Zmluva o ubytovaní
uzavretá podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
Ubytovateľ:
Nemocnice s poliklinikami n. o.
Sídlo: Štefanikova tr. 69, 949 01 Nitra
prevádzka ZZ: Topoľčany, ul. Pavlovova č. 17, 955 20 Topoľčany
zastúpená: Ing. Martou Eckhardtovou, MPH - riaditeľkou
IČO: 45 732 205
DIČ: 2022965747
IČ DPH: Sk 2020965747
Registrácia: Obvodný úrad Nitra č. VVS/NO-7/2010
a
ubytovaný:
MUDr. Peter Lukáč
slobodáreň, obytná miestnosť č. 5
ul. Stummerova č. 2356, Topoľčany
sa dohodli nasledovne:
I.
V súvislosti s nájomnou zmluvou uzavretou dňa 12. 2. 2010 medzi NSK a Nemocnicou s poliklinikami
n. o. sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť ubytovanému prechodné ubytovanie v obytnej miestnosti č. 5
nachádzajúcej sa v slobodárni súp. č. 2356, Stummerova ul. , v Topoľčanoch.
Ide o prechodné ubytovanie v priestoroch pozostávajúcich z nasledovných miestností:
2
izieb v počte 3 o celkovej výmere 48,72 m
2
kuchyne o výmere 10,35 m
2
predsiene o výmere 12,45 m
2
WC a kúpelne o výmere 3,57 m
Doba nájmu sa uzatvára na dobu určitú a to
od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014.
Pred uplynutím dohodnutej doby ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade je ubytovaný
/á/ povinný uhradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným zrušením ubytovania, iba ak nemohol
ubytovateľ ujme zabrániť.
II.
Ubytovateľ sa zaväzuje obytnú miestnosť odovzdať ubytovanému v stave spôsobilom na riadne
užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon práv spojených s ubytovaním.
III.
Ubytovaný /á/ je oprávnený užívať pridelenú obytnú miestnosť č. 5 v slobodárni, spoločné priestory
ubytovacieho zariadenia ubytovateľa a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním
spojené.
IV.
Ubytovaný sa zaväzuje užívať obytnú miestnosť č. 5 a plnenia spojené s ubytovaním riadne.
Zaväzuje sa nevykonávať v týchto priestoroch bez súhlasu ubytovateľa žiadne podstatné zmeny.
Berie na vedomie, že porušenie dobrých mravov, alebo iné hrubé porušovanie zmluvných povinností
môže byť, po predchádzajúcej výstrahe, dôvodom na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím
dohodnutej doby zo strany ubytovateľa.
V.
1. Ubytovaný sa zaväzuje zaplatiť ubytovateľovi za poskytnuté ubytovanie a služby s ním spojené
mesačné zálohy podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy - Kalkulácia úhrad za poskytnuté ubytovanie a služby
s ním spojené.
2. Mesačná záloha je splatná do 18 - teho dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Ubytovateľ sa
zaväzuje vyúčtovať náklady za poskytnuté služby spojené s ubytovaním najneskôr v termíne do 31. 5.
nasledujúceho kalendárneho roka. Spôsob vyúčtovania určí ubytovateľ.
3. Preplatok, resp. nedoplatok z vyúčtovania je splatný v termíne do 15 dní od jeho doručenia
ubytovanému.
4. Preddavky na úhradu za plnenia - služby poskytované s ubytovaním sú určené podľa
predpokladaných nákladov.
5. Ubytovaný v deň vzniku nájmu oznámi ubytovateľovi mená a počet príslušníkov domácnosti, ktorí
budú s ním v byte bývať.
6. Pri zmene počtu osôb bývajúcich v byte ubytovaný túto skutočnosť oznámi ubytovateľovi
najneskôr do 10 dní od jej vzniku.
7. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre výpočet nájomného, ubytovateľ má právo zmeniť i
výšku mesačných preddavkov na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, ak je pre to dôvod
vyplývajúci z počtu bývajúcich osôb, zmeny právnych alebo cenových predpisov alebo zo zmeny
rozsahu plnení – služieb poskytovaných s užívaním obytnej miestnosti.
8. Ubytovateľ sa zaväzuje, že oznámi ubytovanému zmenu výšky nájomného a zmenu výšky
preddavkov písomne pred ich splatnosťou.
9. Výšku nájomného a výšku mesačných preddavkov ubytovateľ zmení v prípadoch uvedených v
bode 7 od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skutočnosti, ktorá zakladá právo
ubytovateľovi na vykonanie zmeny.
10. Ak ubytovaný nezaplatí nájomné alebo preddavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním
bytu v určenej lehote splatnosti, je povinný zaplatiť ubytovateľovi poplatok z omeškania.
11. Ubytovateľ odovzdal ubytovanému obytnú miestnosť č. 5 vrátane príslušenstva v užívania
schopnom stave na dohodnutý účel.
VI.
Ubytovaný /á/ si zabezpečí ochranu prenajatého objektu na vlastné náklady. V prípade poškodenia
majetku /krádež, živelné pohromy/ ubytovateľ nezodpovedá za majetok v prenajatých obytných
miestnostiach .
Ubytovaný /á/ je zodpovedný a je povinný zabezpečovať na vlastné náklady úlohy vyplývajúce zo
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Ubytovaný tiež
uhradí ubytovateľovi v plnej výške náklady na likvidáciu prípadného požiaru spôsobeného ubytovaným
nedodržaním bezpečnostných a protipožiarnych predpisov platných v SR. Súčasne zodpovedá za
prípadnú inú škodu spôsobenú na majetku ubytovateľa v čase trvania zmluvy.
VII.
Pred uplynutím dohodnutej doby ubytovaný i ubytovateľ môžu túto zmluvu ukončiť dohodou alebo
vypovedať. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede druhému účastníkovi.
V prípade ukončenia pracovného pomeru ubytovaného s ubytovateľom sa ubytovaný zaväzuje
odovzdať obytnú miestnosť do 10 dní odo dňa ukončenia pracovného pomeru ubytovateľovi v stave
v akom ubytovacie priestory prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie..
VIII.
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že ubytovateľ za veci vnesené do ubytovacích priestorov
ubytovaným alebo pre neho nezodpovedá.
Účastníci si zmluvu o ubytovaní prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.
Zmluva o ubytovaní bola vyhotovená v 2-och rovnopisoch, z ktorých 1 je určený pre ubytovateľa, 1
pre ubytovaného.
V Topoľčanoch, dňa
25. februára 2013
Ubytovateľ: Ing. Marta Eckhardtová, MPH
riaditeľka
Nemocnice s poliklinikami n. o.
Ubytovaný: MUDr. Peter Lukáč
Príloha č. 1 k zmluve o ubytovaní
Kalkulácia úhrad
za poskytnuté ubytovanie a služby s ním spojené platná od 1. 3. 2013
Meno ubytovaného : MUDr. Peter Lukáč
Slobodáreň - nová, č. obytnej miestnosti 5, Stummerova 2356, Topoľčany
Kategória obytnej miestnosti: I.
1
2
2
Plocha obytných miestností: 58,65 m , cena nájmu 0,72 €/mes/ m
2
2
Plocha vedľajších miestností: 13,57 m , cena nájmu 0,33 € /mes/ m
46,71 €
1 Nájomné: (obytné + vedľajšie miestnosti)
110,00 €
3 Zálohy na služby spojené s ubytovaním /základ DPH/
22,00 €
4 20 % DPH
Úhrada celkom
......................
178,71 €
Splátkový kalendár: Úhrada nájomného a zálohy za poskytnuté ubytovanie a služby s ním spojené
je splatná do 18. nasledujúceho mesiaca zrážkou zo mzdy. Ubytovaný obytnej miestnosti je povinný
do jedného mesiaca organizácii oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre určenie úhrady za užívanie
obytnej miestnosti.
V Topoľčanoch, dňa 25. februára 2013
Ubytovateľ:
Ing. Marta Eckhardtová, MPH
riaditeľka
Nemocnice s poliklinikami n. o.
Download

Zmluva o ubytovaní - Nemocnice s poliklinikami no