Zákonný zástupca ......................................................................................................................
bytom ..................................................................................................... PSČ ...........................
Banská Bystrica dňa ..................
Vec:
ZŠ Moskovská 2
Mgr. Marta Melicherová
riaditeľka školy
974 04 Banská Bystrica
Žiadosť o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy
Vážená pani riaditeľka!
Na základe odporúčania obvodného (odborného) lekára žiadam o oslobodenie mojej dcéry /
môjho syna* ..........................................................., dátum narodenia ......................, žiačky/žiaka*
.............................. triedy od vyučovania telesnej výchovy na celý školský rok 200..... /200.......
Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
S pozdravom
...........................................................
podpis zákonného zástupcu
––––––––––––––––––––––
* Nehodiace sa škrtnite!
Download

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy