Ako poslať tovar Ak odstupujete od zmluvy do 7 a posielate tovar kuriérom alebo poštou je potrebné dodržať : 1. Tovar je potrebné zaslať na adresu: AP FASHION & TRADE, s.r.o., Osloboditeľov 41, 040 17 Košice‐Barca. 2. Musí byť priložená kópia faktúry 3.Tovar musí byť zabalený tak aby nemohlo dôjsť k poškodeniu alebo prípadnej strate. Zodpovednosť za poškodenie tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenie znáša odosielateľ. 4. Pri odstúpená od zmluvy musí mať vrátený tovar neporušené originálne visačky a ochranné pečate a visačky. V prípade že bol dodaný v originálnom obale, musí byť tovar vrátený v pôvodnom nepoškodenom originálnom obale. 5. Po doručení poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal) a zašle informáciu o prijatí a stave vráteného tovaru. Formulár pre vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy Identifikácia kupujúceho (Meno a adresa) Číslo objednávky Dátum objednávky Číslo faktúry/Dodacieho listu Presná špecifikácia tovaru (kód tovaru z faktúry alebo dodacieho listu) Zaplatená cena vráteného tovaru, ktorá má byť vrátená kupujúcemu Spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu Podpis kupujúceho Ako poslať tovar Ak reklamujete tovar a posielate tovar kuriérom alebo poštou je potrebné dodržať : 1. Tovar je potrebné zaslať na adresu: AP FASHION & TRADE, s.r.o., Osloboditeľov 41, 040 17 Košice‐Barca. 2. Musí byť priložená kópia faktúry a sprievodný list s Vaším presným popisom problému alebo požiadavkami. 3.Tovar musí byť zabalený tak aby nemohlo dôjsť k poškodeniu alebo prípadnej strate. Zodpovednosť za poškodenie tovaru z dôvodu nesprávneho zabalenie znáša odosielateľ. 4. V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal) a zašle informáciu o prijatí a stave reklamovaného tovaru. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 3. uplynutím záručnej doby tovaru, 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, nevhodným ošetrovaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. REKLAMAČNÝ FORMULÁR
Kontaktné údaje zákazníka
Meno a priezvisko
(názov firmy):
Adresa:
Telefón:
e-mail:
Poznámka:
- sem vpisujte presné a pravdivé údaje, aby sme Vám tovar po reklamácii mohli bez problémov doručiť
Popis reklamovaného tovaru
Číslo faktúry (dodacieho listu):
Názov tovaru:
Výrobné číslo, kód tovaru:
Dátum kúpy:
Podrobný popis závady:
- sem napíšte všetky dostupné údaje vrátane počtu kusov reklamovaného tovaru
- podrobný popis závady, okolnosti kedy a ako sa závada prejavuje
- jeden formulár použite len pre rovnaký druh tovaru, pre iný tovar použite nový formulár
Prehlasujem, že všetky údaje vo formulári sú pravdivé a presné. Oboznámil som sa s obchodnými
podmienkami a reklamačným poriadkom e-shopu www.outletfashion.sk a súhlasím s nimi. Uvedomujem si
prípadné následky pri nepresnostiach či nepravdivosti údajov v reklamačnom formulári čo potvrdzujem
svojím podpisom.
Podpis zákazníka:
Dátum:
Download

Ako poslať tovar - Outletfashion.sk