ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
Güncel Makale Özeti
Preoperatif potent hastalarda uygulanan sinir
koruyucu robot yardımlı radikal sistoprostatektominin
erektil fonksiyonlara etkisi
Ken H., Kristina W., Bertram Y., et al.
Journal of Endourology 2014, 28(11): 1352-1356.
Kas invaziv mesane tümörü, tekrarlayan veya yüksek
rasyon öncesi PDE5i kullanan 3 hasta (%10.3) gözlenmiş.
riskli kas invaziv olmayan mesane tümörlerinde ideal teda-
On üç hastada (%44.8) postoperatif potens korunmuş ve
vi yöntemi radikal sistoprostatektomidir (RS). Kullanılan di-
bunların da 7’sinde (%53.8) postoperatif PDE5i kullanması
versiyon tipinden bağımsız olarak genel hayat kalitesi yük-
gerekli olduğu gözlenmiş. Preoperatif PDE5i gereksinimi
sek saptanmakla birlikte bu cerrahinin yaşam boyu süren
olan hastaların 2’sinde postoperatif potens izlenmiştir. Altı
seksüel disfonksiyonu olmaktadır. Walsh tarafından sinir
hastada (%20.7) ise yeterli ereksiyon için intrakavernozal
koruyucu prostatektominin tanımlanmasından sonra ben-
enjeksiyon kullanıldığı saptanmış. İntrakavernozal enjeksi-
zer işlem RSP için de uygulanmıştır. Açık cerrahi ile yapılan
yonun da başarısız olduğu hastalarda ilave başka hastalık-
serilerde ve özellikle 65 yaşından genç hastalarda bu yön-
lar, cinsel istek ve ilginin azalması gibi sorunlar saptanmış-
temin potense olumlu etkisi gösterilmiştir. Onkolojik ve
tır. Postoperatif potensi olan ve olmayanlar arasında sigara
fonksiyon sonuçlarının klasik yöntemle karşılaştırılabildiği
kullanımı, komorbiditeler veya hastalığın evresi arasında
bu teknik, laparoskopik yöntemlerle de yapılabilmektedir.
istatistiksel fark saptanmamıştır. Benzer şekilde iki grup
Robot yardımlı RS (R-RS) teknikle daha az kan kaybı ve
arasında operasyon zamanı, kan kaybı ve çıkarılan lenf
transfüzyon oranlarına ulaşılmış, kanser kontrolü ve erektil
nodu sayısı arasında da istatistiksel fark saptanmamış-
fonksiyon, kontinans gibi sonuçlarda açık serilerle karşılaş-
tır. Hastaların 12, 24 ve 40 ay takiplerinde potens sırası
tırılabilir sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada da R-RS ope-
ile %38, %46 ve %65 ve potens sağlanması ortalama 5.4
rasyonun potens üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
ayda olduğu saptanmıştır.
2003-2012 yılları arasında R-RS yapılan 254 hastanın
Robotik cerrahi konusunda deneyimli olan bu klinik-
verileri incelendi. Çalışmaya preoperatif penetrasyon için
te yapılan çalışmada sinir koruyucu R-RS ile %45 potens
yeterli ereksiyonu olabilen potent (ihtiyaç halinde PDE5
korunmakla birlikte bu oran intrakavernozal enjeksiyon-
kullananlar da dahil edilmiştir), 65 yaş ve altı, bilateral ka-
ların da eklenmesi ile yaklaşık %66 olarak saptanmıştır.
vernozal sinir korunan 29 erkek hasta çalışmaya alınmış.
Bu cerrahi yöntemin robotik cerrahi ile diğer yöntemlerle
Bu hastaların 26’sına ortotopik, 3 tanesine kontinan kuta-
kıyaslanabilir sonuçlarla yapılabileceği ifade edilmektedir.
nöz diversiyon uygulanmış. Bu hastalara düzenli bir penil
Yazar, postoperatif potens oranının, prostat veya prostat
rehabilitasyon uygulanmamış. Cerrahiden 6 hafta sonra
kapsül koruyucu gibi diğer modifiye yöntemlerle artabile-
komplikasyon yoksa ve kontinans sağlanmışsa, ilk tercih
ceğini ifade etmekle birlikte bunun da onkolojik sonuçları
olarak PDE5 inhibitörleri önerilmiştir. Penetrasyon için ye-
olumsuz etkileyebileceği riskinin göz önünde bulundurul-
terli ereksiyon sağlanamıyorsa ilave olarak vakum cihazı,
ması gerektiğini belirtmektedir. Hasta sayısının az olması,
intraüretral alprostatil veya intrakavernozal enjeksiyon
retrospektif bir çalışma olması ve potens tespitinde erektil
önerilmiştir.
fonsiyon sorgulama formunun kullanılmaması çalışmanın
Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 56 (51-60),
ortalama vücut kitle indeksi 29.2 (27.2-33.4) olarak saptanmış. Patolojik evreleri 9 hastada <T2, 6 hastada T2 ve 5
eksik yönleri olarak belirtilebilir.
Çeviri
hastada >T2 saptanmış. Pozitif cerrahi sınır saptanmamış-
Uzm. Dr. Ercan Kazan, Uzm. Dr. Akın Soner Amasyalı
tır ve takipte 4 hastada uzak metastaz saptanmıştır. Ope-
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD
250
Download

Preoperatif potent hastalarda uygulanan sinir