Meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa, PSČ a telefonický kontakt
Trenčianske Stankovce dňa .......................
ZŠ J. Lipského s MŠ
Trenčianske Stankovce 405
Mgr. Darina Sýkorová, RŠ
913 11 Trenčianske Stankovce
Vec:
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania
Žiadam týmto o uvoľnenie môjho syna/mojej dcéry*.................................................................
narodeného/(-ej)* …………………, žiaka/žiačky* ............. triedy z vyučovania v termíne
od.................201.... do .................201...
Odôvodnenie:
Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem.
S pozdravom
______________________
podpis zákonného zástupcu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vyjadrenie RŠ :
Vedenie ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce súhlasí/nesúhlasí‫ ٭‬s uvoľnením žiaka/čky z vyučovania. Zároveň pre Vás ako zákonného zástupcu vyplývajú povinnosti, ktoré sú
uvedené v školskom poriadku článok 16 ods. A,B /pristupovať zodpovedne k vzdelávaniu
svojho dieťaťa/, tzn., že s preberaným učivom v tomto čase sa individuálne Vaše dieťa
oboznámi a doučí.
_______________________, RŠ
Poznámka: Vyplnená žiadosť je uložená u riaditeľa školy.
‫ ٭‬nehodiace sa škrtnite
Download

Vec: Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Odôvodnenie