EDİTÖR KÖŞESİ
Değerli Meslektaşlarım,
Bu yılki ilk sayımızda oldukça zengin konularla yeniden birlikteyiz. Erkek cinsel sağlığı bölümünde prematür ejakülasyon Dr. Şimşek tarafından ele alınıyor. Farklı disiplinler açısından önem arz
etmesi adına, Dr. Yıldız ve ark. bize erektil disfonksiyon-epilepsi ilişkisi ve melatoninin ereksiyon
açısından önemini iki farklı derleme ile kaleme aldılar. Dr. Telli ve ark., yine oldukça popüler bir
başlık olan gen tedavisinin ereksiyon bozukluklarındaki önemini vurguluyor. Bu alanda yine güncel makale özetleri de derlemeler ile konular örtüşecek şekilde sizlerin beğenisine sunulmaktadır.
Prematür ejakülasyon tedavisinde hyaluronik asit, erken başlangıçlı ereksiyon bozukluklarında kavernozal akımın önemi, radikal prostatektomi sonrası penil protez ve 5PDEİ hasta memnuniyeti
açısından karşılaştırması, sildenafilin diabetik ratlarda fibrozisi iyileştirmesi, allerjik rinit-erektil disfonksiyon birlikteliği ve son olarak hayvanlarla cinsel ilişki sonrası penis kanseri riski bu sayımızda
yer alan konu başlıklarıdır.
Erkek infertilitesi bölümünde ise Dr. Görür, gençler arasında yaygın kullanılan anabolizan ilaçlar
ve spermatogenez konusunu inceliyor. Erkek infertilitesinde genetik bilgilendirme Dr. Şamlı ve
Klinefelter sendromu oldukça ayrıntılı olarak Dr. Başar tarafından güncellendi. Yine aromataz inhibitörlerinin bu alanda kullanımı Dr. Karaköse ve ark. tarafından kaleme alındı. Testiküler sperm
ekstraksiyonunda başarıyı belirleyen faktörler Dr. Turunç tarafından sunulmaktadır. Güncel makale
özetleri de sperm DNA fragmantasyon bozukluklarının embriyo kalitesine etkisi, yine uygulamada
sıkça gördüğümüz kriyoprezervasyona bağlı başarıyı belirleyen faktörler, genç yaştaki malignitelere bağlı sperm parametrelerindeki bozukluklar, infertilitede popüler bir başlık olan aquaporinler
diabetik rat modellerinde olarak sıralanıyor. Son olarak vazo-epididimostomi ile azospermik erkeklerde klinik başarı konu başlıkları arasında yer alıyor.
Kadın cinsel sağlığı bölümünde ise Dr. Kızılkaya, bize farklı açıdan çok önemli bir konuyu inceledi:
cinsel fonksiyonları değerlendirmede hemşirenin rolü. Güncel bir konu, metabolik sendrom ve
kadın cinselliği Dr. Öztürk ve ark. tarafından değerlendirildi. Bu sayıdaki son yazımızda diabetes
mellitusa bağlı kadın cinsel fonksiyonlarındaki olumsuzlukları Dr. Çiftçi ve Dr. Yeni bizlere sunmaktadır.
Bu yıl dokuzuncusu yapılacak olan Avrasya Androloji Zirvesinde buluşmak ümidiyle.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Barış Altay
Genel Yayın Yönetmeni
V
Download

EDİTÖR KÖŞESİ - JournalAgent