Základná škola, Vazovova 4, 811 07 Bratislava
Dotazník k zápisu žiaka do 1. ročníka
Školský rok:
por. číslo zápisu:______
Údaje o dieťati
Meno
Priezvisko
Rodné číslo
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Národnosť
Štátna príslušnosť
Trvalé bydlisko dieťaťa
Mestská časť
Adresa materskej školy, ktorú
dieťa navštevuje, počet rokov
dochádzky do MŠ
Má na našej škole súrodenca
MŠ
Počet rokov:
áno – trieda:
áno
nie
nie (uveďte ZŠ, na ktorú dieťa patrí)
Patrí do rajónu školy
Názov a kód zdravotnej
poisťovne
Zdravotný stav dieťaťa
(rečové vady, poruchy zraku, sluchu,
diagnostikované telesné vady, neurotické
ochorenia, sledovanie v CPPPaP
Prihlasujem svoje dieťa na
povinne voliteľný predmet:
Bude moje dieťa navštevovať
školský klub detí (ŠKD) ?
Náboženská výchova
Etická výchova
áno
nie
kat.
evanj.
iná
Údaje o zákonných zástupcoch
Meno a priezvisko otca
Trvalé bydlisko
Zamestnanie
Zamestnávateľ
tel. číslo:
e-mail:
Kontakty
Meno a priezvisko matky
Trvalé bydlisko
Zamestnanie
Zamestnávateľ
Kontakty
Žijú rodičia v spoločnej domácnosti?
V prípade neúplnej rodiny, komu
bolo dieťa zverené do výchovy
tel. číslo:
e-mail:
áno
nie
Bydlisko žiaka, ak nebýva u rodičov
Meno a priezvisko ubytovateľa
tel.číslo:
e-mail:
Kontakty
Poštu žiadam zaslať na adresu:
MENO A PRIEZVISKO:
___________________________________________
ULICA, ČÍSLO:
____________________________________
PSČ,OBEC:
____________________________________
V súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním
týchto údajov pre potreby triednej dokumentácie počas plnenia povinnej školskej
dochádzky môjho dieťaťa.
V Bratislave dňa ________________
_____________________________
podpis zákonného zástupcu
Prevzal(a):_____________________
podpis pracovníka školy
V prípade, že žiadate pre dieťa odklad školskej dochádzky je potrebné
podľa zákona č. 245/2008 Z.z. doručiť riaditeľstvu školy:
1/ žiadosť zákonného zástupcu
2/ odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
3 /odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
Download

Dotazník k zápisu žiaka do 1. ročníka