RadioLAN, spol., s. r. o., Čsl. Tankistov č. 83, 841 06 Bratislava
mail: [email protected], web: http://www.radiolan.sk
REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Technik:
Dátum prijatia reklamácie:
Prijatie reklamácie od:
Meno / Názov firmy:
Adresa / Sídlo:
Kontaktná osoba:
Tel./e-mail:
Číslo dokladu :
Dôvod reklamácie / popis poruchy:
(Udajte podrobný popis závady, na základe ktorej je možné opätovne a jednoznačne vyvolať jej prejavy. (vrátane časových závislostí - kedy/odkedy
sa porucha prejavuje,konfigurácia/mód a pod.))
Č.
Reklamovaný Hardware / Software / Iný materiál
Výrobné číslo
Množstvo
1.
2.
3.
4.
5.
Odovzdal: (podpis, pečiatka zákazníka)
Prevzal: (podpis technika za RadioLAN, spol. s r.o)
*Prehlásenie: Odovzdaním do servisu súhlasím so skutočnosťou, že v prípade neoprávnenej reklamácie mi budú účtované
všetky náklady spojené s jej spracovaním, opravou, alebo výmenou reklamovaného tovaru (Porucha bola spôsobená nesprávnou
alebo neodbornou obsluhou, nevhodným zaobchádzaním, alebo tovar je po záruke. Pozn: Uvedené príklady nie sú zoznamom
všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.), minimálne vo výške 12 € (361,51 Sk) bez DPH.
Ukončenie reklamácie:
Reklamáciu považujeme za ukončenú oznámením zákazníkovi o jej vybavení. Tovar nevyzdvihnutý po uplynutí 3
mesiacov od oznámenia bude automaticky zaslaný kuriérom na náklady zákazníka.
Ukončené dňa:
Spôsob vybavenia:
*Oprava / Výmena
Typ reklamácie:
Oprava:
*Oprávnená / Neoprávnená
*Záručná / Pozáručná
*Nehodiace prečiarknite
Fakturačné oddelenie
02/33004000
HOTLINE
02/33004111
Bankové spojenie
2620012335/1100
Registrácia
Okresný súd Bratislava IV, Oddiel Sro, Vložka číslo: 32392/B
Download

REKLAMAČNÝ PROTOKOL *Oprávnená