TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
1. V. angularis dallarının dağıldığı bölgelerdeki bir
enfeksiyon aşağıdaki hangi venöz yapıda tromboza
yol açabilir?
A) Sinus sigmoideus
B) Sinus petrosus inferior
C) Sinus cavernosus
D) Sinus sphenoidalis
E) Confluens sinuum
6. Eksternal hemoroidlerin ağrısını hangi sinir alır?
A) N. splanchnicus minus
B) N. splanchnicus sacralis
C) N. genitofemoralis
D) N. ilioinguinalis
E) N. pudendus
2. Vagina carotica’nın arka komşuluğunda bulunan
yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) N. Vagus
B) A. carotis interna
C) Tonsilla palatina
D) Truncus sympathicus
E) Ductus thoracicus
7. İnguinal herni ameliyatında kanal ön duvarındaki
m. obliquus abdominis kasına ulaşmak için hangi
yapıları geçmek gerekir?
I. Fascia transversalis
II. Colles fasyası
III. Camper fasyası
IV. Scarpa fasyası
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) Yalnız III ve IV
D) Yalnız II, III, IV
E) Hepsi
3. Aşağıdaki kaslardan hangisi inspirasyona
yardımcıdır?
A) Mm. intercostales interni
B) M. serratus posterior inferior
C) M. transversus thoracis
D) Mm. subcostales
E) Mm. levatores costarum
4. Fissura horizontalis’in izdüşümünü tarife eden
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağ linea axillaris mediana’da 4. kostadan
başlayıp öne doğru takip eder
B) Sağ m. erector spinae lateralinde 6. kostadan
başlayıp öne doğru takip eder
C) Sol linea axillaris mediana’da 4. kostadan
başlayıp öne doğru takip eder
D) Sağ linea axillaris mediana’da 6. kostadan
başlayıp öne doğru takip eder
E) Sağ tarafta m. erector spinae lateralinde 4.
kostadan başlayıp öne doğru takip eder
8. Erkekte rectum ön yüzü ile komşu olmayan organ
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesane
B) Prostat
C) Vesicula seminalis
D) Ductus deferens
E) Ductus ejaculatorius
5. Karında planum transpyloricum hangi vertebra
hizasındadır?
A) L4
B) L1
C) T12
D) L3
E) S2
9. Foramen infrapiriforme’den geçmeyen oluşum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) N. gluteus inferior
B) N. pudendus
C) N. İschiadicus
D) N. scrotales anterior
E) N. cutaneus femoris posterior
1
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
10. Aşağıdaki hangi iki kasın siniri aynıdır?
A) M. supraspinatus-M. subscapularis
B) M. subscapularis-M. teres major
C) M. supraspinatus-M. teres minor
D) M. teres major-M. teres minor
E) M. infraspinatus-M. teres minör
15. HCG salınımı yaparak gebelik teşhisinin
konulmasını sağlayan hücre grubu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zigot
B) Epiblast
C) Hipoblast
D) Sitotrofoblast
E) Sinsityotrofoblast
11. Parmak üzerinde yüklemeyen ve aşil tendon
refleksi kaybolan hastada hangi sinir zedelenmiştir?
A) N. femoralis
B) N. tibialis
C) N. fibularis profundus
D) N. fibularis brevis
E) N. saphenus
16. Aşağıdakilerden hangisi Allantois ile ilgili
yanlıştır?
A) Erken dönemde göbek kordonunun yapısına
katılır
B) Bukkofaringeal membranın oluşumuna katılır
C) Mesanenin oluşumuna katılır
D) Mesane oluştuktan sonra urakus olarak kalır
E) Erişkinde ligamentum umblikale mediananın
oluşumunda rol alır
12. Hastada sol vücut tüm yarımında spastik paralizi
varsa hasar nerededir?
A) Sol tractus corticospinalis anterior
B) Sağ tractus corticospinalis lateralis
C) Sağ tractus corticospinalis
D) Sol tractus corticospinalis
E) Sağ tractus corticospinalis anterior
17. Aşağıdakilerden hangisi Nöron akson ve
dendritlerinde bulunan ara filamandır?
A) GFAP
B) Periferin
C) Nörofilaman
D) Vimentin
E) Nestin
13. Trigeminal sinir lezyonlarında aşağıdakilerden
hangisi beklenmez?
A) Kornea refleksi kaybı
B) Göz kapağı düşmesi
C) Çenenin öne hareketlerinde kayma
D) Yüzde anestezi
E) Aksırma refleksi kaybı
18. Erişkin tipi diş pulpasında en çok bulunan bağ
dokusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mezenkimal bağ dokusu
B) Müköz bağ dokusu
C) Retiküler bağ dokusu
D) Sıkı bağ dokusu
E) Gevşek bağ dokusu
14. Aşağıdaki hangi cerebellum çekirdeği
hareketlerin planlaması ve zamanlaması ile ilgilidir?
A) Nucleus dentatus
B) Nucleus emboliformis
C) Nucleus fastigii
D) Nucleus globosus
E) Nucleus interpositus
19. Sarkoplazmik retikulum içerisinde kalsiyum
depolanmasını sağlayan molekül aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kalmodulin
B) Fibronektin
C) Laminin
D) Kalsekestrin
E) Kalbindin
2
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
20. Aşağıdakilerden hangisi beyaz kas lifleri için
yanlıştır?
A) Hızlı kasılırlar
B) Çabuk yorulurlar
C) Anaerobik solunumu daha çok kullanırlar
D) Bol miyoglobin içerirler
E) Hızlı, büyük sinir lifleriyle innerve olurlar
25. Kalpte depolarizasyonun ilerlemesi sırasında
ventriküllerin ilk depolarize olan bölümü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnterventirküler septumun sol üst yanı
B) İnterventriküler septumun sağ üst yanı
C) Apeks
D) Sol ventrikül serbest kenarı
E) Pulmoner konus çevresi
21. İskelet kasında aktin moleküllerini Z çizgisine
bağlayan ve aktin boyunun düzenlenmesini sağlayan
stabilize edici protein aşağıdakilerden hangisidir?
A) Titin
B) Aktinin
C) Nebulin
D) C-protein
E) Meromezin
26. Normal bir inspirasyon ile birlikte bunun üzerinde
zorlu bir inspirasyonla alınabilen hacimlerin toplamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Total akciğer kapasitesi - Residüel volüm –
Ekspirasyon yedek volümü
B) Total akciğer kapasitesi + Fonksiyonel residüel
kapasite
C) Soluk volümü + ekspirasyon yedek volümü
D) İnspirasyon kapasitesi + Fonksiyonel residüel
kapasite
E) Residüel volüm + inspirasyon kapasitesi
22. Kalp döngüsünde tüm kapakların kapalı olduğu
diyastolik dönem hangisidir?
A) İzovolümetrik gevşeme
B) Hızlı doluş
C) Atriyal sistol
D) İzovolümetrik kasılma
E) Sinoatriyal düğümden uyarı çıkışı
27. Aşağıdakilerden hangisi GFR’yi arttırır?
A) Egzersiz
B) Soğuk
C) Kan kaybı
D) Nefron sayısında azalma
E) Prostoglandin E
23. Koku epiteline ait hücrelerden hangisi yoğun
lipofuksin içeren hücredir?
A) Bipolar nöronlar
B) Bowman bezi epiteli
C) Clara hücreleri
D) Sustentakular hücreler
E) Titrek tüylü prizmatik hücreler
28. Gastrointestinal sistem hareketleri ile ilgili olarak
hangisinin oluşumunda hem enterik hem otonomik
hem de merkezi sinir sistemi rol alır?
A) Mukozal hareket ile besin karıştırılması
refleksi
B) Enterokolik refleks
C) Kolonoileal refleks
D) Gastrokolik refleks
E) Defekasyon refleksi
24. Eosinofil granüllerinde en fazla bulunan ve
larvasidal etki gösteren protein aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Major Basic protein
B) Eosinofilik katyonik protein
C) Peroksidaz
D) SRS-A
E) Eosinofil Kemotaktik Faktör
29. Aşağıdakilerden hangisi gastrin reseptörü
üzerinde mide asit salgısını arttırır?
A) H2 histamin reseptörü
B) M3 musakarinik reseptör
C) GABA reseptörleri
D) Glisin reseptörleri
E) CCKb reseptörleri
3
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
30. Günlük beslenmeyi düzenleyen merkezler
içerisinde beslenme refleksinin oluşumunda rol alan
merkez aşağıdakilerden hangisidir?
A) Limbik sistem
B) Hipotalamus
C) Hipokampüs
D) Parahipokampal girus
E) Mamiller cisim
34. Birden fazla proteinin bir araya gelerek
oluşturduğu aktif protein yapısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sekonder yapı
B) Tersiyer yapı
C) Quarterner yapı
D) Süpersekonder yapı
E) Primer yapı
31. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü
hücre içerisindedir?
A) Dopamin
B) Noradrenalin
C) Adrenalin
D) DHEA
E) Seratonin
35. Aşağıdaki membran lipitlerinden hangisi
yapısında birden fazla gliserol bulundurur?
A) Kardiyolipin
B) Fosfatidil etanolamin
C) Lesitin
D) Plazmalojen
E) Fosfatidil serin
32. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonunun
somatomedin C üzerinden indirekt etkisi değildir?
A) İnsülin benzeri etki
B) Anti-lipolitik etki
C) Proteaz aktivitesi artışı
D) Kemikte boyuna uzama
E) Kıkırdak gelişimi
36. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin öncülü
esansiyel bir amino asittir?
A) Tirozin
B) Triptofan
C) Sistein
D) Metiyonin
E) Alanin
33. Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü,
etkisini enzimatik aktivitesi ile gösterir?
A) Kalsitriol
B) Progesteron
C) Tiroid hormonları
D) Lüteinizan hormon
E) Retinoik asit
37. Protein zincirindeki aminoasit diziliminin farklı
olması sebebiyle, 2,3-bisfosfogliserata düşük ilgi
gösteren ve oksijeni hemoglobin A’dan daha yüksek
afinite ile bağlayan hemoglobin aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hemoglobin S
B) Hemoglobin C
C) Hemoglobin A2
D) Hemoglobin F
E) Glikozile hemoglobin
4
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
38. Yapılan plazma protein elektroforezinde
aşağıdaki görüntü elde edilen hastanın olası klinik
tanısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
41. Mitokondride CO (kabonmonoksit) varlığında
aşağıdakilerden hangisi görülür?
A) Mitokondrial NADH konsantrasyonunda artma
B) Oksidasyonda artma
C) Oksijenin suya indirgenmesinde artma
D) Membran potansiyelinde artma
E) Süksinat fumarat yükseltgenmesinde artma
Karaciğer sirozu
Nefrotik sendrom
Monoklonal gamopati
Kronik hastalık anemisi
Akut enflamatuar cevap
42. Aşağıdaki düzenleyici enzimlerden hangisinin
aktivitesi bir protein kinaz tarafından fosforile
edilince artar?
A) Fosfofruktokinaz-I
B) Glikojen sentaz
C) Glukoz-6-fosfataz
D) Asetil-KoA karboksilaz
E) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
39.
I- Enzim kinetik eğrileri hiperboliktir
II- Allosterik efektörlerinin bağlantı bölgeleri aktif
bölgeden farklıdır
III- Pozitif allosterik etkiden kasıt enzimin Km değerini
azaltmaktır
IV- Efektörleri substratlarına yapısal benzerlik
gösterirler
V- İhtiyaca göre reaksiyonu iki yönede
katalizleyebilme özellikleri vardır
43. Aşağıdakilerden hangisinin sitrik asit döngüsü ile
kimyasal oksidasyon veya sentez ilişkisi sebebiyle bir
bağlantısı yoktur?
A) Oksidatif fosforilasyon
B) Pentoz fosfat yolu
C) Transaminasyon reaksiyonları
D) Kolesterol biyosentezi
E) Porfirin sentezi
Allosterik enzimlerin genel özellikleri için yukarıdaki
önermelerden hangileri doğrudur?
A) II-III-V
B) II-IV-V
C) III-V
D) II-IV
E) II-III
44. Aşağıdaki glikojen depo hastalıklarının
hangisinde iskelet kasında glikojen fosforilaz
eksiktir?
A) Mc-Ardle hastalığı
B) Von-Gierke hastalığı
C) Pompe hastalığı
D) Cori-Forbes hastalığı
E) Anderson hastalığı
40. Sağlıklı bir erişkinde aşağıdaki LDH
izoformlarından hangisi kanda diğerlerinden daha
fazladır?
A) LDH1
B) LDH2
C) LDH3
D) LDH4
E) LDH5
5
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
45. Heksozmonofosfat yolu için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ksenobiyotik metabolizması için asidik şeker
sağlar
B) İndirgen biyosentez reaksiyonları için NADPH
üretilir
C) Radikallerin suya çevrilebilmesi için indirgen
güç sağlar
D) Pürin sentezi için gerekli riboz-5-fosfat üretilir
E) Pentozların glikolize dahil edilebilmesini sağlar
48. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin endojen
sentezi sırasında karbonlar asetil-KoA tarafından
sağlanmaz?
A) Dolikol
B) Deoksikolik asit
C) Beta-hidroksibütirik asit
D) Oleik asit
E) Sialik asit
46. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel şeker
sukrozun aşırı tüketiminin bir klinik sonucu değildir?
A) Ürik asit artışı
B) Karaciğerde trigliserit sentezinin artışı
C) Kan LDL düzeyinin artışı
D) Endojen lipit sentezlerinin artışı
E) Hiperinsülinemi
49. Aşağıdakilerden hangisi sekonder safra asididir?
A) Litokolik asit
B) Kolik asit
C) Kenodeoksikolik asit
D) Glikokenodeoksikolik asit
E) Taurokolik asit
47.
I- Hücre içinde LCAT’ı aktifler
II- HMG-KoA redüktaz enzimini inhibe eder
III- LDL reseptör sayısında azalmaya yol açar
IV- Hücre içine kolesterolün esterleşip depolanması
görülür
50. Hem molekülünün yıkımı ve organizmadan
uzaklaştırılması sırasında hangisinin görevi yoktur?
A) Hem oksijenaz
B) UDP-glukronik asit
C) Ligandin
D) Sitokrom P450
E) Biliverdin redüktaz
LDL’nin reseptör aracılı endositozla hücre içine
alınması sonrası hücrede gerçekleşen olaylar için
hangileri doğrudur?
A) I-III
B) II-IV
C) I-II-IV
D) II-III-IV
E) I-II-IV
51. Hiperamonyemili bir hastada hangisinin kan
amonyak seviyesini düşürmede bir etkisi yoktur?
A) Glutamin verilmesi
B) Fenilasetat verilmesi
C) Benzoat verilmesi
D) Arginin verilmesi
E) Oral neomisin verilmesi
6
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
52. DNA sentezi sırasında prekursor olarak kullanılan
2’deoksiribonükleotidlerin oluşumu sırasında
aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
A) Tioredoksin
B) dGTP
C) Selenyum
D) Tioredoksin redüktaz
E) NADPH
55. Yenidoğan döneminde ve 50 yaş üzerinde en sık
bakteriyel menejit etkenleri aşağıdakilerden
hangileridir?
Yenidoğan
50 yaş üzeri erişkinde
A) S. agalactiae,
S. pneumoniae,
kapsüllü E. coli
kapsüllü E. coli
B) S. agalactiae
S. pneumoniae,
kapsüllü E. coli
L.monocytogenes
C) S. epidermidis,
S. aureus,
S. pyojenes
Enterococcus feacalis
D) S. agalactiae,
N. meningitidis,
L. monocytogenes
S. saprophytticus
E) N. menengitidis,
H. influenzae,
H. İnfluenzae
S. epidermidis
53. Aşağıdaki enzimlerden hangisi DNA replikasyonu
sırasında kullanılmaz?
A) DNA helikaz
B) DNA ligaz
C) RNA primaz
D) Topoizomeraz
E) Restriksiyon endonükleaz
56. Siştosomiyazis tedavisinde kullanılabilecek ilk
tercih ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prazikuantel
B) Mebendazol
C) Metronidazol
D) Paramomisin
E) Niklozamid
57. Karın ağrısı, ateş, bulantı-kusma, diyaliz sıvısında
bulanıklaşma yakınmaları ile acil servise müracat eden
periton diyalizi hastasında periton sıvısının
incelemesinde 1000 lökosit/mm3, Gram boyamasında
Gram (+) kok görülüyor. Kültürde üreyen etkenin
katalaz pozitif, koagülaz negatif, novabiosine duyarlı,
oksasilin ve sefoksitine duyarlı, olduğu rapor ediliyor.
Bu hastada en olası etken ve en uygun tedavi
seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
Olası etken
En uygun tedavi
A) S. epidermidis
Sefazolin
B) S. aureus
Linezolid
C) S. saprophyticus
Siprofloksasin
D) E. faecium
Vankomisin
E) E. fecalis
Kinopristin/dalfopristin
54. Aşağıdaki hangisi B12 vitamininin besinlerde
bulunan koenzim formlarının öncülüdür?
A) Metilkobalamin
B) Adenozilkobalamin
C) Hidroksikobalamin
D) Aquakobalamin
E) Siyanokobalamin
7
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
58. Seri pasajlar sonrasında canlı bakteriden
hazırlanan attenue bakteri aşısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kolera
B) Tetanoz
C) H.influenzae
D) Meningokok
E) BCG
62. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin ekzotoksini
enteronörotoksin olup ökaryot hücrelerde 60S
ribozoma bağlanarak protein sentezini inhibe eden
ve çocuklarda konvülzyon ve yüksek ateşle
karakterize invazif (inflamatuvar) ishale neden olur?
A) Shigella dysenteriae tip 1
B) Streptococcus pyogenes
C) Clostridium tetani
D) EHEC (E.coli O157: H7)
E) Clostridium tetani
59. AIDS’li hastada en sık retinit etkeni olan virüs
aşağıdakilerden hangisidir?
A) HHV-8
B) EBV
C) CMV
D) HSV-Tip 1
E) Varicella zoster
63. Aşağıdaki virüslerden hangisi damlacık yoluyla
bulaşmaz?
A) Adenovirüs
B) SARS- Coronavirüs
C) Sitomegalovirüs (CMV)
D) H5N1 (kuş gribi)
E) Batı Nil virüsü
60. Ağrılı genital ülser ve lenfadenopatiye neden olan
mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haemophilus ducreyi
B) Chlamydia trachomatis L1-L3 serotipleri
C) Treponema pallidum
D) Chlamydia trachomatis D-K serotipleri
E) Klebsiella (Calymmatobacterium)
granulomatis
64. Enfektif endokardit tanısı konulan 35 yaşındaki
erkek hastadan 30 dakika arayla alınan kan kültüründe
koyun kanlı agar besiyerinde gama hemoliz oluşturan,
katalaz negatif, PYR testi pozitif, safra ve %6.5 NaCl’de
üreyen Gram (+) kok saptanıyor.
61. Kloramfenikol hangi mekanizma ile ribozomda
protein sentezini inhibe eder?
A) Ribozom 50 S ünitesine bağlanarak peptidil
transferaz inhibisyonu
B) Ribozom 50 S ünitesine bağlanarak protein
sentezi başlangıç (inisiasyon) safhasında
inhibisyon yapar
C) Ribozom 30 S ünitesine bağlanarak protein
sentezi başlangıç (inisiasyon) safhasında
inhibisyon yapar
D) Aminoaçil t RNA bağlanmasını engellerler
E) Hedef bölge değişikliği ribozom 50 S
ünitesinde (23s rRNA )metilasyon
65. EHEC’in Labil ve stabil toksininin etki
mekanizmaları aşağıdakilerden hangisidir?
Labil toksin
Stabil toksin
A) Asetil kolin artışı
Süperantijen etkisi
B) Adenilat siklaz uyarımı
Guanilat siklaz uyarımı
ile c AMP artışı
ile c GMP artışı
C) Süperantijen etkisi
Tip II ekzotoksin
(sitotoksin) etkisi
D) İnhibitör transmitter
Adenilat siklaz uyarımı
salınımının engellenmesi
ile c AMP artışı
E) Guanilat siklaz
Adenilat siklaz uyarımı
aktivasyonu ile
ile c AMP artışı
c GMP artışı
Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) S.aureus
B) Streptoccoccus bovis
C) Streptococcus agalactiae
D) Streptococcus pyogenes
E) Enterococus türleri
8
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
66. Spaulding sınıflandırmasına göre yarı kritik aletler
(endoskop, bronkoskop vb.) için en uygun
dezenfektan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Perasetik asit
B) Kuater ner amonyum bileşiği
C) Klorheksidin-alkol bileşimi
D) Fenolik bileşikler
E) İyodoform bileşikler
70. Tonsillofarenjit nedeniyle penisilin kullanan
hastada semptomlarında gerileme olmuyor. Servikal
bölgede lenfadenopati saptanıyor. Tonsiller
membrandan alınan sürüntü örneğinin potasyum
tellürit besiyerine ekimi sonrasında üreyen tek tip
koloniden yapılan Gram boyamada Çini harflerini
andıran Gram pozitif basil görülüyor.
Bu hastada kesin tanı için aşağıdaki hangi test
yapılmalıdır?
A) ELEK testi
B) PYR testi
C) CAMP testi
D) Basitrasin disk testi
E) Optokin disk testi
67. Aşağıdakilerden hangisi canlı virüs aşısı değildir?
A) Sabin aşısı
B) Kuduz aşısı
C) Adenovirüs aşısı
D) Varisella zoster aşısı
E) Sarı humma aşısı
68. Öksürük, balgam, ateş, plevra ağrısı ile başvuran
hastada akciğerlerde krepitan raller saptanıyor.
Yapılan balgam incelemesinde Gram negatif kokobasil
görüyor. Balgam örneğinin X ve Y faktörleri içeren
çukulata agar besiyerinde üreyen bakterinin Quellung
testi ile kapsül yapısı olduğu saptanıyor.
71. Entamoeba histolyticaya bağlı karaciğer apsesi ile
Echinococcus granulosis’in (kist hidatik) neden
olduğu karaciğer tutulumunu ayırt etmekte en yararlı
tanı testi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eozinofil sayısının tespiti
B) Gaita incelemesi
C) Casoni deri testi
D) Weinberg kompleman fiksasyon testi
E) İndirekt hemaglütinasyon testi
Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Streptococcus pneumoniae
B) Haemophilus ducreyi
C) Moraxella catarrhalis
D) Klebsiella pneumoniae
E) Haemophilus influenzae tip B
69. Mikroaglütinasyon testi ile tanı konulan zoonotik
spiroket enfeksiyonu aşağıdakilerde hangisidir?
A) Yersiniyoz
B) Tularemi
C) Listeriyoz
D) Lejyonelloz
E) Leptospiroz
72. Akciğerlerde tutulum yaparak eozinofilik
pnömoniye neden nematod ve trematod çifti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Giardia intestinalis- Trichuris trichura
B) Ascaris lumbricoides -Paragonimus
westermani
C) Fasciola hepatica -Necator americanus
D) Dicrocoelium denticulatum-Ascaris
lumbricoides
E) Clonorchis sinensis - Ancylostoma duodenale
9
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
73. Febril nötropenik bir çocuk hastadan alınan kan
kültüründe Sabaroud-Dextroz agar besiyerinde
besiyerinde kırmızı renk oluşturan, mikroskopik
incelemede muz şeklinde makrokonidi ve septalı
yapılar görülüyor en olası enfeksiyon aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mukormikozis
B) Aspergillus
C) Fusariyoz
D) Penisillöz
E) Kromoblastomikoz
77. Akut inflamasyonda nötrofiller üzerindeki
reseptörlerine bağlanarak nötrofillerin zedelenme
alanına göçünde rol oynayan sitokin aşağıdakilerden
hangisidir?
A) IL-1
B) IL-2
C) IL-4
D) IL-8
E) IL-10
74. Fungus (mantar) topuna en sık neden olan
mantar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aspergillus niger
B) Aspergillus fumigatus
C) Candida glabrata
D) Candida albicans
E) Fusarium solani
78. Pre-B hücrelerinin B hücrelerine dönüşemediği,
erkek bebelerde tekrarlayan kapsüllü bakteri,
enterovirüs ve G. lamblia infeksiyonları izlenen
hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bruton’un X’e bağlı agamaglobulinemisi
B) Yaygın değişken immün yetmezlik
C) IgA yetmezliği
D) Hiper IgM sendronu
E) Di-George sendromu
75. Penisilin bağlayıcı protein-2a modifikasyonu ile
metisiline direnç geliştiren bakteri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Listeria monocytogenes
B) Staphylococcus aureus
C) Moraxella catarrhalis
D) E.coli
E) Streptococcus pyojenes
79. Aşağıdakilerden hangisi endotelin hemostaza
etkilerinden
biri değildir?
A) Antitrombotik etki
B) Trombotik etki
C) Antikoagulan etki
D) Fibrinolitik etki
E) Sekonder hemostatik tıkaç
76. Aktive T lenfositlerinde bulunan aşağıdaki
molekülerden hangisinin B7 ile etkileşimi sonucunda
T lenfosit aktivasyonunun negatif regülasyonu
(inhibisyonu) sonucu anerji ortaya çıkması beklenir?
A) Sitotoksik T lenfosit antijen- 4 (CTLA-4)
B) CD 3
C) CD 22
D) ICAM-1
E) LFA-3
80. Tümör hücre ve nükleuslarının şekil, boyut ve
boyanma farkı göstermesi nasıl ifade edilir?
A) Hiperkromazi
B) Nükleomegali
C) Polarite kaybı
D) Diferansiyasyon
E) Pleomorfizm
10
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
81. Öyküsünde tiroid medüller karsinom ve paratiroid
hiperplazisi olan 35 yaşında kadın hastanın adrenal
bezinde kitle gelişiyor.
85. Steroid rezistan nefrotik sendromlu olgularda en
sık saptanan gen mutasyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) NPHS 1 (nefrin)
B) NPHS 2 (podosin)
C) Polikistin
D) Alfa-aktinin
E) TRPC-6
Bu hastada hangi gende mutasyon olabilir?
A) EGFR-1 amplifikasyonu
B) EGFR-2 amplifikasyonu
C) C-KIT mutasyonu
D) RET mutasyonu
E) FMS mutasyonu
82. Aşağıdaki moleküllerden hangisi ekstrinsek
apoptozis sürecinde yer almaz?
A) Sitokrom C
B) FADD
C) FAS
D) FLIP
E) Kaspaz 8
86. Apoptotik hücrelerin diğer hücrelerden
ayırımında kullanılan immünhistokimyasal boya
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fosfotitidil serin
B) Trombospandin
C) Annexin V
D) Kongo red
E) Toludin mavisi
83. Aşağıdaki sendromların hangisinde meme kanseri
riski artmamıştır?
A) Gardner sendromu
B) Ataxia Telengiectasia
C) Peutz Jeghers sendromu
D) Cowden sendromu
E) Li-Fraumeni sendromu
87. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin nefritik
sendrom ile seyretmesi en düşük olasılıktır?
A) Membranöz glomerülonefrit
B) Postenfeksiyöz glomerülonefrit
C) Hızla ilerleyen glomerülonefrit
D) Good Pasture sendromu
E) Minimal değişiklik hastalığı
84. Choroid pleksus papillomu aşağıdaki glial
tümörlerden hangisinin bir formudur?
A) Astrositoma
B) Ependimoma
C) Medulloblastoma
D) Pleomorfik ksantoastrositoma
E) Pilositik astrositoma
88. Kronik endometrit teşhisi için mutlaka bulunması
gereken hücre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makrofajler
B) Lenfositler
C) Nötrofil
D) Eozinofiller
E) Plazma hücreleri
11
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
89. Sekonder akciğer tüberkülozunda izlenen tipik
lezyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ghon odağı
B) Lenfanjit
C) Lenfadenit
D) Kaviter lezyon
E) Plevrit
93. Plevraya en fazla metastaz yapan kanserler
sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
A) Akciğer kanseri ve Nazofarenks kanseri
B) Malign melanom ve akciğer kanseri
C) Germ hücreli testis tümörleri ve karaciğer
kanseri
D) Mide ve meme kanseri
E) Akciğer ve meme kanseri
90. Astım hastalarında aşağıdaki morfolojik
değişiklerden hangisi izlenmez?
A) Bazal membran kalınlaşması
B) Bronşial ödem
C) Bronşial düz kas hücrelerinde atrofi
D) Charcoat – Leyden kristalleri
E) Silyalı epitelde azalma
94. Sarkoidoza ait granulomlar karaciğerde en sık
nerede izlenir?
A) Portal alan
B) Midzonal lokalizasyon (zone 2)
C) Kiernan aralığı
D) Disse aralığı
E) Hepatik ven çevresi (zone 3)
91. Amyotrofik lateral skleroz hastalarında spinal
kord anteriorunda nöronlarda izlenen cisimler
hangisidir?
A) Corpora amylecea
B) Lewy cisimleri
C) Nevrotik plak
D) Rushton cisimleri
E) Bunina cisimleri
95. Aşağıdakilerden hangisi böbrek transplantasyonu
sonrası izlenen kronik rejeksiyonlardaki izlenen
histolojik bulgulardan biri değildir?
A) Vaskülit
B) Interstisyel fibrozis
C) Yaygın iskemi
D) Kortikal atrofi
E) Arteriollerde kalınlaşma
96. Metastatik adenokanserler ile malign
mezotelyoma ayırımında kullanılan en önemli
yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitoz sayısı
B) Hastanın yaşadığı yer ve hikayesi
C) İmmunfleuorasan inceleme
D) Immunhistokimyasal inceleme
E) Sitogenetik inceleme
92. Humerus kırığı sonrası uygulanan atel sonrası
gelişen atrofi mekanızması aşağıdakilerden hangisi
ile açıklanabilir?
A) Basıya bağlı gelişen atrofi
B) İskemi sonrası gelişen atrofi
C) Denervasyon atrofisi
D) Kullanmama atrofisi
E) Endokrin uyarı kaybı sonrası gelişen atrofi
12
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
97. Argininden eNOS enzimi aracılığıyla üretilen
molekül aşağıdakilerden hangi etkiye neden olur?
A) Bakterilerin öldürülmesi
B) Vazodilatasyon
C) Trombosit aggregasyonu
D) Lökosit adezyonu
E) Bronkokonstriksiyon
101. Aşağıdaki reseptörlerden hangisinin uyarılması
ile oluşan etki en hızlı ortaya çıkar?
A) GABA’erjik GABAB
B) Serotonerjik 5-HT3
C) Muskarinik M2
D) Adrenerjik β1
E) Östrojen ERalfa
98. Aşağıdaki adacık hücre tümörlerinden hangisinde
hafif diyabet mellitus, deride nekrolitik gezici eritem
ve anemi görülebilir?
A) Gastrinoma
B) Somatostatinoma
C) VİPoma
D) İnsülinoma
E) Glukagonoma
102. Aşağıdaki antidepresan ilaçlardan hangisinin
serotonin ve noradrenaline göre dopamin re-uptake
inhibitörü etkisi daha belirgindir?
A) Bupropion
B) Venlafaksin
C) Klomipramin
D) Trazodon
E) Milnasipran
99. Aşağıdaki kolinerjik ilaçlardan hangisi yalnızca
muskarinik reseptörlere afinite gösterir?
A) Pilokarpin
B) Karbakol
C) Asetilkolin
D) Neostigmin
E) Donapezil
103. Bifosfonatların farmakolojik özellikleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kemiklerde hidroksiapetit kristallerine
sekestre olurlar.
B) Kemiklerde uzun yıllar kalırlar.
C) Postmenapozal osteoporoz ve hiperkalsemi
tedavisinde kullanılırlar.
D) Oral absorpsiyonları %75-100 arasındadır.
E) Özefageal ve gastrik irritasyon yaparlar.
104. Koroner arter hastalığı, kardiyomyopati,
serebral vasküler hastalık ve hipovolemide en uygun
kardiyovasküler stabilite sağlayan intravenöz
anestezik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ketamin
B) Midazolam
C) Tiyopental
D) Propofol
E) Etomidat
100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi GABA analoğu olup
NMDA reseptör blokörü etkisi ile etanol
bağımlılarının tedavisinde kullanılır?
A) Vareniklin
B) Disülfiram
C) Akamprozat
D) Gabapentin
E) Naltrekson
13
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
105. Aşağıdakilerden hangisi rifampinin kullanım
endikasyonlarından biri değildir?
A) Stafilokok osteomyeliti
B) Pseudomonas pnömonisi
C) Menengokok menenjit profilaksisi
D) Lepra
E) Brusella
109. Aşağıdaki 5-HT reseptörlerinden hangisi yaygın
olarak bulunduğu yer ile birlikte verilmemiştir?
A) 5-HT1A – Raphe nükleus
B) 5-HT1D – Kraniyal kan damarları
C) 5-HT2A – Eozinofiller
D) 5-HT3 – Area postrema
E) 5-HT4 – Gastrointestinal sistem
106. Aşağıdakilerden hangisi ile prokinetik etki elde
edilemez?
A) Tip 2 klor kanal aktivasyonu
B) 5-HT4 reseptör aktivasyonu
C) Muskarinik M3 reseptör aktivasyonu
D) Periferik μ reseptör aktivasyonu
E) Motilin reseptör aktivasyonu
110. Yarılanma ömrü en uzun ve en kısa kalsiyum
kanal blokörleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
verilmiştir?
A) Amlodipin ve klevidipin
B) İsradipin ve felodipin
C) Nikardipin ve nimodipin
D) Verapamil ve nitrendipin
E) Diltiazem ve nifedipin
107. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ATP duyarlı
potasyum kanallarını açarak ve guanilat siklazı
stimüle ederek anjina pektoris tedavisinde kullanılır?
A) Ranolazin
B) Ivabradin
C) Trimetazidi
D) Nikorandil
E) Diltiazem
111. Aşağıdaki ilaç etkilerinden hangisi labetolol
tarafından önlenemez?
A) Noradrenalinin yaptığı vazokonstriksiyon
B) Fenilefrinin yaptığı midriyazis
C) Dobutaminin yaptığı renin artışı
D) Terbutalinin yaptığı bronkodilatasyon
E) Klonidinin yaptığı norepinefrin salgısının
azaltılması
108. Absorpsiyonu ve eliminasyonu birinci derece
kinetikle olan ve oral yoldan kullanılan ilaçla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yarılanma ömrü dağılım hacmi ile doğru orantılıdır.
B) Yarılanma ömrü doza bağlı değildir.
C) Maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşma
süresi doza bağlı değildir.
D) Maksimum plazma konsantrasyonu biyoyararlanım
ile doğru orantılıdır.
E) Kararlı durum konsantrasyonuna ulaşma süresi
yarılanma ömrü ile doğru orantılıdır.
112. Kinopristin/Dalfopristin kombinasyonu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her iki ilaç ribozomal 50S’e bağlanır.
B) Oral yoldan aktif bakteriyostatik etkilidir.
C) Glikopeptit dirençli enterokok
enfeksiyonlarında kullanılır.
D) Postantibiyotik etkiye sahiptir.
E) Karaciğerde metabolize edilir.
14
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
113. Aşağıda verilen hipertansiyona eşlik eden
durum ve tercih edilen antihipertansif ilaç
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Sistolik kalp yetmezliği – Verapamil
B) Gebelik – Anjiotensin reseptör blokörü
C) Variant anjina – Beta blokör
D) Gut – Hidroklorotiazid
E) Diyabetik nefropati – ACE inhibitörü
116. Hipolipidemik ilaçların farmakolojik özellikleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Statinler LDL reseptör sayısını artırır.
B) Ezetimib enterositlerden kolesterol
absorpsiyonunu
A) inhibe eder.
B) Fibratlar lipoprotein (a) düzeyini doza bağlı
düşürür.
C) Kolestiramin trigliserit düzeyini artırır.
D) Niasin hiperglisemi ve hiperürisemi yapabilir.
114. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi gonadotropin ve
seks steroidlerinin sekresyonunu önce stimüle sonra
inhibe eder?
A) Danazol
B) Ganireliks
C) Finasterid
D) Goserelin
E) Letrozol
117. Aşağıdaki antiagregan ilaçlardan hangisi inhibe
ettiği molekül ile birlikte verilmemiştir?
A) Klopidogrel – P2Y12 reseptörü
B) Ticagrelor – Tromboksan sentaz enzimi
C) Tirofiban – Glikoprotein IIb/IIIa reseptörü
D) Cilastazol – Fosfodiesteraz III enzimi
E) Aspirin – COX-1 enzimi
115. Aşağıdaki atipik antipsikotiklerden hangisi
ekstrapiramidal yan tesir oluşturmadığı dozlarda bile
potent prolaktin artırıcı etkiye sahiptir?
A) Aripiprazol
B) Risperidon
C) Klozapin
D) Ketiyapin
E) Ziprasidon
118. Aşağıdaki anti-kanser ilaçlardan hangisi etki
mekanizması ile birlikte verilmemiştir?
A) Etopozid – Timidilat sentaz inhibitörü
B) Ixabepilon – Mikrotubül inhibitörü
C) Bortezomib – Proteozom inhibitörü
D) Vemurafenib – BRAF kinaz inhibitörü
E) Pentostatin – Adenozin deaminaz inhibitörü
15
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
119. Aşağıdakilerden hangisi insülin salgısını artıran
antidiyabetik ilaçlardan biri değildir?
A) Glibenklamid
B) Eksenatid
C) Rosiglitazon
D) Stagliptin
E) Repaglinid
120.
İlaç
X
Y
Z
ED50 (mg)
6
24
12
LD50 (mg)
36
72
72
Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tablodaki veriler kuvantal doz-yanıt
grafiğinden elde edilmiştir.
B) Tablodaki veriler in vivo olarak elde
edilmiştir.
C) Potens sıralaması X>Z>Y şeklindedir.
D) Terapötik indeks sıralaması X=Z>Y
şeklindedir.
E) Maksimum efikasitesi sıralaması X>Z>Y
şeklindedir.
Temel Bilimler testini
bitirdiniz.
Lütfen Cevaplarınızı
kontrol ediniz.
16
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
1. Yetmiş sekiz yaşında erkek hasta nefes darlığı, kuru
öksürük ve bacaklarda şişme şikayetleri ile
başvuruyor. Son 1 aydan beri şikayetlerinde artış olan
hasta düz yattığında nefes darlığının belirgin olarak
arttığını söylüyor. Yapılan fizik muayenesi sonucunda
her iki akciğer alt zonlarinda ince krepitan raller
duyuluyor. Pulse oksimetre ile oksijen saturasyonu
%84 ölçülüyor. Geçirilmiş miyokard enfarktüsü olan
hastanin BNP değeri 1900 pg/ml (normal: < 100
pg/ml) olarak tespit ediliyor. Ekokardiografi
sonucunda sol ventrikul ejeksiyon fraksiyonu %20
ölçülüyor.
4. Aşağıdakilerden hangisi ilk miyokard
enfarktüsünden 3 gün sonra yeniden şiddetli göğüs
ağrısı olan hastada re-enfarktüs tanısı koymakta en
yararlı laboratuvar göstergesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Troponin I
B) CK-MB
C) Miyoglobin
D) Troponin T
E) LDH
Bu hastada aşağıda tedavi yöntemlerinden
hangisinin mortaliteyi azaltması beklenmez?
A) Nesiritide
B) Bisoprolol
C) Ramipril
D) Spiranolakton
E) Hidralazin + Nitrat
5. Aşağıdakilerden hangisi tüberküloz menenjiti
destekleyen BOS bulgularından değildir?
A) Glukoz ve klor düşüklüğü
B) BOS hücre sayısı 1000/mm3 üzeri ve nötrofil
lökosit sayısında artış (%50’nin üzeri )
C) BOS basıncı ve protein düzeyinde artış
D) BOS’da adenozin deaminaz düzeyinde artış
E) BOS’da oda ısısında fibrin ağı oluşumu
2. Altmış beş yaşında erkek hasta periferik arter
hastalığı nedeniyle kabul ediliyor. Solunum sıkıntısı
nedeniyle gönderilen kan gazı sonucunda arterial ph:
7.27 ve serum laktat düzeyi yükselmiş olarak tespit
ediliyor. Troponin seviyeleri normal bulunuyor.
6. Aşağıdaki durumlardan hangisi oksijen –
hemoglobin disosiyasyon eğrisini sağa kaydırır?
A) Hipertermi
B) Alkaloz
C) 2,3 difosfogliserat azlığı
D) Hipokapni
E) Karboksihemoglobin artışı
Bu hastanın çekilen EKG’sinde hangi bulgunun
görülmesi en olasıdır?
A) Sivri T dalgaları
B) QT uzaması
C) ST depresyonu
D) T inversiyonu
E) U dalgaları
7. Aşağıdakilerden hangisi respiratuvar alkaloza
neden olmaz?
A) Ağır anemi
B) Obezite
C) Septisemi
D) Gebelik
E) Pulmoner emboli
3. Supraventrikuler tasikardi etyolojisi arastirilan bir
hastaya kalp hizini kontrol altina almak icin intravenoz
diltiazem tedavisi veriliyor. İnfüzyon esnasında
hastanın kalp hızında progresif artış, QRS mesafesinde
uzama ve nefes darlığı gelişiyor.
8. Aşağıdakilerden hangisi akut respiratuvar distress
sendromunda görülmez?
A) Solunum sayısının artması
B) Yaygin, bilateral akciğer infiltrasyonu
C) Pa02 / FiO2 < 200 mmHg
D) Pulmoner arter kama basıncı 18 mmHg <
E) Hipoksemide temel patofizyolojik
mekanizmanın şant olması
Bu hastanın tedavi öncesi en olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gezici atrial ritm
B) Takotsubo kardiyomiyopatisi
C) Wolf parkinson white sendromu
D) Brugada sendromu
E) Multifokal artial taşikardi
17
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
9. Hipergliseminin insülin dirancine bağlı olarak
ortaya çıkmadığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lepreşenizm
B) Rabson-Mendenhall Sendromu
C) Lipoatrofi
D) Tip 2 Diyabet
E) MODY
13. Gebe bir kadında aşağıdaki aşılardan hangisi
yapılabilir?
A) Tetanoz aşısı
B) Varicella zoster aşısı
C) Rubella aşısı
D) Kabakulak (Mumps) aşısı
E) Sarı humma aşısı
10. Leontiasis Ossea hangi hastalıkta görülen bir
bulgudur?
A) Paget hastalığı
B) Psödohipoparatiroidi
C) Lepra
D) Akromegali
E) Mc Cune Albriht Sendromu
14. İnce barsakta villüs atrofisi ile seyreden
malabsorbsiyon nedenlerinden hangisinde
enterokinaz aktivitesi bozulmamıştır?
A) İnek sütü alerjisi
B) Kolajenöz enterit
C) Çölyak hastalığı
D) Tropikal supru
E) Mikrovillüs inklüzyon hastalığı
11. Elli beş yaşında erkek hasta acil servise bulantı
kusma iştahsızlık yakınması ile getiriliyor. Bilinen bir
hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan hastanın yapılan
fizik muayenesinde ödem saptanmıyor tansiyon 13080mmHg olarak ölçülüyor. Biyokimyasal tetkiklerinde
Na:120, üre ve kreatinin, TSH, kortizol normal ve idrar
osmolaritesi yüksek saptanıyor.
15. Kronik kolestaz sonucunda ilk eksilen vitamin
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vitamin E
B) Vitamin D
C) Vitamin K
D) Vitamin A
E) Vitamin B12
Hastaya bu aşamadan sonra en uygun yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thorax BT
B) Renal dopler USG
C) Tüm vücut sintigrafi
D) Plazma aldosteron renin oranı
E) 24 saatlik idrarda VMA
16. Otuz yaşında erkek hasta retrosternal bölgede
ekşime yanma regürjitasyon yakınması ile doktora
başvuruyor. Öyküsünde yakınmalarının son 3 yıldır
olduğu bu süre içerisinde iki defa özefagusta yediği
etinin takılması nedeni ile birkez glukagon
uygulanarak birkezde endoskopik işlemle müdahale
edildiği öğreniliyor. Hastanın yapılan endoskopisinde
özefagus mukozasında trakeaya benzer ince
konsantrik halkalanmalar ve mukozada yıkanmakla
çıkmayan sarı beyaz plaklar saptanıyor.
12. Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlardan
hangilerinde tedavi sırasında kilo kaybı beklenir?
A) Meformin, DPP-IV inhibitörü
B) İnkretin, Meglitinidler
C) Metformin, İnkretinler
D) Süfanilüre, Glitazonlar
E) İnkretinler, Sülfanilüre
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eozinofilik özefajit
B) Kandida özefajiti
C) Gastro özefajiyal reflü
D) Akalazya
E) Skleroderma
18
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
17. Helikobakter pylori pozitif duadenal ülserli bir
hastaya H. pylori eredikasyon tedavisi yapılıyor. Bu
hastanın eredikasyon tedavisi yapılmayan H. pylori
pozitif duadenal ülserli bir hastaya göre klinik en
büyük kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülser iyileşmesinin daha hızlı olması
B) Ağrı ve dispeptik yakınmaların daha hızlı
düzelmesi
C) Nüks ülser oranının azalması
D) Perforasyon kanama gibi komplikasyonların
azalması
E) Daha güçlü ve uzun asid süpresyonu elde
etmesi
20. Altmış beş yaşında erkek hasta, sol koltuk altında
şişlik nedeniyle başvurdu. Ek şikayeti olmayan
hastanın fizik incelemesinde sol aksillada 3 cm’lik LAP
saptandı. CBC, PY normal, lenf nodu biyopsisinde
kappa hafif zincir, CD 19, 20, 22 ve yüzey Ig pozitif
lenfoid hücreler izlenerek, foliküler lenfoma tanısı
konulmuştur.
18. Aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi kronik
böbrek yetmezliğine bağlı anemi nedeniyle
eritropoetin anoloğu kullanan hastalarda tedavi
direncine neden olabilir?
A) Karvedilol
B) Ramipril
C) Spiranolakton
D) İzosorbid dinitrat
E) Amlodipin
21. Yetmiş yaşında erkek hasta, kaşıntılı cilt lezyonları
ve lenfadenopatiler nedeniyle araştırılırken, periferik
kanda serebriform lenfositler izleniyor.
19. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin renal
transplant sonrası diğerlerine göre daha yüksek
oranda nüksetmesi beklenir?
A) Fokal segmental glomerülonefrit
B) IgA nefropati
C) Diyabetik nefropati
D) Lupus nefriti
E) Membranöz nefropati
22. Aşağıdaki hemostaz elemanlarından hangisi
vitamin K’ya bağımlı sentezlenmez?
A) Faktör 5
B) Faktör 7
C) Faktör 9
D) Protein C
E) Protein S
Bu hastalığını patogenezi için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) t(14;18), bcl-2 ekspresyonunda artış
B) t(9;22), bcr/abl oluşumu
C) t(8;14), c-myc ekspresyonunda artış
D) t(14;18), bcl-2 ekspresyonunda artış
E) t(14;18), bcl-2 ekspresyonunda artış
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burkitt lenfoma
B) Foliküler lenfoma
C) MALToma
D) AML
E) Sezary sendromu
19
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
23. Demir eksikliği anemisi (aşikar evre) laboratuvar
bulguları ile uyumlu seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
Serum
Demir bağlama
Transferin
demiri
kapasitesi
satürasyonu
A) ↓
↑
↓
B) ↓
↓
↑
C) ↓
↑
↑
D) N
↑
↓
E) N
↓
↑
27. Aşağıdakilerden hangisi psoriatic artrit için
yanlıştır?
A) Periferik artrit, daktilit ve entezit saptanır
B) Radyolojik olarak kemiklerin kenarında
erozyonlar, parmakların distal uçlarında tipik
kalem - hokka içinde divit görünümü,
periosteal kemik oluşumu saptanır.
C) Psöriatik deri hastalığı olanların %15-20 sinde
görülür
D) Tedavide; kortikosteroidler, periferik artrit için
metotreksat, sulfasalazine ve TNF alfa
inhibitörleri kullanılır.
E) Seronegatif spondiloartropatiler grubunda yer
alır.
24. Megaloblastik anemi ile uyumlu olmayan
laboratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Serum LDH artışı
B) İndirekt bilirübin artışı
C) Retikülositoz
D) MCV artışı
E) Serum homosistein artışı
28. Kronik hepatit C tedavisinde kullanılan proteaz
inhibitörü antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tenofovir
B) Telbuvidin
C) Pegile interferon-alfa
D) Boceprevir
E) Ribavirin
25. Febril nötropenide hastanın başlangıç
değerlendirmesinde kullanılan MASCC skorlama
sisteminde, aşağıdaki kriterlerden hangisi kliniğin
ağır olduğunu göstermez?
A) Hipotansiyon olması
B) KOAH olması
C) Hastanede değilken gelişmiş olan febril
nötropeni
D) Hematolojik maligniteli hasta olması
E) Yaş>60 olması
29. Aşağıdaki afazi tiplerinden hangisinde tekrarlama
bozuk değildir?
A) Broca
B) Wernicke
C) Kondüksiyon (ileti)
D) Transkortikal
E) Disartri
26. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artrit için
yanlıştır?
A) Radyolojik bulgu olarak eklem çevresinde
osteoskleroz ve eklem aralığında daralma
saptanır.
B) Romatoid faktör, anti-siklik sitrüllin peptide
göre tanıda daha duyarlıdır.
C) Romatoid artritte artmış ateroskleroz ve
koroner arter hastalığı riski vardır.
D) Kadınlarda erkeklere gore daha sık görülür ve
hastalığın sıklığı yaş ile artar.
E) Eklem dışı bulgularda vaskulit görülebilinir
30. Pozisyon/vibrasyon duyu kaybı ve spastik
paraparezi ile seyreden hastalık hangisidir?
A) Tabes dorsalis
B) Anterior spinal kord arter sendromu
C) Subakut kombine dejenerasyon
D) İntrameduller spinal kord tümörü
E) Siringomiyeli
20
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
31. Sağ bacakta akut gelişen güçsüzlükle başvuran 60
yaşındaki erkek hastanın nörolojik muayenesinde sağ
kol proksimalinde de güçsüzlük saptanıyor.
34. Bilinç bozukluklarında görülenen iyi ve en kötü
prognozlu solunum tipleri hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
1. Cheyne-Stokes solunumu
2. Santral nörojenik hiperventilasyon
3. Apnöstik solunum
4. Küme solunumu
5. Ataksik solunum
A) 1,2
B) 1,5
C) 2,3
D) 2,4
E) 3,5
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ansefalit
B) Multipl skleroz
C) Parasagital menengiom
D) Talamostriat arter enfanktı
E) Anterior serebral arter enfarktı
32. Bazal ganglionların hasar görmesi, aşağıdaki
bulgulardan hangisine neden olmaz?
A) Ballismus
B) Postural instabilite
C) Ataksi
D) Kore
E) Tremor
35. Hangisine depresyon en sık eşlik eder?
A) Epilepsi
B) Parkinson
C) Beyin tümörü
D) Hantinton
E) Alzhaimer
36. Orta yaşlı bir adamın kafası sürekli sağlığı ile
ilgilidir. Düzensiz barsak hareketleri olduğu kanser
olduğunu uzun yıllardır düşünmektedir. Şimdi de
düzensiz kalp atımları nedeni ile gittiği doktorunun
ekstra kalp atımlarının normal olduğunu ve durumun
normal olduğunu söylemesine rağmen kendisinde
ciddi bir kalp rahatsızlığı olduğunu düşünmektedir.
33. Otuz yaşında bir kadın hasta; ani başlangıçlı
şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile
başvuruyor. Bunun hayatında yaşadığı en şiddetli baş
ağrısı olduğunu ifade ediyor. Ağrı başlangıcından 6
saat sonra yapılan muayenesi ve çekilen beyin BT’si
normal olarak bulunuyor.
Bu hastada bu aşamadan sonra en uygun yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lomber ponksiyon
B) Beyin MR görüntüleme
C) Konvansiyonel anjiyografi
D) Ağrı kesici yapıp cevabını beklemek
E) Bir gün sonra beyin BT kontrolü
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağrı bozukluğu
B) Hipokondriazis
C) Paranoid bozukluk
D) Konversiyon bozukluğu
E) Somatizasyon bozukluğu
21
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
37. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide iyi prognoz
göstergesidir?
A) Aile öyküsü
B) Nörojenik bulgular
C) Genç başlangıç
D) Negatif belirtiler
E) Akut başlangıç
40. 1000 kişilik bir grupta yapılan diabetes mellitus
taraması sonucunda test, 120 kişiyi diyabetik olarak
değerlendirmiştir. Gerçekleme testi sonuçlarına göre
ise 1000 kişiden 100 üne diyabet tanısı konmuştur.
Tarama testinin diyabetik bulduğu 120 kişinin 80 i
gerçekleme muayenesinde diyabetik olarak
saptanmıştır.
Bu bilgilere göre, tarama testinin duyarlılığı
aşağıdakilerin hangisine eşittir?
A) 80/100
B) 80/120
C) 80/1000
D) 100/900
E) 100/100
38. Elli bin nüfuslu bir bölgede bir yıllık sürede 1000
canlı doğum, 15 ölü doğum, 500 ölüm olmuştur.
Ölenlerin 20 si bir yaşından küçük, 200 ü de 60
yaşından büyüktür.
41. Ağızda bül görülmesi en sık aşağıdakilerden
hangisindedir?
A) Pemfigus vulgaris
B) Pemfigus vejetans
C) Pemfigus foliaseus
D) Paraneoplastik pemfigus
E) İlaca bağlı pemfigu
Bu bölgedeki sağlık düzeyi ölçütleri ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Bebek ölüm hızı 20/1000
B) Kaba ölüm hızı 500/50.000
C) 60 yaş üzeri ölüm hızı 40/1000
D) Kaba doğum hızı 1000/50.000
E) Nüfus artış hızı 500/50.000
42. Spinal anestezi sırasında görülen hipotansiyonun
en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parasempatik blok
B) Motor blok
C) Sempatik blok
D) Duyusal blok
E) Derin reflekslerin bloğu
39. Günlük kahve tüketimi ile pankreas kanseri
gelişimi arasında nedensel ilişkinin incelendiği bir
araştırmada, pankreas kanseri olan 50 hastanın % 80
inin, pankreas kanseri olmayan 100 kişiden ise % 40
ının günde 3 fincan ve üzerinde kahve tükettiği
saptanmıştır.
Bu bilgilere göre, bu araştırmanın tipi, elde edilen
ölçütü ve bu ölçüt için bulunan değer aşağıdakilerin
hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Vaka-kontrol, tahmini rölatif risk, 6
B) Vaka-kontrol, rölatif risk, 6
C) Kohort, rölatif risk, 2
D) Kohort, tahmini rölatif risk, 2
E) Vaka-kontrol, tahmini rölatif risk,
43. Aşağıdaki durumlardan hangisi makrositik
anemiye yol açmaz?
A) Kronik hemoliz
B) Kronik böbrek hastalığı
C) Hipotiroidizm
D) Fenitoin kullanımı
E) Kronik karaciğer hastalığı
22
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
44. Kanama diyatezi nedeniyle getirilen ve kanama
zamanı uzamış olarak bulunan bir çocukta
aşağıdakilerden hangisi düşünülmemelidir?
A) Trombositopeni
B) Trombosit fonksiyon bozukluğu
C) Von Willebrand faktör eksikliği
D) Faktör VII eksikliği
E) Damar duvarı patolojisi
48. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi
pediatrik enfektif endokardit nedenleri arasında yer
almaz?
A) Coxakie A virüs
B) Neisseria gonore
C) Brucella
D) Coxiella burnetii
E) Stafilococcus aureus
45. Hangi akut lenfoblastik lösemi tipinde birinci
remisyondan sonra kemik iliği transplantasyonu
planlanır?
A) t (4;11) olan ALL
B) CALLA negatif ALL
C) Erkek cinsiyet
D) Başlangıçta lökosit sayısı 100 bin/mm3’den
fazla olan ALL
E) t (9;22) olan ALL
49. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebekte
jeneralize ödem sebeplerinden biri değildir?
A) Prematürite
B) Eritroblastozis fetalis
C) Konjenital toksoplazma enfeksiyonu
D) Hurler sendromu
E) Turner sendromu
46. Çocukluk çağında hipoglisemi ve hipofosfotemik
riketse yol açan alt ekstremiteden kaynaklanan
yumuşak doku tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fibrosarkom
B) Rabdomiyosarkom
C) Leiyomiyosarkom
D) Sinovyal sarkom
E) Hemanjioperisitoma
50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hiposik iskemik
ensefalopati (HİE) için doğru yanlıştır?
A) Terapötik hipotermi en iyi tedavi yöntemidir.
B) Konvülsiyon tedavisinde ilk seçenek
fenobarbitaldir.
C) EEG’nin patolojik olması kötü prognozu
gösterir.
D) BOS’ta aspartat, glutamat ve NO azalır.
E) Spontan aktivitenin olmaması yüksek
mortalite riskini gösterir.
47. Aşağıdaki kalp hastalıkların hangisinde ikinci kalp
sesi (S2) inspiryumda tek, ekspiryumda çift duyulur?
A) Pulmoner stenoz
B) Mitral yetmezlik
C) Aort stenozu
D) Sağ dal bloku
E) Atrial septal defekt
51. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bir bebekte
hayatın ilk günü ortaya çıkan sarılığın en az olası
nedenidir?
A) Crigler-Najjar sendromu
B) Eritroblatozis fetalis
C) Gizli hemoraji
D) Sepsis
E) Konjenital enfeksiyonlar
23
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
52. Aşağıdakilerden hangisi sekiz yaşındaki bir
çocukta uzun boy nedeni değildir?
A) Püberte prekoks
B) Marfan sendromu
C) Klinefelter sendromu
D) Sotos sendromu
E) Akondroplazi
56. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda tekrarlayan
akciğer enfeksiyonu nedeni değildir?
A) Orak hücre anemisi
B) Hiperimmunglobulin E sendromu
C) Lökosit adezyon defekti
D) Aort koarktasyonu
E) Pulmoner sekestrasyon
53. Halsizlik, giderek artan pigmentasyon ve
tırnaklarında şekil bozukluğu olan 12 yaşındaki bir kız
çocukta ciddi mukokutanöz kandidiazis ve
hipoglisemik ataklar saptanıyor. Öyküsünden 9
yaşından beri hipotiroidi nedeni ile tedavi almakta
olduğu öğreniliyor.
57. Bronşiolitis obliteransın en sık enfeksiyöz nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Respiratuvar sinsistyal virüs (RSV)
B) Adenovirüs
C) Boğmaca
D) Mycoplazma
E) İnfluenza
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsülinoma
B) Humoral immün yetmezlik
C) Otoimmün poliendokrinopati tip I
D) AIDS
E) DiGeorge sendromu
58. Aşağıdaki oküler alerjilerin hangisine atopik
dermatit hemen her zaman eşlik eder?
A) Alerjik konjunktivit
B) Vernal konjunktivit
C) Atopik keratokonjunktivit
D) Dev papiller konjunktivit
E) Kontakt alerji
54. Trimetilaminürinin tek bulgusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Koyu renkli idrar
B) Kötü vücut kokusu
C) Üriner sistemde taş
D) Gut benzeri eklem şikayetleri
E) Durdurulamayan nöbetler
59.
Kırmızı idrar yapma
nedeniyle başvuran 8
yaşındaki kız
hastanın tam idrar
tahlilinde eritrosit
(+++) ve protein (+)
saptanıyor. İdrar
mikroskopisi yandaki
şekildeki gibi
saptanıyor.
55. Kas tutulumu aşağıdaki glikojen depo hastalığı
tiplerinin hangisinde beklenen bir bulgudur?
A) Tip 0
B) Tip Ia
C) Tip Ib
D) Tip III
E) Tip VI
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut poststreptokoksik glomerülonefrit
B) Membranoproliferatif glomerülonefrit
C) IgA nefropatisi
D) Sistit
E) Lupus nefriti
24
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
60. Aşağıdakilerden hangisi idiopatik hiperkalsüri
tedavisinde kullanılmaz?
A) Sodyum kısıtlaması
B) Kalsiyum kısıtlaması
C) Tiazid diüretikler
D) Potasyum sitrat
E) Sıvı alımının artırılması
64. Febril konvülsiyonla ilişkili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Altı ayla altmış ay arasında görülürler.
B) Ailede ateşli febril konvülsiyon öyküsü olabilir.
C) Düşük derecede ateşte görülebilir, kısa süreli
ateşte görülmez.
D) Rekürren basit febril konvülsiyonlar beyin
hasarı yapmaz.
E) Kompleks febril konvülsiyon mütakip 2 yılda
mortalite riskini artırır.
61. Aşağıdakilerden hangisi Kawasaki hastalığında
görülebilen klinik bulgulardan birisi değildir?
A) Raynaud fenomeni
B) Anterior üveit
C) BCG skarının belirginleşmesi
D) Üretrit
E) Safra kesesi taşı
65. Aşağıdakilerden hangisi benign intrakranial
hipertansiyon nedenlerinden biri değildir?
A) Tetrasiklin grubu ilaçlar
B) Demir eksikliği anemisi
C) Çinko eksikliği
D) Hiperparatiroidizm
E) Hipoparatiroidizm
62. Aşağıdaki bulgulardan hangisi idyopatik kronik
konstipasyon (fonksiyonel kabızlık) tanısını
destekler?
A) Mekonyumun ilk 24 saatten sonra çıkarılması
B) Enkoprezis varlığı
C) Rektumda palpe edilebilen dışkının olmaması
D) Doğumdan hemen sonra başlamış olması
E) Malnütrisyon varlığı
66. İki yaşındaki erkek hasta pnömoni nedeniyle
yatırılıyor. Fizik muayenesinde akciğerde ral, küçük
tonsiller, postnazal akıntı ve ciltte yaygın verrüko
vulgaris tespit ediliyor. Laboratuvarda grafide bilateral
pamuk atığı manzarası, Kan sayımında nötropeni
dışında bulguya rastlanmıyor. Hastanın çok sık orta
kulak iltihabı ve tonsillit geçirdiği öğreniliyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiper IgM sendromu
B) Hiper IgE sendromu
C) Bruton agamaglobulinemisi
D) Sık görülen değişken immun yetmezlik
E) Selektif IgA eksikliği
63. Aşağıdaki malabsorbsiyon nedenlerinden hangi
ciddi steatore, ala nasi aplazisi, scalp defektleri ve
hipotiroidizmle karakterizedir?
A) Kistik fibroz
B) Scwachman-Diamond sendromu
C) Pearson sendromu
D) Blizzard-johanson sendromu
E) Enterokinaz eksikliği
67. Aşağıdaki çocukluk çağı döküntülü
hastalıklarından hangisinin seyri sırasında ensefalit
gelişme olasılığı en yüksektir?
A) Kızamık
B) Suçiçeği
C) Kızamıkçık
D) Roseola infantum
E) Eritema enfeksiyozum
25
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
68. Aşağıdaki aşılardan hangisi, 4 aylık bir bebeğe
yapılabilir?
A) Kızamık aşısı
B) Polisakkarit pnömokok aşısı
C) İnfluenza virus aşısı
D) İnaktif polio aşısı
E) İnsan papilloma virus aşısı
72. Organik fosfat zehirlenmesini düşündüren
bulgular aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?
A) Taşikardi, kuru kırmızı cilt, midriazis, bilinç
değişikliği
B) Bilinç değişikliği, koreoatetoik hareketler,
takipne
C) Asidoz, konvülsiyon, hipotansiyon, miyozis
D) Bradikardi, bradipne, midriazis, bilinç
değişikliği
E) Miyozis, hipersalivasyon, bradikardi, bilinç
değişikliği
69. Koruyucu çocuk sağlığı önerileri doğrultusunda
çocuklarda hematokrit ilk olarak ne zaman
bakılmalıdır?
A) Yenidoğan dönemi
B) 2.ay
C) 4.ay
D) 6.ay
E) 9.ay
73. Plazma osmotik basınç hesaplanırken
aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Plazma sodyum düzeyi
B) Plazma Potasyum düzeyi
C) Plazma klor Düzeyi
D) Kan Glukoz Miktarı
E) BUN
70. Vitamin A eksikliğinin en erken gelişen göz
bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fotofobi
B) Karanlığa adaptasyonda gecikme
C) Bitot lekeleri
D) Keratomalazi
E) Kseroftalmi
74. Aşağıdakilerden hangisinin potasyum içeriği
diğerlerinden fazladır?
A) Kolon
B) Safra
C) Mide
D) Pankreas
E) İnce Barsak
71. Resüsitasyonda kullanılan adrenalin hangi yolla
verilmemelidir?
A) İntrakardiak
B) Periferik damar yolu
C) Santral venöz yol
D) Kemik içi yol
E) Endotrakeal
75. Aşağıdaki alternatif solüsyonlardan hangisi
cerebral perfüzyon artışı ile birlikte kafa içi basınç
azalmasına sebep olur?
A) Kolloidler
B) Hipertonik NaCl
C) Gelatin
D) Albumin
E) Dextran
26
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
76. Bir hafta önce laparoskopik kolesistektomi
ameliyatı geçiren hasta Na:126, Glu:260, CVP normal
olan hastada plasma osmotik basıncı 290mOsm olarak
hesaplanıyor.
80. Ateşli silah yaralanmasına bağlı femoral arter
yaralanmasına bağlı 28 yaşındaki hasta hemorojik şok
tablosu ile acil servise geliyor. Hastanın kanama
kontrolü yapılırken, hastaya sıvı ve kan transfüzyonu
yapılıyor.
Bu hastada hiponatreminin en olası sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipervolemik hiponatremi
B) Hiperaldesteronizm
C) Hiperglisemi
D) Uygunsuz ADH salınımı
E) Cushing Sendromu
Aşağıdakilerden hangisi uygulanan sıvı
resüsitasyonunun etkinliği değerlendirmede
kullanılan doku spesifik parametrelerden değildir?
A) Baz açığı
B) Gastrik tonometri
C) Doku pH
D) Oksijen Karbondioksit Düzeyi
E) İnfrared spektroskopi
77. Divertikülozise bağlı alt GIS kanaması geçiren
hastada aşağıdaki hormonlardan hangisinde artış
olmaz?
A) Kortizol
B) Tiroid hormonları
C) Katekolaminler
D) ADH
E) ACTH
81. Aşağıdakilerden hangisi SIRS kriterlerinden
değildir?
A) Vücut ısısı >38 C
B) Taşikardi
C) Hipotansiyon
D) Takipne
E) Lökositoz
78. Aşağıdakilerden hangisi apoptozisi hızlandırır?
A) TNF alfa
B) IL-1
C) IL-2
D) IL-6
E) IL-10
82. Aşağıdakilerden hangisi temiz yaraya örnektir?
A) Tiroid kanseri nedeni ile yapılan total
tiroidektomi
B) Laparoskopik kolesistektomi
C) Pylor obstrüksiyonu için yapılan
gastroenterostomi
D) Divertikülit için yapılan kolon rezeksiyonu
E) Mesane tümörünedeni ile yapılan mesane
rezeksiyonu
79. Aşağıdakilerden hangisi enteral nutrisyon için
kontrendikasyon oluşturur?
A) Ciddi karaciğer travması
B) Bilinç bulanıklığı
C) Meme kanser cerrahisi
D) Yüksek debili enterokütan fistül
E) Mental retardasyon
27
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
83. İki saat önce karın sağ üst tarafından bıçakla
yaralnamış genç erkek hasta acil servise getiriliyor.
Hastanın genel durumu iyi, bilinci açık, hafif taşikardi
dışında tüm vital bulguları stabil. Fizik muayenede
karın sağ üst tarafta yaklaşık 6cm’lik kesi var. Sağ
tarafta hassasiyet mevcut ancak rebound yok.
87. Aşağıdakilerden hangisi meme başı akıntıları için
yüksek risk sayılır?
A) Genç hastalar
B) Spontan akıntılar
C) Eşilik eden konnektif doku hastalığı olanlar
D) Nulliparite
E) Bilatearal akıntılar
Bu hastanın takibinde aşağıdakilerden hangisi daha
uygun olacaktır?
A) Peritoneal lavaj ile değerlendirilmelidir.
B) Lokal anestezi ile yara eksplorasyonu yapmak
gerekir.
C) Sadece vital bulgular ile takip edilir
D) Hemen laparotomi yapılmalıdır
E) Eritrosit sintigrafisi yapılmalıdır
88. Aşağıdaki meme lezyonlardan hangisinde malign
potansiyel vardır?
A) Perimenapozal dönemde görülen
fibroadenom
B) Duktal ektazi
C) Yağ nekrozu
D) Atipik duktal hiperplazi
E) Sklerozan adenozis
84. Differensiye Tiroid kanserlerinden hangisinde
hematojen yayılım daha belirgindir?
A) Papiller Ca
B) Foliküler Ca
C) Hurtle Hücreli Ca
D) Medüller Ca
E) Anaplastik Ca
89. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer
transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturur?
A) İnsülin İhtiyacı olan DM
B) Siroza bağlı karaciğer yetmezliği ve KC 3cmlik
rezeke edilemeyen malign kitle (Metastaz yok)
C) Akciğerde 3cm lik rezeke edilemiyen malign
kitle
A) (metastaz yok)
D) Hipoalbuminemi
E) HCV pozitifliği
85. Aşağıdakilerden hangisi Differensiye Tiroid
kanserleinde prognostik faktör olarak kullanılamaz?
A) Yaş
B) Tümörün Büyüklüğü
C) Lenf Nodu Tutulumu
D) Ailede Tiroid Kanseri öyküsü olması
E) Tümörün Tiroid kapsül dışına yayılması
90. Elli iki yaşında erkek hasta sternum hizasında ağrı
ve özellikle sıvı gıdaları yutma zorluğu şikayetiyle
başvuruyor. Çekilen baryumlu grafisinde ösefagusta
helezonik görüntüsü olan hastanın yapılan
manometrik ölçümlerde alt ösefageal sfinkterin
normal, gövdede ise peristaltil olmayan yüksek
basınçlı kasılmalar olduğu görülüyor.
86. Klinik bulgu vermeyen ancak Parathormon
yüksekliği tesbit edilen hastalarda aşağıdakilerden
hangisi cerrahi endikasyon oluşturmaz?
A) Serum Ca düzeyi normal üst limitten 1 mg/dl
‘den fazla olanlar
B) Hiperkalsiüri 400 mg/gün üzerinde olanlar
C) Kreatin klirensinde yaş ve cinse uyan aralıktan
% 30’dan fazla azalma
D) Kemik yoğunluğunda azalma (T değerinin 2.5’den az olması)
E) 50 yaşından ileri hastalar.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akalazya
B) Diffüz Ösefageal spazm
C) Fındıkkıran Ösefagusu
D) Sklerodermaya bağlı ösefagus motilite
bozukluğu
E) Non spesifik değişiklikler
28
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
91. Aşağıdakilerden hangisi erken mide kanseri tanısı
ile uyumlu değildir?
A) Tümörün serozayı infiltre etmiş olması
B) Lenf nodu tutulumunun olması
C) Uzak metastazın olması
D) Mide korpusunda görülmesi
E) Prognozun daha iyi olması
94. Elli dört yaşında erkek hasta litotomi pozisyona
göre anüsün sol yanında saat 3hizasında üzeri eritemli,
fluktuasyon veren şişlik ile başvuruyor. Daha önceden
de aynı yerden 2 kez apse boşaltıldığını söylüyor.
Perianal apse olduğu karar verilen kolleksiyon anal
kenara yakın yapılan 1cm’lik eliptik insizyon ile drene
ediliyor. Hastaya analjezik verilerek çıkarılıyor. 3 hafta
sonra görülen hastada apsesinin ve o bölgedeki
endurasyonun kaybolduğu ancak insizyon yerinden
günde 2 pansuman lekeleyecek şekilde akıntının
devam ettiği görülüyor.
92. Altmış yedi yaşında erkek hasta karın sol alt
kadranda belirgin ağrı şikayetile başvuruyor. Fizik
muayenede vücut sıcaklığı 38.2 derece ölçülen
hastanın karın sol alt kadranda hassasiyet ve defans
alınıyor. Barsak sesleri azalmış olan hasta daha öncede
ara ara aynı bölgede birkaç gün süren ağrıları
olduğunu söylüyor. Yapılan Abdominal BT’de sigmoid
kolon hizasında konglemerasyon olduğu ve bunun
çevresinde sol parakolik bölgede sınırlı muhtemelen
apse ile uyumlu kolleksiyon tarifleniyor.
Bu hastanın durumuyla uyumlu tanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Antibiyotik verilmediği için apse tam
iyileşmemiştir
B) Skuamöz Ca düşünülmelidir
C) Fistül gelişmiş olabilir
D) Hasta immün yetmezlik açısından
değerlendirilmelidir
E) Bu crohn hastalığının göstergesidir
Bu hastanın bu aşamadan sonra en uygun tedavisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazogastrik ve rektal tüp takılarak klinik izlem
B) Oral kesilip geniş spektrumlu antibiyotik ile
en az bir hafta izlem
C) Oral kesilip antibiyotik + apsenin peruktan
drenajı
D) Acil cerrahi yapılıp kolostomi yapılamsı
E) Acil cerrahi girişim ve kolon rezeksiyonu
93. Mukuslu gayta şikayeti ile kolonoskopi yapılan
hastada rektosigmoid bileşkede yaklaşık 1.5 cm çaplı
sapsız polip izleniyor. Polip kolonoskopi sırasında tam
olarak eksize ediliyor. Patoloji sonucu muskularis
mukozaya kadar ilerlemiş displazi (in-situ tümör )
olarak raporlanıyor.
95. Çocukluğunda yapılmış kan transfüzyonu sırasında
HCV alan bir kişide daha sonra siroz gelişiyor. 20 yıldan
fazla süredir takip edilen hasta şu anda 62 yaşında)
Hastanın yapılan BT sinde karaciğer sağ lobda yaklaşık
7cm çaplı malign olduğu düşünülen kitle tesbit
ediliyor.
Hastaya bu aşamadan sonra en uygun yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ek girişime gerek yok
B) Sadece Radyoterapi
C) O bölge kolonun segmenter rezeksiyonu
D) Total prokto-kolektomi
E) Uzun süreli infliximab tedavisi
Sistemik başka metastazı olamayan hastada kitlenin
rezektabilitesinin değerlendirilmesinde
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Ensefelopati varlığı
B) İntraktble asit varlığı
C) İndosiyanin yeşili retansiyonu
D) Alfa Feto Protein düzeyi
E) Albumin düzey.
29
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
96. Daha önce peptik ülser nedeni ile BTV +
Antrektomi ve Bilroth II Gastrojejunostomi yapılmış
hastada safra kesesinde taş esbit ediliyor. Sarılık ve
akolik gayta gelişiyor.
100. Yarık damak ameliyatının amaçları arasında yer
almayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Velofarengeal kompetansın sağlanması
B) İşitmenin korunması
C) Emmenin etkin hale getirilmesi
D) Yüz büyümesinin korunması
E) Fonksiyonel oklüzyon
Bu hastanın tanısını koymak için öncelikli olarak
aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?
A) Kan Biyokimyası
B) USG
C) ERCP
D) PTK
E) MRCP
97. Uzamış açlıkla kan şekerinin 50mg/dl’nin altına
inecek kadar şiddetli hipoglisemi bulguları ortaya
çıkan, Dextroz ile bulguları düzelen hastalarda
öncelikle hangisi düşünülmelidir?
A) Diabetus İnsipitus
B) Hiperpotesemi
C) İnsülinoma
D) Glukagonoma
E) Vipoma
101. Timoma için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Anterior mediastende yer alır.
B) Klınikte myastenia gravis ile birlikte
bulunabilir.
C) Kapsül invazyonu yapmamış lezyonlar stage I
olarak tanımlanır.
D) Myasteni ile birlikte görülen timomada cerrahi
tedavi yapılamaz.
E) Cerrahi düşünülen hastalarda sternotomi en
uygun cerrahi yaklaşım şeklidir.
98. Aşağıdaki Salter Haris epifiz kırıklarından
hangisinde hem intra-artikuler kırık hem de
metafizer kırık vardır?
A) Salter Harris Tip I
B) Salter Harris Tip II
C) Salter Harris Tip III
D) Salter Harris Tip IV
E) Salter Harris Tip V
102. Otoskleroz için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Otozomal dominant geçiş gösterir.
B) Miks tip işitme kaybı ortaya çıkar.
C) Schwartze belirtisi görülebilir.
D) Görültülü ortamda daha iyi duyar
E) Kohlear otosklerozda 4000 Hz de kemik
yolunda düşme olur.
99. Osteosarkoma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kemiğin diyafiz kısmı en sık tutulan
lokalizasyondur
B) En sık hayatın ikinci dekadında görülür
C) Metastazları genellikle hematojendir
D) Osteosarkomlarda benign dev hücrelere
sıklıkla rastlanabilir
E) Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da
gelişebilir
103. Otuz yaşında erkek hasta ağrısız testis büyümesi
ile doktora başvuruyor hastanın yapılan tetkiklerinde
AFP ve B-HCG negatif bulunuyor ancak USG’de kitle ile
uyumlu olduğu söyleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orşit
B) Testis torsiyonu
C) Klasik seminom
D) Anaplastik seminom
E) Testisin miks hücreli tümörü
30
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
104. On yaşında erkek çocuk gelişme geriliği ile
başvuruyor. Hastanın yapılan tetkiklerinde kreatin :8,5
mg/dl ayrıca normokrom normositer anemisi
muayenesinde de retinis pigmentoza saptanıyor.
107. Aşağıdaki hastalıkların hangisine prenatal tanı
konulamaz?
A) Konjenital kistik adenomatoid malformasyonu
B) Konjenital diaframatik herni
C) Sakrokoksigeal teratom
D) Konjenital lober amfizem
E) Posterior üretral valv
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Multikistik Böbrek
B) Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
C) Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
D) Medüller Sünger Böbrek
E) Familial jüvenil nefronofitizis
105. Aşağıdakilerden Faringokonjonktival Ateş için
yanlıştır?
A) Tip 3 ve 7 adenovirus etkendir
B) Yüksek ateş, boğaz ağrısı ve bilateral
konjonktivitle karakterizedir.
C) Hassas preauriküler lenf nodları vardır.
D) Minimal kornea tutulumu olabilir
E) Yüzme havuzlarından bulaşır.
108. Torakoabdominal aorta anevrizması cerrahisinin
en önemli komplikasyonu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Parapleji
B) Kalp yetmezliği
C) Mezenterik iskemi
D) Dissemine intravasküler koagülasyon
E) Kanama
106. Glokom tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin
yeri yoktur?
A) Beta blokürler
B) Sempatomimetikler
C) Karbonik anhidraz inhibitörleri
D) Antikolinerjikler
E) Alfa agonistler
109. Aşağıdaki leiomyom tiplerinden hangisinin
semptomatik olma ihtimali en azdır?
A) Tip 0
B) Tip 1
C) Tip 2
D) Tip 4
E) Tip 7
31
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
110. Endometriotik peritoneal implantların
saptanmasında duyarlılığı en yüksek olan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ultrasonografi
B) Pelvik MRI
C) Laparoskopi
D) CA-125 takibi
E) Histerosalpingografi
113. Sol overden kaynaklanan ve sadece paraaortik
lenf nodlarına metastaz yapmış seröz over kanserinin
evresi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) I C
B) II A
C) II B
D) IIIA1
E) IIIA2
111. Adet sonrası başlayan kötü kokulu akıntı, kasık
ağrısı ve yüksek ateş yakınmaları olan hastanın
muayenesinde mukopürülan servisit ve alt batın
bölgesinde hassasiyet saptanıyor.
114. Erken gebelik döneminde serviko-isthmik
bölgedeki yumuşama belirtisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Culin belirtisi
B) Hegar belirtisi
C) Chadwick belirtisi
D) Friedman belirtisi
E) Braxton-hicks belirtisi
Bu hastada en uygun kombinasyon tedavisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klaritromisin + vankomisin
B) Metranidazol+ gentamisin
C) Ampisilin+ Gentamisin
D) Klindamisin+ Eritromisin
E) Seftriakson+ Doksisiklin
112. Trofoblastik hastalıkların tedavisinde kullanılan
metotreksat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Folik asit analoğudur.
B) DNA sentezinde artış olur.
C) Dehidrofolat redüktaz enzimini inhibe eder.
D) Kemik iliği aplazisi yapabilir.
E) Yan etkilerini azaltmak için Leukovorin
kullanılabilir.
115. Normal gebelikte hangi koagülasyon faktörünün
aktivitesi azalmıştır?
A) Faktör V
B) VII
C) VIII
D) Plazmin
E) Fibrinojen
32
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
116. Gestasyonel diabet tanısı koyulan olgularda
aşağıdaki durumların hangisinde artış beklenmez?
A) Abortus
B) Hipertansiyon
C) Makrozomi
D) Fetal ölüm
E) Sezaryen doğum
119. Postmenopozal dönemde raloksifen kullanımı
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Osteoporoz gelişmiş kadınlarda öncelikli
olarak tercih edilir
B) Kullanıcılarda endometrial hiperplazi riski
artar
C) Uzun süreli kullanımda meme kanseri riskinde
artışa neden olur
D) Kullanıcılarda vazomotor semptomlar artabilir
E) Lipid profilini olumsuz etkileyerek koroner
hastalık riskini arttırır
117. Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi
gradelenebilir?
A) Disgeminom
B) Endodermal sinüs tümörü
C) Embriyonel karsinom
D) İmmatür teratom
E) Nongestasyonel koryokarsinom
120. İnfertilite tedavisi için gonadotropinlerle
ovulasyon indüksiyonu uygulanan hastalarda
aşağıdakilerden hangisinin varlığında ovaryan
hiperstimülasyon sendromu gelişme riski artmaz?
A) Genç yaş
B) Obezite
C) Gebelik varlığı
D) Polikistik over sendromu
E) Yüksek doz gonadotropin kullanımı
Klinik Bilimler testini
118. Aşağıdakilerden hangisi hipogonadotropik
hipogonadizm nedeni değildir?
A) Prader-Labhart-Willi sendromu
B) Laurence-Moon-Bardet-Biedl sendromu
C) Müllerian disgenezi
D) Kraniofaringioma
E) Primer hipotiroidizm
bitirdiniz.
Lütfen Cevaplarınızı
kontrol ediniz.
33
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
TUSEM 2015 NİSAN 1. DENEME SINAVI
34
www.doktorcicek.com
twitter.com/doktorcicek
Download

tusem 2015 nisan 1. deneme sınavı