ŽIADOSŤ O ZAEVIDOVANIE OSOBY SEDIACEJ
NA MIESTE SPOLUJAZDCA VEDĽA VODIČA
ex
.s
k
Údaje o držiteľovi vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B
udelené pred dovŕšením veku 18 rokov:
Meno: ................................... Priezvisko: ......................................... Rodné číslo: ....................................
Číslo VP, ak bol vydaný: ........................................ Dátum udelenia VO skupiny B: .................................
Týmto podľa § 74 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov žiadam o zaevidovanie nasledujúcej osoby (osôb), ako oprávnenej (oprávnených) byť na
mieste spolujazdca vedľa hore uvedeného vodiča, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, a ktorému bolo
vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov:
1. Meno: .................................. Priezvisko: ........................................ Rodné číslo: ...................................
av
Číslo VP: .................................................. Dátum udelenia VO skupiny B: ................. .................................
2. Meno: .................................. Priezvisko: ........................................ Rodné číslo: ...................................
Číslo VP: .................................................. Dátum udelenia VO skupiny B: ..................................................
.m
3. Meno: .................................. Priezvisko: ........................................ Rodné čí slo: ...................................
Číslo VP: .................................................. Dátum udelenia VO skupiny B: ................. .................................
4. Meno: .................................. Priezvisko: ........................................ Rodné čí slo: ...................................
w
Číslo VP: .................................................. Dátum udelenia VO skupiny B: ..................................................
5. Meno: .................................. Priezvisko: ........................................ Rodné číslo: ...................................
w
Číslo VP: .................................................. Dátum udelenia VO skupiny B: ................. .................................
Údaje o zákonnom zástupcovi hore uvedenej osoby:
w
Meno: ................................... Priezvisko: ......................................... Rodné číslo: ....................................
V ....................................., dňa ....................................
.....................................................................
podpis zákonného zástupcu
Download

J:\žOS\Tlačivo na zaevidovanie spolujazdca do VP