SFB, s.r.o.
výhradný dovozca značky yoomi
Senecká 61, 900 24 Veľký Biel, SR
IČO: 45 553 165
IČ DPH: SK 2023 037 599
Tel: +421 948 216 604
Email: [email protected]
*Reklamačný protokol č.:
*Dátum:
*Nevypĺňať!
Reklamujúci:
Meno a priezvisko:
Ulica a číslo domu:
Mesto:
PSČ:
Email:
Telefón:
Reklamovaný tovar:
Názov tovaru:
Kód produktu:
Číslo dokladu o kúpe:
Cena tovaru:
Dátum predaja:
Stav tovaru:
Poznámka:
Podrobný popis závady:
Počet kusov:
(*ak reklamujete ohrievač, popíšte detailne postup, akým ste ho nabíjali)
Prílohy: reklamačný protokol
reklamovaný tovar
iné ____________________________
Vážený zákazník/kupujúci, správne vyplnenie tohto formuláru je nevyhnutné pre úspešný proces
reklamácie/vrátenia tovaru. Prosím vytlačte a zašlite nám tento vyplnený a podpísaný reklamačný
protokol spolu s reklamovaným tovarom na našu adresu: SFB, s.r.o., Senecká 61, 900 24 Veľký Biel,
Slovensko. K reklamovanému tovaru prosím priložte aj dobre čitateľnú kópiu dokladu o kúpe
(pokladničný blok alebo faktúru). Originál dokladu o kúpe si ponechajte. V prípade reklamácie vracia
predávajúci peniaze výlučne za reklamovaný tovar bez nároku na vrátenie sumy za poštovné.
O priebehu reklamácie a možnostiach jej vybavenia budete informovaný emailom alebo telefonicky.
Máte záujem o VÝMENU TOVARU*, alebo VRÁTENIE PEŇAZÍ*.
Číslo Vášho účtu:
(*nevhodné prečiarknite)
V: …..............................................................Dňa: .............................Podpis: ..................................................
Vyjadrenie predávajúceho:
Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Naše vyjadrenie
reklamácie je preto nasledovné:
Vaša reklamácia BOLA* - NEBOLA* opodstatnená.
Reklamáciu vybavoval/dátum:
Pečiatka a podpis:
Download

*Reklamačný protokol č.: *Dátum: