Zmluva o ubytovaní - študentská č. .......
uzavretá v zmysle ustanovenia § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
__________________________________________________________
Ubytovateľ:
1.
Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Zastúpená: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor
(ďalej len „UK“)
2.
Názov: Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 0039786558
Zastúpená: Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000365896/8180
IBAN: SK9381800000007000365896
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
(ďalej len „Správca“)
(UK a Správca ďalej spolu aj ako „Ubytovateľ“)
a
Ubytovaný:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Trvale bytom:
E-mailová adresa:
Tel. číslo:
Ubytovaný je študentom denného štúdia
Univerzita:
Ročník:
Stupeň:
(ďalej len „Ubytovaný“)
(Ubytovateľ a Ubytovaný ďalej spolu len „Zmluvné strany“, alebo jednotlivo len
„Zmluvná strana“)
Článok I.
Preambula
1. UK je verejnou vysokou školou podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
vysokých školách“) a poskytuje svojim študentom ubytovanie v priestoroch svojho
Ubytovacieho zariadenia.
2. Správca je samostatne hospodáriacou súčasťou UK a Ubytovacím zariadením.
Súčasťou Ubytovacieho zariadenia sú objekty Výškové bloky, Átriové domy a Manželské
internáty.
3. Ubytovaný má štatút podľa identifikácie uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy.
Článok II.
Predmet zmluvy
Na základe tejto Zmluvy sa Ubytovateľ zaväzuje poskytnúť Ubytovanému prechodné
ubytovanie a služby s ním spojené v priestoroch Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra
– Mlyny (ďalej len „Ubytovacie zariadenie“) v časti ....... a zariadenej izbe č. ....... (ďalej
len „Izba“) a Ubytovaný sa zaväzuje zaplatiť Ubytovateľovi dohodnutú Cenu za
ubytovanie.
Článok III.
Doba ubytovania a účel ubytovania
1. Ubytovateľ poskytne Ubytovanému prechodné ubytovanie a služby s ním spojené na
dobu určitú, a to od ....... do ....... (ďalej len „Doba ubytovania“).
2. Účelom poskytnutia ubytovania je prechodné ubytovanie Ubytovaného počas štúdia
Ubytovaného, špecifikovaného v záhlaví tejto Zmluvy v akademickom roku 2014/2015.
Článok IV.
Internátny poriadok
1. Na práva a povinnosti Zmluvných strán sa okrem ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov a tejto Zmluvy aplikujú aj ustanovenia Internátneho poriadku
Ubytovateľa. Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy sa aplikujú ustanovenia Internátneho
poriadku pre akademický rok 2014/2015, účinného odo dňa 31.7.2014 (ďalej len
„Internátny poriadok“).
2. Internátny poriadok upravuje podmienky ubytovania, za ktorých Ubytovateľ
poskytuje ubytovanie a služby s ním spojené a súvisiace práva a povinnosti Zmluvných
strán. Internátny poriadok je pre Ubytovaného záväzný. Ubytovaný podpisom tejto
Zmluvy potvrdzuje, že berie na vedomie oprávnenie Ubytovateľa Internátny poriadok
kedykoľvek jednostranne zmeniť; v takomto prípade je Ubytovaný povinný oboznámiť
sa na vlastnú zodpovednosť s aktuálnym znením Internátneho poriadku.
3. Internátny poriadok (a súčasne aj akékoľvek jeho zmeny, doplnenia a úpravy), je
vyvesený na viditeľnom mieste v Ubytovacom zariadení určenom pre oznamy
(konkrétne v tlačenej forme na nástenke v administratívnej chodbe vedľa Ubytovacieho
oddelenia), ďalej na všetkých kontrolných stanovištiach do ubytovacej časti a na
internetovej stránke Správcu http://www.mlyny.uniba.sk/, sekcia „Ubytovanie“, alebo
sekcia „Rôzne“. Ubytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť miesta umiestnenia
Internátneho poriadku, kedy o tejto zmene informuje Ubytovaného, vyvesením oznamu
na viditeľnom mieste (spravidla na informačnej nástenke Ubytovacieho oddelenia a
kontrolných stanovištiach do ubytovacej časti).
4. Ubytovaný podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s Internátnym
poriadkom a zaväzuje sa akceptovať jeho ustanovenia. Ubytovaný potvrdí, že sa s
Internátnym poriadkom riadne oboznámil a že si je vedomý, že sa môže kedykoľvek
počas trvania Doby ubytovania oboznámiť s jeho znením na dostupných miestach, a to
podpísaním osobitného vyhlásenia, ktoré bude prílohou tejto Zmluvy.
Článok V.
Práva a povinnosti Ubytovaného
1. Všeobecné práva a povinnosti Ubytovaného.
1.1. Ubytovaný má právo užívať Izbu, jej zariadenie a príslušenstvo a spoločné priestory
Ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním
spojené, a to v súlade s touto Zmluvou a Internátnym poriadkom.
1.2. Ubytovaný je povinný užívať Izbu, jej zariadenie a príslušenstvo a spoločné
priestory Ubytovacieho zariadenia riadne, pričom nie je oprávnený v Izbe ani v
spoločných priestoroch Ubytovacieho zariadenia bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Ubytovateľa, vykonávať žiadne podstatné zmeny.
1.3. Ubytovaný je povinný absolvovať školenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci podľa obsahu školenia vypracovaného technikom požiarnej
ochrany a bezpečnostným technikom, ktoré absolvuje pri podpise tejto Zmluvy, čo
potvrdí svojim podpisom na príslušnom zázname. Záznam bude prílohou tejto Zmluvy.
1.4. Nedostatočné oboznámenie sa s predpismi a podmienkami ochrany pred požiarmi a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými sa mal možnosť oboznámiť pri
ubytovaní podľa obsahu školenia, nezbavujú Ubytovaného zodpovednosti, vyplývajúcej
zo všeobecne záväzných právnych a interných predpisov na úseku ochrany pred
požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Toto ustanovenie sa aplikuje aj na
prípadné zmeny, doplnenia a úpravy týchto predpisov a podmienok. Predpisy a
podmienky, ako aj ich zmeny, doplnenia a úpravy budú vyvesené na viditeľnom mieste v
Ubytovacom zariadení, rovnako, ako Internátny poriadok.
1.5. Ubytovaný nesmie prenechať Izbu, jej zariadenie a príslušenstvo k užívaniu osobe
inej, ako je Ubytovaný.
1.6. Ubytovaný je povinný užívať Izbu, jej zariadenie a príslušenstvo a spoločné
priestory Ubytovacieho zariadenia spôsobom, aby neobmedzoval ostatné osoby
ubytované v Izbe a v Ubytovacom zariadení.
1.7. Ubytovaný je povinný riadiť sa pri užívaní Izby, jej zariadenia a príslušenstva a
spoločných zariadení Ubytovacieho zariadenia aj pokynmi zamestnancov Ubytovateľa a
ním poverených osôb.
1.8. Ubytovaný má právo na využívanie inventáru, ktorý je súčasťou Izby. Ubytovaný
podpisom tejto Zmluvy preberá inventár na Izbe.
1.9. Ubytovaný je povinný dodržiavať hygienické normy a udržiavať čistotu a poriadok v
Izbe, jej zariadení a príslušenstve a v spoločných priestoroch Ubytovacieho zariadenia.
1.10. Ubytovaný je povinný postupovať vždy spôsobom, aby v čo najvyššej možnej
miere zabezpečil ochranu svojho života, zdravia, svojho majetku, majetku ostatných
ubytovaných, ako aj Ubytovateľa.
1.11. V prípade, ak Ubytovaný nebude využívať Izbu počas doby jedného (1), alebo
viacerých semestrov z dôvodu jeho štúdia na inej vysokej školy v rámci programu
ERASMUS, alebo iného obdobného programu, postupuje sa primerane podľa článku VIII.
bod 4, bod 5 a bod 6 tejto Zmluvy.
1.12. Ubytovaný je povinný bezodkladne oznámiť Ubytovateľovi zmenu svojich
osobných údajov, e-mailovej adresy, alebo špecifikácie štúdia, uvedených v záhlaví tejto
Zmluvy v opačnom prípade Ubytovateľ nezodpovedá za správne uvedenie osobných
údajov a riadne doručovanie písomností Ubytovanému.
2. Práva a povinnosti Ubytovaného pri ubytovaní sa.
2.1 Ubytovaný je povinný na vlastnú zodpovednosť bezodkladne po ubytovaní sa,
skontrolovať inventár na izbe a porovnať ho s inventárnym zoznamom, ktorý sa na Izbe
nachádza. Inventárny zoznam je neprenosný.
2.2 Akékoľvek nezrovnalosti medzi inventárom na izbe a inventárnym zoznamom, alebo
zistenia akýchkoľvek technických nedostatkov, alebo závad izby, jej súčastí alebo
zariadenia, je Ubytovaný podľa bodu 2.1 tohto článku Zmluvy povinný nahlásiť
bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ubytovania sa/prevzatia
pridelenej izby nasledovne:
a) osobne na dispečingu údržby v pracovných dňoch v čase 07:00 hod. – 15:00 hod.,
alebo
b) e-mailom na e-mailovú adresu: [email protected] (platí len pre inventár
izby a hygienu), alebo na e-mailovú adresu: [email protected] (platí pre technické
nedostatky Izby).
3. Práva a povinnosti Ubytovaného pri skončení ubytovania.
3.1 Ubytovaný je povinný odovzdať Izbu Ubytovateľovi po skončení Doby ubytovania
najneskôr v posledný deň Doby ubytovania do 16:00 hod., ak nie je v tejto Zmluve
dojednané inak.
3.2 Ubytovaný je povinný odovzdať Izbu a jej príslušenstvo a všetky súčasti
Ubytovateľovi riadne upratanú a vyčistenú.
4. Na všetky práva a povinnosti Ubytovaného sa aplikujú aj ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov a Internátneho poriadku.
Článok VI.
Práva a povinnosti Ubytovateľa
1. Ubytovateľ odovzdá Ubytovanému Izbu, jej zariadenie a príslušenstvo v stave
spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečí mu nerušený výkon jeho práv spojených s
ubytovaním.
2. Ubytovateľ je oprávnený kedykoľvek na vstup do Izby za účelom kontroly jej užívania
Ubytovaným v súlade s touto Zmluvou a Internátnym poriadkom.
3. V prípade zodpovednosti Ubytovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov
(Izby a Ubytovacieho zariadenia) Ubytovaným, alebo pre neho, platia ustanovenia § 433
až § 436 Občianskeho zákonníka.
4. Na práva a povinnosti Ubytovateľa sa aplikujú aj ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov a Internátneho poriadku.
5. Ubytovateľ si vyhradzuje právo dať upratať izbu, jej súčasti, alebo iné spoločné priestory
bunky upratovacej službe v prípade, že ubytovaný opakovane porušil pravidlá o hygiene
a poriadku v zmysle Internátneho poriadku, bod 4.5.
Článok VII.
Cena ubytovania a sankcie
1. Ubytovaný sa zaväzuje zaplatiť Ubytovateľovi cenu za ubytovanie v celkovej sume
podľa vzorca „počet kalendárnych mesiacov podľa článku III, odsek 1 zmluvy krát
....... €“ (ďalej len „Cena za ubytovanie“) v nasledovných splátkach:
Mesiac a rok; Suma; Dátum splatnosti
September 2014*; ....... €; do 25. august 2014
Október 2014; ....... €; do 20. september 2014
November 2014; ....... €; do 20. október 2014
December 2014; ....... €; do 20. november 2014
Január 2015; ....... €; do 20. december 2014
Február 2015; ....... €; do 20. január 2015
Marec 2015; ....... €; do 20. február 2015
Apríl 2015; ....... €; do 20. marec 2015
Máj 2015; ....... €; do 20. apríl 2015
Jún 2015; ....... €; do 20. máj 2015
*v zmysle Vnútorného predpisu UK č. 8/2014
2. Uvedené splátky Ceny za ubytovanie je Ubytovaný povinný uhradiť Ubytovateľovi
bankovým prevodom na účet Správcu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, alebo vkladom na
tento bankový účet, alebo platbou SEPA inkasom, pričom každému Ubytovanému bude
osobitne pridelený variabilný symbol, podľa ktorého je povinný realizovať platby
splátok Ceny za ubytovanie. Variabilným symbolom je číslo tejto Zmluvy. Jednotlivé
splátky Ceny za ubytovanie sa považujú za uhradené dňom pripísania na bankový účet
Správcu. Pri platbe SEPA inkasom je Ubytovaný povinný podpísať tlačivo „Mandát SEPA
inkaso, ktorým Ubytovaný udelí súhlas Ubytovateľovi s inkasom finančných
prostriedkov z účtu Ubytovaného a je povinný požiadať banku, v ktorej ma Ubytovaný
vedený účet, o súhlas so zriadením SEPA inkasa.
3. Ak sa Ubytovaný dostane do omeškania s úhradou Ceny za ubytovanie, resp.
ktorejkoľvek jej splátky, je povinný zaplatiť Ubytovateľovi úroky z omeškania v
zákonnej výške a zmluvnú pokutu vo výške 0,66 € za každý aj začatý deň omeškania až
do zaplatenia, rovnakým spôsobom ako splátky Ceny za ubytovanie podľa bodu 2 tohto
článku Zmluvy. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy sa nevzťahuje na prípady špecifikované
v bode 10 tohto článku Zmluvy.
4. Ubytovateľ má právo v prípade nárastu prevádzkových nákladov na ubytovanie
(zvýšenie ceny služieb, zníženie dotácie zo štátneho rozpočtu) jednostranne zvýšiť Cenu
za ubytovanie, a to maximálne o sumu zodpovedajúcu zvýšeným nákladom. O zvýšení
Ceny za ubytovanie rozhodne Ubytovateľ so súhlasom rektora UK a po schválení v
akademickom senáte UK.
5. Ubytovateľ oznámi zvýšenie Ceny za ubytovanie Ubytovanému najmenej jeden (1)
mesiac vopred. Zvýšenie Ceny za ubytovanie Ubytovateľ zverejní na mieste obvyklom v
sídle Ubytovateľa a na internetovej stránke, spolu s dátumom tohto zverejnenia.
6. V prípade, ak Cena za ubytovanie bude podstatne zvýšená, Ubytovaný má právo od
tejto Zmluvy odstúpiť, kedy sa neaplikuje ustanovenie článku VII bod 4, bod 5 a bod 6
tejto Zmluvy. V prípade, ak Ubytovaný neodstúpi od tejto Zmluvy v lehote do jedného (1)
mesiaca odo dňa zverejnenia zvýšenej Ceny za ubytovanie v zmysle bodu 4 a bodu 5
tohto článku Zmluvy, je Ubytovaný povinný platiť zvýšenú Cenu za ubytovanie podľa
bodu 3 a 4 tohto článku Zmluvy. Ubytovaný sa zaväzuje, že zvýšenú Cenu za ubytovanie
bude platiť od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zverejnené oznámenie
o zvýšení Ceny za ubytovanie zo strany Ubytovateľa podľa tohto článku Zmluvy. Za
podstatné zvýšenie Ceny za ubytovanie sa rozumie jej zvýšenie o viac ako 33,00 %.
7. V prípade porušenia povinností Ubytovaného z tejto Zmluvy, alebo z Internátneho
poriadku, je Ubytovaný povinný zaplatiť zmluvné pokuty v sumách podľa tejto Zmluvy a
Internátneho poriadku (zmluvné pokuty môžu byť označené aj ako poplatky). Zmluvné
pokuty je Ubytovaný povinný zaplatiť v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy Ubytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak nie je určené inak,
rovnakým spôsobom, ako platby splátok Ceny za ubytovanie podľa bodu 2 tohto článku
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Ubytovateľ bude zasielať písomnú výzvu na
zaplatenie zmluvnej pokuty elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu
Ubytovaného uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
8. V prípade porušenia povinnosti Ubytovaného podľa článku V. bod 3.1 tejto Zmluvy,
alebo povinnosti podľa článku VIII. bod 3 tejto Zmluvy (t.j. povinnosti odovzdať Izbu
Ubytovateľovi), je Ubytovaný povinný zaplatiť Ubytovateľovi zmluvnú pokutu v sume
10.00 € a súčasne v sume zodpovedajúcej sume bytného za letné ubytovanie podľa
cenníka letného ubytovania na rok 2015, ktorý je zverejnený na internetovej stránke
Správcu http://www.mlyny.uniba.sk, sekcia “Ubytovanie“, obe tu uvedené sumy za
každý deň trvania porušenia povinnosti Ubytovaného až do riadneho odovzdania Izby
po skončení ubytovania Ubytovateľovi.
9. V prípade opakovaného porušovania povinnosti Ubytovaného z tejto Zmluvy, alebo
Internátneho poriadku, je Ubytovateľ oprávnený zvýšiť Ubytovanému Cenu za
ubytovanie o sumu, ktorá predstavuje maximálne 100,00 % z aktuálnej Ceny za
ubytovanie, resp. už zvýšenej Ceny za ubytovanie po dobu maximálne piatich (5)
mesiacov. Ubytovateľ oznámi zvýšenie Ceny za ubytovanie v zmysle tohto bodu Zmluvy
Ubytovanému doručením písomného oznámenia. Ubytovaný je povinný, takto zvýšenú
Cenu za ubytovanie platiť od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, ktorom mu bolo
doručené oznámenie Ubytovateľa o zvýšení Ceny za ubytovanie podľa tohto bodu
Zmluvy. V prípade postupu Ubytovateľa podľa tohto bodu Zmluvy sa zvýšenie Ceny za
ubytovanie nepovažuje za podstatné zvýšenie Ceny za ubytovanie podľa bodu 6 tohto
článku Zmluvy.
10. Vo výnimočných prípadoch platobnej neschopnosti z dôvodu zhoršenia
ekonomických, alebo sociálnych pomerov Ubytovaného, môže Ubytovateľ na základe
písomnej žiadosti Ubytovaného, umožniť Ubytovanému vykonávať platby ceny za
ubytovanie, formou osobitne, písomne dohodnutých splátok.
Článok VIII.
Odstúpenie od Zmluvy
1. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v nasledovných prípadoch:
a) ak Ubytovaný aj napriek predchádzajúcej písomnej výstrahe Ubytovateľa hrubo
porušuje dobré mravy, alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo Zmluvy, alebo
Internátneho poriadku;
b) ak Ubytovaný poruší svoju povinnosť zaplatiť Ubytovateľovi Cenu za ubytovanie
riadne a včas;
c) ak Ubytovaný skončí denné štúdium na UK, bude vylúčený zo štúdia na UK, prestúpi
na inú vysokú školu mimo Bratislavy, alebo preruší štúdium podľa identifikácie
uvedenej v záhlaví pričom nie je dotknutý prípadný nárok Ubytovateľa, voči
Ubytovanému na zaplatenie zmluvnej pokuty.
2. Ubytovateľ zašle predchádzajúcu písomnú výstrahu Ubytovanému, podľa bodu 1
písm. a) tejto Zmluvy, nadväzujúcu na hrubé porušenie dobrých mravov Ubytovaným,
alebo iné hrubé porušenie povinností Ubytovaného zo Zmluvy, alebo Internátneho
poriadku, spolu s predvolaním na priestupkové konanie, podľa Internátneho poriadku.
Zmluvné strany sa dohodli, že Ubytovateľ môže zasielať písomnú výstrahu podľa prvej
vety tohto bodu Zmluvy elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu
Ubytovaného uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Podrobnosti o priestupkovom konaní
upravuje Internátny poriadok.
3. Skutočnosti uvedené v bode 1 písm. c) tejto Zmluvy je Ubytovaný povinný ohlásiť
Ubytovateľovi osobne, alebo písomne bez zbytočného odkladu a po prípadnom
odstúpení Ubytovateľa od tejto Zmluvy riadne a bez odkladu odovzdať pridelenú Izbu
Ubytovateľovi, najneskôr deň nasledujúci po účinnosti odstúpenia Ubytovateľa od tejto
Zmluvy, do 16:00 hod.
4. Ubytovaný je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy pred uplynutím dohodnutej Doby
ubytovania, je však povinný nahradiť Ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným
zrušením ubytovania, iba ak nemohol Ubytovateľ ujme zabrániť. Ujmou sa rozumie
zostávajúca cena za ubytovanie, až do skončenia dojednanej doby ubytovania. V prípade,
ak sú dôvodom pre odstúpenie Ubytovaného od tejto Zmluvy, preukázateľné závažné
zdravotné dôvody, Ujmou sa rozumie Cena za ubytovanie za začatý mesiac trvania
ubytovania Ubytovaného.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ujmu podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy je Ubytovaný
povinný uhradiť v peniazoch, ak nie je dojednané v tejto Zmluve inak, a to v lehote do
štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia Ubytovaného od tejto Zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Ubytovaný sa svojej povinnosti zaplatiť ujmu podľa
bodu 4 tohto článku Zmluvy, môže čiastočne (alikvotne), alebo úplne zbaviť
zabezpečením náhradného ubytovaného nasledovne:
a.1) v prípade, ak Ubytovaný odstúpi od tejto Zmluvy do 31.12.2014 (posudzuje sa
podľa účinnosti odstúpenia Ubytovaného od Zmluvy), hľadá náhradného ubytovaného
primárne Ubytovateľ (najmä podľa poradovníka na ubytovanie);
a.2) v prípade, ak Ubytovateľ napriek splneniu svojej povinnosti podľa tohto písm. a.1)
tejto Zmluvy nezabezpečí náhradného ubytovaného v lehote do dvoch (2) pracovných
dní odo dňa účinnosti odstúpenia Ubytovaného od Zmluvy, informuje o tomto
Ubytovaného, ktorý následne zabezpečuje náhradného ubytovaného vo vlastnej réžii;
a.3) v prípade, ak Ubytovaný nezabezpečí náhradného ubytovaného v lehote do
štrnástich (14) dní odo dňa, keď ho Ubytovateľ informoval o neúspešnosti
zabezpečovania náhradného ubytovaného, je Ubytovaný povinný zaplatiť ujmu podľa
bodu 4 v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa, keď mu uplynula lehota podľa tohto
bodu a.3) tejto Zmluvy na zabezpečenie náhradného ubytovaného;
b.1) v prípade, ak Ubytovaný odstúpi od tejto Zmluvy od 1.1.2015 (posudzuje sa podľa
účinnosti odstúpenia Ubytovaného od Zmluvy), hľadá náhradného ubytovaného
primárne Ubytovaný;
b.2) v prípade, ak Ubytovaný napriek splneniu svojej povinnosti podľa tohto písm. b.1)
tejto Zmluvy nezabezpečí náhradného ubytovaného v lehote do štrnástich (14) dní odo
dňa účinnosti odstúpenia Ubytovaného od Zmluvy, informuje o tomto Ubytovateľa,
ktorý následne zabezpečuje náhradného ubytovaného vo vlastnej réžii (najmä podľa
poradovníka na ubytovanie);
b.3) v prípade, ak Ubytovateľ napriek splneniu svojej povinnosti nezabezpečí
náhradného ubytovaného v lehote do siedmych (7) dní odo dňa, keď ho Ubytovaný
informoval o neúspešnosti zabezpečovania náhradného ubytovaného, informuje o tomto
Ubytovateľ Ubytovaného a Ubytovaný je povinný zaplatiť ujmu, podľa bodu 4 v lehote
do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia Ubytovateľa, podľa tohto písm. b.3) tejto
Zmluvy;
c) Ubytovaný je povinný zabezpečiť náhradného ubytovaného tak, aby šlo primárne o
študenta denného štúdia (štúdium na UK nie je podmienkou), pričom Ubytovateľ je
oprávnený v odôvodnených prípadoch neakceptovať náhradného ubytovaného
zabezpečeného Ubytovaným;
d) zabezpečením náhradného ubytovaného sa rozumie uzavretie zmluvy o ubytovaní
medzi náhradným ubytovaným a Ubytovateľom.
7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre účely bodu 1 písm. a) tohto článku Zmluvy
a iné súvisiace ustanovenia tejto Zmluvy, alebo Internátneho poriadku, sa za hrubé
porušenie dobrých mravov Ubytovaným, alebo za iné hrubé porušenie povinností
Ubytovaného z tejto Zmluvy, alebo z Internátneho poriadku považuje takéto porušenie
zo strany Ubytovaného počas Doby ubytovania podľa tejto Zmluvy a súčasne aj takéto
porušenie zo strany Ubytovaného počas Doby ubytovania na základe inej zmluvy o
ubytovaní uzavretej medzi Ubytovaným a Ubytovateľom, ktorou Ubytovateľ poskytol
Ubytovanému dočasné ubytovanie v Ubytovacom zariadení, alebo v inom ubytovacom
zariadení Ubytovateľa.
8. Odstúpenie Zmluvnej strany od tejto Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného
oznámenia odstupujúcej Zmluvnej strany od tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V
prípade odstúpenia Ubytovaného od tejto Zmluvy, zasiela Ubytovaný písomné
oznámenie o odstúpení výlučne Správcovi.
Článok IX.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná
strana obdrží po jednom vyhotovení. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať, alebo predĺžiť po
dohode oboch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a riadne očíslovaných
dodatkov k nej, ak nie je v tejto Zmluve dojednané inak. Zmluva je platná dňom jej
podpisu oboma Zmluvnými stranami, resp. elektronického podpisu zo strany
Ubytovateľa.
2. Ubytovaný berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú na účely ubytovania
Ubytovateľom spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že práva, povinnosti, ako aj právne pomery
vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy (alebo Internátneho poriadku), resp.
niektoré z jej vedľajších ustanovení je, alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek
dôvodu neplatným, alebo neúčinným, platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy nie je
dotknutá. Namiesto neplatného, alebo neúčinného ustanovenia bude platiť primeraná
úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje
tomu, čo si Zmluvné strany pri uzatváraní tejto Zmluvy želali.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola
uzavretá po vzájomnom súhlase, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s ňou ju bez výhrad podpisujú.
6. Ubytovaný súhlasí so zverejnením Zmluvy na Centrálnom registri zmlúv s výnimkou
zverejnenia osobných údajov.
V Bratislave, dňa .......
Mgr. MSc. Róbert Gula, MBA
Ubytovateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vyhlásenie Ubytovaného
podľa článku IV., bod 4., Zmluvy o ubytovaní
Dole podpísaný
Meno a priezvisko:
Číslo zmluvy:
Miesto ubytovania:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Trvale bytom:
E-mailová adresa:
Tel. číslo:
Univerzita:
Ročník:
Stupeň:
ako Ubytovaný,
- svojím podpisom potvrdzujem, že som sa pri uzavretí Zmluvy o ubytovaní oboznámil s
Internátnym poriadkom a jeho ustanoveniami, beriem na vedomie, že práva a povinnosti
mňa, ako Ubytovaného a Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ.
Štúra – Mlyny, ako Ubytovateľa, upravuje tak Zmluva o ubytovaní, ako aj Internátny
poriadok;
- svojím podpisom sa zaväzujem akceptovať a dodržiavať Internátny poriadok, vrátane
jeho zmien, doplnení a úprav;
- svojím podpisom beriem na vedomie, že Internátny poriadok (ako aj jeho zmeny,
doplnenia a úpravy) je vyvesený na viditeľnom mieste v Ubytovacom zariadení určenom
pre oznamy (konkrétne v tlačenej forme na nástenke v chodbe vedľa Ubytovacieho
oddelenia), ďalej na všetkých kontrolných stanovištiach do ubytovacej časti) a na
internetovej stránke správcu http://www.mlyny.uniba.sk/, sekcia „Ubytovanie“,
alebo sekcia „Rôzne“);
- svojím podpisom preberám kľúč;
- svojím podpisom potvrdzujem absolvovanie školenia o ochrane pred požiarmi a
bezpečnosti a ochrane zdravia.
___________________________
Podpis pracovníka UO
___________________________
Podpis ubytovanej osoby
Len pre internú potrebu Ubytovacieho oddelenia – VM Ľ. Štúra - Mlyny
Download

Študentská zmluva o ubytovaní 2014/15 - Mlyny