Elek to r n ick é d o k la d y
a ich v y u žitie n a Sloven sk u
Peter Labis
Hewlett-Packard, Slovensko
2 6 . sep tem b er , 2 013
1
eID
eDo PP
eO eE
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2
Legislatíva
Požiadavky
Význam a využitie eID
Elektronický občiansky preukaz (eID)
Dočasné povolenie k pobytu (eDoPP)
O svedčenie o evidencii vozidiel (eO eE)
Info Kiosk
Vízia budúcnosti
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Ako to poznáte.. Ako si to pamätáte..
Voľ by v Č SR 1946
3
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Legislatívne východiská:
- O peračný program informatizácia spoločnosti
prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb O PIS
- N árodná koncepcia informatizácie verejnej správy
- Strategické ciele eHealth
- Zákon č. 275 / 2 0 0 6 Z. z. o informačných systémoch VS
- Dokumenty Európskej komisie týkajúce sa eIDM rámca
- Zákon č.545 ?/ 2 013 Z. z. o e-G overnmente zo dňa 4 . sept. 2 013
4
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Pohľad občana
C hce pohodlie, riešiť životné situácie z domu
C hce “ jednoducho použiteľ né” služby
C hce byť chránený pred podvodmi
C hce ochranu svojich osobných údajov
5
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Pohľad poskytovateľ a e-služby
C hce poskutnúť elektronické služby občanom
Vyžaduje a u ten tif ik á ciu a id en tif ik á ciu občana
N echce byť zodpovedný za vykonávanie procesu identifikácie a
autentifikácie
C hce byť nezávislý od rôznych autentifikačných mechanizmov
6
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Požiadavky:
elektronické doklady umožňujú rozšírenie súčasného – osobného - komunikačného kanálu medzi
držiteľ om (občan, cudzinec s PP, vlastník vozidla, atď . ) a verejnými a/ alebo komerčnými
inštitúciami o nový – elektronický – komunikačný kanál
ich zá k la d n ý m i f u n k cia m i sú
Identifikácia
(Kto je držiteľ ?)
Autentifikácia
(Je držiteľ tým za koho sa vydáva ?)
Autorizácia
(Je držiteľ oprávnený prístúpiť k danej službe ?)
držiteľ a pri elektronickej interakcii s verejnými a / alebo komerčnými inštitúciami
ty p ick ý m v y u žitím elek tr o n ick ý ch d o k la d ov sú
prístup k verejným a/ alebo komerčným elektronickým službám (eID/ eDoPP, eO oE)
digitálne podpisy – ZEP (eID/ eDoPP)
eHealth, eVoľ by (eID/ eDoPP)
záznamy servisných prehliadok vozidla (eO oE)
7
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Význam a využitie eID
Vernostné a mestské karty
poskytujúce napr. zľ avy na
podujatia, parkovnom, vstupy do
klubov, muzeí, atď .
N árodný, medzinárodný elektronický
identifikačný doklad
Vodičský preukaz, licencia pilota,
zbrojný pas, . . .
Sociálne dávky, dávky v hmotnej
núdzi, . . .
Identifikácia, autentifikácia,
autorizácia pre verejné (eG ov) a
komerčné (eBus) služby
Autorizácia
vstupu do
budov a
objektov
O ficiálny
komunikačný kanál
medzi držiteľ om a
štátom
Bezpečný prenos dokumentov
napr. medzi držiteľ om a
úradom
8
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
N osič certifkátov pre digitálne
podpisy
Identifikácia, autentifikácia,
autorizácia pacienta
Identifikácia, autentifikácia,
autorizácia voliča
Elektornický občiansky preukaz (eID)
Údaje na čipe dokladu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Typ dokladu
Krajina vydania
Dátum expirácie
Krstné meno
Priezvisko
Akademický titul
Národnosť
Pohlavie
Číslo dokladu, Dátum vydania,
Vydal
• Trvalé miesto pobytu
• Rodné číslo, BIFO, PCO,...
Špecializované funkcie
• Pseudonym
• Verifikácia
• Revokácia
9
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
veku držiteľa karty
Súkromie a bezpečnosť transakcií s eID
• Riadenie prístupu k údajom o držiteľ ovi
•
Access control, PIN , C V certifikát poskytovateľ a služby
• Selective Disclosure (EU data protection, Directive 95/ 46/ EC)
•
Doklad nemôže sprístupniť väčší rozsah údajov ako je schválený držiteľ om karty
• Bezpečná komunikácia s dokladom
•
•
k poskytovateľ ovi služby
Silne kryptovaný komunikačný kanál pre údaje čítané z karty
Doklad (eID) podporuje pseudonym pri transakciách,
nielen v komerčnom sektore
• Použitá technológia na čipe zabraňuje
zneužitiu/ klonovaniu
10
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Aplikácia pre ZEP (eSign)
• C ertifikačná autorita inštaluje na eID doklad kvalifikovaný
X.509 certifikát, kľ účový pár je generovaný čipom eID karty
•
O bčan pristupuje k eSign funkcii po zadaní PIN u pre ZEP
•
O bčan realizuje právne záväzný podpis prostredníctvom
eID dokladu
11
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Zoznam možných elektronických služieb na báze eID
#
eSlu žb a
Vy d a n ie eID k a r ty žia d a teľ ov i / d r žiteľ ov i (Po d a n ie žia d o sti o v y d a n ie eID k a r ty )
1
5*
N a h lá sen ie str a ty a leb o o d cu d zen ia eID k a r ty (Zm en a sta v u eID k a r ty v IDC +
Vy h lá sen ie p á tr a n ia p o eID k a r te v PATRDO C)
O ver en ie p la tn o sti eID k a r ty (Ko n tr o la sta v u eID k a r ty v IDC + Ko n tr o la za d a n ý ch
ú d a jov z eID k a r ty vo či ú d a jo m o eID k a r te ev id ova n ý m i v IDC -> m n o žin a ú d a jov,
k to r é m ô žu b y ť za d a n é n a vstu p e: sér ia a číslo d o k la d u , r o d n é číslo o so b y uved en é
n a d o k la d e, m en o o so b y uved en é n a d o k la d e, p r iezv isk o o so b y uved en é n a d o k la d e,
r o d n é p r iezv isk o o so b y uved en é n a d o k la d e)
N ahlásenie/ zmena údajov držiteľ a (nie len údajov na doklade) – trvalý/ prechodný pobyt, sobáš,
meno/ priezvisko, atď
Podanie sťažnosti elektronickou cestou
6*
Podanie žaloby elektronickou cestou
7*
Elektronická ohlasovňa
8*
Elektronický kataster
9*
Žiadosti o licencie – detektív, fyz. a tech. ochrana, zbrojný pas, vodičský preukaz, pilotný preukaz, atď .
2
3
4*
12
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Využitie Elektronického občianskeho preukazu v
eG overnmente
• Vyplýva zo znenia zákona o “elektronickom výkone elektronickej moci
…. “ Zákon o eG overnmente”
• Elektronický občiansky preukaz + BO K ako autentifikátor
Pri prístupe k službám, ktoré vyžadujú formálne potvrdenie identity osoby v elektronickom prostredí
•
• Elektronický občiansky preukaz ako nosič ZEP
Pri prístupe k službám kde je nutná autorizácia transakcie, napr. pomocou ZEP
•
• Prístupové kanály k eG overnment relevantné pre využitie eID sú:
13
−
ÚPVS
Ústredný portál verejnej správy
−
IO M
Integrované obslužné miesto
−
Špecializovaný portál (napr. portál MV, eHealth portál, . . . )
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Elektronický občiansky preukaz (eID)
O čakávané benefity
• Autentifikačný mechanizmus môže byť použitý pre široké spektrum
aplikácii v rôznych oblastiach verejného-súkromného sektora
• Autentifikačný mechanizmus pod kontrolou dôveryhodnej autority
• Vysoký stupeň ochrany citlivých údajov občana
• Integračné náklady sú manažovateľ né - služby a web aplikácie
môžu mať štandardizované rozhranie pre eID konektivitu
• “ N o rollout” pre poskytovateľ ov služieb
• Množstvo potenciálnych používateľ ov – každý občan musí byť
držiteľ om dokladu
• Potenciál pre “cezhraničnú elektronickú identitu” (súlad so STO RK)
14
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Elektronický občiansky preukaz (eID)
Pohľ ad do budúcnosti
• eID sa stane preferovaným autentifikačným tokenom pre prístup k
službám v elektronickom prostredí
• Prekážky:
• Perspektíva poskytovateľa služby
•
N áklady na integráciu (eID konektivitu)
•
Poplatky certifikačnej autorite za C V certifikáty
•
Tempo penetrácie eID
• Perspektíva používateľa
•
Aplikácia eID a ZEP sú opciou pre držiteľ a eID
•
Potrebná klientska aplikácia a kontaktná čítačka/ podpora, osveta
•
Manažovanie PIN
• Sieťový problém je zrejmý (vajce vs sliepka)
15
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
eID AS – Autentifikácia v krokoch
16
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
eDoPP vydávané od 2 0 . 9. 2 011
V súčasnosti:
Bezkontaktný čip – obdoba pasu
Do budúcnosti:
Implementácia Kontaktného čipu
–umožnenie využívania eG O V služieb
aj cudzincom dlhodobo žijúcim na
území Slovenskej republiky
18
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Zoznam plánovaných elektronických služieb eDoPP
#
eSlu žb a
4
Vy d a n ie eDo PP k a r ty žia d a teľ ov i / d r žiteľ ov i (Po d a n ie žia d o sti o v y d a n ie eDo PP
k a r ty )
N a h lá sen ie str a ty a leb o o d cu d zen ia eDo PP k a r ty (Zm en a sta v u eDo PP k a r ty v ECU +
Vy h lá sen ie p á tr a n ia p o eDo PP k a r te v PATRDO C)
O ver en ie p la tn o sti eDo PP k a r ty (Ko n tr o la sta v u eDo PP k a r ty v ECU + Ko n tr o la
za d a n ý ch ú d a jov z eDo PP k a r ty vo či ú d a jo m o eDo PP k a r te ev id ova n ý m i v ECU ->
m n o žin a ú d a jov, k to r é m ô žu b y ť za d a n é n a vstu p e: sér ia a číslo d o k la d u , r o d n é číslo
o so b y uved en é n a d o k la d e, m en o o so b y uved en é n a d o k la d e, p r iezv isk o o so b y
uved en é n a d o k la d e, r o d n é p r iezv isk o o so b y uved en é n a d o k la d e)
Domová kniha pre ubytovateľ ov (Prihlásenie krátkodobého cudzinca ubytovateľ om cez internet)
5
Zistenie stavu konania v žiadosti o povolenie na pobyt
6*
N ahlásenie sťahovania
1
2
3
atď .
19
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
eOeE vydávané od 1. 6. 2 010
O svedčenie o evidencii vozidiel sa skladá z dvoch častí:
Č asť 1: Polykarbonátová karta s čipom vedaná MIN V
Č ast 2: Dokument formátu A4 tzv. plachta vydaná MDPaT
Údaje na čipe dokladu
• Údaje z plachty
• Možnosť pridania ďalších info.
napr.( STK, EK, a pod.)
20
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Význam a využitie eO oE
Elektronický doklad preukazujúci zhodnosť vozidla s typovým
schválením vydávaný vozidlám, ktoré podliehajú prihláseniu do
evidencie vozidiel
Identifikácia, autentifikácia, autorizácia
vozidla a poskytnutie údajov z eO oE
dokladu
Minimalistické
záznamy
servisných
prehliadok –
dátum, stav km,
atď .
21
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Vo verejnom (evidencia vozidielm,
atď ) i komerčnom sektore (predajcovia
vozidiel, poisťovne, atď )
Zoznam plánovaných elektronických služieb eO eE
#
eSlu žb a
1
Podanie žiadosti o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla z dôvodu výmeny TEČ
2
Podanie žiadosti o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla z dôvodu vydania voliteľ nej TEČ
3
Podanie žiadosti o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla z dôvodu vydania duplikátu TEČ
4
Podanie žiadosti o výmenu osvedčenia o evidencii vozidla z dôvodu vydania TEČ vyžarujúcej svetlo
5
Podanie informácie o strate elektronického osvedčenia vozidla
6
Podanie žiadosti o vydanie nového elektronického osvedčenia vozidla
7
Podanie žiadosti o dočasné elektronické osvedčenie o evidencii vozidla
8
Podanie žiadosti o hromadné vydanie elektronických osvedčení vozidla
9
Podanie informácie o nájdení elektronického osvedčenia vozidla
10
Podanie informácie o odcudzení elektronického osvedčenia vozidla
11
Informovanie sa o technických údajoch o vozidle
22
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Zoznam plánovaných elektronických služieb eO eE
#
eSlu žb a
12
Informovanie sa o povinnom zmluvnom poistení
13
Informovanie sa o technickej a emisnej kontrole
14
Informovanie sa o vydaných elektronických osvedčeniach o evidencii vozidla
15
Informovanie sa o stratených elektronických osvedčeniach o evidencii vozidla
16
Zápis blokácie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
17
Zneplatnenie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
18
Vydanie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla
19
Poskytnutie údajov z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre prístup k službám
atď .
23
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Info kiosk
124 po celom území SR na pracoviskách evidencie vozidiel a
niektorých obvodných oddeleniach
Integrovaná
klávesnica
24
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Dotyková
obrazovka
Čítací modul
ID-1 a ID-3
kontakt,
bezkontakt
Vízia využívania čipovej technológie
Integrovaný informačný systém verejnej správy v zmysle N KIVS
25
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Vízia využívania čipovej technológie
26
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Ďakujem za pozornosť!
O tázky?
27
Peter Labis © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Download

Elektornické doklady a ich využitie na Slovensku