Záväzná prihláška na brigádu v SRN
Záväzne sa prihlasujem na dvojmesačnú brigádu vo firme Dominik, Hörstel, Nemecko
Meno
Priezvisko
Rodné priezvisko
Bývalé priezvisko
(napr. u rozvedených)
Narodený/á
Dátum
Obec/mesto
Okres
Štát
Pohlavie (označte krížikom)
Bydlisko
Rodinný stav
(označte krížikom)
muž
ženatý/
vydatá
slobodný/á
žena
rozvedený/á
ovdovený/á
Ulica, číslo domu
Obec
PSČ
Dodacia pošta
Telefónny kontakt
E-mail
Vodičský preukaz
(označte krížikom)
B
C
T
D
E
nemám
Áno
Nie
Jazdil(a) som
vysokozdvižným vozíkom
iné
Pracovali ste v predchádzajúcom období vo firme Dominik
Viazal(a) som
kytice
Jazdil(a) som nákladným
autom
Označte krížikom vaše
zaradenie /študent ,dôchodca
atď./
Študent
Žena/muž v domácnosti (potrebné vziať fotokópiu sobášneho
listu do Nemecka)
Dôchodca (aj predčasný, výsluhový a iný...)
Doprava do práce je bicyklom
Áno jazdím na bicykli
Nie nejazdím na bicykli
(označte krížikom , či jazdíte)
Poznámka :
Spôsob dopravy na brigádu
(označte krížikom)
Záväzne si objednávam dopravu na brigádu a späť
Dopravu si zabezpečím sám
Prípadné otázky píšte na E-mail: [email protected]
Správnosť a pravdivosť uvedených údajov potvrdzujem svojím podpisom.
V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou,
spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške.
V...................................., dňa ......................
...............................................
podpis brigádnika
Download

Záväzná prihláška na brigádu v SRN - REAL