OLGU SUNUMU
Dr A Taylan BODUR
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Yaş : 63
G7 P6 A1
10 yıldır menapoz
Özgeçmiş : astım
Soygeçmiş : özellik yok
Cerrahi öyküsü : L/S kolesistektomi ( 2002)
Şikayet : Her iki kasıkta şişlik ve yaygın karın ağrısı
↓
FM : bilateral inguinal bölgede palpable lenf nodu
↓
BT
İnguinal bölgede en büyüklerinin uzun ekseni 2 cm birkaç solid lenf nodu.
İnce barsak anslarının sınırlarından ayrılamayan yaklaşık 3-3,5 cm lik kistik oluşum.
Neoplastik vasıfta olabileceğinden kuşkulanılmıştır.
↓
MR
Sol over yüksek yerleşimli olup sol over içerisinde yaş dönemi ile uyumlu büyüklükte
yaklaşık 4 cm boyutunda kistik yer kaplayıcı oluşum.
Her iki inguinal bölgede multiple LAP lar
Sağ inguinal lenf nodu diseksiyonu
↓
Malign epitelyal tümör metastazı
↓
Histopatolojik ve immünhistokimyasal bulgular lenf nodunda
overin kötü diferansiye malign seröz tümör metastazı
↓
Sitokeratin 7 (+), CA 125 (+), WT1 (+)
↓
DEUTF patoloji parafin blokların yeniden değerlendirilmesi
↓
metastatik karsinom
↓
WT1 (+), ER (+)
Jinekolojik muayene : Normal
↓
TVUSG : Uterus normal boyut ve yapıda olup endometrial kalınlık 9 mm
Sol overde 3 cmlik basit yapıda anekoik kist
↓
Smear : normal
↓
Tümör markerları
↓
CA 125 : 88,45
↓
Kolonoskopi
Malignite lehine bulgu yok
↓
Endoskopi
Malignite lehine bulgu yok
F/C
↓
Endometrioid tip endometrial adenokarsinom
Histolojik derece II
ER (+), PR (+), vimentin (+)
↓
DEUTF patoloji parafin blokların yeniden değerlendirilmesi
↓
Endometrioid tip endometrial adenokarsinom
ER (+), PR (+), Ki67 = yüksek
DEJOG
↓
PET
↓
Uterus boyutları bir miktar artmış olup patolojik F-18 FGD tutulumu izlenmemiştir.
L2 – L3 intervertebral aralık seviyesinde paraaortakaval alanda milimetrik lenf nodunda
artmış F-18 FDG tutulumu izlenmiştir.(SUVmax : 3.0)
Sol overde izlenen hipodens kitlesel lezyonda patolojik F-18 FGD tutulumu izlenmemiştir.
Sol inguinal alanda izlenen lenf nodlarında artmış aktivite tutulumu izlenmiştir.
TAH + BSO + PPLND + İNFRAKOLİK OMENTEKTOMİ
+ SOL İNGUİNAL LENF NODU DİSEKSİYONU
↓
frozen
↓
Endometriumda tümör saptanmadı
Endometrium tümörünün küretaja sınırlı olduğu düşünüldü
Over ve serviksten alınan kesitlerde tümör izlenmedi
PATOLOJİ
↓
Sağ tuba uterina seröz tip adenokarsinomu
Endometrium : fokal kompleks atipili hiperplazi ve yaygın basit atipisiz hiperplazi
Pelvik lenf nodu metastazı yok
Paraaortik lenf nodu : 6 adet lenf nodunun 3 ünde tm metastazı var 3 ünde yok
Sol inguinal 1 adet metastatik lenf nodu
PATOLOJİ
↓
Tümü işleme alınarak incelenen endometriumda invaziv tümör saptanmamış olup
endometrial karsinomun küretaj materyaline sınırlı olduğu düşünülmüştür.
Lenf nodlarında izlenen metastatik tümör
Bu materyalde saptanan sağ tuba uterina tümörünün metastazı olarak yorumlanmıştır
↓
Metastatik lenf nodunda
Keratin,WT1 ve ER = (+)
CEA ve p63 = fokal (+)
PR, HMB45, S100, Vimentin = (-)
↓
Tuba uterinadaki tümörde
WT1 ve p53 = (+)
SONUÇ
İLK BULGUSU BİLATERAL İNGUİNAL LENF NODU
METASTAZI OLAN PRİMER TUBA KANSERİNE
SENKRON ENDOMETRİUM KANSERİ
SONUÇ
• Primer tuba kanseri nadir de olsa intra abdominal yayılım yapmadan ilk
bulgu olarak inguinal lenf nodu metastazı yapabilir.
• Görüntüleme yöntemlerinde patolojik bir durum saptanmayabilir.
• PET primer odağı bulmada yardımcı olabilir.
• Patolojik olarak immün histokimya primer odak konusunda yönlendirici
olabilir.
Download

Olgu sunumu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi