Reklamačný list
Dátum:
Dátum prijatia reklamácie:
Reklamáciu prijal:
adresa odberateľa: názov firmy:
..........................................................................................
adresa:
..........................................................................................
telefón:
..........................................................................................
kontaktná osoba: ..........................................................................................
adresa dodávateľa: DAMARK, s. r. o.
Okružná 1101/4
014 01 Bytča
názov tovaru:
výrobné číslo:
zakúpený dňa:
číslo faktúry:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
popis chyby:
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
chyba sa prejavuje:
trvalo
po určitej dobe
náhodne
návrh na vybavenie reklamácie:
...................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
reklamačný list vyhotovil:
pečiatka a podpis:
spôsob vybavenia reklamácie: .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
dátum vybavenia reklamácie: ................. vybavenú reklamáciu prevzal: ...................................
Tovar zašlite na adresu sídla spoločnosti: DAMARK, s. r. o., Okružná 1101/4, 014 01 Bytča
Uplatnenie reklamácií
Reklamačné konanie môže byť započaté až po vyplnení tohoto formulára. Tovar zasielajte mechanicky, resp. elektricky
nepoškodený na adresu sídla spoločnosti – nie na dobierku! K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry a záručného listu.
K reklamácii je potrebné uviesť presný popis chýb a nedostatkov.
Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez reklamačného listu, alebo s nevyplneným reklamačným
listom bude vrátený späť na náklady zákazníka.
Nehodiace sa prečiarknite
Download

Reklamačný list