Meno a priezvisko žiaka(zákonného zástupcu), bydlisko
V.................................., dňa ..............
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Mgr. Tibor Sedlický, riaditeľ školy
Skuteckého 27
Banská Bystrica
974 01
Vec: Žiadosť o opakovanie ročníka
Žiadam Vás o povolenie opakovať ....... ročník pre môjho syna (moju dcéru)
.............................................., žiaka (žiačku) ....... triedy, pretože v školskom roku
............. neprospel (a) z predmetov ........................................ .
Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.
S pozdravom
podpis žiaka (zákonného zástupcu)
Download

Vec: Žiadosť o opakovanie ročníka