Doç.Dr.Cem Çelik
Bahçeci Sağlık Grubu
• 50 yaş üstü doğum yapmış kadınların
%50’sinden fazlasında aşikar POP
mevcuttur.
 Doğurganlığını korumak isteyen 30-39
yaş kadınlarda %30 POP
rastlanılmaktadır.
 Histerektomi uygulanan hastalarda POP
en sık 3. endikasyondur.
Kimlere cerrahi uygulayalım ?
 Semptomların şiddeti anatomik
pozisyon ile uyumlu
olmayabilir.
POP tedavisi sadece
semptomatik kadınlara
yapılmalıdır.
 POP’ un şiddeti ve derecesi
 Tedavi beklentileri
 Gebelik isteği
 Medikal hastalıklarına
 Daha önceki cerrahi
 Cerrahın deneyimine göre değişmektedir.
 Histerektomi POP cerrahisinde halen önemli bir yer
tutmaktadır.
 Aslında desensus uteri, pelvik organ prolapsusunun
nedeni değil sonucudur.
 POP hastalarının %70’ inde 2-3 vajinal kompartman
etkilenmektedir.
UTERUS korunması neden tercih
ediliyor ?
• Gebelik isteği
• Cinsel kimlik
• Operasyon süresi kısa
• Hastanede yatış kısa
• Cerrahi olmayan yaklaşım
 Cerrahi yaklaşım
 Obliteratif
 Rekonstruktif
 Pelvik kas egzersizleri
 Levator ani kasını güçlendirmek
 Uzun dönem sonuçları eksik
 Mekanik cihazlar
 Pesser
 Ilk 4 hafta en sık vazgeçme
 Hayat boyu kullanım
Total kolpokleizis
Vajinal epitelin çoğu çıkarılır ve genelde vajen kaff
prolapsusu olgularında kullanılır
Parsiyel kolpokleizis (Le Fort )
Uterusun korunduğu vakalarda uygulanır ,vajen
epitelinin bir kısmı çıkarılır.
Vajinal Prosedürler
Manchester operasyonu
Uterosakral ligament süspansiyonu ve
plikasyonu
Sakrospinöz histeropeksi
Abdominal Prosedürler
Abdominal sakrohisteropeksi
 1921 Dr. W.E. Fothergill
 Serviksi uzun ve kardinal-uterosakral ligaman
kompleksi intakt olan hastalara uygulanabilir.
 Serviks amputasyonu, kolporafi ve kardinal
ligamanların servikal stumfa tutturulmasını içerir.
Prolapsus rekürrensi
 Gebelik kaybı (%50)
Servikal stenoz (%11)
 Posteriyor kolpotomi ile peritoneal kaviteye girilir
 Uterosakral ligamanlar serviksten ayrılır ve orta hatta
bağlanarak tekrar servikse dikilir.
 Böylece kardinal ligamanlar ön tarafta orta hatta
birleşik şekilde serviksi yukarı doğru çeker.
 1958 SEDERL
 Serviksin posterioru tek taraflı olarak genellikle
sağ sakrospinöz ligamana asılır.
 Anterior kompartman prolapsusu artar.
 Artmış SUİ
 Rekürrens VAH gurubunda daha düşük (
%11 vs. %7)
 Uterus koruyucu yaklaşımda operasyon
süresi kısa ve daha az komplikasyon
 Anterior ve posterior prolapsus aynı oranda
gözlenmektedir
 Rekürrens oranları eşit
 Üreter hasarı ?
 Operasyon süresi kısa
 Kanama miktarı az
 Hospitalizasyon kısa
 ABD de POP cerrahilerinin üçte birinde meş kullanılmaktadır.
 2010 yılında toplamda 75000 meş cerrahisi yapılmıştır.
 Meşler ayrı olarak veya meş kitleri yardımıyla uygulanabilir.
 Prolift (Ethicon) sakrospinöz histeropekside : meş erozyonu
%11
 Broad ligamana bilateral pencere açılır ve meşin ön
kolları bu pencerelerden uterusun ön alt yüzüne
yerleştirilir.
 Meşin iki kolu sakrumun anterior longitudinal
ligamanına fikse edilir.
Abdominal yaklaşım
( laparoskopik, robotik,
laparotomi)
Vajinal yaklaşıma göre
daha etkili görünmektedir.
• Sakral kolpopeksiye histerektomi eklendiğinde ,meş
erozyonu riski sadece sakral kolpopeksi yapılan
hastalara göre 4-6 kat fazla bulunmuştur (Grade B).
 56 RCT
 5954 HASTA
• Uterin ve cuff prolapsus için, abdominal
sakrokolpopeksi vajinal sakrospinöz kolpopeksiden
üstündür.
 Ön kompartman prolapsus için meş kullanımı,doğal
doku tamirine göre prolapsus semptomlarını ve ön
vajen prolaps rekürrensini daha fazla önler.
 Apikal ve posterior kompartmanda meş kullanımını
destekleyecek yeterli veri yoktur.
 Abdominal sakrokolpopeksi
 Vajinal ( SSLP, USLS)
 Vajinal meş uygulaması
Reoperasyon oranı en yüksek grup vajinal cerrahilerdedir.
Öneriler ???
 Kontrendikasyonu olmayan kadınlarda, uterus
korunması POP cerrahisinde uygun bir seçenektir.
 Ancak, uzun dönem sonuçları ve ilerde histerektomi
riski bilinmemektedir (Grade C).
 Sakrospinöz histeropeksi ,vajinal histerektomi kadar
etkili bulunmuş daha kısa operasyon süresi,daha az
kan kaybı ve hızlı iyileşme bildirilmiştir.
 Ancak bir RKÇ da vajinal histerektomiye göre daha
fazla nüks bildirilmiştir (Grade D).
 Anatomik ve semptomatik iyileşme benzer olmasına
rağmen, tekrar opere olma açısından vajinal
histerektomi ve uterosakral süspansiyon sakral
histeropeksiye üstün bulunmuştur (Grade C).
 Doğurganlığını korumak
isteyen genç hasta
grubuna uterus koruyucu
prolapsus cerrahisi
seçeneği sunulmalıdır.
 Teknik hastanın
bulguları ve cerrahın
tecrübesine göre
belirlenmelidir.
Teşekkürler
Download

Cem Çelik