OZ Sieť ChemNet, ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava, IČO: 42172055, www.chemnet.sk Prihláška do občianskeho združenia Sieť ChemNet
Application form for civic organization Sieť ChemNet
Osobné informácie /
Personal information
Ubytovacie informácie /
Accommodation information
Meno / Name :
Blok a číslo izby / Block and room no. :
Priezvisko / Surname :
Fakulta / Faculty :
Číslo OP alebo pasu / ID no. or passport no. :
Ročník / Year of study :
E-mail :
Telefónne číslo / Phone number :
Adresa trvalého bydliska / Permanent resident address
Ulica / Street :
Mesto / City :
PSČ / Postal code :
Štát / Country :
Svojím podpisom potvrdzujem nasledovné:
Týmto sa dobrovoľne prihlasujem ako riadny člen do občianskeho združenia Sieť ChemNet. Všetky údaje
uvedené v tejto prihláške sú pravdivé a akékoľvek zmeny bezodkladne nahlásim predsedníctvu OZ Sieť ChemNet.
Súhlasím v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov so spracovaním svojich osobných údajov pre vnútorné
potreby OZ Sieť ChemNet. Som oboznámený zo stanovami OZ sieť ChemNet, a zaväzujem sa dodržiavať
povinnosti člena v nich uvedené, ďalej som oboznámený a budem dodržiavať pravidlá používania siete ChemNet,
ako aj v pravidlá SANET, STUNET a nariadenia predsedníctva.
I hereby confirm by mi signature:
I am voluntarily applying for regular membership of civic organization Sieť ChemNet. All personal data provided
are truthful. I will report any changes without delay to administrators of organization. In compliance with the § 7 of the
Slovak Act No. 428/2002 Coll. on Protection of Personal Data as amended, I give consent to the administrators of
ChemNet to use, process and archive my personal data for the internal purpose of the organization. I understand and I
will follow all the rules and regulations of OZ Sieť ChemNet, SANET, STUNET, as well as any regulation of Bureau of
OZ Sieť ChemNet.
Nevypĺňať / Do not fill
Dátum / Date :
...............................................
Podpis / Signature
ChemNet ID :
Prevzal :
Accepted by :
Všetky potrebné informácie (pravidlá, platby, ...) / All the necessary information (rules, payments, …): www.chemnet.sk
Prihlášku je možné odovzdať len do rúk administrátorov. Nenechávajte prihlášku na vrátnici! Nebude akceptovaná.
This application can be passed only into the hands of administrators. Do not leave on reception! It will be not accepted.
Download

Prihláška OZ Sieť ChemNet