Škola:.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Študijný – učebný odbor a zameranie (kód a názov):...............................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................
Forma a dĺžka štúdia:.....................................................................................................
Školský rok:.........../.............
Trieda:................................
PROTOKOL
o záverečnej skúške
(obal na protokoly žiakov)
Zloženie skúšobnej komisie (meno, priezvisko, pracovná funkcia a zaradenie, v ktorom pracuje, podpis):
Predseda:
......................................................................................................................
Podpredseda:
......................................................................................................................
Triedny učiteľ:
......................................................................................................................
Členovia:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Záverečné skúšky sa konali v dňoch.........................................................................................
v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z.z.
V...........................................Dátum:.................................
.................................
..................................
riaditeľ školy
triedny učiteľ
....................................................
predseda skúšobnej komisie
034 MŠVVaŠ SR 2011/2012
Protokol o záverečnej skúške
P. č.
Meno a priezvisko
Rodné číslo
Štátne
občianstvo
Národnosť
Miesto narodenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Počet žiakov
na skúšku
prihlásených
ktorí vykonali záverečnú skúšku
s celkovým hodnotením
prospeli
s vyznamenaním
prospeli
veľmi
dobre
ktorí neprospeli
prospeli
spolu
ktorí skúšku
nekonali
žiaci
034 MŠVVaŠ SR 2011/2012
Protokol o záverečnej skúške
Študijný – učebný
odbor (kód)
Prospech zo záverečnej skúšky
Celkové hodnotenie
písomná časť
praktická časť
ústna časť
Stupnice hodnotenia
1
2
3
4
5
Prospech
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
Celkové
hodnotenie
prospel(a) s
vyznamenaním
prospel(a)
veľmi dobre
prospel(a)
neprospel(a)
––
034 MŠVVaŠ SR 2011/2012
Protokol o záverečnej skúške
P. č.
Meno a priezvisko
Výučný list / vysvedčenie
o záverečnej skúške prevzal
Dátum
Podpis
Odpis výučného listu /
vysvedčenia o záverečnej skúške
prevzal
Dátum
Podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Stručné zhodnotenie záverečných skúšok – príloha
Poznámka: K protokolu priložte tlačivo vysvedčenia o záverečnej skúške a výučného listu ako vzor na
vyhodnotenie odpisov, učebný plán študijného/učebného odboru, témy z písomnej časti,
praktickej časti a ústnej časti záverečnej skúšky.
034 MŠVVaŠ SR 2011/2012
Protokol o záverečnej skúške
Download

Prevziať PDF