STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice Tel.: 055/6784694
Fax: 055/6770560
IČO: 17078407
DIČ: 2021189027
PRIHLÁŠKA
na nadstavbové štúdium
denné, externé diaľkové
I. Vyplní uchádzač
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Národnosť
miesto
okres
rodné číslo
štátne občianstvo
Bydlisko
Škola, ktorú uchádzač navštevuje alebo navštevoval
Číslo študijného odboru
číslo navštevovaného učebného odboru a jeho názov
názov študijného odboru, na ktorý sa uchádzač hlási
Zamestnaný uchádzač uvedie funkciu v zamestnaní
Kontakt na uchádzača - telefón
cudzí jazyk v učebnom pomere
názov a adresa zamestnávateľa
mobil
e – mail:
Upozornenie - neoddeliteľnou súčasťou prihlášky sú tieto doklady:
1. Kópia rodného listu
2. Kópia výučného listu
Poučenie: podľa odporúčania má žiak pokračovať v štúdiu jazyka, ktorý absolvoval v učebnom pomere, pretože
platná legislatíva stanovuje od školského roku 2004/2005 povinnú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka.
3. po predchádzajúcom poučení záväzne sa prihlasujem na cudzí jazyk /ANJ, NEJ, RUJ/:
*Čo sa nehodí, prečiarknite!
....................................................
podpis uchádzača
II. Vyplní lekár
Posudok okresného (obvodného) dorastového lekára, či je uchádzač fyzický a duševne schopný študovať zvolený
študijný odbor a zároveň aj vykonávať práce v rámci prevádzkovej praxe podľa druhu štúdia, na ktorý sa hlási.
Pečiatka a podpis
V .........................................., dňa ....... 20...
III. Vyplní riaditeľ SOŠA v Košiciach, na ktorú sa uchádzač hlási
Rozhodnutie:
Uchádzač bol – nebol prijatý na štúdium
V Košiciach, dňa .......... 20...
pečiatka
riaditeľ školy
Download

PRIHLÁŠKA na nadstavbové štúdium denné, externé diaľkové