucu makrofajlardan kemotaktik
faktörlerin salınmasına ve dolaşımdaki
nötrofil ve monositlerin bu bölgeye
göçmesine yol açar.
Slayt 15
Fibrin depozitleri ile hapsetme
Peritoneal makrofajlar koagulasyon
zincirini tetikleyerek, inflamatuvar odak
üzerinde fibrin birikmesine yol açmakta ve
böylece apse duvarı oluşmaktadır.
Slayt 16
Fizyoloji
A. Peritoneal sıvılar:
Mesothel hücrelerinden; 50-100ml; plasma eşdeğeri
Bu sıvı mesothel hücrelerinden ve sub-diafragmatik
lenfatiklerden emilir
Sıvı değişimi splanchnic kan akımı ve permiabliteyi
değiştiren faktörlerden etkilenir (intra-peritoneal
inflam.)



B. Peritoneal sıvı akımı:
Sıvı akımını yöneten güçler

boşluklar: Fowler position ----> pelvise doğru akım
(abscess)
Diafragmanın altında negatif basınç oluşumu:
1.
2.
Intra-abd.basınç expirasyon sırasında
diafragma altında azalır
Supine: supramesocolic / interloop apseler


Slayt 17
Fizyoloji
C. Peritoneal defense mekanizması:
3.
Peritoneal defans vs. intra-abdominal infection:
a.
b.
Lenfatikler aracılığıyla bakterilerin mekanik temizliği
immune hücreler le bakterilerin fagositozu. Bu hücrelerin
salgıladığı mediatörler aracılığıyla intra-abd. infectiona karşı
vücudumuzun lokal ve sistemik cevap doğurmasına neden
olurlar
Major hücre tipleri:
a. Macrophages
b. Mesothelial cells
c. Capillary endothelial cells
d. Görevlendirilmiş neutrophil

Slayt 18
Karaciğer
Sağ subhepatik
ant. Ve post
Falsiform ligaman
Sağ subfrenik
Sol subfrenik
Karaciğer
Suprakolik
Sol subhepatik ant
ve post (bursa
omentalis
Transvers kolon ve mezokolon
Sol alt
kadran
Sağ alt
kadran
Pelvis
Sol parakolik
Sağ
parakolik
Barsak ansları arası
İnfrakolik
Slayt 19
Hayatı tehdit eden cerrahi
enfeksiyonlar
İki Temel tip mevcut:
 İntra-abdominal enfeksiyonlar
 Peritonitler
 apseler
 Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (CAE)
Slayt 20
Peritonitlerin
sınıflandırılması
 Primer peritonit
 Sekonder peritonit
 Tersiyer peritonit
Slayt 21
Slayt 22
Skorlama sistemleri
 Manheim Peritonit indexi (MPI)
 Peritonitis Index Altona (PIA)
 Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
(APACHE II)
 Avantajı  İlk başvuru anında prognozu öngörme
(MPI) ve izlem (APACHE II)
 Retrospektif değerlendirme
Slayt 23
KLİNİK
 Karın ağrısı
 İştahsızlık
 Bulantı-kusma
 Ateş
 Taşikardi
 Solunum sayısında artma
Slayt 24
Fizik muayene
 Oskultasyon
- Barsak sesleri hipoaktif veya negatif
 Perküsyon
- Hassasiyet
Slayt 25
Fizik muayene
 Palpasyon
- Ağrı ve hassasiyet
- Distansiyon
- Kas defansı
- Kas rijiditesi
- Rebound hassasiyet
 Rektal ve vajinal muayene
- Ağrı ve hassasiyet
Slayt 26
Tanı
 Lökositoz (olmayabilir)
 Direkt batın grafisi
 USG
 Tomografi
 İndium-111 işaretlenmiş IgG
 Laparaskopi
Slayt 27
Peritonitlerin sınıflandırılması
 Primer peritonit
 Sekonder peritonit
 Tersiyer peritonit
Slayt 28
TİP
TANIM
Hematojen veya lenfatik yayılım veya
bakteriyel translokasyon sonucu
sistemin bütünlüğünde sorun olmadan
gelişen peritoneal infeksiyondur.
Primer
Slayt 29
ETKEN
Gram negatif enterik
çomaklar veya streptokoklar
(monomikrobik).
Sekonder
Genelde mikroskopik veya makroskopik
peforasyonların eşlik ettiği sindirim
sisteminin inf lamatuar süreci ile
bağlantılı olarak gelişen peritoneal
infeksiyondur.
Aerobik Gram negatif
çomaklar, Gram pozitif
koklar ve enterik anaeroplar
(polimikrobik).
Tersiyer
Sekonder peritonitin başlangıç
sonrasında gelişen persistan veya
reküran peritoneal infeksiyondur
Dirençli Gram negatif
çomak, enterokoksik,
stafilokoksik ve mantarlar.
Primer Peritonit
 Spontan peritonitler
- Çocuk
- Erişkin
 Peritoneal protezlere bağlı peritonitler
 Granülomatöz peritonitler
- Tüberküloz
- Actinomyces
- Candida
Slayt 30
Spontan peritonitte bakterilerin karın
boşluğuna ulaşma yolları
 Kan yolu
 Kadın genital sistemi
 Komşuluk
 Translokasyon
Slayt 31
Peritoneal dializ peritoniti
 %0.3-0.7 oranında görülür.
Peritoneal dializde etken mikroorganizmalar
 PD ile ilişkili peritonitlerin %90-95’inde
bakteriler etkendir.
Gr(+) bakteriler %60-70
Gr(-) bakteriler %20-30
Mantarlar ise %5’ten daha az
En sık rastlanan ajan S. Aureus’tur.
 Mantarlar bağlı PD ile ilişkili peritonitlerin
%80-90’ında etken candida spp’dir.
 Polimikrobiyal peritonit oranı %6’dır.
Slayt 32
Primer Peritonit
 Yavaş gelişim
 Monobakteriyel infeksiyon
 Öncelikle medikal
Sekonder peritonit
 Akut gelişir, hızlı seyirli
 Multibakteriyel infeksiyon
 Öncelikle cerrahi
Slayt 33
Sekonder peritonit
1. Akut süpüratif peritonitler
· Gastrointestinal sistem perforasyonları
· Barsak duvarı nekrozları
· Pelvis peritoniti
· Bakteriyel translokasyon
Slayt 34
Sekonder peritonit
2. Postoperatif peritonitler
· Anastomoz kaçağı
· Kör lup sızıntısı
· Güdük kaçağı
Slayt 35
Sekonder peritonit
3. Posttravmatik peritonit
· Künt travmalar
· Penetran travmalar
Slayt 36
Mide sıvısı
Yapısındaki yüksek pH nedeni ile periton için
yüksek derecede irritan bir içeriktir.
Mide veya duodenum perforasyonu nedeni ile
periton ile temasa geçen gastrik içerik, bakteriyel bir
komponente sahip olmamasına rağmen kimyasal bir
peritonite neden olur.
Eğer malign ülsere bağlı perforasyon varsa
a/hipokloridrik ortam nedeniyle bakteri sayısı
artığından dolayı yaygın süpüratif peritonit gelişebilir.
Slayt 37
Pankreas sıvısı
Pankreatik içerik periton üzerine kuvvetli
irritandır.
Yağ dokusunun hidrolizisi nedeni ile periton
üzerinde beyaz renkte kalsifikasyonlar oluşur.
Akut pankreatit durumunda periton başlangıçta
steril, daha sonra makrofajların kolon bakterilerini
inflamasyon alanına taşımaları ile olay septik hale
gelebilir.
Slayt 38
Safra
Periton üzerine direkt irritandır.
 Aynı zamanda bakteriyel infeksiyonda
adjuvan etki gösterir.
 İnfekte olmayan safra, periton içerisinde
kimyasal peritonit yapar.
 Baktibilia olduğu durumlarda ise %30-100
arasında bilier peritonite yol açar.
Slayt 39
Kan / Hemoglobin
İntraperitoneal kan çok fazla irritan
değildir.
Eğer eritrositler lizise uğrar ise o zaman
irritan olabilirler. Bakteriyel peritonit
oluşumunda adjuvan olarak davranır.
Hemoglobinin bakteriyel çoğalmayı
arttırarak, mortalite oranını yükselttiği
saptanmıştır.
Slayt 40
İdrar
 İrritandır
 Bakteriyel peritonitte adjuvan
olarak davranır.
Slayt 41
Kolon
 Bakteri yükü
 Peritonit şiddeti
 Mortalite
Slayt 42
GİS organlarındaki
bakteri yükü
Slayt 43
Slayt 44
Peritonitin şiddetini etkileyen faktörler
 Bakteriyel veya fungal enfeksiyonun tipi
 Yaralanmanın süresi ve türü
 Hastanın beslenme ve immün durumu
Peritonitin şiddeti etkene bağlı olarak
değişir.
Slayt 45
Slayt 46
Mortaliteyi Etkileyen Faktörler
 Abdominal enfeksiyonun tam olarak
temizlenememesi veya septik kaynağın
kontrol edilememesi
 İleri yaş
 Bilinç kaybının bulunması
Slayt 47
Bazı organlara göre mortalite oranları
 Apandisite bağlı => %13
 Safra yollarına bağlı =>%16
 Mide, duedonuma bağlı =>%27
 Kolona bağlı peritonitlerde ise =>%40
Slayt 48
Sekonder peritonitin tedavisi
 Destek tedavisi
 Antibiyotik seçimi
 Cerrahi tedavi
Slayt 49
Slayt 50
Destek tedavisi
 Hipovolemiyi gidermek ve yeterli doku
perfüzyonunu sağlamak
 Sıvı-elektrolit dengesinin düzeltilmesi
 Yetmezlikteki organları desteklemek
 Yeterli beslenmesini temin etmek
Slayt 51
Antibiyotik seçimi
 Peritonitin ciddiyeti
 Antibiyotiğin toksik etkileri ve konak faktörleri
(Yaş, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizliği,
gebelik vb.)
 İnfeksiyonun geliştiği yer (Hastane veya
toplumdan edinilmiş)
 Altta yatan immunsupressif hastalık veya
immunsupressif ilaç kullanımı
 Antibiyotik kullanım hikayesi
Slayt 52
Antibiyoterapinin yararları
 Bakteriyemi kontrolü
 İnfeksiyonun erken dönem metastatik
odaklarını engellemek
 Süpüratif komplikasyonları azaltmak
 Lokal yayılımı engellemek
 Tekrarlayıcı intraabdominal infeksiyonların
insidansını azaltmak
Slayt 53
Cerrahi tedavi
 Onarım (Enfeksiyon kaynağının kontrolü)
 Temizleme (Bakteri, pürülan materyal ve
fibröz dokuların temizlenmesi)
 Dekompresyon (Abdominal kompartman
sendromunun önlenmesi)
 Kontrol (Rekürren enfeksiyonların tedavisi ve
önlenmesi)
Slayt 54
Enfeksiyon odağının ortadan kaldırılması
Karın içindeki belli bir odaktan enfektif materyalin
kaçak yapması ve periton boşluğuna akması
sonucunda oluşur.
 Tedavide ilk önce enfeksiyon kaynağının ortadan
kaldırılması gerekir (Kapatma veya rezeksiyon
gibi).
 Hangi tekniğin uygulanacağı cerrahın tercihine ve
hastanın durumuna göre değişmekle beraber
yapılabilirse hastalıklı dokunun rezeksiyonu en iyi
yöntemdir.
Slayt 55
• Karın boşluğunda bulunan tüm nekrotik ve
pürülan materyalin
tedavinin temelidir.
temizlenmesi
cerrahi
• Cerrahlar arasında çok sık uygulanmasına
karşın intraoperatif agresif peritoneal lavajın
yeterli sistemik antibiyotik alan olgularda
mortaliteyi
ve
septik
komplikasyonları
azaltmadığı gösterilmiştir.
Slayt 56
Bakteriyel kontaminasyonun azaltılması
 Peritoneal lavaj, savunma mekanizmalarını
bozabilir (Fagositoz ve lökösit göçünü bozarak).
 Yıkama solüsyonlarına antibiyotik veya
antiseptik maddelerinin konmasının bir avantajı
gösterilmemiştir (Adhezyon ve toksik etki
yapabilir).
 Karın kapatılmadan lavaj sıvısı batından
tamamen temizlenmelidir.
Slayt 57
BATINI KAPATALIM MI?
 Operasyon bitimindeki en önemli karar karın duvarının
kapatılıp kapatılmamasıdır.
 Özellikle ödemli periton boşluğu ve dilate barsak
ansları varlığında karın kapatılınca abdominal
kompartman sendromu gelişebileceği için karın
duvarının geçici olarak yama ile kapatılması önerilir.
Slayt 58
POSTOPERATİF DÖNEMDE
NE YAPMALI?
Hastalar 24 saat aralıklarla tekrar opere
edilebilir veya klinik parametrelerin gidişine
göre abdominal temizlik yapmak, drenleri
değiştirmek gibi endikasyonların varlığıyla
reoperasyon zamanı belirlenir.
Slayt 59
Dekompresyon ve Rekürren enfeksiyonun
önlenmesi
 Sürekli postoperatif periton lavajı
 Abdomenin açık bırakılması (Open
abdomen)
 Planlı Relaparatomiler
Slayt 60
Sürekli peritoneal lavaj
Avantajları:
 Anestezi
gerektirmemesi
 Enfekte materyalin
sürekli
uzaklaştırılmasına
imkan vermesi
 Lokal antibiyoterapi
imkanı sağlaması
Dezavantajları:
 Bakteriyel süperenfeksiyon
oluşturması
 Aşırı sıvı yükleme riski
 Bir süre sonra sadece dren
traktını irrige etmesi
 Yoğun bakım şartları ve ağır iş
yükü
 Uzun kalan drenin organ-damar
yaralama riski
 Periton sıvısının kaybından
dolayı defans mekanizmasında
bozulma
Slayt 61
Hastanın
kliniğine
bakılmaksızın
belirli
sabit zamanlarda (24-72 saat) yeni septik
odakların oluşumunu önlemek ve böylece
sistemik etkilerini azaltmak amacıyla yapılan
işlemdir.
Bu
uygulama
batın,
makroskopik
olarak temiz oluncaya kadar devam eder.
Slayt 62
Planlı Relaparatomilerde
Dezavantajlar
 Karın duvarı yapılarının hasarı,
 Her operasyon sonrası organlarda oluşan
ödem
nedeniyle
karın
duvarının
kapatılmasındaki güçlük,
 Abdominal kompartman sendromu riski,
 Kanama,
intestinal fistül oluşumu ve
ameliyathane şartlarının gereksinimi
Slayt 63
Klasik olarak ilk operasyon sonrası
karnın açık bırakılması ve açıklığın
serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlarla
kapatılmasıdır.
Slayt 64
Open abdomen
 Komplikasyonlarını
önlemek amacıyla değişik
karın duvarı kapatma metodlarının kullanıldığı
yarı açık abdomen tekniğine geçilmiştir (Fermuarlı
ya da fermuarsız, Marlex veya Dexon greftler
gibi).
 Bu
teknikte
de
makroskopik
kirlenme
kayboluncaya kadar uygulamaya devam edilir.
 İkiden fazla tekrar laparotomi gereken ve batın
kapatılamayan hastalar için uygun bir yöntemdir.
Slayt 65
Open abdomen
Dezavantajları;
Avantajları:
 Evisserasyon
 Reeksplorasyonları
 Aşırı sıvı-elektrolit, protein
kolaylaştırması
kaybı
 Tüm peritoneal
kavitenin drenajına izin  Spontan enterik fistül
 Eksojen
vermesi
mikroorganizmalarla
 Abdominal
potansiyel kontaminasyon
kompartman
 Büyük abdominal defekt
sendromunun önlemesi
Slayt 66
Slayt 67
Bu teknik,
Abdomenin nonabsorbabl bir greftle
kapatılması,
Rutin olarak her 24 saatte bir
reeksplorasyon yapılması,
Her reeksplorasyonun sonunda greftin
gerilerek fasyaya yaklaştırılması ve en son
operasyonda fasyanın primer olarak
kapatılmasıdır.
Slayt 68
AŞAMALI ABDOMİNAL ONARIM (STAR)
STAR ile açık abdomen tekniklerinin
karşılaştırıldığı prospektif çalışmalarda
STAR’ın aynı risk grubundaki olgularda diğer
yöntemlerden üstün olduğu gösterilmiştir.
Slayt 69
Hemodinamik unstabilite
Aşırı peritoneal ödem
• Yaygın karın duvar defekti
• Enfeksiyon kaynağının yetersiz kontrolü
• Nekrotik dokunun yetersiz debridmanı
• Barsak viabilitesinin şüpheli olması
•
•
STAR endikasyonları konulurken APACHE II
ve Manheim peritonit indexi göz önüne
alınmalıdır.
Slayt 70
Barsak peristaltizminin olması
Eksüdatif birikimin olmaması
• Nekrotik dokunun olmaması
• Batın içi basıncın 15-20 mmHg’dan az
olması
• APACHE II skorunun düzelmesi
•
•
Slayt 71
Tersiyer peritonit
 Karın içi infeksiyonlarda konakçı defans
yetersizliği sonucu gelişir.
 Ciddi karın travması sonucu
 Geniş spektrumlu antibiyotik
PERİTONİT
ile tedavi edilen
 Postoperatif gelişen
Slayt 72
Tersiyer peritonit
 Ateş ??
 Hiperdinamik kardiyovasküler semptomlar
 Lökositoz
 Bir veya daha fazla organ yetmezliği
Slayt 73
Tersiyer peritonit
 Sıklıkla etken saptanmaz
 En sık;
- Düşük patojenitesi olan koagulaz
negatif stafilokok ve mantarlardır.
Slayt 74
Tersiyer peritonit
 Destek tedavisi
 Antibiyotik seçimi
 Gerektiğinde cerrahi tedavi
Slayt 75
TİP
Primer
TANIM
Hematojen veya lenfatik yayılım veya
bakteriyel translokasyon sonucu
sistemin bütünlüğünde sorun olmadan
gelişen peritoneal infeksiyondur.
ETKEN
Gram negatif enterik
çomaklar veya streptokoklar
(monomikrobik).
Sekonder
Genelde mikroskopik veya makroskopik
peforasyonların eşlik ettiği sindirim
sisteminin inf lamatuar süreci ile
bağlantılı olarak gelişen peritoneal
infeksiyondur.
Aerobik Gram negatif
çomaklar, Gram pozitif
koklar ve enterik anaeroplar
(polimikrobik).
Tersiyer
Sekonder peritonitin başlangıç
sonrasında gelişen persistan veya
reküran peritoneal infeksiyondur
Dirençli Gram negatif
çomak, enterokoksik,
stafilokoksik ve mantarlar.
Slayt 76
Primer
Sekonder
Tersiyer
Hasta tipi
İmmun
Göreceli
İmmun
Peritonitlerin
klasifikasyonu
baskılanmış
normal
baskılanmış
Sirozlu
çocuk
hastalar
Yoğun bakım
hastası
MODS/MOF
Bakteri
kaynağı
Eksojen
Endojen
Endojen
Bakteri
çeşitliliği
Tek
Çeşitli
Çeşitli
Cerrahi
ihtiyacı
Çok nadir
Sıklıkla
Değişken
Slayt 77
İNTRAABDOMİNAL
APSE
Slayt 78
İntraabdominal apse; karın boşluğu içerisinde
enfekte sıvı birikmesidir.
En sık;
 Gastrointestinal perforasyonlar
 Postoperatif komplikasyonlar
 Travma
 Genitoüriner enfeksiyonlar
Slayt 79
Apseler ya hastalıklı bir organın (perfore
apandisit, Crohn enterokoliti veya divertikülit)
komşuluğunda ya da dışarıdan kontaminasyonun
(postoperatif subfrenik apse) bir sonucu olarak
gelişir.
Olguların 1/3’ünde apse yaygın peritonitin
sekeli olarak ortaya çıkar.
Bakteri yüklü fibrin ve kan pıhtıları ile
nötrofiller apse formasyonunu salarlar.
Slayt 80
Slayt 81
Karaciğer
Sağ subhepatik
ant. Ve post
Falsiform ligaman
Sağ subfrenik
Sol subfrenik
Karaciğer
Suprakolik
Sol subhepatik ant
ve post (bursa
omentalis
Transvers kolon ve mezokolon
Sol alt
kadran
Sağ alt
kadran
Pelvis
Sol parakolik
Sağ
parakolik
Barsak ansları arası
İnfrakolik
Slayt 82
Subfrenik, subhepatik, 1. Akut kolesistit, apandisit, pankreatit
2. Mide, safra yolları ve dalak cerrahisinden
sağ ve sol
sonra
suprahepatik
3. Mide perforasyonu veya delici yaralanmalar
Sağ parakolik
1.Apandisit
2.Rejyonel enterit
3.Duodenum ülseri perforasyonu
4.Çekum perforasyonu
Sol parakolik
1.Divertikülit
2.Kolon-rektum perforasyonu
Barsak ansları arası
(İnterloop)
1. Delici barsak yaralanmaları
2. Barsak perforasyonları
3. Apandisit, divertikülit
Pelvis
1. Apandisit, kolorektal perforasyon
2. Jinekolojik septik olaylar
3. Postoperatif
Slayt 83
KLİNİK
Ateş
Taşikardi
Karın ağrısı
Derin veya posterior yerleşimli apselerde
sürekli ateş dışında hiçbir değişiklik
yapmayabilir.
 Nadir olmayarak yeni karın cerrahisi veya
peritoneal sepsis geçirmiş hastalarda yavaş
iyileşme, uzamış ileus, lökositozun artması
veya nonspesifik radyolojik anormallikler
başlangıç dönemi belirtileridir.




Slayt 84
TANI
Radyoloji
 Abdominal grafiler
 Ultrasonografi
%80
 Tomografi
%95
 Nükleer Taramalar; Galyum 67 sitrat ve
İndium 111 ile işaretlenmiş otolog
lökositlerle yapılır
%80
 Magnetik rezonans görüntüleme
Slayt 85
Slayt 86
Mortaliteye etkili faktörler
Ciddi intraabdominal apselerde mortalite
oranları %30 civarındadır.
 Altta yatan nedenin ciddiyeti
 Tanının gecikmesi
 Tam yapılmamış drenaj
 Multipl organ yetmezliği
Slayt 87
TEDAVİ
Perkutan drenaj (USG ve CT eşliğinde)
Laparaskopik cerrahi tedavi
 Cerrahi tedavi


Slayt 88
Slayt 89
Download

Slayt 1 Slayt 2 Slayt 3 PERİTON