..........................................................................................................................................................................
(Meno, priezvisko, adresa žiadateľa)
Obecný / Mestský úrad ..........................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
VEC: Žiadosť o vydanie oznámenia, resp. rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavbe
Žiadam o určenie súpisného čísla pre stavbu postavenú na parcele č. .........................................................
katastrálne územie ................................................................................., ktorej stavebníkom bol
..........................................................................................................................................................................
Jedná sa o (druh stavby): .................................................................................................................................
Stavba bola ukončená v roku ........................
V .......................... dňa ................................
...................................................................
podpis
(u právnických osôb odtlačok pečiatky,
meno, priezvisko, funkcia a podpis
štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby)
Prílohy k žiadosti:
a) právoplatné kolaudačné rozhodnutie
b) doklad o vlastníctve pozemku
c) geometrický plán
Download

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla (pdf)