UKONČOVANIE ŠTÚDIA NA SŠ
VYHLÁŠKA MŠ SR z 23.6. 2008 č.318/2008
A ZÁKON č. 245/2008 Z. z.
SÚKROMNÁ SOŠH ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
Ing. Čukanová Anna
Vyhláška MŠ SR č. 318/ 2008 Z.z.
z 23. júla 2008
o ukončovaní štúdia na SŠ
vychádza na základe §93 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon)
Vyhláška MŠ SR č. 318/ 2008 Z.z.
Ustanovuje:
 spôsoby ukončovania
 zoznam predmetov MS, v ktorých sa koná
externá časť (EČ) a písomná forma internej
časti (PFIČ)
 podrobnosti o forme konania MS teoretickej
časti odbornej zložky (TČOZ)
a praktickej časti odbornej zložky (PČOZ)
 pokyny na vykonávanie EČ a PFIČ
 podrobnosti hodnotenia a klasifikácie
Spôsoby ukončovania štúdia
na SOŠ
záverečnou skúškou
- učebné odbory
maturitnou skúškou
- študijné odbory
odbornou zložkou MS
- pomaturitné štúdium kvalifikačné
ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA
písomná časť – overenie vedomostí
vo vyžrebovanej téme
praktická časť - overenie zručností a
schopností vo vyžrebovanej téme
ústna časť - overenie vedomostí vo
vyžrebovanej téme
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
1)CIEĽ MS: je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu
učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie
toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v
ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na
ktoré sa pripravujú.
2) Súčasťou MS v SOŠ je teoretická časť MS a praktická časť MS
(ďalej len „odborná zložka“).
Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v
rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených
vzdelávacími štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa v odbornej
zložke zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.
3) Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z
externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej
skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť
odbornej zložky.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
4) Žiak môže vykonať IČ MS okrem jej písomnej formy a
praktickej časti odbornej zložky, ak úspešne ukončil príslušný
ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak
vykonal EČ MS a PFIČ MS.
5) Žiak môže konať MS len z vyučovacích predmetov, okrem
výchovných vyučovacích predmetov, uvedených v učebnom
pláne školy, v ktorých sa vzdelával.
6) MS z cudzích jazykov vykoná žiak podľa úrovní B1a B2
jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného
rámca.
7) Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov.
Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len EČ
MS alebo len internej IČ MS. V riadnom skúšobnom období
môže žiak dobrovoľne konať MS najviac z dvoch predmetov.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
PRIHLÁSENIE ŽIAKA NA MATURITNÚ SKÚŠKU
1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu
študijného odboru v strednej škole do 30.septembra písomne
oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na MS zvolil.
2) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu
študijného odboru v strednej škole, ktorý dobrovoľne koná
maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu, do 30. septembra
písomne oznámi triednemu učiteľovi predmet, ktorý si na
skúšku zvolil.
3) Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania MS alebo
dodatočné prihlásenie žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi
najneskôr do 15. októbra; riaditeľ školy môže v osobitných
prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný
stav, povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára.
MATURITNÁ SKÚŠKA
EXTERNÁ A INTERNÁ ČASŤ MS
(školský zákon)
1) Externú časť MS tvorí písomný test, ktorý zadáva a
vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní.
Externá časť MS sa vykonáva v rovnakom čase na celom území
Slovenskej republiky.
Dozor pri vykonávaní externej časti MS a oprave testov vykonáva
pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy,
na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.
2) EČ MS a PFIČ MS z predmetu cudzí jazyk vykoná žiak len z
jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na MS
3) Písomná forma IČ MS sa vykonáva v rovnakom čase ako EČ
na celom území Slovenskej republiky.
4) IČ MS je verejná okrem jej písomnej formy.
5) Žiak môže vykonať v jeden deň IČ MS okrem PFIČ MS a PČOZ
najviac z troch predmetov.
MATURITNÁ SKÚŠKA
EXTERNÁ A INTERNÁ ČASŤ MS
(školský zákon)
6) IČ MS v jednotlivých predmetoch MS sa môže konať aj formou:
a) ústnou,
b) praktickou,
c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo
úspešnej súťažnej práce,
e) realizácie a obhajoby experimentu,
f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e).
7) Žiak vykoná IČ MS okrem PF a PČOZ v priebehu najviac
piatich pracovných dní.
8) Pred začiatkom konania IČ MS okrem jej písomnej formy po sa
žiak päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní nezúčastňuje
na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
TERMÍNY KONANIA MS
1) MS sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v
mimoriadnom skúšobnom období. Riadne skúšobné
obdobie je v marci až v júni príslušného školského
roka, mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až v
máji príslušného školského roka alebo v septembri,
alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
2) Termín EČ MS a PFIČ MS určí MŠ SR.
3) Termín IČ MS, okrem jej PF, určí na návrh riaditeľa
SŠ príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
TERMÍNY KONANIA MS
4) Mimoriadne skúšobné obdobie slúži žiakom na vykonanie
náhradnej maturitnej skúšky alebo opravnej MS. Náhradná
MS je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník
štúdia najneskôr k 15. septembru, a pre žiaka, ktorý pre vážne,
najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní na MS, je povinný sa
ospravedlniť riaditeľovi školy spravidla do troch dní od termínu
konania skúšky. Ak ho riaditeľ školy ospravedlní, žiaka
nemožno klasifikovať. Žiak súčasne predloží aj žiadosť o
konanie skúšky v náhradnom termíne.
5) Náhradná MS z EČ MS a PFIČ MS sa koná v apríli až máji
príslušného školského roka alebo v riadnom skúšobnom období
nasledujúceho školského roka.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
TERMÍNY KONANIA MS
6) Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ je september alebo
február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku
EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v riadnom termíne EČ a
PFIČ MS nasledujúceho školského roka, pričom pod
nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok
nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú
skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne
vykonal MS v riadnom termíne roku 2014, môže vykonať
opravnú skúšku ÚFIČ v septembri 2014, z EČ a PFIČ môže
vykonať opravnú skúšku v marci 2015). Rozšírenie možnosti
konať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS z predmetov, ktoré
majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, okrem riadneho
termínu maturitnej skúšky nasledujúceho školského roka aj v
septembri nasledujúceho školského roka.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
TERMÍNY KONANIA MS
7) Deň konania náhradnej MS a deň konania opravnej MS
EČ MS a PFIČ MS určí MŠ SR.
8) Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási
riaditeľovi školy do 30. júna, ak sa opravná skúška koná
v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30.
septembra nasledujúceho školského roka, ak sa
opravná skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho
školského roka. Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť
o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
9) Miesto konania náhradnej MS a opravnej MS EČ MS a
PFIČ určí žiakovi príslušný orgán miestnej štátnej správy
v školstve do 30 dní pred konaním MS.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
MATURITNÉ KOMISIE
1. ústredná maturitná komisia - vymenúva a odvoláva minister
školstva SR
2. školská maturitná komisia:
a/ predseda - menuje príslušný orgán štátnej správy v školstve
do 1.3. (odbornú a pedagogickú spôsobilosť v príslušnom
predmete a min. 4 roky pedagogickej praxe)
b/ riaditeľ školy
c/ predsedovia predmetových MK
3. predmetová maturitná komisia
a/ predseda - menuje príslušný orgán štátnej správy v školstve
do 1.3., (odbornú a pedagogickú spôsobilosť v príslušnom
predmete a min. 4 roky pedagogickej praxe)
b/ 2 členovia komisie - menuje riaditeľ školy do 30.4.
(aprobácia v príslušnom predmete)
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
MATURITNÉ KOMISIE
1. ústredná maturitná komisia plní tieto úlohy:
a) vyjadruje sa k harmonogramu MS,
b) vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu EČ MS,
c) vyjadruje sa k požiadavkám a obsahu PFIČ MS,
d) vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 76 ods. 10
(ak sa MS uskutočnila v rozpore so zákonom,
e) predkladá ministerstvu školstva výročnú správu o
priebehu a realizácii MS.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
MATURITNÉ KOMISIE
PMK odbornej zložky tvorí:
- predseda
- skúšajúci učitelia odborných predmetov; v
príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa vykonáva
odborná výchova, aj skúšajúci majster odbornej
výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných
predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a
špecifík príslušného študijného odboru. V jednom
skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj
viac predmetových maturitných komisií pre TČOZ a
PČOZ.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
Predseda ŠMK - hlavné úlohy
a) kontroluje pripravenosť a organizáciu
MS,
b) kontroluje správnosť protokolu o MS,
c) podpisuje vysvedčenie o MS,
d) vypracuje správu o priebehu a celkovej
úrovni MS, ktorú odosiela príslušnému
orgánu štátnej správy v školstve.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
Predseda PMK - hlavné úlohy
a) riadi prácu PMK,
b) kontroluje pripravenosť MS z príslušného predmetu,
c) zodpovedá za priebeh a hodnotenie EČ MS z predmetu MS,
d) zodpovedá za správnosť protokolu o EČ MS,
e) schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania alebo témy ústnej
formy IČ MS z príslušného predmetu a ak má pochybnosti,
požiada o stanovisko Štátnu školskú inšpekciu,
f) kontroluje hodnotenie PFIČ MS,
g) podieľa sa na skúšaní a klasifikácii žiaka,
h) zodpovedá za klasifikáciu žiaka,
i) vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni MS z predmetu
MS, ktorú odovzdá predsedovi ŠMK.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
Riaditeľ školy - hlavné úlohy
 schvaľuje maturitné zadania do 31. 3. na návrh
predmetovej komisie
 menuje členov predmetovej MK do 30.4.
 v osobitných prípadoch, najmä ak škola nemá
dostatočný počet skúšajúcich, môže skúšajúcich
vymenovať aj z inej školy s ich súhlasom a po dohode
s jej riaditeľom
 v čase neprítomnosti zastupuje predsedu ŠMK, resp.
predsedu PMK
 podpisuje vysvedčenia o maturitnej skúške
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE UKONČOVANIA ŠTÚDIA
1) Klasifikácia žiaka na MS môže byť vyjadrená
percentom úspešnosti alebo stupňom prospechu.
2) Výsledky klasifikácie EČ MS a PFIČ MS oznámi
riaditeľ školy žiakovi najneskôr 10 dní pred termínom
konania IČ MS. Ak sa hodnotenie IČ MS okrem jej PF
IČ výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka
počas jeho štúdia z predmetu MS, pri výslednej
známke IČ MS sa prihliada na stupne prospechu žiaka
z tohto predmetu počas jeho štúdia.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia
3) Žiak, zákonný zástupca žiaka alebo ním poverená osoba alebo
zástupca zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na
základe rozhodnutia súdu v zariadení ústavnej starostlivosti
(ďalej len „žiadateľ“), môže požiadať riaditeľa školy o
nahliadnutie do písomnej práce a porovnať jej hodnotenie s
kľúčom správnych odpovedí a pravidlami hodnotenia práce do
piatich dní odo dňa, keď sa dozvedel o jej výsledku. Žiadateľ
môže podať prostredníctvom riaditeľa školy písomné námietky
voči hodnoteniu
a) PFIČ MS do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedelo jej výsledku,
Štátnej školskej inšpekcii,
b) ďalších foriem IČ MS alebo PČOZ MS do ôsmich dní od jej
vykonania Štátnej školskej inšpekcii,
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
Klasifikácia a hodnotenie ukončovania štúdia
4) Ak je opodstatnená námietka voči hodnoteniu
a) PFIČ MS môže Štátna školská inšpekcia uložiť záväzný pokyn
na odstránenie zistených nedostatkov,
b) ďalších foriem IČ MS alebo PČOZ MS môže Štátna školská
inšpekcia nariadiť komisionálne preskúšanie pri zistení
nedostatkov pri klasifikácii za prítomnosti školského inšpektora,
5) Skúška sa koná pred PMK v pôvodnom zložení.
6) Žiak úspešne vykonal MS, ak úspešne vykonal MS zo všetkých
predmetov MS.
7) Ak žiak neuspel na MS z dobrovoľného predmetu MS, táto
skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS a na
vysvedčení o MS sa neuvádza.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
OPRAVNÁ SKÚŠKA
1) Ak žiak SOŠ na MS z niektorých, najviac však z dvoch
predmetov, vrátane PČOZ a TČO neúspešne vykonal MS,
školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú
skúšku z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto
predmetov.
2) Žiak môže opravnú skúšku konať na jeho žiadosť, pričom
špecifikuje, ktorú časť alebo formu maturitnej skúšky chce
opravovať, najneskôr do troch rokov od ukončenia
posledného ročníka SŠ. Opravnú skúšku IČ MS internej okrem
jej PFIČ koná na strednej škole, na ktorej konal MS. Ak žiak
koná opravnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a IČ MS a koná
ju zo všetkých častí, potom ústnu formu IČ MS, môže konať v
riadnom termíne.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
OPRAVNÁ SKÚŠKA
3) Ak žiak na opravnej skúške z niektorých predmetov neúspešne
vykonal MS alebo bol na opravnej skúške klasifikovaný
stupňom 5 – nedostatočný, ŠMK môže žiakovi povoliť konať
druhú opravnú skúšku z týchto predmetov.
4) Žiak môže druhú opravnú skúšku konať na jeho žiadosť
najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka
príslušnej SŠ.
5) Žiakovi SŠ, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch
predmetov alebo neúspešne vykonal MS na niektorej opravnej
skúške, môže ŠKM povoliť opakovať celú MS.
6) ZS, MS, môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom
skúšobnom období, najneskôr do troch rokov od ukončenia
posledného ročníka SŠ.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA
1) Žiak, ktorý pre vážne, najmä zdravotné dôvody, sa nezúčastní
na ZS alebo MS je povinný sa ospravedlniť riaditeľovi školy
spravidla do troch dní od termínu konania skúšky. Ak ho riaditeľ
školy ospravedlní, žiaka nemožno klasifikovať. Žiak súčasne
predloží aj žiadosť o konanie skúšky v náhradnom termíne.
2) Ak žiak svoju neúčasť na ZS alebo MS neospravedlní alebo ak
jeho ospravedlnenie nebude uznané, posudzuje sa, akoby
dňom nasledujúcim po termíne konania skúšky štúdium
zanechal. To neplatí, ak ide o MS z predmetu, na ktorý sa žiak
dobrovoľne prihlásil.
3) Ak sa žiak správa na ZS alebo MS nevhodným spôsobom,
predseda PMK alebo dozerajúci učiteľ jeho skúšku preruší.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA
4) Ak skúšku preruší predseda PMK, žiak opakuje skúšku, prípadne
jej časť v riadnom termíne nasledujúceho šk. roka.
5) Ak skúšku preruší pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva
dozor, a predseda PMK nedovolí žiakovi v skúške pokračovať,
žiak opakuje skúšku, prípadne jej časť v riadnom termíne
nasledujúceho školského roka.
6) Žiak môže skladať MS z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú
skúšku.
7) Žiak, ktorý získal jazykový certifikát minimálne na úrovni B1/B2
jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca
vydaného prostredníctvom vybraných inštitúcií oprávnených
vydávať jazykové certifikáty, môže riaditeľ školy uznať príslušný
certifikát ako náhradu MS z cudzieho jazyka na základe písomnej
žiadosti žiaka.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA
8) Žiadosť podľa odseku 8 predkladá žiak riaditeľovi školy najneskôr do
15. septembra školského roka, v ktorom sa má maturitná skúška
vykonať. Riaditeľ školy rozhodne o uznaní náhrady maturitnej skúšky z
cudzieho jazyka do sedem kalendárnych dní odo dňa doručenia
žiadosti.
9) Zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty
ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je uvedený v prílohe
vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z
cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.
10)Jazykový certifikát nesmie byť vydaný skôr ako dva roky pred
termínom konania maturitnej skúšky.
11)Žiak, ktorý získa jazykový certifikát v školskom roku, v ktorom koná
MS, môže požiadať riaditeľa školy o uznanie náhrady maturitnej
skúšky z príslušného cudzieho jazyka najneskôr do 1. marca.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA - tlačivá
1) Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa vydá
vysvedčenie o MS najneskôr do desiatich dní od
konania poslednej časti MS. Na vysvedčení je
uvedené hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch
EČ MS vrátane percentilu a všetkých foriem IČMS.
Na vysvedčení sa uvedie dátum konania poslednej
časti MS.
2) Žiakovi SOŠ sa po úspešnom vykonaní MŠ v
príslušných študijných odboroch vydá okrem
vysvedčenia o MS aj výučný list.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA
3) Činnosť predsedu ŠMK, predsedu PMK a jej členov, vrátane
odborníkov z praxe, je úkonom vo všeobecnom záujme. Za túto
činnosť patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.
Ministerstvo školstva uhradí prostredníctvom orgánu miestnej
štátnej správy v školstve
a) vysielajúcej škole náklady na zastupovanie, odmenu a
cestovné náhrady pre predsedov a členov komisií,
b) odborníkom z praxe cestovné náhrady a odmenu.
4) Náklady na zastupovanie zamestnancov škôl sa určia v
závislosti od počtu dní strávených na MS a ZS a priemerných
nákladov na jeden deň zastupovania neprítomnosti
zamestnanca v škole.
5) Náklady na odmeny sa určia v závislosti od počtu odskúšaných
žiakov a náročnosti práce člena komisie.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA - tlačivá
6) Vysielajúcej škole a odborníkom z praxe patrí úhrada nákladov vzniknutých
počas riadneho skúšobného obdobia a mimoriadneho skúšobného obdobia
v septembri.
7) Výška nákladov na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy je
najmenej 23,50 eura a najviac 33,50 eura. Výška paušálnej časti odmeny
pre predsedu školskej maturitnej komisie je najmenej 17,00 eur a najviac
27,00 eur a výška paušálnej časti odmeny pre predsedu predmetovej
maturitnej komisie a jej členov, vrátane odborníkov z praxe, predsedu
skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a ich
členov, vrátane odborníkov z praxe, je najmenej 7,00 eur a najviac 13,50
eura. Výška odmeny predsedu predmetovej maturitnej komisie a predsedu
skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku na
odskúšaného žiaka je najmenej 1,00 euro a najviac 2,00 eurá. Výška
odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie a jej členov, vrátane
odborníkov z praxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre
absolventskú skúšku, vrátane odborníkov z praxe, je na odskúšaného žiaka
najmenej 0,50 eura a najviac 1,50 eura.
MATURITNÁ SKÚŠKA
(školský zákon)
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA ukončenie
1) Dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne ZS
alebo MS prestáva byť žiakom školy.
2) Ak žiak SŠ nevykonal v určenom termíne MS a bola mu
povolená opravná skúška, odklad skúšky alebo jej
opakovanie, zachovávajú sa mu práva a povinnosti žiaka
do konca školského roka, v ktorom mal štúdium skončiť.
3) Zánikom práv a povinností žiaka nie je dotknutá možnosť
vykonať ZS alebo MS.
MATURITNÁ SKÚŠKA (vyhláška)
Na SŠ pozostáva zo štyroch povinných predmetov :
- slovenský jazyka a literatúra
- cudzí jazyk
- teoretická časť odbornej zložky
- praktická časť odbornej zložky
Pre pomaturitné kvalifikačné štúdium- sú to 2 predmety:
- teoretická časť odbornej zložky
- praktická časť odbornej zložky
Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré
sú súčasťou príslušného vzdelávacieho programu.
FORMY MS Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
– POVINNÉ (príloha 1.)
ČASŤ
PREDMET
ÚROVEŇ
Interná - jej zložky a formy
Externá
Ústna
Písomná
Príprava
slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
teoretická časť
odbornej zložky
praktická časť
odbornej zložky
Odpoveď
-
90´
150´
20´
20´
B2
120´
60´
20´
20´
B1
100´
60´
20´
20´
B2
120´
60´
20´
20´
B1
100´
60´
20´
20´
B2
120´
60´
20´
20´
B1
100´
60´
20´
20´
-
-
-
30´
30´
-
-
max. 24 hodín (príprava a výkon)
FORMY MS Z JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV
– DOBROVOĽNÉ (príloha 1.)
ČASŤ
Interná - jej zložky a formy
PREDMET
ÚROVEŇ
Ústna
Externá
Písomná
matematika
fyzika
Príprava
Odpoveď
-
120´
_
20´
20´
-
120´
60´
20´
20´
ORGANIZÁCIA MS (vyhláška)
1)Pri ústnej forme IČ si žiak žrebuje jednu zo
schválených zadaní:
- slovenský jazyka a literatúra
- cudzí jazyk
2)Pri ústnej (aj PČOZ) forme IČ si žiak žrebuje
jednu zo schválených tém:
- teoretická časť odbornej zložky
- praktická časť odbornej zložky
ORGANIZÁCIA MS (vyhláška)
Riaditeľ SŠ na návrh PK schvaľuje do 31. marca
zadania a témy, ktorých súčasťou je aj zoznam
učebných pomôcok.
- slovenský jazyka a literatúra /min.30 zadaní/
-
cudzí jazyk /min.30 zadaní/
-
teoretická časť odbornej zložky /25 tém/
- praktická časť odbornej zložky /1až 15 tém/
ORGANIZÁCIA PČOZ MS (vyhláška)
Formu PČOZ určí riaditeľ SŠ na návrh PK, ktoré sú:
a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
b) obhajoba vlastného projektu
c) realizácia a obhajoba experimentu
d) obhajoba úspešných súťažných prác
e) predvedenie umeleckého výkonu
f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e).
PČOZ trvá najviac 24 hodín, v jednom dni najviac 8
hodín
PČOZ môže byť individuálna alebo skupinová, žiak
môže používať pomôcky uvedené v zadaní témy
ORGANIZÁCIA MS (vyhláška)
MS z jednotlivých predmetov, okrem
EČ a PFIČ, sa konajú pred
predmetovou maturitnou komisiou.
 V jednom dni môže PMK vyskúšať
najviac 24 žiakov.
Pri konaní MS sa za jednu hodinu MS
považuje čas 60 minút.
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MS (vyhláška)
1) Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá
časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či
v príslušnom predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.
2) EČ a každá forma IČ MS sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie je
uvedené aj na vysvedčení o maturitnej skúške. EČ a PFIČ sa
hodnotí percentami úspešnosti. Ústna forma IČ sa hodnotí
stupňom prospechu.
3) Pokyny na hodnotenie EČ a PFIČ MS sú centrálne vypracované a
sú prílohou ich zadania. Hodnotenie vyjadrené percentami sa
zaokrúhľuje na desatiny.
4) Žiak môže vykonať ústnu formu IČ MS bez ohľadu na výsledok
EČ a PFIČ MS.
5) Každú úlohu v maturitnom zadaní a v maturitnej téme ústnej
formy IČ MS hodnotí PMK samostatne.
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MS
6) Každý predmet MS má v maturitnom zadaní/téme aspoň 2 úlohy
vyjadrené ich váhou vzhľadom na celkové hodnotenie.
Celkovým hodnotením ústnej formy IČ MS z daného predmetu je
stupeň prospechu, ktorý vzniká ako vážený priemer stupňov
prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného zadania.
Vážený priemer pri hodnotení vyjadrenom
a) stupňom prospechu zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa
zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na
3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; stupeň prospechu vyjadrený číslom
s desatinnou
čiarkou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad
0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor,
b) percentom úspešnosti zaokrúhľuje na desatiny.
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MS
7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má
externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti
maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti
maturitnej skúšky:
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v písomnej forme
internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového
počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33% z celkového
počtu bodov, alebo
b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v písomnej forme internej
časti maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu
bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33% z celkového
počtu bodov.
HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA MS
8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má
externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej
časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej
časti maturitnej skúšky
a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 - dobrý a v externej časti
maturitnej skúšky získa viac ako 25% z celkového počtu bodov
alebo
b) je stupeň prospechu 4 - dostatočný a v externej časti maturitnej
skúšky získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.
9) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá
externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej
časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej
časti maturitnej skúšky nie je horšie ako 4 - dostatočný.
10) Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z
dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33% z celkového
počtu bodov.
SPÔSOB KONANIA EČ MS – cudzie jazyky –
anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. (príloha 2.)
EČ MS z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne
vypracovanej, vo všetkých školách v rovnakom čase zadanej,
pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej
písomnej skúšky – testu.
Test overuje:
 komunikačné kompetencie na úrovni B1 a B2 Spoločného
európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky
 v častiach: - počúvanie s porozumením,
- čítanie s porozumením,
- použitie gramatiky a lexiky.
 Test obsahuje úlohy: - s výberom odpovede
- s krátkou odpoveďou.
SPÔSOB KONANIA PFIČ MS – cudzie jazyky
– anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. (príloha 2.)
PFIČ MS:
- je vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej žánrovej forme
- zadáva sa vo všetkých školách v rovnakom čase koná sa pod externým
dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov.
Charakteristika témy PFIČ MS pre úroveň B2:
a) napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú,
b) podrobne, štylisticky a jazykovo správne písať o udalostiach, reálnych alebo
fiktívnych zážitkoch,
c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh,
d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,
e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu,
inzerát,
f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu,
g) napísať súvislý text, v ktorom vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city,
h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie.
SPÔSOB KONANIA PFIČ MS – cudzie jazyky
– anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. (príloha 2.)
Charakteristika témy PFIČ MS pre úroveň B1:
a) jednoducho a jasne písať o témach, ktoré sú žiakovi známe a
zaujímajú ho,
b) vyjadriť svoj názor na témy, ktoré ho zaujímajú,
c) vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.),
d) zvládnuť základné formy korešpondencie,
e) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram,
f) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť,
reklamáciu, inzerát,
g) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu.
SPÔSOB KONANIA EČ a PFIČ MS –
slovenský jazyk a literatúra (príloha 2.)
EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne
vypracovaná, vo všetkých školách v rovnakom čase
zadanej, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená
písomná skúška – test.
Test obsahuje úlohy: - s výberom odpovede
- s krátkou odpoveďou.
Charakteristika témy PFIČ MS:
a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu
(jeho obsahová, kompozičná a štylistická analýza, argumentácia a
hodnotenie),
b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme,
c) porovnanie dvoch textov podľa zadania,
d) štýlová a žánrová transformácia textov.
SPÔSOB KONANIA EČ a MS –
(príloha 2.)
MATEMATIKA
EČ MS MATEMATIKY tvorí centrálne
vypracovaná, vo všetkých školách v
rovnakom čase zadanej, pod externým
dozorom konaná a externe vyhodnotená
písomná skúška – test.
Test obsahuje úlohy: - s výberom odpovede
- s krátkou odpoveďou.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ
MS – všeobecné pokyny (príloha 3.)
1. Ústnu formu IČ MS tvorí ústna odpoveď žiaka pred PMK, pričom si
žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní.
2. Ústna forma IČ MS je verejná.
3. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových
požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný predmet MS.
4. Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy,
podľa možností a charakteru predmetu z viacerých tematických
okruhov.
5. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený
na trvanie skúšky a jej prípravu.
6. Maturitné zadania ústnej formy IČ MS pripravuje príslušná PMK.
Maturitné zadania sa nezverejňujú.
7. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba
jedenkrát v danom dni.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
všeobecné pokyny (príloha 3.)
8. Pre každý maturitný predmet sa učebné pomôcky členia do dvoch
skupín – všeobecné pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole
k dispozícii počas konania príslušnej časti alebo zložky MS.
Konkrétne pomôcky- priamo súvisia s príslušným zadaním.
9. Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v
príslušnom predmete MS.
10. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie
konkrétnej učebnej pomôcky.
11. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a
stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami
žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral
argumentmi a využíval pri tom písomnú prípravu a tiež vlastné
poznatky získané počas prípravy na MS.
12. Členovia PMK dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať
plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
anglický, nemecký a ruský jazyk (príloha 3.)
Každé zadanie pre obidve úrovne náročnosti sa skladá z troch
úloh.
Tematické okruhy sú uvedené v cieľových požiadavkách z
anglického jazyka.
Charakteristika úloh maturitných zadaní pre jazykové úrovne B2
a B1:
Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks,
graf, schéma a pod.)
 Žiak opíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi
obrázkom a príslušnou maturitnou úlohou.
 Komisia hodnotí súvislosť opisu predloženého podnetu,
lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové
prostriedky zodpovedajúce danej úrovni žiaka.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
anglický, nemecký a ruský jazyk (príloha 3.)
Úloha č. 2 – Tematický okruh
 Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so
skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor podľa zásad uvedených v metodických
pokynoch pre PMK.
 Komisia hodnotí, ako žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na
príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber faktov a informácií,
gramatiku.
Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové
situácie zohľadňujúce príslušný študijný odbor).
Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu, napr. je na stanici a má
sa informovať o najvýhodnejšom vlakovom spojení do nejakého mesta.
Komisia sa zameriava na hodnotenie výberu a adekvátnosť použitia
jazykových prostriedkov (v konkrétnej situácii z každodenného života v
okruhu príslušných tém).
Všeobecné pomôcky
 Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
anglický, nemecký a ruský jazyk (príloha 3.)
Hodnotenie
a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie
gramatických štruktúr, stupeň jazykovej pohotovosti, obsahová
stránka prejavu a pod.
b) PMK hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru
– začiatok, vedenie a skončenie rozhovoru.
c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu
1 až 5.
d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných
hodnotení.
Hodnotí sa: 1. obsahová primeranosť,
2. jazyková správnosť.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
anglický, nemecký a ruský jazyk (príloha 3.)
e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení.
Hodnotí sa: 1. plynulosť vyjadrovania,
2. výslovnosť a intonácia,
3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru,
4. lexikálny rozsah,
5. argumentácia,
6. gramatická presnosť.
f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.
Hodnotí sa: 1. obsahová a jazyková správnosť,
2. pohotovosť vyjadrovania.
g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte
váženého priemeru pre obe úrovne sa používa vzorec
z1+2.z2+z3
z=
4
pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z1,z2,z3 je stupeň
prospechu za úlohy č. 1,2,3
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
slovenský jazyk a literatúra
(príloha 3.)
Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové
texty. Prvá úloha obsahuje učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha
obsahuje učivo z literatúry.
Charakteristika úloh maturitných zadaní
Úloha č. 1 – Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil
pripravenosť komunikovať v štátnom jazyku, schopnosť jazykovo,
kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať text a znalosť
teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom
cieľových požiadaviek a vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak
preukázať schopnosť pohotovo reagovať na podnety, argumentovať a
kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej
maturitnej komisie.
Úloha č. 2 – Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a
esteticky hodnotiť umelecký text a pritom uplatňovať vedomosti z
literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa forma dialógu s členmi
predmetovej maturitnej komisie.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
slovenský jazyk a literatúra
(príloha 3.)
Zastúpenie tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní
Úlohy z jazyka - zvuková rovina jazyka a pravopis,
- významová/lexikálna rovina jazyka,
- tvarová/morfologická rovina jazyka,
- skladobná/syntaktická rovina jazyka,
- sloh,
Jazykoveda - jazyk a reč,
- učenie sa,
- práca s informáciami,
- jazyková kultúra,
- komunikácia.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
slovenský jazyk a literatúra
(príloha 3.)
Úlohy z literatúry: - všeobecné pojmy,
- literárne obdobia a smery,
- literárne druhy,
- literárne žánre,
- štruktúra literárneho diela,
- štylizácia textu,
- metrika.
Všeobecné pomôcky: Slovník slovenského jazyka
Frazeologický slovník
Pravidlá slovenského pravopisu
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
slovenský jazyk a literatúra
(príloha 3.)
Hodnotenie
a) PMK hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t.j.
jazykovú a gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby,
štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.
b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1
až 5.
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 3: 2 alebo 1: 1. Pri výpočte
váženého priemeru sa používa vzorec váženého priemeru pre obe
úrovne sa používa vzorec
3z1+2.z2
z=
z1+z2
alebo vzorec
5
z=
2
Pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu
č. 1 a z2 je známka za úlohu č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou
komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných zadaní.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
MATEMATIKA
(príloha 3.)
Každé zadanie sa skladá z troch úloh-charakteristika úloh
maturitných zadaní:
Úloha č. 1: Žiak objasní (definuje) dané pojmy, uvedie ich
príklady a kontrapríklady, sformuluje ich vlastnosti a
súvislosti medzi uvedenými pojmami (prevláda forma
monológu).
Úloha č. 2: Úloha je zameraná na argumentáciu a dôvodenie
(prevláda forma dialógu s členmi predmetovej MS).
Úloha č. 3: Úloha je zameraná na postup riešenia príslušnej
úlohy s rôznymi alternatívami. Doplňujúce otázky budú
zamerané na alternatívy pri iných číselných zadaniach.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
MATEMATIKA
(príloha 3.)
Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných
zadaní je takéto:
- základy matematiky,
- funkcie,
- planimetria,
- stereometria,
- kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika.
Úlohy maturitných zadaní nemôžu byť z jedného tematického okruhu.
Všeobecné pomôcky: Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky,
Kalkulačka, ktorá by mala mať aspoň desaťmiestny displej, základné
aritmetické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, umocňovanie,
odmocňovanie), goniometrické, exponenciálne a logaritmické funkcie a
funkcie k nim inverzné, no nesmie mať grafický displej.
SPÔSOB KONANIA ÚSTNEJ FORMY IČ MS –
MATEMATIKA
(príloha 3.)
Hodnotenie:
a) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom
prospechu 1 až 5.
b) Váha hodnotenia jednotlivých úloh je 1 : 2 : 2. Pri výpočte
váženého priemeru sa používa vzorec
z1+2.z2 +2.z3
z=
5
pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu a z1,z2,z3
je stupeň prospechu za úlohy č. 1,2
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS –
teoretickej a praktickej časti odbornej zložky (príloha 4.)
VŠEOBECNÉ POKYNY
1. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná.
2. Maturitné témy vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a
zručnosti pre príslušný predmet MS príslušného študijného odboru v
oblasti odborného vzdelávania.
3. Maturitné témy pre TČOZ MS a PČOZ MS pripravuje príslušná
predmetová komisia. Maturitné témy sa nezverejňujú, okrem ich
predloženia na vyjadrenie stavovskej organizácii a profesijnej organizácii
k obsahu TČOZ MS a PČOZ MS .
4. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné
otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho
vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri tom
písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na MS.
5. Členovia PMK dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať
plynulo a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS –
teoretickej časti odbornej zložky (príloha 4.)
Kritériá hodnotenia
a) porozumenie téme,
b) používanie odbornej terminológie,
c) samostatnosť prejavu,
d) schopnosť aplikácie,
e) správnosť a vecnosť odpovede.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 22 HUTNÍCTVO
Žiak má:
a) poznať odbornú terminológiu z oblasti hutníctva, zlievarenstva a
strojárstva,
b) zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, zhotovovať
technické výkresy,
c) poznať strojové súčiastky, stroje a mechanizmy,
d) poznať elektrické stroje, prístroje a elektrické zariadenia,
e) vykonávať technické výpočty, vedieť používať tabuľky, normy,
f) mať základné vedomosti a zručnosti potrebné na používanie
výpočtovej techniky,
g) poznať základné technologické a konštrukčné postupy pri
jednotlivých výrobách,
h) poznať technologický tok hutníckych výrob, mať vedomosti o
základných metalurgických procesoch výroby železných a
neželezných kovov, ich zliatin a následné spracúvanie,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 22 HUTNÍCTVO
i) poznať základné a nové materiály, ich vlastnosti a použitie,
j) poznať konštrukciu a funkciu taviacich pecí, výrobných agregátov a
výsledky technologického vývoja,
k) poznať metalografickú prípravu, pozorovanie a ohodnotenie
štruktúry vzoriek ocelí, liatin a neželezných kovov,
l) poznať suroviny, medziprodukty, výrobky ťažkého a spotrebného
priemyslu, energetické zdroje pre výrobné a spracovateľské
technológie,
m) poznať súčasné technológie výroby dôležitých výrobkov, vývojové
a výrobné tendencie a súvisiace spôsoby vzniku,
spracúvania a využívania odpadov,
n) orientovať sa v trhovej ekonomike a vykonávať základné činnosti
súvisiace s podnikateľskou činnosťou, mať prehľad
o činnosti väčšieho podniku,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 22 HUTNÍCTVO
o) mať zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného
prostredia,
p) poznať základnú terminológiu v oblasti životného prostredia a
ochrany prírody, jej význam pri posudzovaní vplyvov ľudských
aktivít na základné prírodné zložky prostredia,
q) mať prehľad o regulačnej a číslicovej technike a o možnostiach
automatického riadenia výrobných procesov.
Materiálne podmienky
Tvrdomery, mikroskopy.
Priestorové podmienky
Učebňa.
Pomôcky
Strojnícke tabuľky, kalkulačky, pravítka, výpočtová technika.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 24 STROJÁRSTVO a ostatná kovospracúvacia
výroba
Žiak má:
a) s istotou ovládať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a
ostatnú kovospracujúcu výrobu a využívať všeobecné
poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,
b) vedieť zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky,
c) mať vedomosti o strojových súčiastkach a mechanizmoch
používaných v strojárstve, konštruovať jednoduché strojárske celky,
d) mať prehľad o elektrických strojoch, prístrojoch a elektrických
zariadeniach používaných v strojárstve, ovládať bežné metódy
základných elektrotechnických meraní,
e) ovládať technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem,
f) mať základné vedomosti a zručnosti potrebné na používanie
výpočtovej techniky pri grafickom projektovaní,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 24 STROJÁRSTVO a ostatná kovospracúvacia
výroba
g) mať prehľad o regulačnej a číslicovej technike a o možnostiach
automatického riadenia výrobných procesov,
h) poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v
strojárstve, ich technologické vlastnosti, metódy tepelného
spracovania a povrchových úprav,
i) poznať základné strojárske technológie, mať vedomosti o
používaných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, mať prehľad o
navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok,
j) orientovať sa v trhovej ekonomike a vykonávať základné činnosti
súvisiace s podnikateľskou činnosťou, mať prehľad
o činnosti väčšieho podniku
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 24 STROJÁRSTVO a ostatná kovospracúvacia
výroba
j) orientovať sa v trhovej ekonomike a vykonávať základné činnosti
súvisiace s podnikateľskou činnosťou, mať prehľad
o činnosti väčšieho podniku
k) mať zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného
prostredia,
l) dodržiavať zásady ochrany pred účinkom elektrického prúdu.
Materiálne podmienky
Nástroje, pomôcky, meradlá.
Priestorové podmienky
Učebňa.
Pomôcky
Tabuľky, odborná literatúra, odborné časopisy, internet,
vlastné práce žiaka, kalkulačka, modely, priesvitky, obrazy, učebné
pomôcky.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 26 ELEKTROTECHNIKA
Žiak má:
a) poznať teoretické základy odboru a jeho použitie na riešenie
problému s uplatnením základných matematických, fyzikálnych a
technických hľadísk,
b) poznať druhy technických materiálov, ich použitie a posúdenie z
hľadiska princípu, technológie, spracovania a hospodárnosti,
c) poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhový mechanizmus,
riadenie podniku a závodu, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú
problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady
hospodárnosti,
d) poznať princípy elektrotechnických zariadení a informačných
systémov,
e) poznať podstatu technológie výroby elektrotechnických a
informačných systémov,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 26 ELEKTROTECHNIKA
f) poznať obsah, tvorbu a použitie technickej dokumentácie a
normalizácie,
g) poznať základy informatiky a riadiacich systémov,
h) poznať ekonomické zákonitosti výroby, právnych a legislatívnych
súvislostí vo výrobe, v predaji a servise produktov,
i) vhodnú orientáciu vo vzťahoch k životnému prostrediu,
j) ovládať základné strojové súčiastky aj sústavy, ako aj spôsoby
zobrazovania súčiastok, elektrických a elektronických zariadení a
spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení,
k) ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť elektrotechniky a
informačných technológií,
l) poznať princípy a pojmy automatizačnej techniky,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – teoretickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 26 ELEKTROTECHNIKA
m) poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhový
mechanizmus, riadenie podniku a závodu, organizáciu dielenskej
výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových
výrobkov, zásady hospodárnosti,
n) ovládať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a získané
vedomosti využívať pri ochrane životného prostredia.
Materiálne podmienky
Počítač s nutným aplikačným softvérom, prístup na internet, spätný
projektor, skener, tlačiareň, elektronické médiá.
Priestorové podmienky
Odborné učebne, dielne, elektrotechnické laboratórium, učebne.
Pomôcky Odborná literatúra, odborné časopisy, internet, tabuľky,
vlastné práce žiaka, kalkulačka, modely, priesvitky, obrazy,
učebné pomôcky.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Témy sú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa príslušného
študijného odboru v oblasti odborného vzdelania
Charakteristika foriem:
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY
Rozsah a obsah úloh:
aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými
zložkami výučby podľa konkrétneho odboru.
Kritériá hodnotenia
a) pochopenie úlohy,
b) analýza úlohy,
c) voľba postupu,
d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení,prístrojov,materiálov
e) organizácia práce na pracovisku,
f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia,
g) ochrana životného prostredia,
h) výsledok práce.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU
Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia
individuálne alebo v tíme. Práca je obsahovo zameraná podľa odboru
štúdia a potrieb praxe.
Kritériá hodnotenia
a) odborná úroveň projektu,
b) grafická úroveň projektu,
c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie,
d) používanie odbornej terminológie,
e) využitie odbornej literatúry.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC
Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili
na 1. až 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. až 5. mieste v
celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR registrovanej
MŠ SR.
Kritériá hodnotenia
a) správna voľba postupu,
b) využitie zariadení a materiálov,
c) používanie odbornej terminológie,
d) samostatnosť prejavu,
e) schopnosť aplikácie,
f) možnosť využitia v odbore.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 22 HUTNÍCTVO
Žiak vie:
a) zisťovať vlastnosti materiálov, ich štruktúru, možnosti kombinácie a
využívania v priemysle,
b) navrhovať technologické postupy výroby jednotlivých materiálov
podľa konkrétneho odboru,
c) vykonať technické výpočty pri riešení komplexných odborných úloh,
využívať diagramy, tabuľky, normogramy a normy v jednotlivých
odboroch, zdôvodniť vlastné návrhy,
d) vykonať ekonomické hodnotenia navrhovanej technológie,
materiálov, postupov, navrhovať organizačnú štruktúru a spôsoby
riadenia, manažment a marketing,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 22 HUTNÍCTVO
e) posúdiť vplyv príslušnej výroby na zaťaženie životného prostredia,
bezpečnosť a ochranu zdravia v jednotlivých výrobách podľa
konkrétneho odboru,
f) samostatne rozhodovať a riadiť menší kolektív pracovníkov.
Materiálne podmienky
Trhací stroj, Charpyho kladivko, tvrdomery, meradlá, piecky, leštičky,
brúsky, mikroskopy, fotokomora, rôzne chemikálie.
Priestorové podmienky
Metalografické laboratórium, chemické laboratórium, zlievačská
dielňa, zváračská, kováčska dielňa.
Pomôcky
Strojnícke tabuľky, kalkulačky, pravítka, výpočtová technika.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 24 STROJÁRSTVO a ostatná kovospracúvacia
výroba
Žiak vie:
a) vyhotoviť základnú výrobnú dokumentáciu v elektronickej podobe,
b) zhotoviť technické výkresy podľa štátnej normy,
c) navrhnúť výrobné a technologické postupy, technologické
podmienky výroby a kontroly na riešenie komplexných
odborných úloh aj so zdôvodnením návrhov a realizovať ich podľa
konkrétneho študijného odboru,
d) ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania
materiálov,
e) navrhnúť prípravu výroby, riadenia a usmernenia technologických
procesov, vykonávať ekonomickú evidenciu výroby,
f) vhodne používať informačné technológie a informačné zdroje,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 24 STROJÁRSTVO a ostatná kovospracúvacia
výroba
g) dodržiavať zásady bezpečnosti práce, princípy ochrany životného
prostredia a ekologické zásady,
h) urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality
vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích
prístrojov,
i) rozhodovať a samostatne riadiť menší kolektív pracovníkov,
j) poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
Materiálne podmienky
Prístroje, nástroje, stroje, pomôcky a meradlá.
Priestorové podmienky
Odborné učebne, dielne, laboratóriá.
Pomôcky: Strojnícke tabuľky, odborná literatúra, odborné časopisy,
internet, vlastné práce žiaka, kalkulačka, modely, priesvitky, obrazy.
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 26 ELEKTROTECHNIKA
Žiak má:
a) dodržiavať zásady profesijnej etiky,
b) ovládať základné strojové súčiastky a ich sústavy, ako aj spôsoby
zobrazovania súčiastok, elektrických a elektronických zariadení a
spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení,
c) zhotovovať technické výkresy a dokumentáciu energetických
zariadení, resp. v slaboprúdovej elektrotechnike príslušných
zariadení a systémov,
d) využiť materiály a ich vlastnosti v elektrotechnike, aplikovať spôsoby
výberu a voľby vhodných materiálov na konštruovanie častí i celkov
elektronických zariadení,
e) skonštruovať elektrotechnické a elektronické obvody,
f) zostrojiť dosku plošných spojov a pozná technológiu ich výroby,
g) zvoliť si elektrotechnický materiál s ohľadom na technické a
ekonomické požiadavky, správne technologické postupy,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 26 ELEKTROTECHNIKA
h) využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a
technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch,
i) komunikovať v počítačovej sieti internetu a využívať jeho aplikácie,
j) pracovať s operačnými systémami a zvláda základy programovania vo
vyššom programovacom jazyku,
k) používať základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a
vyhodnocovania,
l) pracovať s pojmami a pozná princípy a metódy merania a
vyhodnocovania,
m) poskladať časti PC a správne ich konfigurovať,
n) aplikovať elektrotechnické predpisy, zásady ochrany pred účinkami
elektrického prúdu, vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým
prúdom, vykonávať profesné činnosti samostatne v zmysle vyhlášky
o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike,
SPÔSOB KONANIA A OBSAHU IČ MS – praktickej
časti odbornej zložky (príloha 4.)
Cieľové požiadavky 26 ELEKTROTECHNIKA
o) aplikovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce,
hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia,
p) pracovať s odbornou literatúrou.
Materiálne podmienky
Počítač s nutným aplikačným softvérom, prístup na internet, spätný
projektor, skener, tlačiareň, elektronické médiá.
Priestorové podmienky
Odborné učebne, dielne, elektrotechnické laboratórium, učebne.
Pomôcky
Odborná literatúra, odborné časopisy, internet, tabuľky, vlastné
práce žiaka, kalkulačka, modely, priesvitky, obrazy, učebné
pomôcky.
Download

MATURITA 2014.pdf